24. Solat Taubat, Tasbih, Witir, Hajat, Istikharah

download 24. Solat Taubat, Tasbih, Witir, Hajat, Istikharah

of 53

 • date post

  14-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  236
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 24. Solat Taubat, Tasbih, Witir, Hajat, Istikharah

 • 7/29/2019 24. Solat Taubat, Tasbih, Witir, Hajat, Istikharah

  1/53

  SolatSolat SunnatSunnat

  SolatSolat SunnatSunnat::

  IalahIalah solatsolat sukarelasukarela untukuntukmenambahmenambah taattaat

  seorangseorang MuslimMuslim kepadaAllahkepadaAllah s.w.ts.w.t

  KelebihannyaKelebihannya::

  IaIa dianjurkandianjurkan oleholeh IslamIslam mengerjakannyamengerjakannya

  keranakerana dapatdapat melengkapkanmelengkapkan kekurangankekurangan

  daridari solatsolat fardhufardhu yangyangberkemungkinanberkemungkinan

  adaada cacatcacat celanyacelanya atauatau kekurangankekurangan..

  bajrai25

 • 7/29/2019 24. Solat Taubat, Tasbih, Witir, Hajat, Istikharah

  2/53

  HukumHukum SolatSolat SunnatSunnat

  HukumnyaHukumnya::

  DapatDapat pahalapahala bagibagi seseorangseseorang yangyang mengerjakanmengerjakandandan tidaktidakberdosaberdosa jikajika ditinggalkannyaditinggalkannya..

  SolatSolatsunnatsunnatterbahagiterbahagi kepadakepada duadua bahagianbahagian::

  1.1. SunnatSunnat dikerjakandikerjakan berjamaahberjamaah..

  2.2. TidakTidakdisunnatkandisunnatkan berjamaahberjamaah

  bajrai25

 • 7/29/2019 24. Solat Taubat, Tasbih, Witir, Hajat, Istikharah

  3/53

  11.. SunnatSunnat DikerjakanDikerjakan BerjamaahBerjamaah77 JenisJenis

  1.1. SolatSolat HariHari RayaRaya IdulIdul FitriFitri..

  2.2. SolatSolat HariHari RayaRaya IdulIdul AdhaAdha..

  3.3. SolatSolat sunnatsunnat gerhanagerhana mataharimatahari..4.4. SolatSolat sunnatsunnat gerhanagerhana bulanbulan..

  5.5. SolatSolat sunnatsunnat mintaminta hujanhujan ((IstisqaIstisqa).).

  6.6. SolatSolat TerawihTerawih..

  7.7. SolatSolat WitirWitir..

  bajrai25

 • 7/29/2019 24. Solat Taubat, Tasbih, Witir, Hajat, Istikharah

  4/53

  SolatSolat WitirWitir

  DisunnatkanDisunnatkan bersolatbersolat witirwitirberjamaahberjamaah

  selepasselepas solatsolat TerawihTerawih,, kecualikecuali seseorangseseorang

  ituitu berazamberazam untukuntukmengerjakannyamengerjakannya padapadaakhirakhirmalammalam.. SesungguhnyaSesungguhnya

  mengakhirkannyamengakhirkannya lebihlebih afdalafdal. (. (utamautama))

  bajrai25

 • 7/29/2019 24. Solat Taubat, Tasbih, Witir, Hajat, Istikharah

  5/53

  2.2. TidakTidakSunnatSunnat DikerjakanDikerjakan

  BerjamaahBerjamaah 22 JenisJenis

  a.a. SunnatSunnat--sunnatsunnat rawatibrawatib::

  SolatSolat solatsolat sunnatsunnat yangyangberiringanberiringan dengandengan

  solatsolat--solatsolat fardhufardhub.b. SunnatSunnat--sunnatsunnat yangyang tidaktidakterikatterikat dengandengan

  solatsolat--solatsolat::

  IalahIalah solatsolat--solatsolat sunnatsunnat yangyang dikerjakandikerjakan

  oleholeh seseorangseseorang padapada malammalam atauatau siangsiang harihari..

  bajrai25

 • 7/29/2019 24. Solat Taubat, Tasbih, Witir, Hajat, Istikharah

  6/53

  DiantaraDiantara IalahIalah::1.1. SolatSolat TahajjudTahajjud

  2.2. SolatSolat DhuhaDhuha3.3. SolatSolat TahiyyatulTahiyyatul MasjidMasjid

  4.4. SolatSolat TaubatTaubat

  5.5. SolatSolat TasbihTasbih

  6.6. SolatSolat IstikharahIstikharah

  7.7. SolatSolat WudhuWudhu

  8.8. SolatSolat AwwabinAwwabin

  9.9. SolatSolat HajatHajat

  10.10. SolatSolat sunnatsunnat mutlakmutlakbajrai25

 • 7/29/2019 24. Solat Taubat, Tasbih, Witir, Hajat, Istikharah

  7/53

  SolatSolat SunnatSunnat TahajjudTahajjud

  SolatSolat SunnatSunnat TahajjudTahajjud::

  SolatSolat yangyang dikerjakandikerjakan padapada tengahtengah malammalam,,

  semasasemasa seseorangseseorang ituitu terjagaterjaga daridari tidurnyatidurnya..

  SekurangSekurang--kurangnyakurangnya duadua rakaatrakaat dandan tidaktidak

  adaada hadhadbanyaknyabanyaknya..

  bajrai25

 • 7/29/2019 24. Solat Taubat, Tasbih, Witir, Hajat, Istikharah

  8/53

  KelebihanKelebihan SunnatSunnat TahajjudTahajjud

  1.1. DirinyaDirinya akanakan dipeliharadipelihara daridari segalasegala penyakitpenyakit

  zahirzahirdandan batinbatin..

  2.2. AirAirmukanyamukanya berseriberseri--seriseri dandan bercahayabercahaya..

  3.3. KataKata--katanyakatanya bernasbernas dandan berisiberisi hikmahhikmah..4.4. MenjadiMenjadi seorangseorang yangyangbijakbijakdandan memilikimemiliki

  fikrahfikrah yangyang waraswaras..

  5.5. DibangkitkanDibangkitkan daridari kuburnyakuburnya dengandengan wajahwajahyangyangbercahayabercahaya..

  bajrai25

 • 7/29/2019 24. Solat Taubat, Tasbih, Witir, Hajat, Istikharah

  9/53

  6.6. DikasihiDikasihi oleholeh semuasemua makhlukmakhluk..

  7.7. DiringankanDiringankan hisabnyahisabnya diharidihari qiamatqiamat..

  8.8. DipermudahkanDipermudahkan menitimeniti ShiratShirat (titian)(titian) didiMahsyarMahsyar..

  9.9. AkanAkan menerimamenerima bukubuku catatancatatan amalanamalandengandengan tangantangan kanankanan..

  KelebihanKelebihan SunnatSunnat TahajjudTahajjud

  bajrai25

 • 7/29/2019 24. Solat Taubat, Tasbih, Witir, Hajat, Istikharah

  10/53

  LafazLafaz NiatnyaNiatnya::

  UsalUsal--liilii sunnatatsunnatat tahajjuditahajjudi rakrakatainiataini lillahilillahi tataalaala

  MaksudnyaMaksudnya:: SahajaSahaja akuaku bersolatbersolatsunnatsunnattahajjudtahajjud

  duadua rakaatrakaatkeranakerana AllahAllah TaTaalaala..

  RakaatRakaat pertamapertama,,bacabaca SurahSurah AlAl--FatihahFatihah dandan SurahSurah

  AlAl--KaafiruunKaafiruun

  RakaatRakaat keduakedua bacabaca SurahSurah AlAl--FatihahFatihah dandan SurahSurah AlAl--

  IkhlasIkhlas

  DalamDalam sujudsujudakhirakhirbacalahbacalah ayatayat((doadoa)) iniinitigatiga kalikali

  bajrai25

 • 7/29/2019 24. Solat Taubat, Tasbih, Witir, Hajat, Istikharah

  11/53

  BacaanBacaan DalamDalam SujudSujud AkhirAkhir

  DalamDalam SolatSolat SunnatSunnat TahajjudTahajjud..

  RabbiRabbi adkhilniiadkhilnii mudkhalamudkhala sidqinsidqin wawa akhrijniiakhrijnii

  mukhrajamukhraja sidqinsidqin,, wajwajalal liilii minmin ladunkaladunka

  sultaanansultaanan nasiirannasiiran

  MaksudnyaMaksudnya:: YaYa TuhankuTuhanku masukkanmasukkan akuaku secarasecara

  masukmasukyangyangbenarbenardandan keluarkankeluarkan akuaku secarasecara

  keluarkeluaryangyangbenarbenardandan kurniakankurniakan akuaku disisiMudisisiMukekuasaankekuasaan yangyangmenolongmenolongakuaku..

  bajrai25

 • 7/29/2019 24. Solat Taubat, Tasbih, Witir, Hajat, Istikharah

  12/53

  SolatSolat SunnatSunnat TaubatTaubat

  SolatSolat sunnatsunnat taubattaubat::

  SolatSolat yangyang dikerjakandikerjakan oleholeh seseorangseseorang yangyang

  menginsafimenginsafi akanakan kesalahannyakesalahannya,, lalulalu bertaubatbertaubat

  kepadakepada AllahAllah daridari apaapa yangyangpernahpernah dilakukannyadilakukannyaituitu..

  CaraCara mengerjakanmengerjakan solatsolatiniini samasamasahajasahaja dengandengan

  solatsolat--solatsolatyang lain.yang lain. TiapTiap--tiaptiap duadua rakaatrakaatsatusatusalamsalam dandan tidaktidakadaada batasanbatasan rakaatnyarakaatnya..DilakukanDilakukan

  bilabila--bilabila masamasa..

  bajrai25

 • 7/29/2019 24. Solat Taubat, Tasbih, Witir, Hajat, Istikharah

  13/53

  LafazLafaz NiatNiat SolatSolat SunnatSunnat TaubatTaubat

  UsalUsal--liilii sunnatatsunnatat taubatitaubati rakrakatainiataini lillahilillahi tataalaala

  ArtinyaArtinya:: SahajaSahaja akuaku bersolatbersolatsunnatsunnattaubattaubatduadua

  rakaatrakaatkeranakerana AllahAllah TaTaalaala..

  RakaatRakaat pertamapertama,,bacabaca SurahSurah AlAl--FatihahFatihah dandan SurahSurahAlAl--KaafiruunKaafiruun 11 kali11 kali

  RakaatRakaat keduakedua bacabaca SurahSurah AlAl--FatihahFatihah dandan SurahSurah AlAl--

  IkhlasIkhlas 11 kali11 kali

  bajrai25

 • 7/29/2019 24. Solat Taubat, Tasbih, Witir, Hajat, Istikharah

  14/53

  1.1. AstaghfirullahalAstaghfirullahal adziimaladziimal ladziiladzii laalaa ilahailaha ilil--lialia

  huwalhuwal hayyulhayyul qayqay--yum. (1 kali)yum. (1 kali)

  2.2. BacaBaca selawatselawat 1010 atauatau 100 kali:100 kali:--

  AllahummaAllahumma salsal--lili alaaalaa SaiyyidinaaSaiyyidinaa

  MuhammadMuhammad

  3.3. LaaLaa ilahailaha ilil--laalaa antaanta subhaanakasubhaanaka inin--niinii kuntukuntu

  minazminaz--zaalimiinzaalimiin (1 kali)(1 kali)

  BacaanBacaan SelepasSelepas SolatSolat SunnatSunnatTaubatTaubat

  bajrai25

 • 7/29/2019 24. Solat Taubat, Tasbih, Witir, Hajat, Istikharah

  15/53

  KemudianKemudian BacaBaca AyatAyat--AyatAyatBerikutBerikut::

  WalWal ladziinaladziina idzaaidzaa fafa--aluualuu faahisyatanfaahisyatan auau dzalaamuudzalaamuu

  ananfusahumfusahum dzakarullahidzakarullahi,, fastaghfarufastaghfaru lidzunuubihimlidzunuubihim,,

  wawa manman yaghfiruzyaghfiruz dzunuubadzunuuba ilil--lallaahulallaahu,, walamwalam yusiryusir--ruuruu alaaalaa maamaa fafa--aluualuu wahumwahum yayalamuunalamuuna.. UlaaUlaa--ikaika

  jazaajazaa uu--humhum maghfiratunmaghfiratun mirmirrabbihimrabbihim wawa janjan--naatunnaatun

  tajriitajrii minmin tahtihaltahtihal anhaaruanhaaru,, khaalidiinakhaalidiina fiihaafiihaa waniwanimamaajrulajrul aalamiinaaalamiina..

  bajrai25

 • 7/29/2019 24. Solat Taubat, Tasbih, Witir, Hajat, Istikharah

  16/53

  ArtiArti DariDari AyatAyat TersebutTersebut

  DanDan apabilaapabila orangorang--orangorangyangyangmengerjakanmengerjakan

  perbuatanperbuatan kejikeji atauatau menganiayamenganiaya diridiri sendirisendiri,, merekamereka

  ingatkaningatkan Allah,Allah, lalulalu memohonmemohon ampunampun terhadapterhadap dosadosa--

  dosadosa merekamereka.. SiapaSiapa lagilagi yangyangmengampunimengampuni