400+ Kumpulan Lagu-Lagu Rohani

download 400+ Kumpulan Lagu-Lagu Rohani

of 55

 • date post

  23-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  6.968
 • download

  127

Embed Size (px)

Transcript of 400+ Kumpulan Lagu-Lagu Rohani

1ul PAul8A1Mu ul hadlraLMu aku puas dl hadlraLMu aku bebas ul hadlraLMu ada L'rana kehldupanMu pernvaLaankuasa kekuaLanMu ul hadlraLMu kudaLana persembahkan laauul hadapan ra[aku 21uPAn ALLAP ul 1LnCAP kl1A 1uhan Allah dl Lenaah klLa 1uhan vana s'lamaLkan ula bersuka aLas klLa kaslhnva memperbaharul ula bersukaclLauenaan soraksoral (4x) soraksoral 31uPAn PAul8 1uhan hadlr dl balL suclnva 1uhan ada dl LahLanva kaml bawa korban pu[lan baal ?esus buaL kaslhnva kurasakan kehadlrannva kudenaar suara berseru Anak domba vana dlkorbankan lavak 'Luk L'rlma pu[lannvanvl haleluva haleluva haleluva (2x) 48ACAl 8A!AWALl Aku lnaln selalu berada dl hadlraLMuAku lnaln selalu berllnduna dalam naunaanMu ul bawah kepak savapMu kaubawa ku Lerbana LlnaalMellnLasl lanalL blru baaalkan ra[awall 8aaal ra[awall mellnLasl aununa Llnaal8aaal ra[awall mellnLasl badal hldup ul bawah kepak savapMu kaubawa ku Lerbana LlnaalMellnLasl lanalL blru baaalkan ra[awall 38AnCkl1LAP MLn!Aul 1L8AnC 8anaklLlah LranaMu sudah daLana (2x) kemullaan 1uhan L'lah LerblL kemullaan 1uhan L'lah daLana kemullaan 1uhan L'lah LerblL aLasMu 68L8SukA Cl1A uALAM PAul8A1 1uPAn 8ersukaclLa dalam hadlraL 1uhanPalelu haleluva amln (2x) narl lompaLlah (2x) bersuka dalam 1uhan 7kukLnAkAn !u8AP u!lAn kukenakan [ubah pu[lan (2x) uan seaala bebanku lenvaplahkukenakan [ubah pu[lan 8AnCkA1 1AnCAn ?AnC 1u8un AnakaL Lanaan vana Lurun kuaLkan luLuL lemahLuruskan [alan baalMuSupava vana Llmpana [anaan dlsesaLkanMarl klLa pu[l Pu (3x) dan kau kan menana 9kAMl 8L8kuMuL MLMu!lMu kaml berkumpul memu[lMu)menvembahMu vana kudus ) 2x u[llah 8apa pu[llah Anakpu[l 8oh kudus keLlaa vana esa (2x) Paleluva haleluva hahaha Paleluva haleluva! 101uPAnLAP L8LlnuunCAnku 1uhanlah perllndunaanku ulalah kekuaLanku 2 x enolona dl wakLu susah sanaaL LerbukLl Paleluva haleluva kumau pu[l ula Paleluva haleluva kumau sembah ula 11?LSuS nAMA SLCALA nAMA Masuk hadlraLnva denaan haLl bersvukurMemu[l ula memu[l ula 8'rl pu[l dan hormaL Llnaalkan namanva?esus nama s'aala nama 128L8SC8AkSC8AlLAP 8ersoraksorallah baal Allah kekuaLan klLa8ersoraksorallah baal Allah ?akubAnakaLlah laau bunvlkan rebanakecapl vana merdu dllrlnal aambus 1luplah sanakakala pada bulan baruada bulan purnama pada harl rava klLaMasvhurkan namanva hal seluruh banasa8ahwa ?esus 1uhan ra[a seaala ra[a 13SunCCuP lnuAP nAMA ?LSuS Sunaauh lndah nama ?esus dl dalam haLlku kumau lrlna ula selalu sampal akhlr hldupku 2 x Clorl alorl alorl haleluva Lerpu[l namaMu Sunaauh lndah nama 1uhan ?esus dl dalam hldupku 14kASlP AS1l LLMAP LLM8u1 1C kaslh pasLl lemah lembuL kaslh pasLl memaafkankaslh pasLl murah haLl kaslhMu kaslhMu 1uhan A[arllah kaml lnl sallna menaaslhlA[arllah kaml lnl sallna memaafkanA[arllah kaml lnl kaslhMu va 1uhankaslhMu Lulus Llada baLasnva 13kuCln1A kAu ?LSuS kuclnLa kau ?esus hanva Lnakau baalku ?esusSunaauh kurlndu menaaLakannvabeLapa aku menaaslhlMuLnakau Allah dan ra[aku kekaslh dalam hldupkuLnakau seaalanva baalku kubersvukur kepadaMu 16kunAlkkAn S?uku8 AuAMu kunalkkan svukur padaMu ?esus kusembah su[ud kepadaMu 1uhanul hadapan LahLa kemullaanMukuLlnaalkan kuaaunakan selamanvaSeaala pu[l svukur baalMu kuLlnaalkan namaMu selalukemullaan hanva baalMu Lerpu[llah namaMu 17?LSuS Aku uA1AnC kLAuAMu ?esus kudaLana menahamplrl LahLaMu vana kudus?esus kusembah kupu[l namaMu vana mulla?esus krlsLus Allahku dan ra[aku ?esus 1uhan kekaslhku dan hldupku selamanva 188L8SAMA MALAlkA1 8ersama malalkaL dl suraa nvanvlkan klduna pu[lan8ermasmur baalMu mullalah namaMu?esus aku memu[lMu1anaanku kuanakaL padaMu masuk dalam hadlraLMu8asakan kaslhMu ku[adl mlllkMu?esus aku memu[lMuPosana hosana aku memu[lMuPaleluva haleluva aku menvembahMu 19kuuA1AnC kLAuA ?LSuS keLlka aku berbeban beraL kudaLana kepada ?esusula b'rlkan damal dan sukaclLa se[ahLera dalam haLlkukeLlka aku berpuLus asa kudaLana kepada ?esusula bebaskanku dan lepaskanku klnl aku [adl baru?esus ?esus 1uhan mulla namaMukuLlnaalkan kuaaunakan namaMu selamalamanva 20ku MASuk kL PAul8A1Mu kumasuk ke hadlraLMu dl LempaL kudusMu 1uhan1lada kaLakaLa selaln pu[l dan sembahSaaLsaaL lnl alanakah lndahnva 1uhan8ersamaMu s'lalu memu[l dan menvembahMuLnakau 1uhan pu[lanku Lnakau 1uhan kemullaankukekudusanMu penuhl LempaL lnlkusembah kau dalam balLMu kuLersunakur dl kaklMuPlnaaa kemullaanMu kan nvaLa dalamku 218AA Su8CAWl 8apa suraawl a[arku menaenalbeLapa dalamnva kaslhMu8apa suraawl buaL kumenaerLlbeLapa kaslhMu padakuSemua vana Ler[adl dl dalam hldupkuA[arku menvadarl kau s'lalu serLaku8rl haLlku s'lalu bersvukur padaMukar'na rencanaMu lndah baalku 22SukA Cl1Aku LnuP SukaclLaku penuh kubermasmur baalMukar'na kuLahu ku L'lah dlLebus oleh curahan darahMukumenarl baalMu kumemu[l namaMukar'na kuLahu kuberkemenanaan oleh curahan darahMuuarahMu ?esus suclkan dakudarahMu ?esus bebaskankuuarahMu ?esus ubahkan daku ku dl[adlkan baru 23kASlP ?LSuSku SLMu8nA 1anpa kaslh 1uhan Llada blnLana dl lanalL 1anpa kaslh 1uhan lauLan akan kerlna 1anpa kaslh 1uhan buruna Lakkan Lerbana kaslhnva 1uhanku sempurna kaslh ?esusku Lermanls baalku kaslh ?esusku Lak ada u[unanva kusembah kau 1uhan buaL kaslh seLlaMu kaslhnva 1uhanku sempurna 24SA1ukAn PA1l kAMl SaLukanlah haLl kaml 'Luk memu[l dan menvembah Ch ?esus 1uhan dan ra[aku LraLkanlah Lall kaslh dl anLara kaml semuaCh ?esus 1uhan dan ra[aku8eraandenaan Lanaan dalam saLu kaslh8eraandenaan Lanaan dalam saLu lmanSallna menaaslhl dl anLara kamlkeluaraa kera[aan Allah 23ku kAn MLMu!l 1uPAn ku akan memu[l 1uhan pada seaala wakLu (2x) u[lan kepadanva LeLap dl dalam muluLkuu[lan kepadanva LeLap s'lamanva kar'na 1uhan [lwaku bermeaah kar'na 1uhan kubersukaclLa kar'na 1uhan kunvanvl haleluva 26ulA 1Ak L8nAP CACAL ula Lak pernah aaaal kar'na ula Allahula Lak pernah lalal ula [amln flrmannvaS'bab ula Allah ra[a s'aala ra[akekuaLanku perlsalku dan aununa baLuku8ersoraklah pu[l sembah ula?esusku ra[a mulla ?esusku Allah perkasa?esusku Allah pemenana ?esus ra[a! 27?LSuSLAP 1uPAn ?esuslah 1uhan Allah semesLa alamA[alb dahsvaL kuasanva mullakan ula?esuslah ra[a ra[a seaala ra[aAauna mulla namanva Llnaalkan ulaSunaauh besar dan perkasa Allah klLaSunaauh a[alb perbuaLannva dl seluruh bumlSeLlap luLuL kan berLeluLuan lldah menaaku ?esuslah 1uhan 28MuLlALAP nAMAMu 1uPAn Mullalah namaMu 1uhan berkaLMu aLasku mellmpahMullalah namaMu 1uhankau lavak L'rlma pu[lan LerLlnaalkudus kudus kuduslah 1uhanSucl sucl sucllah 1uhan s'lamanva 29SLM8APLAP ulA Sembahlah ula dalam roh dan kebenaran (2x)ula ra[a ula 1uhan ?esuslah namanva s'lamanva8aLapanku L'lah kauubah men[adl LarlLarlan (2x) Menarllah dl hadapan 1uhandenaan seaenap kekuaLanMuSemanaaLku vana dahulu pudarS'karana men[adlnvanvlan pu[lanhel! 308L1AA 8Alkn?A LnCkAu 1uPAn 1C 8eLapa balknva Lnakau 1uhankaslhMu Llada berkesudahan8eLapa mulla namaMu ?esus [lwaku dlselamaLkanPosana kumemu[l 1uhan hosana kuLlnaalkan ?esusPosana hosana hosana! 31ll8MAnMu (Mazmur 119) 1l llrmanMu pellLa baal kaklkuLerana baal [alanku (2x) WakLu kublmbana dan hllana [alanku1eLaplah kau dl slslku dan Lakkan ku LakuLAsal kau dl dekaLku beserLaku selamanvallrmanMu pellLa baal kaklku Lerana baal [alanku 32CLC8? 8ACl SAnC 8A!A Clorv alorv baal sana ra[a (2x) Slapakah ra[a vana mulla ?esuslah namanvaula dlLlnaalkan dl s'luruh buml namanva kuaaunakan 338AA kuL8SLM8APkAn 1C 8apa kupersembahkan LubuhkuS'baaal persembahan vana hldupkudus dan vana berkenan padaMuS'baaal lbadah vana se[aLl kusembah kau 1uhan (2x)kuserahkan hldupku kepadaMuunLuk kemullaan namaMu 348L8SC8AkLAP 8ACl 1uPAn 8ersoraklah baal 1uhan ulalah benLena perlsal hldupku bersoraklah baal 1uhan ulalah perllndunaankuula vana sembuhkan seaala saklLkuula vana lepaskan seaala bebanku 338L1AA PA1lku 1l 8eLapa haLlku berLerlma kaslh ?esuskau menaaslhlku kau memlllklkuPanva lnl 1uhan persembahankuSeaenap hldupku [lwa dan raaakuS'bab Lak kumlllkl harLa kekavaan?ana cukup berarLl Luk kupersembahkanPanva lnl 1uhan permohonanku1erlmalah 1uhan persembahankuakallah hldupku sebaaal alaLMu seumur hldupku 36kASlP ALLAP kaslh Allah mellnakupl savaLlnakupl sava selamalamanvaualam kaslhnva ku Lak LakuL [uaS'bab Allah selalu sanaaup Lolona savaku Lak dapaL hldup Lanpa kaslhkaslh ?esus menaanakaL akuMenahlbur aku menaaerakkankuku Lak dapaL hldup Lanpa kaslhkaslh ?esus menaanakaL akuM'lavanl 1uhan dan sesama leblh sunaauh 37kAuLAP 1uPAnku kaulah 1uhanku kaulah Allahkukau vana Lermulla dl buml dan dl suraakusembah kau 1uhan kusembah kau 1uhankupu[l kumullakan namaMu 38kuuuSkuuuS 1uPAn kuduskudus 1uhan kudus namaMunama vana brl svukur slmponl rlnduA[alba[alb 1uhan a[alb namaMunama vana brl menana ?esus namanva 39kAu ALLAPku ?AnC AulL kau Allahku vana adll kau Allahku vana kuasakau [uru selamaLku ra[a seaala banasaSeaala vana dl lanalL dan vana dl buml seaala lldah menaaku ?esus 1uhan ?esus 1uhan baal kemullaan Allah 8apa klLa 408lA8 8uMl AkAn 8L8LALu 18es 8lar buml akan berlalu blar bulan Lak bercahava laal8lar lanalL akan beraoncana maLaharl Lak berslnar laal1eLapl 1uhan ?esusku Lak pernah lnakar [an[lSemua vana dlflrmankannva pasLl akan dlaenapl 41MuLlAkAn ALLAP Mullakan Allah baLu karanakuSempurnalah seaala ker[anvaMullakan Allah baLu karanakuSempurnalah seaala [alannvaAllah vana seLla dan adlllah la8esar dan aauna ula Allah vana seLla dan adlllah laMulla dan aauna ula 42kuMASukl CL88AnCn?A 1u kumasukl aerbananva denaan haLl bersvukurPalamannva denaan pu[lankaLaku harl lnl harlnva 1uhankubersuka s'bab ula alranakankuula alranakanku oh ula alranakankukubersuka s'bab ula alranakanku 43S'8A8 ulA Pluu Anak Allah ?esus namanvaMenvembuhkan menvuclkan8ahkan maLl Luk Lebus dosakukubur kosona membukLlkan ula hldupS'bab ula hldup ada harl esokS'bab ula hldup ku Lak aenLarkar'na kuLahu ula peaana harl esokPldup [adl berarLl s'bab ula hldup 44ulA 8ukA !ALAn ula buka [alan saaL Llada [alan uenaan cara vana a[alb dlbukanva [alanku ula menunLunku dan memeluk dlrlku 2 x uenaan kaslh dan kuasanvaula buka [alan ula buka [alan ul belanLara ula LeLap menunLunkuSuna