3.0 kronologi big(1)

8

Transcript of 3.0 kronologi big(1)

Dikemukakan sebagai subjek gantian kepadaProgam KLMS pada suatu ketika dahulu

Mengelami beberapa tranformasi dalamkandungan program

Dari ada aktiviti air, dibuang, ditambah danpelbagai penambahbaikkan kepada BIG

Diikuti oleh semua pelatih maktabperguruan/institut perguruan dan akhirnyaInstitut Pendidikan Guru ( IPG ) bagi semuaprogram

KDPM, KDPM-KDC, KDPM-SABK,KPLI, KPLI-KDC,KPLI-LPBS jQAF, KPLI LPBS SABK

BIG DPLI adalah kelangsungan

kurikulum BIG KPLI

Diberi “ sentuhan baru” dengan

beberapa perubahan /

penambahbaikan

Diperuntukan “ KREDIT “ bukan lagi “

LULUS / GAGAL “

Ada kod : ISG2302

Berasaskan kepada Model Konseptual Pendidikan Guru yang menggabungkan 3 elemen – Ketuhanan, Kendiri danKemasyarakatan

Ia merupakan suatu usaha membina kekuatan dan ketahanan diri guru berasaskan kepatuhan kepada Tuhan dan kesejahteraan bermasyarakat

ROHANI

Kemahiran

Pengetahuan Nilai

INTELEK EMOSI

KEMASYARAKATAN KENDIRI

MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU

KETUHAN AN

JASMANI

Seawal tahun 2003 dan sebelumnya, BinaInsan Guru ( BIG ) dikendalikan dandilaksanakan oleh Jabatan Hal EhwalPelajar ( HEP )

Tiada KREDIT diperuntukan ketika ini dandilaksanakan dalam dua peringkat

Aktiviti perkhemahan

Aktiviti khidmat masyarakat

Mulai Januari 2012 – Unit Kokurikulumtelah diberi mandat mengendalikan BIG kerana ia telah diberikan kredit.

1. Merancang dan menyusun strategi pengalamandengan mengambil kira faktor tertentu untukmelaksanakan sesuatu tugasan secarakritis,kreatif dan inovatif untuk melaksanakansesuatu tugasan.(8.5)

2. Mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkahlaku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik.(3.3)

3. Bekerjasama dan berinteraksi dalamkepelbagaian budaya dan kepercayaan.(3.6)

4. Meningkatkan profesionalisme kendiri secaraberterusan.(4.1)

5. Berkomunikasi dengan pelbagai cara secaraefektif.(5.2)

6. Bekerjasama dengan rakan sejawat untukmeningkatkan profesion keguruan(5.5)

7. Menggunakan kemahiran berfikir aras tinggiberasas untuk menyelesaikan masalah danmembuat keputusan.(6.4)

8. Menggunakan pertimbangan sendiri yang

9. Membuat refleksi dan menilai amalanpembelajaran serta menjalankan idea baruuntuk penambahbaikan yang berterusan.(7.2)