1.1 Penyiasatan Saintifik.ppt

download 1.1 Penyiasatan Saintifik.ppt

of 23

Embed Size (px)

Transcript of 1.1 Penyiasatan Saintifik.ppt

 • 7/21/2019 1.1 Penyiasatan Saintifik.ppt

  1/23

  1.11.1 Penyiasatan SaintifikPenyiasatan Saintifik

  Bab 1 Penyiasatan Saintifik

  Sains Tingkatan 4

 • 7/21/2019 1.1 Penyiasatan Saintifik.ppt

  2/23

  Penyiasatan Saintifik

  Bab 1 Penyiasatan Saintifik

  Kaedah Penyiasatan Saintifik

  Melakukan

  penyiasatan

  saintifik

  Cara seseorang saintis mengumpulkan

  maklumat atau menyelesaikan masalah saintifikdengan menjalankan eksperimen secara rasional

  dan sistematik.

  Sains Tingkatan 4

 • 7/21/2019 1.1 Penyiasatan Saintifik.ppt

  3/23

  Penyiasatan Saintifik

  Langkah-langkah Penyiasatan Saintifik

  Memerhati

  fenomena

  Mengenal pasti

  masalah

  Mengenal pasti

  pemboleh ubah

  Menentu

  hipotesis

  Merancang penyiasatan

  a) Mengawal pemboleh ubah

  b) Menentukan radas dan

  bahan yang diperlukanc) Menentukan prosedur

  d) Menentukan cara

  mengumpul dan

  menganalisis data

  Melakukan

  penyiasatan

  Mengumpul

  data

  Menganalisis dan

  mentafsirkan data

  Membuat

  kesimpulan

  Menulis laporan

  Bab 1 Penyiasatan Saintifik

  Sains Tingkatan 4

 • 7/21/2019 1.1 Penyiasatan Saintifik.ppt

  4/23

  Memerhati Fenomena

  Kaedah

  PenyiasatanSaintifik

  Contoh Termometer

  100 ml

  bikar

  20 ml

  bikar

  100 ml

  !ir panaspada 100"C

  Air di dalam kedua-dua bikar menyejuk pada kadar

  berlainan. MENAPA!

  Memerhatikan fenomena semula jadi dan mengkaji

  sebab#sebab ia berlaku

  Penyiasatan Saintifik

  Bab 1 Penyiasatan Saintifik

  Sains Tingkatan 4

 • 7/21/2019 1.1 Penyiasatan Saintifik.ppt

  5/23

  Mengenal Pasti Masalah

  Kaedah

  PenyiasatanSaintifik

  Contoh Bagaimanakah luas permukaan yang terdedah

  mempengaruhi kadar penyejukan

  Mengapakah

  kadar

  penyejukan air didalam bikar yang

  lebih besar

  adalah lebih

  cepat?

  Menanya soalan tentang perkara yang diperhatikan dan

  menentukan perkara yang ingin diselesaikan.

  Penyiasatan Saintifik

  Bab 1 Penyiasatan Saintifik

  Sains Tingkatan 4

 • 7/21/2019 1.1 Penyiasatan Saintifik.ppt

  6/23

  Mengenal Pasti Pemboleh !bah

  Kaedah

  PenyiasatanSaintifik

  $emboleh ubah

  yang

  dimanipulasikan

  $emboleh ubah yang diubahkan untuk

  mengkaji hipotesis.

  $emboleh ubah

  yang bergerak

  balas

  $emboleh ubah yang berubah dengan

  perubahan pemboleh ubah yang

  dimanipulasikan.

  $emboleh ubah

  yang

  dimalarkan

  $emboleh ubah yang tidak berubahsepanjang

  eksperimen.

  $emboleh ubah adalah faktoryang mempengaruhi

  keputusan eksperimen.

  Penyiasatan Saintifik

  Bab 1 Penyiasatan Saintifik

  Sains Tingkatan 4

 • 7/21/2019 1.1 Penyiasatan Saintifik.ppt

  7/23

  Mengenal Pasti Pemboleh !bah

  Kaedah

  Penyiasatan

  Saintifik

  ContohPemboleh ubah yang dimanipulasikan" Luas permukaan

  Pemboleh ubah yang bergerak balas" Suhu selepas #$

  minit% Kadar penyejukan

  Pemboleh ubah yang dimalarkan" &sipadu air panas %

  Suhu a'al

  !ir panasdi dalamkedua#dua bikar

  mempunyai suhuawal yang sama.

  Mengapakah air

  dalam bikar besar

  menyejuk lebih

  cepat%

  !dakah luaspermukaan air telah

  mempengaruhi kadar

  penyejukan%

  Penyiasatan Saintifik

  Bab 1 Penyiasatan Saintifik

  Sains Tingkatan 4

 • 7/21/2019 1.1 Penyiasatan Saintifik.ppt

  8/23

  Membuat (ipotesis

  Kaedah Penyiasatan Saintifik

  &ipotesis ialah satu pernyataan tentang hubungan antara pemboleh ubah

  yang dimanipulasikan dengan pemboleh ubah yang bergerak balas.

  Contoh ' (emakin besar luas permukaan semakin tinggi kadar penyejukan

  $ada pendapat saya

  semakin besar luas

  permukaan semakintinggi kadar penyejukan.

  Penyiasatan Saintifik

  Bab 1 Penyiasatan Saintifik

  Sains Tingkatan 4

 • 7/21/2019 1.1 Penyiasatan Saintifik.ppt

  9/23

  Merancang Penyiasatan

  Kaedah

  Penyiasatan

  Saintifik

  Langkah-langkah% Prosedur

  *aedah mengawal pemboleh ubah *aedah mengawal pemboleh ubah

  +adas dan bahan yang diperlukan +adas dan bahan yang diperlukan

  Cara mengukur mengumpul mencatat dan menganalisis

  data

  Cara mengukur mengumpul mencatat dan menganalisis

  data

  Bikar )*$ m

  Bikar #$$ m

  +ir panas

  ,am randik

  ermometer

  Penyiasatan Saintifik

  Bab 1 Penyiasatan Saintifik

  Sains Tingkatan 4

 • 7/21/2019 1.1 Penyiasatan Saintifik.ppt

  10/23

  Menjalankan Penyiasatan

  Kaedah

  Penyiasatan

  Saintifik

  Menjalakan penyiasatan dengan menggunakan

  prosedur yang ditetapkan

  &sikan #$$ m

  airpanas ke dalam

  kedua-dua bikar

  masing-masing

  ermometer

  Penyiasatan Saintifik

  Bab 1 Penyiasatan Saintifik

  Sains Tingkatan 4

 • 7/21/2019 1.1 Penyiasatan Saintifik.ppt

  11/23

  Memerhati .an Mengumpulkan .ata

  Kaedah

  Penyiasatan

  Saintifik

  .ata diperhatikan dan dicatat semasa eksperimen/

  i. Memerhati dan mencatatkan suhu awal dalam setiap bikar.

  ii. Memulakan jam randik dan mencatatkan suhu akhir dalam kedua#

  dua bikar selepas minit.

  iii. ,ata dikumpulkan dan direkod dalam jadual.

  Bikar Suhu a'al

  #$$ m

  )*$ m

  Suhu selepas * minit

  Penyiasatan Saintifik

  Bab 1 Penyiasatan Saintifik

  Sains Tingkatan 4

 • 7/21/2019 1.1 Penyiasatan Saintifik.ppt

  12/23

  .ata yang telah dikumpul boleh dipamerkan

  dalam pelbagai bentuk

  Menganalisis .an Mentafsirkan .ata

  Kaedah

  Penyiasatan

  Saintifik

  -raf garis

  -raf bar

  &istogram

  Carta pai

  $

  *

  #$

  #*

  )$

  )*

  + B +B 0

  Bilangan

  pelajar

  Kumpulan

  darah

  (uhu

  Masa

  ikar 20 ml

  ikar 100 ml

  $

  *

  #$

  #*

  )$

  )*

  #1$-#12#3$-#32#*$-#*2#4$-#5$

  Bilangan pelajar

  inggi

  %cm

  Kumpulan 0

  Kumpulan +

  Kumpulan

  BKumpulan +B

  Kumpulan darah

  Penyiasatan Saintifik

  Bab 1 Penyiasatan Saintifik

  Sains Tingkatan 4

 • 7/21/2019 1.1 Penyiasatan Saintifik.ppt

  13/23

  Membuat Kesimpulan

  / *esimpulan dibuat berdasarkan analisis dan tafsiran./ *esimpulan dibuat berdasarkan analisis dan tafsiran.

  Contoh

  &ipotesis bahawa semakin besar luas

  permukaan semakin tinggi kadar penyejukan

  diterima.

  Kaedah Penyiasatan Saintifik

  / $eriksa sama ada hipotesis diterima atau ditolak./ $eriksa sama ada hipotesis diterima atau ditolak.

  Penyiasatan Saintifik

  Bab 1 Penyiasatan Saintifik

  Sains Tingkatan 4

  B b 1 P i t S i tifik

 • 7/21/2019 1.1 Penyiasatan Saintifik.ppt

  14/23

  ujuan "

  (ipotesis "

  Pemboleh ubah "

  Bahan dan radas"

  Kaedah "1.

  2.

  .

  Keputusan % ,adual "

  Kesimpulan"

  Menulis LaporanKaedah Penyiasatan

  Saintifik

  Format

  Penyiasatan Saintifik

  Bab 1 Penyiasatan Saintifik

  Sains Tingkatan 4

  B b 1 P i t S i tifik

 • 7/21/2019 1.1 Penyiasatan Saintifik.ppt

  15/23

  Kaedah "

  Keputusan % ,adual"

  Kesimpulan"

  Menulis LaporanKaedah Penyiasatan

  Saintifik

  Contoh

  Laporan

  ujuan"

  Mengkaji hubungan antara keupayaan sesuatu objek untuk terapung

  atau tenggelam dengan ketumpatannya.

  (ipotesis"

  bjek yang kurang tumpat akan terapung manakala objek yang lebih

  tumpat akan tenggelam dalam air.

  Pemboleh ubah"

  $emboleh ubah yang dimanipulasikan ' bjek berlainan

  $emboleh ubah yang bergerak balas ' bjek terapung atau tenggelam

  $emboleh ubah yang dimalarkan ' 3enis air4 isipadu objek

  Bahan dan radas"

  5ima kiub yang diperbuat daripada bahan berlainan dengan isipadu

  1cm air bekas penimbang elektronik

  1. 3isim setiap kiub ditimbang dengan menggunakan penimbang elektronik dan direkodkan.

  2. (etiap kiub dimasukkan dalam bekas.

  . *iup diperhatidan dan pemerhatian direkodkan

  Penyiasatan Saintifik

  0bjek ,isim 6g7 Ketumpatan6gcm17erapung%tenggelam

  Besi

  Plastik

  8etah

  Plumbum

  Kayu

  Ketumpatan 9 ,isim

  &sipadu

  9 ,isim# cm

  "etumpatan air # 1 gm -$

  Kesimpulan

  bjek yang kurang tumpat daripada 1g cm #

  akan terapung manakala objek yang lebihtumpat daripada 1g cm# akan tenggelam dalam

  air.

  1

  Prosedur

  Besi Plastik 8etah Plumbum Kayu Bekas +ir

  Bab 1 Penyiasatan Saintifik

  Sains Tingkatan 4

  B b 1 P i t S i tifik

 • 7/21/2019 1.1 Penyiasatan Saintifik.ppt

  16/23

  Menulis LaporanKaedah

  Penyiasatan

  Saintifik

  Mengkaji hubungan antara keupayaan sesuatu objek

  terapung atau tenggelam dengan ketumpatannya/

  ujuanujuanSample

  Laporan

  Penyiasatan Saintifik

  Bab 1 Penyiasatan Saintifik

  Sains Tingkatan 4

  Bab 1 Penyiasatan Saintifik

 • 7/21/2019 1.1 Penyiasatan Saintifik.ppt

  17/23

  Menulis LaporanKaedah

  Penyiasatan

  Saintifik

  0bjek yang kurang tumpat akan terapung manakala

  objek yang lebih tumpat akan tenggelam dalam air/

  (ipotesis(ipotesisSample Laporan

  Penyiasatan Saintifik

  Bab 1 Penyiasatan Saintifik

  Sains Tingkatan 4

  Bab 1 Penyiasatan Saintifik

 • 7/21/2019 1.1 Penyiasatan Saintifik.ppt

  18/23

  Menulis LaporanKaedah

  Penyiasatan

  Saintifik

  Pemboleh ubahPemboleh ubah

  Pemboleh ubah yang dimanipulasikan" 0bjek berlainan/

  Pemboleh ubah yang bergerak balas" 0bjek terapungatau tenggelam

  Pemboleh ubah yang dimalarkan" ,enis air% isipadu

  objek

  Sample Laporan

  Penyiasatan Saintifik

  Bab 1 Penyiasatan Saintifik

  Sains Tingkatan 4

  Bab 1 Penyiasatan Saintifik

 • 7/21/2019 1.1 Penyiasatan Saintifik.ppt

  19/23

  Menulis LaporanKaedah

  Penyiasatan

  Saintifik

  Lima kiub yang diperbuat daripada bahan berlainan

  dengan isipadu #cm1: air: bekas: penimbang elektronik

  Bahan dan radasBahan dan radasSample Laporan

  Penyiasatan Saintifik

  Bab 1 Penyiasatan Saintifik

  Sains Tingkatan 4

  Bab 1 Penyiasatan Saintifik

 • 7/21/2019 1.1 Penyiasatan Saintifik.ppt

  20/23

  Menulis Laporan

  Kaedah

  Penyiasatan

  Saintifik

  Prosedur

  Besi Plastik 8etah Plumbum Kayu Bekas

  1. 3isim setiap kiub ditimbang dengan menggunakanpenimbang elektronik dan direkodkan.

  2. (etiap kiub dimasukkan dalam bekas.

  . *iup diperhatidan direkodkan sama ada terapung atau

  tenggelam dalam air.

  +ir

  Sample Laporan

  Penyiasatan Saintifik

  Bab 1 Penyiasatan Saintifik

  Sains Tingkatan 4

  Bab 1 Penyiasatan Saintifik

 • 7/21/2019 1.1 Penyiasatan Saintifik.ppt

  21/23

  Keputusan% ,adual% afsiran .ata

  0bjek ,isim 6g7 erapung %tenggelam

  Besi

  Plastik

  8etah

  Plumbum

  Kayu

  Menulis LaporanKaedah Penyiasatan

  Saintifik

  Sample Laporan

  Penyiasatan Saintifik

  Ketumpatan6gcm17

  Bab 1 Penyiasatan Saintifik

  Sains Tingkatan 4

  Bab 1 Penyiasatan Saintifik

 • 7/21/2019 1.1 Penyiasatan Saintifik.ppt

  22/23

  Ketumpatan 9 ,isim

  &sipadu

  9 ,isim

  # cm1

  "etumpatan air # 1 gm-$

  Kesimpulan

  bjek yang kurang tumpat daripada 1g cm# akan terapung manakala

  objek yang lebih tumpat daripada 1g cm# akan tenggelam dalam air.

  KesimpulanKesimpulan

  Menulis LaporanKaedah Penyiasatan

  Saintifik

  Sample Laporan

  Penyiasatan Saintifik

  Bab 1 Penyiasatan Saintifik

  Sains Tingkatan 4

 • 7/21/2019 1.1 Penyiasatan Saintifik.ppt

  23/23

  TAMAT