1. Dzikir Pagi Petang

Click here to load reader

 • date post

  05-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  180
 • download

  50

Embed Size (px)

Transcript of 1. Dzikir Pagi Petang

2 | Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat 3 Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat | PUSTAKA MUSLIM Wisma Misfallah Tholabul Ilmi, Pogung Kidul SIA XVIRT 01/49 No. 8C Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta 55284 Telp.: 0852.280.66686 Email: [email protected] Web.: www.pustaka.muslim.or.id 4 | Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat PENTING: Kapan waktu membaca dzikir ini? Imam Ibnul Qayyim berkata: Waktunya antara Shubuh hingga terbitmatahari dan antara Ashar hingga terbenam matahari. (Shahiih al-Waabilush Shayyib) Auudzu billaahi minasysyaithaanir rajiim AkuberlindungkepadaAllahdarigodaansyaitan yang terkutuk. 5 Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat | Membaca Ayat Kursi: Allahulaailaahaillahuwalhayyulqoyyuum,laa takhudzuhusinatuwwa laanaumun,lahumaafis samaawaatiwamaafilardhi,mandzalladzii yasyfau indahuillabiidznihi,yalamumaabaina 6 | Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat aidhiihimwamaakhalfahu,walaa yuhiithuunabi syaiinminilmihiiillabimaaa,wasiakursiy yuhussamaawaatiwalardhi,walaayauduhu hifdhuhumaa, wa huwal aliyyul adhim AllahtidakadaIlahmelainkanDiaYangHidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidakmengantukdantidaktidur.Kepunyaan-Nya apa yangdilangitdandibumi..Tiadayangdapat memberi syafaatdisisiAllah tanpa izin-Nya.Allah mengetahuiapa-apayangdi hadapanmerekadan dibelakang merekadanmerekatidakmengetahui apa-apadariilmuAllahmelainkansesuaidengan apa yang Dia kehendaki. Kursi Allah meliputi langit danbumi.DanAllahtidakmerasaberat memeliharakeduanyadanAllahMahaTinggilagi Maha Besar.1 1 Barangsiapamembacakalimatiniketikapagihari,makaia dijagadari(ganguan)jinhinggasorehari.Danbarangsiapa mengucapkannyaketikasorehari,makaiadijagadari(ganguan) jinhinggapagihari.HR.Al-Hakim,1/562.Al-Albaniberpendapat hadits tersebutshahihdalamShahihAt-TarghibwatTarhib 1/273 danbeliaumenisbatkanhaditstersebutkepadaAn-Nasaidan Ath-Thabrani, beliau berkata, isnad Ath-Thabrani jayyid. 7 Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat | Membaca QS. Al-Ikhlash (3x): } { } { } { } { Bismillahirrahmaanirrahim,qulhuwallahuahad, Allahushshamad,lamyalidwalamyuulad, walam yakul lahu kufuwan ahad DengannamaAllahyangAr-RohmandanAr-Rohim. Katakanlah: Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. AllahadalahIlahyangbergantungkepada-Nya segalaurusan.Diatidakberanakdantiadapula diperanakkan,dantidakadaseorangpunyang setara dengan Dia. 8 | Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat Membaca QS. Al-Falaq (3x): } { } { } { } { } { Bismillahirrahmaanirrahim,qulauudzubirabbil falaq,minsyarrimaakhalaqa,waminsyarri ghaasikin idzaa waqab, wa min syarrin naffaatsaati fil uqod, wa min syarri haasidin idzaa hasad DengannamaAllahyangAr-RohmandanAr-Rohim.Katakanlah:Aku berlindungkepadaRobb yangmenguasaisubuh.Darikejahatanmakhluk-Nya. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.Dandarikejahatan-kejahatanwanitatukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.9 Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat | Membaca QS. An-Naas (3x): } {} } { { } { } { } { Bismillahirrohmaanirrohim,qulauudzubirabbin naasi,malikinnaasi,ilaahinnaasi,minsyarril waswaasilkhannaas,alladziiwuyaswisufii shuduurin naasi, minal jinnati wan naasi DengannamaAllahyangAr-RohmandanAr-Rohiem. Katakanlah: Aku berlindung kepada Robb manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan(bisikan)syaithonyangbiasa bersembunyi.Yangmembisikkan(kejahatan)ke dalamdadamanusia,darijindanmanusia 10 | Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat (DiriwayatkanolehAbuDawudII/86,An-Nasai III/68 dan ShahihAt-Tirmidzi II/8)2 . . 2 Barangsiapamembacatigasurattersebuttigakalisetiappagi dansorehari,makaitu(tigasurattersebut)cukupbaginyadari segalasesuatu.HR.AbuDawud4/322,At-Tirmidzi5/567dan lihat Shahih At-Tirmidzi 3/182. 11 Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat | Ashbahnaawaashbahalmulkulillahi walhamdulillaahi,laailahaillallahuwahdahulaa syariikalahu,lahulmulkuwalahulhamduwahuwa alaakullisyaiiinnqariirun,rabbiasalukakhaira maafiihadzalyaumiwakhairamaabadahu,wa auudzubikaminsyarrimaafiihadzalyaumiwa syarrimaabadahu,rabbiauudzubikaminalkasali wasuuilkibari,Rabbiauudzubikaminadzaabiin finnaari wa adzaabin filqabri Kamitelahmemasukiwaktupagidankerajaan hanya milik Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan(yangberhakdisembah)kecualiAllahYang MahaEsa,tiadasekutubagiNya.Bagi-Nya kerajaandanbagi-Nyapujian.Dia-lahYang Mahakuasaatassegalasesuatu.HaiTuhan,aku mohonkepada-Mukebaikandihariinidan kebaikansesudahnya.Akuberlindungkepada-Mu darikejahatanhariinidankejahatansesudahnya. WahaiTuhan,akuberlindungkepada-Mudari kemalasandankejelekandiharitua. WahaiRabb! Akuberlindungkepada-MudarisiksaandiNeraka dan kubur. (HR. Muslim 4/2088)3 3 HR. Muslim 4/2088.Kalau sore hari membaca: ... 12 | Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat Allahumma bika ashbahnaa, wabika amsainaa, wa bika nahyaa wa bika namuutu wa ilaikannusyuurun Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganMu kami memasukiwaktupagi,dandenganrahmatdan perto-longanMukamimemasukiwaktusore. Dengan rahmat dan pertolonganMu kami hidup dan dengankehendakMukamimati.DankepadaMu kebangkitan (bagi semua makhluk).

.13 Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat | AllahummaAntaRabbiiLaailaahaillaaanta, Khalaqtanii wa anaa abdika, wa anaa alaa ;ahdika wawadikamaastathatu,auudzubikaminsyarri maashanatu,abuuulakabinimatikaalayya,wa abuuubidzanbiifaghfirliifainnahulaa yaghfirudzdzunuubi illaa anta YaAllah!EngkauadalahTuhanku,tidakada TuhanyangberhakdisembahkecualiEngkau, Engkau-lahyangmencip-takanaku.Akuadalah hambaMu.Akuakansetiapadaperjanjianku denganMusemampuku.Aku berlindungkepadaMu darikejelekanyangkuperbuat.Akumengakui nikmatMukepadakudanakumengakuidosaku, olehkarenaitu,ampunilahaku.Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.4 4 HR. At-Tirmidzi 5/466, dan lihat Shahih At-Tirmidzi 3/142. Kalau sore hari membaca: 14 | Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat ) . ( Allahummainniiashbahtuusyhidukawaasyhidu hamalataarsika,wamalaaikatakawajamiia khalqika,annakaantallahulaailaahaillaaanta wahdakalaasyariikalaka,waannamuhammadan abduka warasuuluka YaAllah!Sesungguhnyaakudiwaktupagiini mempersaksikanEngkau,malaikatyangmemikul arasyMu,malai-kat-malaikatdanseluruh makhlukMu,bahwasesungguhnyaEngkauadalah Allah,tiadaTuhanyangberhakdisem-bahkecuali EngkauYangMahaEsa,tiadasekutubagiMudan sesungguhnyaMuhammadadalahhambadan utusan-Mu.(Dibacaempatkaliwaktupagidan sore)5 5 Barangsiapamembacadoainiketikapagidansorehari 15 Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat | Allahummamaaashbahabiiminnimatinau biahdinnminkhalqikawaminkawahdakalaa syariikalaka, falakalhamdu walakasysyukru Ya Allah! Nikmat yang kuterima atau diterima oleh seseorangdiantaramakhlukMudipagiiniadalah dariMu.MahaEsaEngkau,tiadasekutubagi-Mu. BagiMu segala puji dan kepadaMu panjatan syukur (dari seluruh makhluk-Mu).6

sebanyak empat kali, maka Allah akan membebaskannyadari api Neraka.HR.AbuDawud4/317,Al-BukharidalamAl-Adabul Mufradno.1201,An-NasaidalamkitabAmalulYaumwalLailah no.9halaman138,IbnuSunnino.70,SyaikhAbdulAzizbin AbdullahbinBaazmenyatakan,bahwasanadhaditsAbuDawud danAn-Nasaiadalahhasan,lihatjugaTuhfatulAkhyar,halaman 23. Jika sore hari membaca: 6 Barangsiapayangmembacanyadipagihari,makasungguh telahbersyukurpadahariitu.Barangsiapayangmembacainidi sorehari,makasung-guhtelahbersyukurpadamalamitu.HR. 16 | Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat . ) . ( Allahummaaafiniibadanii,Allahummaaafiniifi samii,Allahummaaafiniifibasharii,laailahailla anta.Allahummainniiauudzubikaminalkufri, walfaqri,waauudzubikaminadzaabilqabri,laa ilaha illa anta

Abu Dawud 4/318, An-Nasai dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah no.7,halaman137,IbnuSunnino.41,halaman23IbnuHibban (Mawaarid)no.2361.AbdulAzizbinBazmenyatakan,bahwa sanad hadits tersebut hasan, lihat Tuhfatul Akhyar, halaman 24. Jika sore hari membaca: 17 Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat | YaAllah!Selamatkantubuhku(da-ripenyakitdan yangtidakakuinginkan).YaAllah,selamatkan pendengaranku(daripenyakitdanmaksiatatau sesuatuyangtidakakuinginkan).YaAllah, selamatkanpenglihatanku,tiadaTuhan(yang berhakdisembah)kecualiEng-kau.YaAllah! Sesungguhnyaakuberlin-dungkepadaMudari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadaMu darisiksakubur,tiadaTuhan(yangberhak disembah)kecualiEngkau.(Di-bacatigakalidi waktu pagi dan sore)7 ) . (Hasbiyallahu laa ilahailla huwa alaihi tawakkalta wa huwa rabbul arsyil azhiimi Allah-lahyangmencukupi(segalakebutuhanku), tiadaTuhan(yangber-hakdisembah)kecualiDia, kepadaNyaakubertawakal.Dia-lahTuhanyang 7 HR.AbuDawud4/324,Ahmad5/42,An-NasaidalamAmalul YaumwalLailahno.22,halaman146,IbnusSunnino.69.Al-BukharidalamAl-AdabulMufrad.SyaikhAbdulAzizbinBaaz menyatakansanadhaditstersebuthasan.LihatjugaTuhfatul Akhyar, halaman 26. 18 | Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat menguasaiArsyyangagung.(Dibacatujuhkali waktu pagi dan sore)8 . . 8 Barangsiapamembacanyaketikapagidansoreharisebanyak tujuhkali,makaAllahakanmencukupkanbaginyadariperkara duniadanakhiratyangmenjadiperhatiannya.H.R.IbnusSunni no.71secaramarfudanAbuDawudsecaramauquf4/321. SyuaibdanAbdulQadirAl-Arnauthberpendapat,isnadhadits tersebut shahih. Lihat Zaadul Maad 2/376. 19 Dzikir Pagi dan Petang, Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat | Allahummainniiasalukalafwawalaafiyata fiddunyaawalaakhirati,Allahummainniiasalukal afwawalaafiyata:fidiini