03a membina instrumen & mengumpul data

download 03a  membina instrumen & mengumpul data

of 41

 • date post

  27-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 03a membina instrumen & mengumpul data

1. Institut Perguruan Islam SelangorAnas Bin Suray 2. DATABENTUK JENISKUANTITATIFBil. PendudukBil. PelajarBil. KenderaanPendapatanKUALITATIFHuraiantingkah lakumuridPemerhatianamalanpengajaranPRIMERDikumpulsendiri olehpengkaji untuktujuan asal.SEKUNDERTelah dikutipterdahulu untuktujuan lain 3. AVAILABILITY : Perolehan dataAUTHENTICITY : Ketepatan data / bolehdisemak puncanya.ADEQUACY : Cukup untuk rumusan /keputusanAPPLICABILITY : Relevan dengan kajianADAPTABILITY : Boleh dianalisis denganstatistik (berdasarkanskala) 4. KAEDAHKAEDAHPENGUMPULANPENGUMPULANDATADATASOALSELIDIKTEMUBUALPEMERHATIANANALISISDOKUMEN 5. PENGUMPULAN DATAPEMERHATIANMENINJAU BAHAN-BAHAN YGDIDOKUMENKANMEMBUAT RAKAMAN (VIDEO / AUDIO) &TRANSKRIPMENULIS DIARISOAL SELIDIKUJIANPENILAIAN KENDIRIKAJIAN BAYANGAN (SHADOWING)TEMU BUAL 6. TUJUAN:1. Mengumpul data non-verbal2. Langkah awal (exploratory stage)sebelum langkah / cara sebenardilaksanakan3. Meneliti situasi / kejadian 7. KEPERLUAN1. Pengetahuan dan pemahaman situasi2. Kecekapan mengesan peristiwa yangsignifikan3. Dibuat secara sistematik agar data yangdiperolehi tinggi kebolehpercayaannya4. Secara langsung: Dicatat atau dirakamKEPELBAGAIAN MAKLUMAT1. Pelbagai tempat dan situasi2. Masa berlainan3. Boleh dilaksanakan serentak dengankaedah lain 8. * 2 Jenis - a. Pemerhatian pesertab. Pemerhatian Bukan Peserta* boleh dibantu oleh alat teknikal* sebelum pemerhatian- apa, siapa, bila, di mana, bagaimana* panduan melaksanakan pemerhatian- buat catatan- guna singkatan- semak nota selepas pemerhatian- bezakan antara kejadian sebenar dengantafsiran penyelidik. 9. Untuk mengesan perilaku guru, murid & fakta- Disiplin bilik darjah- Komunikasi di dalam bilik darjah- Sesi pengajaran & pembelajaranCara membuat transkrip- Dengar rakaman keseluruhan- Dengar semula rakaman- Tandakan nombor pada pita- Buat nota / catatan 10. KEKUATAN1. Melihat keadaan sebenar2. Responden tidak boleh berbohong3. Tiada masalah bahasa komunikasi secaralisan4. Responden tidak digangguKELEMAHAN1. Perlu selective-sukar untuk perhatikansemua orang2. Prejudice akibat pengalaman sendiri3. Responden berkelakuan luar biasa: malu,show-off, berpura-pura4. Masalah kuatifikasi dan penerimaan 11. PUNCA KESILAPANPUNCA KESILAPANSEMASA PEMERHATIANSEMASA PEMERHATIAN1. Pemerhati tidak terlatih, menyebabkan datatidak reliable2. Terlalu banyak borang pemerhatian3. Tiada langkah pencegahan untuk mengelakkeadaan berubah semasa pemerhatian4. Diskriminasi / judgemental5. Dua pemerhati: Inter-rater reliability6. Pengetahuan awal pemerhati mengganggupemerhatian7. Teknik persampelan yang tidak tepat 12. ANALISIS DOKUMENTUJUAN1. Meneroka maklumat awal (Memahamitujuan, rasional dan sejarah sesuatuprogram / dasar)2. Mengetahui maklumat sedia ada(mengelak duplikasi)3. Tumpuan hanya kepada maklumatyang belum dikaji 13. - Sukatan Pelajaran- Kertas Peperiksaan & Ujian- Minit Mesyuarat Panitia- Kertas Kerja Pelajar- Jadual Kedatangan- Rekod Peperiksaan- Rekod Prestasi Pelajar- Buku Teks- Teks Ucapan- Catatan Diari- Buku Log- Jurnal- Bahan Visual / Rakaman Audio & Video- Carta Organisasi / Jadual Taburan Guru & Pelajar- Tesis, dll 14. ANALISIS DOKUMENKEKUATAN1. Mengurangkan kos dan tenaga2. Maklumat authoritative untuk membuatrumusan3. Kualiti yang tinggi: sumber dibuat olehorang yang berkelayakanKELEMAHAN1. Mungkin tidak relevan2. Maklumat tidak up to date3. Maklumat tidak mencukupi4. Pengedaran terhad 15. 2 jenis a) diari gurub) diari muridPanduan* perlu dicatat selalu* tinggalkan margin yang luas* perkara yg perlu dicatat- tarikh, peristiwa & catatan- masa- lokasi- responden- tajuk besar & kecil* gariskan bahagian -bahagian penting* bahan penting boleh dilampirkan* analisis catatan 16. SOAL SELIDIKSOAL SELIDIKSet soalan untuk mendapatkanmaklumat objektif sesuatu penyelidikanFUNGSI1.Deskriptif: Ciri-ciri responden sepertiumur, jantina, pekerjaan2.Pengukuran : Jawapan kuantitatifseperti sikap, pendapat, pilihan 17. KENAPA SOAL SELIDIK?KENAPA SOAL SELIDIK?1. Responden ada di merata tempat2. Masa responden terhad3. Penyelidik mempunyai masa, kewangandan personel yang terhadKAEDAH1. Melalui Pos2. Face to Face3. Telefon 18. MELALUI POSMELALUI POSKeperluan1. Sertakan surat yang menerangkan objektif,nama penyelidik / organisasi, sebabpenyelidikan dilaksanakan dan kerahsiaanmaklumatKelemahan1. Kadar pulangan yang rendah, lambat,responden malas dan kurang fahamTindakan: Hantar peringatan, temui responden 19. FACE TO FACEFACE TO FACEKekuatan1. Boleh diberi penjelasan jika perlu2. Responden sendiri boleh menjawab soalselidikKelemahan1. Sukar menemui responden2. Perlu kerjasama responden3. Responden perlu tahu membaca dan fahambahasa yang digunakanSecara individu atau kumpulan dan dilengkapkanoleh penyelidik atau responden 20. TELEFONTELEFONDigunakan apabila bilangan sampelkecil dan merata tempat denganandaian semua responden ada telefonKebaikan1. Jimatkan wang, cepat dan tepatKelemahan1. Masa yang terhad, responden gagaldihubungi (cth: nombor bertukar) 21. PROSES MEREKABENTUKPROSES MEREKABENTUKSOAL SELIDIKSOAL SELIDIK1. Tentukan objektif: Cth; dapatkanfakta, tindakan, perasaan, sikap,pendapat2. Tentukan caranya: Pentadbiran,diproses secara manual ataukomputer3. Menyediakan draf pertama: Topik,jenis soalan, format 22. 4. Kaji semula draf pertama: atasikelemahan teknikal dan bias, larasbahasa5. Kajian rintis: sampel mempunyai ciriyang sama dengan sampel kajian,kebolehpercayaan6. Edit / kemaskini / pemurnian soalselidik yang telah diuji 23. Cara diperolehi- Soal selidik penyelidik- bina sendiriPentadbiran- mel- ditadbir secara terusCiri-Ciri Penting- keesahan (validity)- kebolehpercayaan (reliability)Ciri-Ciri Soal Selidik Yang Baik- menarik- arahan yang jelas- susunan soalan- perlu diuji 24. PEMBENTUKAN ITEMPEMBENTUKAN ITEMSOAL SELIDIKSOAL SELIDIKA. JENIS-JENIS SOALAN1. DichotomousMendapatkan pilihan sampel daripada 2pilihanCth: Ya / Tidak,2. Likert scaleMendapatkan tingkat penilaian / persepsi /persetujuan sampel.Contoh: Skala berdasarkan tahap kognitif:3/4/5/7/9 25. Contoh: Tingkat persetujuan:1: Sangat tidak bersetuju2: Tidak bersetuju3: Kurang bersetuju4: Bersetuju5: Sangat bersetuju 26. 3. Rank orderMendapatkan penilaian sampel keatas semua item dengan memberipemberatannya.Contoh: No. 1 : Peringkat tertinggiNo. 2 : Kedua tertinggiContoh: Berikan penilaian anda mengikut keutamaanKuliah LakonanLatih tubi Lawatan 27. 4. Open-endedMendapatkan pendapat sampeldengan menulis sendiriContoh: Berikan cadangan andabagaimana5. ComparativeMembandingkan sesuatu item dalamdua keadaan berbeza.Apa yang berlaku Vs Apa yang sepatutnya6. DemographyMaklumat latar belakang sampel untukdigeneralisasikan kepada populasi 28. SIFAT SOALAN YANGSIFAT SOALAN YANGSESUAISESUAI1. Relevan dengan tujuan kajian2. Jelas, pendek dan mudah difahami3. Jawapan boleh dianalisis4. Soalan berbentuk eksplisit dan tepat5. Logical sequence 29. SIFAT SOALAN YANGSIFAT SOALAN YANGTIDAK SESUAITIDAK SESUAI1. Leading2. Perkataan melampau3. Double barrel4. Double negative5. Double meaning6. Ambigous7. Perkataan birokratik8. Terlalu panjang9. Sensitif / embrassing 30. bentuk soalan- soalan bebas- soalan tertutupjenis-jenis soalan- melengkapkan (completion)- senarai semak (checklist)- item berskala (scaled item)- soalan pangkatan (ranking question)- item jenis likert (Likert-typed item)kebaikan & kelemahan- kerahsiaan dapat dijamin- melibatkan lebih peserta- kos kurang- masalah tafsiran- kadar pulangan yang rendah 31. TEMUBUALTEMUBUALMelibatkan interaksi sosial untuk mendapatkandata / maklumat daripada respondenPerlu beritahu responden:1. Tujuan temu bual2. Latar belakang kajian3. Bagaimana pemilihan dibuat.Fungsi1. Deskriptif: gambaran tentang aktiviti2. Penerokaan: menentukan variable danperhubungan3. Pengukuran: Ukur sikap, kepercayaan,perasaan 32. boleh mendapat maklumat secara mendalam& langsung2 Kaedah- face to face- telefon2 jenis- temu bual berstruktur- temu bual tidak berstrukturRekod perbualan- rakaman (jika tidak mengganggu temu bual)- catatan ringkas- tarikh, situasi, rekod jawapan asal- Jika responden tidak pasti, rekodkandengan sedikit ulasan 33. TEMU BUAL - PROBINGTEMU BUAL - PROBINGUntuk mendapatkan jawapan yangterang, penuh dan tepatUntuk menggalakkan respondenmenjawab 34. KEKUATAN1. Responden boleh bertanya jika tidak faham2. Luwes : Data tambahan senang diperolehidan soalan sensitif boleh ditanya3. Boleh perhatikan kelakuan non-verbalKELEMAHAN1. Menggunakan banyak masa2. Bias temu duga: Pengaruh rupa, gaya,bangsa, umur, keletihan, keadaan sekeliling3. Jawapan tidak sesuai 35. Untuk mengenal pasti pola tingkah lakuUntuk menguji pencapaian / kompetensi &mengesan hasil tindakan2 jenis:-- ujian pra : tinjauan awal sebelum tindakan- ujian pos : selepas tindakan untuk mengesanhasil tindakanBentuk ujian :- Objektif, Subjektif, Separa objektifKualiti soalan:- aras, bilangan, kandungan, susunan,kejelasan, ketepatan 36. Bercorak deskriptifSesuai untuk :- situasi sering berlaku tetapi tidak difahami.- situasi yang menimbulkan masalah / konflik.Contoh :- Adakah kaedah pengajaran saya sesuai ?- Adakah objektif saya tercapai ?- Adakah pendekatan saya dapat meningkatkanprestasi murid saya ?- Adakah pelajar memberi perhatian semasa mengajar ?- Bagaimana saya boleh mengatasi masalah murid yangkurang bermotivasi ? 37. Satu jenis pemerhatianTumpukan kepada individu / kumpulankecilTidak disedari oleh individu/ ahlikumpulanPenyelidik memainkan peranan sebagaisalah seorang ahli kumpulan.Penyelidik melibatkan diri dalam aktivitipelajar. 38. Every problem has opportunityComplaining makes you part ofthe problemCapitalised opportunity to solve theproblemDefining alternative makes you part ofthe solution 39. Apa tanda sebatang tebuBatang tebu halus uratnyaApa tanda orang berilmuOrang berilmu tulus akal budinyaTanda Orang Berilmu