11398488 bahasa-melayu-kertas-2-upsr

Click here to load reader

 • date post

  15-May-2015
 • Category

  Sports

 • view

  8.684
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 11398488 bahasa-melayu-kertas-2-upsr

 • 1. KERTAS 2MASA : 1 jam 15 minit

2. PENGENALAN Terbahagi kepada tiga bahagian Bahagian A BENTUK Memindahkan maklumat / Mentafsir bahanMasa 1 jam 15 mint grafikBahagian C Bahagian B Membuat ulasan Menulis karangan 3. UPSR (BAHASA MELAYU)FORMAT BAHARU MULAI 2005 KERTAS 2 Markah. Markah penuh : 60 markah Bahagian A : 10 markah Bahagian B : 30 markah Bahagian C : 20 markah 4. BAHAGIAN ABAHAGIAN BMentafsirBAHAGIAN CKaranganMembuat Bahan Grafik Ulasan40 minit15 minit 20 minit 5. BAHAGIAN AMentafsir Bahan Grafik 10 markah Tiada had bilangan patah perkataan Tulis 5 ayat berpandukan grafik Soalan berdasarkan bahan grafik yang diberikan 6. APA ITU BAHAN GRAFIK ? Gambar - Contoh :Tunggal @ Bersiri Gambar Carta Tunggal Graf Jadual Peta Pelan 7. SOALAN BAHAGIAN A - Cadangan masa menjawab - 15 minit-Wajib dijawab-Soalan berdasarkan grafik yang diberi-Mungkin terdiri daripada gambar bersiri atau gambar tunggal.-Ayat yang dibina mestilah berdasarkan apa yang terdapat dalam gambar sahaja. 8. PA NDU AN UNTU K MEN JAW AB BA HAG IAN A1. Baca dan fahamkan arahan. - Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar. - Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di di bawah. - Tulis lima ayat yang lengkap tentang situasi yang terdapat dalam gambar di bawah.9. Perhatikan bahan grafik. Kaitkan kehendak soalan dengan bahan grafik yang diberi. Cari maklumat yang terdapat dalam bahan grafik seberapa banyak yang ada dan tandakan atau senaraikan maklumat tersebut. 9. 3. Buat lima ayat sahaja, walaupun terdapat banyak maklumat dalam bahan grafik yang diberi.a. Bina ayat berdasarkan kehendak soalan. i. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar . - Maknanya calon dikehendaki menulis limaayat tentang aktiviti yang melibatkan katakata kerja sahaja. 10. i. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar / situasi di bawah.- Maknanya calon boleh membina apa saja perkarayang terdapat dalam bahan grafik, tidak kira samaada melibatkan kata kerta atau situasi yang adadalam bahan grafik yang diberi.iii. Boleh gunakan nama watak, tempat, atau apa saja yang sesuai asalkan ayatnya baik tanpa kesalahan ejaan, tanda baca dan struktur ayat. 11. 1. Kalau gambar bersiri, pastikan ayat yang dibina seimbang.Tiga ayat daripadagambar pertama ataudua ayat daripadagambarpertama. Dua ayat daripada gambar kedua atau tiga ayat daripada gambar kedua. 12. 5. Bagi mendapat markah penuh atau cemerlang dalam Bahagian A ini, anda seharusnya:- a. Membina ayat yang sesuai dengan gambaryang diberi. b. Jangan bina ayat yang tiada kaitan dengangambar dan arahan yang diberi. c. Elakkan daripada membina ayat yangtersirat. d. Bina ayat dengan menggunakan kosa katayang sesuai dan menarik. Elakkan membinaayat yang mudah. 13. Ayat yang dibina boleh ditulis dalam bentuk:-c. Urutan nombor; 1. . 2. ......g. Urutan abjad; a. b. k. Simbol ( -, /, * dan seumpamanya)d. Perenggan Ayat yang ditulis tidak semestinyaberkaitan antara satu sama lain 14. Tulis lima ayat yang lengkap tentanggambar di bawah. 15. BAHAGIAN BKARANGAN 30 markah Karangan Tidak kurang 80 Berformatpatah perkataan Diberikan tiga buahkarangan. Pilih dan Karanganjawab satuTidakkarangan sahaja.Berformat 16. BAHAGIAN BTiga tajuk karangan diberi.Jawab SATU soalan FORMATPilihan soalanmungkin soalanMasa cadangan berformat / tidak40 minitberformatJumlah perkataan tidakkurang 80 patah perkataan 17. BENTUK SOALANBERFORMATCorak karangan yang diujimungkin TIDAK BERFORMATApa dia karangan berformat dan karangantidak berformat ? Contoh ..????? 18. Berapa isi yang perlu ada dalam sesuatu karangan ?Bagi soalan Bahagian B, isi dikehendaki Minimum TIGA (3) isi penting. Kalau lebih ?Kalau lebih daripada itu digalakkan kerana gabunganbeberapa isi adakalanya sesuai diberi pertimbanganmarkah yang baik walaupun tanpa huraian lanjuttentang isi, lebih-lebih lagi karangan yang berbentukpenceritaan. Pertimbangan markah yang sesuai perlu diberi bagi isi yang disertakan contoh dan huraian, isi beserta contoh atau isi sahaja. 19. 1. Tuliskan kebaikan menyertai aktiviti kokurikulum.2. Kelas kamu akan mengadakan majlis perpisahan sempena guru kelas kamu yang akan akan bertukar sekolah. Selaku wakil kelas, kamu dikehendaki menyampaikan ucapan pada majlis tersebut. Tuliskan ucapan kamu selengkapnya.3. Kamu telah lewat datang ke sekolah. Ceritakan tindakan yang kamu akan lakukan pada hari tersebut. 20. 4. Kelas kamu mengadakan majlis perpisahanuntuk guru kelas kamu yang akan bertukarke sekolah lain. Sebagai ketua kelas, kamudiminta menyampaikan ucapan pada majlisitu. Tuliskan ucapan kamu selengkapnya.5. Kamu diminta untuk menyertai pertandinganSyarahan di sekolah kamu. Tajuk syarahanTersebut ialah Cara-cara Untuk BerjayaDalam Pelajaran. Tuliskan syarahan tersebut. 21. BAHAGIAN CMEMBUAT ULASANCadangan masa me nja wa b B ahagian C 20 minit 22. Membuat Ulasan 20markah Ulasan yang dibuatberpandukan soalan kepadasituasi yang diberikan. Tidak kurang 50 patahperkataan. 23. Cara Menjawab Soalan Baca dan fahami situasi. Gariskan kata kunci dalam soalan. Sediakan rangka karangan. Catatkan nilai-nilai murni atau pengajaran yang terdapat dalam teks. Tulis karangan pendek lebih kurang 5hingga 10 ayat sahaja. Panjang jawapan tidak kurang 50 patahperkataan. 24. Contoh Soalan Membuat UlasanSetiap hari Salina akan bangun awal pagi.Setelah menyiapkan diri, Salina akan ke dapurmembantu ibunya menyiapkan sarapan. Salinadan keluarganya akan bersarapan bersama-sama. Sebelum pergi ke sekolah, Salina akanbersalaman dengan ayah dan ibunya.Sementara menunggu bas, Salina membacabuku. Tiba di sekolah, Salina terus masuk kekelas. Dia akan menyapu atau mengemaskankelasnya. Dia akan memastikan kelasnyaberada dalam keadaan ceria. 25. Senaraikan nilai murni/pengajaran/amalan baik yang terdapat dalam petikan 1. Bangun awal pagi disiplin diri 2. Menolong ibu di dapur 3. Bersarapan bersama kasih sayang 4. Bersalam menghormati orang tua 5. Rajin / tidak suka membuang masa 6. Suka kepada kebersihan 26. Ahmad bangun lewat pada pagi itukerana dia menonton televisyen hinggalarut malam. Dia tidak sempatbersarapan. Dia terus mencapaibasikalnya untuk pergike sekolah tanpa sempat bersalam denganibu danbapanya. Tiba di persimpangan jalan, diatidak menghirau-kan lampu merah lalu terus memecut kesekolah. Mujurlahtiada kenderaan ketika itu. Sesampainyadi hadapansekolah, murid-murid telah berada ditapak perhimpunan. 27. BAHAGIAN C Cara menulis.Antara nilai murni yang terdapat di dalam petikanini ialah ..(huraian/contoh).Seterusnya, terdapat nilai murni...................................(huraian/contoh)...Di samping itu, terdapat nilai murni......(huraian/contoh)..Selain itu, terdapat nilai murni...(huraian/contoh).Akhirnya, kita.(huraian/contoh)..Kita janganlah...(sekiranya perlu) 28. Untuk mendapat markah yang cemerlangDalam bahagian C ini, anda mestilah:1.Membuat ulasan yang jelas dan tepat.2.Menggunakan ayat yang lengkap/gramatis3.Berdasarkan bahan rangsangan yang diberi.4.Menggunakan pelbagai kata dan kosa katayang sesuai dan menarik.5. Pastikan ejaan dan tanda baca serta imbuhanyang digunakan betul.11. Pastikan penggunaan penanda wacana yangbetul dan sesuai bagi mengaitkan ayat yangdibina. Kenalpasti penanda wacana. 29. Setiap petang adik akan memastikan kerja sekolahyang diberi oleh guru sekolahnya siap. Setelah penatmenyiapkan kerja sekolahnya, adik berehat sebentar.Bagi menghilangkan rasa bosannya, adik bermain-main dengan kucing kesayangannya di dalam bilik.Ketika bermain, tanpa disedari adik telah memecahkancenderamata kesayangan kakak. Kakak merasa sedihmelihat cenderamata yang diperolehi daripadasahabat karibnya telah pecah. Emak memarahi adikkerana tidak berhati-hati ketika bermain. Adik rasabersalah dan meminta maaf kepada kakak. 30. GARIS PANDUAN KEPADA PEMERIKSAA. CARA PEMERIKSAAN - UMUM1. PEMERIKSAAN DILAKUKAN SECARA HOLISTIK IAITU DENGAN MELIHAT SECARA KESELURUHAN DAN PENSKORAN DIBUAT MENGIKUT KRITERIA YANG DITETAPKAN (JANGAN UBAH)PEMERIKSA HENDAKLAH MEMBACA SETIAP AYAT/KARANGAN DENGAN TELITI UNTUK MENDAPAT KESAN(IMPRESSION) DARIPADANYA. SELEPAS ITU NILAI DANANGGARKAN TAHAP KARANGAN ITU DANDISESUAIKANDENGAN KRITERIA YANG DITETAPKAN 31. 1. BACA AYAT/KARANGAN TERSEBUT SEKALI LAGI SAMBIL MENURUNKAN SIMBOL ATAU TANDA - TANDA PEMERIKSAAN & MENETAPKAN SKOR BERPANDUKAN KRITERIA PENSKORAN.ISI()KESALAHAN ISI/////// KESALAHAN STRUKTUR AYATKESALAHAN PENGGUNAAN PERKATAANKESALAHAN TANDA BACAKESALAHAN EJAANKESALAHAN EJAAN BERULANGKESALAHAN IMBUHANKESALAHAN IMBUHAN BERULANG 32. BAHAGIAN A 10 MARKAHPENSKORAN KRITERIACEMERLANG i. Menggunakan ayat yang gramatis & menepati bahangrafik.( 9 -10 )ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata yang meluasserta sesuai dengan bahan grafik. BAIK i. Menggunakan ayat yang jelas dan menepati bahaniii. Penggunaan ejaan & tanda baca yang betulgrafik.(78) ii.Penggunaan pelbagai kata & kosa kata yangsederhana serta sesuai dengan bahan grafik.iii. Terdapat beberapa kesalahan dalam tanda baca &MEMUASKAN i.ejaan Menggunakan ayat yang mudah & ringkas sesuaidengan(46)tetapi tidak menjejaskan ayat. bahan grafik.ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata tetapi terhaddan sesuai.PENCAPAIANi. Ayat tidak sesuai atau tidak berkaitan dengan bahaniii. Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca &grafik.TAHAP ejaanii. Penggunaan perkataan yang terhad & tidak sesuai MINIMUMdengan(13)bahan grafik.iii. Tidak menguasai kemahiran tanda baca & ejaan. 33. BAHAGIAN B 30 MARKAHPENSKORAN KRITERIACEMERLANGi. - Penyampaian atau persembahan yang jelas & menarik untuk dibaca. ( 24 -30 )- Pengolahan idea yang sangat baik menggunakan pelbagai ayat yang gramatis bertepatan dengan tema. ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata yang meluas serta sesuai dengan tema. iii. Penggunaan ejaan & tanda baca yang betul berdasarkan jenis karangan.BAIK i. - Penyampaian atau persembah