012 Melayu Penulisan SK 8 Kupasan Mutu Jawapan UPSR 2017 Contoh Jawapan Cemerlang 1: Calon berjaya...

download 012 Melayu Penulisan SK 8 Kupasan Mutu Jawapan UPSR 2017 Contoh Jawapan Cemerlang 1: Calon berjaya memahami

of 31

 • date post

  08-Apr-2019
 • Category

  Documents

 • view

  322
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of 012 Melayu Penulisan SK 8 Kupasan Mutu Jawapan UPSR 2017 Contoh Jawapan Cemerlang 1: Calon berjaya...

012 BAHASA MELAYU PENULISAN SK

Bahasa Melayu Penulisan SK 1 Kupasan Mutu Jawapan UPSR 2017

MAKLUMAT KERTAS PEPERIKSAAN Kod Mata Pelajaran : 012 (SK) Markah Penuh : 50 markah Masa : 1 jam 15 minit

FORMAT KERTAS PEPERIKSAAN 1. Kertas peperiksaan ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A, Bahagian B dan

Bahagian C.

2. Dikehendaki menjawab ketiga-tiga bahagian. 3. Bagi Bahagian C, boleh memilih sama ada menjawab Soalan 1 atau Soalan 2.

Bahasa Melayu Penulisan SK 2 Kupasan Mutu Jawapan UPSR 2017

PRESTASI TERPERINCI Bahagian A

Calon dikehendaki menulis lima ayat yang lengkap tentang keadaan di sebuah pasar raya berdasarkan gambar.

Bahasa Melayu Penulisan SK 3 Kupasan Mutu Jawapan UPSR 2017

Contoh Jawapan Cemerlang 1:

Jawapan di atas menunjukkan calon menguasai kemahiran menulis dengan baik. Calon berjaya memindahkan maklumat dan menulis ayat yang lengkap dengan perluasan subjek dan perluasan predikat berdasarkan stimulus serta mampu memberi keterangan yang meluas. Contohnya, ayat nombor 2, Seorang pemuda yang berseluar panjang (perluasan subjek) mengambil beberapa kotak biskut pada rak tersebut dengan berhati-hati agar kotak biskut yang lain tidak jatuh ke lantai (perluasan predikat). Calon menunjukkan kematangan dalam jawapan kerana tiada kesalahan dari aspek tatabahasa, imbuhan, kosa kata dan ejaan. Ayat yang dibina merupakan ayat yang gramatis. Idea yang dikemukakan menepati kehendak tugasan iaitu berkaitan keadaan di sebuah pasar raya.

Bahasa Melayu Penulisan SK 4 Kupasan Mutu Jawapan UPSR 2017

Contoh Jawapan Cemerlang 2:

Calon berupaya memindahkan maklumat berdasarkan stimulus dengan ayat yang lengkap. Calon mampu membina ayat menepati tugasan tentang situasi di sebuah pasar raya serta memberi keterangan yang menarik. Calon menunjukkan jawapan cemerlang kerana dapat mengemukakan kepelbagaian subjek dan kosa kata yang luas dan tepat tanpa kesalahan bahasa, contohnya, penggunaan subjek Encik Salim, seorang pekerja lelaki, Puan Silva dan seorang wanita dalam ayat nombor 1 hingga ayat nombor 4. Ayat nombor 5 pula ialah contoh jawapan tentang keadaan di pasar raya.

Bahasa Melayu Penulisan SK 5 Kupasan Mutu Jawapan UPSR 2017

Contoh Jawapan Sederhana 1:

Calon menjawab tugasan dan dapat membina lima ayat mudah yang mengandungi subjek dan predikat. Sebahagian daripada jawapan calon menggunakan ayat tunggal tetapi menepati tugasan. Contohnya, ayat nombor 2, Seorang lelaki mengambil biskut di rak. Berdasarkan contoh di atas, terdapat kesalahan tertinggal perkataan dalam ayat nombor 4 iaitu frasa membayar barang sepatutnya membayar harga barang. Kesalahan imbuhan terdapat dalam ayat nombor 5 iaitu perkataan menguruskan sepatutnya mengurus sahaja. Namun begitu, kesalahan tersebut tidak menjejaskan ayat.

.

Bahasa Melayu Penulisan SK 6 Kupasan Mutu Jawapan UPSR 2017

Contoh Jawapan Sederhana 2:

Jawapan yang dikemukakan oleh calon menepati tugasan tetapi penggunaan ayat yang mudah dan ringkas. Contohnya ayat nombor 3 dan ayat nombor 5. Terdapat kesalahan tertinggal perkataan pada ayat nombor 2 iaitu membayar barang sepatutnya membayar harga barangan.

Bahasa Melayu Penulisan SK 7 Kupasan Mutu Jawapan UPSR 2017

Bahagian B

Calon dikehendaki menulis ulasan berdasarkan stimulus yang diberi iaitu tentang kes keracunan makanan. Calon perlu menggunakan maklumat yang terdapat dalam stimulus. Jawapan mestilah dalam bentuk perenggan dan panjangnya ulasan hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

Bahasa Melayu Penulisan SK 8 Kupasan Mutu Jawapan UPSR 2017

Contoh Jawapan Cemerlang 1:

Calon berjaya memahami iklan dan pernyataan berkaitan kes keracunan makanan. Pelbagai idea tersurat dan tersirat telah digabungjalinkan untuk membuat ulasan yang jelas, tersusun dan menarik. Contohnya, dalam perenggan kedua, Kita mestilah mencuci bahan mentah yang ingin dimasak dan menjaga kebersihan kawasan persekitaran. Pengetahuan sedia ada mampu digarap untuk menghubungkaitkan stimulus dengan situasi sebenar secara kontekstual. Calon mampu menggunakan pelbagai penanda wacana untuk mengaitkan pertautan idea secara kohesi dan koheren. Contohnya penggunaan penanda wacana seperti selain itu, oleh itu, di samping itu, dengan ini dan kesimpulannya. Pengolahan yang baik dan penggunaan kata serta kosa kata yang bertepatan dengan laras ulasan menjadikan evidens lebih menarik.

Bahasa Melayu Penulisan SK 9 Kupasan Mutu Jawapan UPSR 2017

Contoh Jawapan Cemerlang 2:

Calon mampu membuat ulasan dengan menyatakan idea tersurat dan idea tersirat. Contohnya, frasa bahan-bahan mentah yang tercemar (idea tersurat) manakala frasa tempat jualan yang tidak bersih (idea tersirat). Walau pun penulisan ulasan dalam satu perenggan, namun jawapan masih menepati stimulus yang diberi. Calon berupaya menggunakan kosa kata yang luas seperti perkataan kerap, faktor, mencegahnya dan berkualiti.

Bahasa Melayu Penulisan SK 10 Kupasan Mutu Jawapan UPSR 2017

Contoh Jawapan Sederhana 1:

Calon masih menjawab tugasan dengan menyatakan idea tersurat dan tersirat. Namun terdapat beberapa kesalahan bahasa yang tidak menjejaskan keseluruhan ulasan. Contohnya, penggunaan tanda baca huruf besar bagi perkataan Beracun sepatutnya beracun. Selain itu, kesalahan ejaan bagi perkataan di sebabkan sepatutnya dieja rapat iaitu disebabkan dan perkataan mengadungi sepatutnya dieja mengandungi. Penggunaan kosa kata sesuai berdasarkan stimulus yang diberi dan pengolahan ayat dalam ulasan masih gramatis.

Bahasa Melayu Penulisan SK 11 Kupasan Mutu Jawapan UPSR 2017

Contoh Jawapan Sederhana 2:

Jawapan calon pada peringkat ini masih menepati kehendak soalan. Sebahagian idea tersurat diulas dengan ayat yang ringkas tanpa menyatakan idea tersirat. Contohnya, dalam perenggan pertama, Keracunan makanan akibat bahan mentah yang tercemar. Terdapat kesalahan dari aspek struktur ayat, contohnya, dalam perenggan kedua, Keracunan makanan juga akibat tidak menjaga kebersihan sepatutnya Keracunan makanan berpunca daripada sikap peniaga yang tidak menjaga kebersihan. Terdapat kesalahan imbuhan bagi perkataan membiar yang sepatutnya membiarkan manakala penggunaan kata elok sepatutnya digantikan dengan frasa tidak tercemar.

Bahasa Melayu Penulisan SK 12 Kupasan Mutu Jawapan UPSR 2017

Bahagian C Soalan 1

Calon dikehendaki menulis karangan surat kiriman kepada rakan untuk mengajaknya menyertai pertandingan basikal bukit. Panjang karangan hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan.

Bahasa Melayu Penulisan SK 13 Kupasan Mutu Jawapan UPSR 2017

Contoh Jawapan Cemerlang 1:

Bahasa Melayu Penulisan SK 14 Kupasan Mutu Jawapan UPSR 2017

Bahasa Melayu Penulisan SK 15 Kupasan Mutu Jawapan UPSR 2017

Calon dapat mengemukakan jawapan dengan menulis surat kiriman tidak rasmi menggunakan format yang lengkap. Pengolahan idea sangat menarik dan tersusun kerana calon menulis surat dengan kata penghadap surat, menyatakan tujuan menulis surat, memberi maklumat tentang pertandingan secara terperinci berdasarkan stimulus serta diakhiri dengan harapan sebagai penutup surat. Calon menggunakan laras bahasa surat kiriman tidak rasmi yang sesuai.

Bahasa Melayu Penulisan SK 16 Kupasan Mutu Jawapan UPSR 2017

Contoh Jawapan Cemerlang 2:

Bahasa Melayu Penulisan SK 17 Kupasan Mutu Jawapan UPSR 2017

Berdasarkan contoh di atas, calon dapat menulis karangan surat kiriman tidak rasmi dengan idea dan huraian yang baik tetapi format yang dikemukakan tidak lengkap. Calon tidak menulis nama pengirim, tiada kata panggilan hormat dan pengakuan pengirim. Penggunaan kata panggilan hormat tidak sesuai namun tidak menjejaskan karangan. Contohnya, dalam perenggan pertama, ketiga dan terakhir, perkataan kamu sepatutnya ditulis saudara.

Bahasa Melayu Penulisan SK 18 Kupasan Mutu Jawapan UPSR 2017

Contoh Jawapan Sederhana 1:

Bahasa Melayu Penulisan SK 19 Kupasan Mutu Jawapan UPSR 2017

Calon tidak menguasai format surat kiriman tidak rasmi. Format yang ditulis bercampur aduk antara surat kiriman rasmi dengan surat kiriman tidak rasmi. Alamat pengirim dan alamat penerima dalam bentuk format surat kiriman rasmi manakala pengakuan pengirim ditulis dalam bentuk surat kiriman tidak rasmi. Terdapat beberapa kesalahan struktur ayat yang menjejaskan karangan. Contohnya, dalam perenggan kedua, Kita memang suka basikal atas bukit. Sepatutnya, saya memang suka berbasikal bukit. Dalam perenggan akhir, calon juga melakukan kesalahan struktur ayat, Saya akan tamat surat saya di sini. Sila hantar secepat mungkin. Sepatutnya, saya akhiri surat ini dengan berharap saudara membalasnya secepat mungkin.

Bahasa Melayu Penulisan SK 20 Kupasan Mutu Jawapan UPSR 2017

Contoh Jawapan Sederhana 2:

Idea yang dikemukakan sesuai dengan tugasan tetapi ditulis dengan memindahkan maklumat berdasarkan stimulus. Contohnya, calon hanya menyalin semula maklumat yang terdapat dalam stimulus tanpa pengolahan dan huraian lanjut seperti dalam perenggan kedua dan perenggan ketiga. Karangan tidak ditulis dengan format surat kiriman tidak rasmi dan laras bahasa yang digunakan kurang sesuai.

Bahasa Melayu Penulisan SK 21 Kupasan Mutu Jawapan UPSR 2017

Bahagian C Soalan 2

Calon dikehendaki menulis karangan tentang aktiviti-aktiviti sempena Hari Kesihatan Sedunia. Panjang karangan hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan.

Bahasa Melayu Penulisan SK 22 Kupasan Mutu Jawapan UPSR 2017

Contoh Jawapan Cemerlang 1:

Bahasa Melayu Penulisan SK 23 Kupasan Mutu Jaw