3.0 kronologi big(1)

download 3.0 kronologi big(1)

of 8

Embed Size (px)

Transcript of 3.0 kronologi big(1)

 • Dikemukakan sebagai subjek gantian kepadaProgam KLMS pada suatu ketika dahulu

  Mengelami beberapa tranformasi dalamkandungan program

  Dari ada aktiviti air, dibuang, ditambah danpelbagai penambahbaikkan kepada BIG

  Diikuti oleh semua pelatih maktabperguruan/institut perguruan dan akhirnyaInstitut Pendidikan Guru ( IPG ) bagi semuaprogram

  KDPM, KDPM-KDC, KDPM-SABK,KPLI, KPLI-KDC,KPLI-LPBS jQAF, KPLI LPBS SABK

 • BIG DPLI adalah kelangsungan

  kurikulum BIG KPLI

  Diberi sentuhan baru dengan beberapa perubahan /

  penambahbaikan

  Diperuntukan KREDIT bukan lagi LULUS / GAGAL

  Ada kod : ISG2302

 • Berasaskan kepada Model Konseptual Pendidikan Guru yang menggabungkan 3 elemen Ketuhanan, Kendiri danKemasyarakatan

  Ia merupakan suatu usaha membina kekuatan dan ketahanan diri guru berasaskan kepatuhan kepada Tuhan dan kesejahteraan bermasyarakat

  ROHANI

  Kemahiran

  Pengetahuan Nilai

  INTELEK EMOSI

  KEMASYARAKATAN KENDIRI

  MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU

  KETUHAN AN

  JASMANI

 • Seawal tahun 2003 dan sebelumnya, BinaInsan Guru ( BIG ) dikendalikan dandilaksanakan oleh Jabatan Hal EhwalPelajar ( HEP )

  Tiada KREDIT diperuntukan ketika ini dandilaksanakan dalam dua peringkat

  Aktiviti perkhemahan

  Aktiviti khidmat masyarakat

  Mulai Januari 2012 Unit Kokurikulumtelah diberi mandat mengendalikan BIG kerana ia telah diberikan kredit.

 • 1. Merancang dan menyusun strategi pengalamandengan mengambil kira faktor tertentu untukmelaksanakan sesuatu tugasan secarakritis,kreatif dan inovatif untuk melaksanakansesuatu tugasan.(8.5)

  2. Mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkahlaku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik.(3.3)

  3. Bekerjasama dan berinteraksi dalamkepelbagaian budaya dan kepercayaan.(3.6)

  4. Meningkatkan profesionalisme kendiri secaraberterusan.(4.1)

 • 5. Berkomunikasi dengan pelbagai cara secaraefektif.(5.2)

  6. Bekerjasama dengan rakan sejawat untukmeningkatkan profesion keguruan(5.5)

  7. Menggunakan kemahiran berfikir aras tinggiberasas untuk menyelesaikan masalah danmembuat keputusan.(6.4)

  8. Menggunakan pertimbangan sendiri yang

  9. Membuat refleksi dan menilai amalanpembelajaran serta menjalankan idea baruuntuk penambahbaikan yang berterusan.(7.2)