40118864 Program Induksi Guru Permulaan.doc

download 40118864 Program Induksi Guru Permulaan.doc

of 63

 • date post

  24-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  30
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Modul PIGP

Transcript of 40118864 Program Induksi Guru Permulaan.doc

 • Modul Program Induksi Guru Permulaan

  1

  MODUL PROGRAM INDUKSI GURU PERMULAAN

  DISEDIAKAN OLEH

  BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

 • Modul Program Induksi Guru Permulaan

  2

  KANDUNGAN

  Halaman

  1. PENGENALAN

  1.1 Pendahuluan 1 1.2 Definisi Program Induksi Guru Permulaan 2 1.3 Rasional 2 1.4 Objektif Program Induksi 5 1.5 Fasa Program Induksi Guru Permulaan 5

  2. GURU PERMULAAN 2.1 Definisi Guru Permulaan 11 2.2 Dasar Guru Permulaan 11

  3. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB 3.1 Peranan Jabatan Pelajaran Negeri 12 3.2 Peranan Pejabat Pelajaran Daerah/ Bahagian 12 3.3 Peranan Pentadbir Sekolah 13 3.4 Mentor

  3.4.1 Tugas 14 3.4.2 Tanggungjawab 15

  3.5 Guru Permulaan 3.5.1 Tugas 16 3.5.2 Tanggungjawab 16

  4. PELAKSANAAN PROGRAM INDUKSI GURU PERMULAAN

  4.1 Orientasi 18 4.1.1 Objektif 18 4.1.2 Tempoh Orientasi 19 4.1.3 Kaedah Pelaksanaan Orientasi 19 4.1.4 Kandungan Orientasi 20

  4.2 Pementoran 23

  4.2.1 Definisi Pementoran 24 4.2.2 Objektif 23 4.2.3 Jenis-Jenis Pementoran 25 4.2.4 Proses Pementoran 26 4.2.5 Kemahiran Mentor 26 4.2.6 Rasional Keperluan Mentor 29 4.2.7 Pemilihan Mentor 23

  4.2.7.1 Syarat-syarat asas pemilihan mentor 30 4.2.7.2 Syarat-syarat tambahan pemilihan mentor 30

  4.2.8 Tempoh Pementoran 30 4.2.9 Kaedah Pelaksanaan Pementoran 30

 • Modul Program Induksi Guru Permulaan

  3

  4.2.10 Kandungan Pementoran 31 4.2.11 Cadangan Pelan Pembelajaran Proses Perhubungan Pementoran 35

  4.3 Program Pengurusan Pembangunan 41 4.3.1 Objektif 41 4.3.2 Tempoh Program Pengurusan Pembangunan 41 4.3.3 Kaedah Pelaksanaan Program Pengurusan Pembangunan 41 4.3.4 Kandungan Program Pengurusan Pembangunan 43 4.3.5 Kaedah Pentasiran Program Pengurusan Pembangunan 44

  4.4 Pentaksiran 45

  4.4.1 Objektif 45 4.4.2 Tempoh Pentaksiran 45 4.4.3 Kaedah Pentaksiran 46 4.4.4 Pelaporan 48

  4.5 Pemantauan 49

  4.5.1 Objektif 49 4.5.2 Kaedah Pemantauan 50 4.5.3 Pelaporan 50

  5. PENUTUP 51 6. RUJUKAN 52

  7. LAMPIRAN A Format Laporan Program Orientasi Guru Permulaan 53 B Format Panduan Asas Menyediakan Kertas Cadangan dan 54 Laporan Kajian Tindakan (Peringkat Sekolah Untuk Disimpan dalam Fail Panitia) C Format Borang Pelaporan Pementoran Untuk Portfolio 58 Guru Permulaan D Format Laporan Pemantauan Pentaksiran Berasaskan Sekolah 59

 • Modul Program Induksi Guru Permulaan

  4

  1. PENGENALAN 1.1 Pendahuluan

  Secara global, faktor guru sering dikaitkan secara signifikan dengan kualiti pendidikan

  yang dicerminkan melalui peningkatan pencapaian akademik murid. Faktor guru juga

  banyak diperkatakan dalam keperluan Pendidikan Abad ke-21 yang menghadapi

  pelbagai perubahan dan keperluan. Seiring dengan keperluan Pendidikan Abad ke-21

  peranan utama Bahagian Pendidikan Guru (BPG) adalah untuk:

  i. mengambil guru yang berkualiti;

  ii. memastikan penyediaan program induksi yang berkualiti dan pementoran

  guru permulaan; dan

  iii. menjamin semua guru mendapat peluang pembangunan profesionalisme

  berterusan (Continous Professional Development) yang berasaskan kepada

  refleksi kendiri, penilaian kendiri dan pendekatan pementoran rakan sebaya.

  Oleh yang demikian, BPG sebagai peneraju utama dalam pendidikan guru

  bertanggungjawab merealisasikan hasrat negara dalam melahirkan insan guru yang

  berkualiti. Sehubungan itu, BPG perlu membangunkan satu program induksi guru

  permulaan yang berstruktur dan komprehensif dalam merealisasikan agenda baru

  pendidikan yang berkaitan dengan melahirkan guru yang berkualiti dan relevan dengan

  keperluan pendidikan kini dan akan datang.

  Program Induksi Guru Permulaan merupakan salah satu daripada lima belas

  (15) inisiatif yang telah dirancang dan dicadangkan dalam Makmal NKRA Kualiti Guru

  yang telah diadakan di BPG pada 8 Mac 2010 hingga 2 April 2010. YAB Timbalan

  Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran telah bersetuju terhadap cadangan

  semua inisiatif meningkatkan kualiti guru pada 2 April 2010.

  Program induksi guru permulaan ini akan memberikan kesan yang positif

  terhadap sekolah, guru dan murid. Melalui program induksi yang berkesan, budaya

  kerja cemerlang dapat diterapkan kepada guru permulaan agar dapat melaksanakan

 • Modul Program Induksi Guru Permulaan

  5

  tugas dan tanggungjawab secara lebih sistematik. Guru akan dibimbing oleh guru

  berpengalaman serta pihak pentadbir sekolah untuk melaksanakan pengajaran dengan

  lebih berkesan dan profesional. Satu model yang komprehensif dicadangkan dan akan

  diguna pakai oleh semua pihak yang terlibat ke arah memartabatkan profesion

  keguruan, khasnya guru permulaan di negara ini.

  1.2 Definisi Program Induksi Guru Permulaan

  Satu program pembelajaran melalui bimbingan yang berstruktur berasaskan sekolah

  untuk menyokong pembangunan profesionalisme guru permulaan bagi meningkatkan

  tahap kompetensinya dalam kerjaya guru.

  1.3 Rasional

  Walaupun sistem latihan perguruan di Malaysia merupakan antara yang terbaik di

  dunia, masih tidak terdapat satu program yang formal untuk membimbing guru

  permulaan yang baru ditempatkan di sekolah. Ironinya, banyak hasil kajian

  menunjukkan tahun pertama merupakan tahun yang paling mencabar untuk guru

  permulaan (Humphrey et al., 2007; Norasmah et al., 2007; Russell, 2006).

  Masalah utama yang dihadapi oleh guru permulaan yang baru ditempatkan

  di sekolah adalah untuk menyesuaikan diri dalam persekitaran bilik darjah sebenar.

  Di samping itu, guru permulaan perlu dibimbing untuk melaksanakan tanggungjawab

  memenuhi keperluan kumpulan murid yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan latar

  belakang (Bartell, 2005).

  Kursus praperkhidmatan yang dilalui oleh guru permulaan hanya merupakan

  asas untuk guru memahami konsep dalam pengajaran dan tidak dapat menyediakan

  mereka untuk menghadapi realiti sebenar dalam bilik darjah. Di samping itu, seseorang

  guru harus terus meningkatkan pengetahuan masing-masing selaras dengan

  perkembangan dunia pendidikan semasa. Guru permulaan perlu dibimbing untuk

 • Modul Program Induksi Guru Permulaan

  6

  mengaplikasi semua pengetahuan yang diperoleh ini secara berkesan kerana kualiti

  pengajaran guru merupakan faktor penyumbang utama kepada pembelajaran murid

  (Laura et al., 2006).

  Guru yang berkualiti akan menghasilkan murid yang berkualiti. Guru sebagai

  pemangkin utama kecemerlangan murid diberi pendedahan tentang pelbagai

  pendekatan dan program penambahbaikan secara langsung melalui program induksi.

  Dengan cara ini, profesionalisme guru permulaan itu dapat ditingkatkan bermula

  daripada peringkat awal ketika guru tersebut ditempatkan di sekolah buat pertama kali.

  Kajian-kajian lepas menunjukkan peningkatan dalam profesionalisme guru berjaya

  memberi kesan yang positif dari segi peningkatan ilmu dan amalan guru di sekolah,

  seterusnya meningkatkan kualiti pembelajaran murid di sekolah (David et al., 2003).

  Hasil kajian menunjukkan bahawa guru yang melalui program induksi sepanjang

  tahun pertama mereka ditempatkan di sekolah, didapati menunjukkan kualiti pengajaran

  yang lebih tinggi dan seterusnya mampu meningkatkan kualiti pembelajaran murid

  (Humphrey et al., 2007). Program induksi menggunakan pendekatan pementoran

  untuk membimbing guru-guru baru telahpun diterapkan dalam profesion perguruan di

  negara-negara maju untuk meningkatkan kualiti guru permulaan. Amalan ini

  seharusnya dilaksanakan untuk meningkatkan profesion perguruan di negara ini.

  Tambahan pula, pendidikan yang bersifat dinamik dan global memerlukan guru yang

  bersedia meningkatkan kualiti dan mutu pendidikan secara berterusan.

  Program induksi menggunakan pendekatan pementoran didapati mampu

  memberi kesan yang positif terhadap guru permulaan yang kurang berpengalaman.

  Guru permulaan yang telah didedahkan dengan program ini didapati dapat

  meningkatkan kualiti pembelajaran murid hasil peningkatan kemahiran dan kualiti

  pengajaran guru itu sendiri (Duke et al., 2006). Di samping itu, program induksi juga

  dapat meningkatkan hubungan kolaboratif antara guru permulaan dengan semua pihak

  di sekolah.

 • Modul Program Induksi Guru Permulaan

  7

  Kebanyakan guru permulaan mengalami kejutan transisi apabila ditempatkan di

  sekolah kerana mendapati latihan perguruan adalah berbeza sama sekali dengan

  situasi yang mereka lalui semasa mengikuti latihan perguruan dan latihan amali

  (Norasmah et al., 2007). Guru permulaan seringkali menghadapi masalah kerana

  suasana pengajaran dan pembelajaran (P&P), persekitaran sekolah serta latar

  belakang murid adalah unik dan kompleks dan tidak sama dengan pengalaman yang

  mereka lalui semasa mengikuti kursus perguruan.