5.pengenalan teori kaunseling

Click here to load reader

 • date post

  24-May-2015
 • Category

  Technology

 • view

  11.915
 • download

  9

Embed Size (px)

Transcript of 5.pengenalan teori kaunseling

 • 1. Teori Kaunseling Dan Aplikasi1

2. KANDUNGANPengenalanFaedah Kaunselor Memahami Teori KaunselingFaedah Klien Memahami Teori KaunselingTeori-Teori Kaunseling- Psikologi Individu- Teori Pemusatan Klien- Rational Emotive-Behaviour Teraphy- Teori Kerjaya HollandRumusan 2 3. PENGENALANDefinisi Teori Pendapat (bersifat pandangan yangtidak dapat dibuktikan dengankukuhnya) yg dikemukakan untukmenerangkan sesuatu perkara (KamusDewan) Prinsip-prinsip am atau asas-asasdasar pembentukan (perkembangan)sesuatu pengetahuan 3 4. Satu set konsep, definisi dan proposisi yangsaling berkait secara sistematik yangdiutarakan untuk menjelaskan atau membuattelahan sesuatu fenomena (fakta) Merupakan ekspresi peribadi seorang teoris Tidak harus menolak atau menerima secaratotal; setiap teori mempunyai kekuatan dankelemahan tersendiri 4 5. Faedah Kaunselor Memahami Teori Menerangkan/ menghuraikan faktor penyebab kepadasesuatu tingkah laku Asas kepada membuat penilaian/ diagnosis Merancang intervensi dan pelan rawatan Menilai hasil daripada proses kaunseling5 6. Faedah Klien Memahami Teori Pemahaman yang lebih jelas tentang permasalahandihadapi Pemahanan yang lebih jelas tentang nilai dankeperluan rawatan kaunseling Pemahaman yang lebih jelas tentang hasil keputusanpenilaian/ diagnosis yang dikemukakan Menilai kejayaan dalam mengubah pemikiran/ tingkahlaku 6 7. TEORI-TEORI KAUNSELING1. Teori Psikodinamik a) Teori Psikoanalisis Klasik Sigmund Freud (1856-1939) b) Psikologi Individu Alfred Adler (1870-1937)2. Teori Humanistik a) Teori Pemusatan Klien Carl Rogers (1902-1987)3. Teori Kognitif Tingkah Laku a) Rational Emotive Behaviour Therapy Albert Ellis (1913-) 7 8. PSIKOANALITIK KLASIK Sigmund Freud (1856 1939)Freud telah membahagikan minda manusiakepada 3 paras iaitu:1. Sedar2. Separa Sedar3. Tanpa SedarFreud membahagikan sistem saraf manusiakepada 3 bahagian iaitu ID, EGO dan SUPEREGO.8 9. Freud juga memperkenalkan proses untukmanusia melindungi diri/mental dari gangguanyang keterlaluan iaitu DEFENCE MECHANISM.Di antara cara perlindungan yang sering digunakanialah:1. Rationalization2. Projection3. Denial9 10. Freud percaya yang masalah yang sedang dihadapiberpunca dari masa lalu.Beliau juga percaya yang MIMPI merupakan carauntuk manusia mengetahui apa yang ada dalamminda di paras tanpa sedar.Freud juga percaya yang setiap individu perlumelalui CATHARSIS di mana mereka berpeluanguntuk meluahkan perasaan yang terpendam.10 11. Aplikasi Terapi Psikoanalisis1. Membantu klien mengubah persepsi diri dan tingkahlaku.2. Membantu klien menganalisa isu-isu berkaitan melalui tafsiran mimpi, free association,transference dan sebagainya.3. Bukan sahaja melihat pada masa lalu tetapi juga membuat perkaitan dengan isu semasa yang sedang dihadapi.4. Membantu klien fokus dan menetapkan matlamat tertentu dan mengubah tingkahlaku.5. Membantu klien meluahkan perasaan, membuat analisa peristiwa lalu atau isu-isu yang berkaitan.6. Bekerjasama dengan klien dan membantu beliau menghadapi rintangan yang mendatang. 11 12. PSIKOLOGI INDIVIDUAlfred Adler (1870 1937) Pandangan Tentang Manusia : Manusia tak dapat hidup berseorangan perluinteraksi dengan orang lain Setiap individu berkeinginan bermasyarakat Setiap individu ada matlamat dia bukan mangsakepada nasib dan boleh membina tujuan/matlamathidup Bila berada dalam kelompok rasa selamat12 13. Setiap tingkah laku ada tujuan bergantung kepadamatlamat fiksional Manusia dilahirkan dengan rasa rendah diri Tujuan individu adalah untuk atasi rendah diri Manusia tidak baik dan tidak jahat tapi mempunyaikendiri kreatif berkeupayaan bina kehidupanbaik13 14. FAKTOR PENGARUHI PERSONALITI Keadaan fizikal/ rupa paras Sikap Ibubapa bagaimana melayani anak2 Situasi sosial dan ekonomi Peranan Gender lelaki/perempuan Menonjolkan diri dengan cara tersendiri 14 15. Aplikasi Terapeutik Alderian 1. Membina dan mengekalkan perhubunganterapeutik antara kaunselor dan klien : hormatmenghormati dan percaya mempercayai 2. Membantu klien memahami cara hidupnya 3. Menolong klien membina celik akal 4. Membantu klien mencari alternatif tindakan danmembuat pilihan 15 16. TEORI PEMUSATAN KLIENCarl Ransom Roger (1902-1987)Fokus kepada klienKlien tentukan arah dirinyaManusia; pakar kepada masalah dirinyasendiriKaunselor hanya wujudkan rasa selesa 16 17. Pandangan Tentang Manusia: Optimistik terhadap sifat semulajadi manusia Individualistik individu berbeza antara satu samalain Persekitaran mempengaruhi manusia asalnya baik Manusia sentiasa berkembang bertanggungjawabmengawal perkembangan dirinya Kaunselor tidak kawal atau pengaruhi keputusan klien Bantu klien- galakan baik, berubah ke arah positif Positif adalah syarat kepada penghargaan kendiri 17 18. Aplikasi Teori Berpusatkan Klien1. Mendengar secara aktif dan dengan teliti2. Empati3. Kongruen dan menunjukkan ketulenan (Genuineness)4. Menerima tanpa syarat (Unconditional Positive Regard)5. Keterbukaan (Openness)6. Transparen, mesra serta menghormati klien7. Memberi fokus kepada perasaan yang timbul8. Berinteraksi secara aktif dengan klien cth: refleksi dalam mengkomunikasikan emosi 18 19. RATIONAL EMOTIVE BEHAVIOURAL TERAPHYAlbert EllisProses kaunseling menolong individu itumengenal dan menerima kelakuan yangditerima. Kaunseling individu menolongklien berfikir dan bertindak dalam bentukrasional19 20. Albert Ellis berpendapat manusia bolehberfikir secara rasional tetapi emosiboleh mempengaruhi fikiran dan tindakan.Pada pendapat beliau: Sistem kepercayaan (belief system)manusia itupenting Sistem ini adalah cara manusia menerima realiti Sistem ini juga memberi kesan kepada cara manusiamelihat diri sendiri 20 21. Ellis juga percaya: Klien sendiri yang memulakan gangguan kepadaemosi dengan kepercayaan yang tidak rasional. Klien yang memilih sistem kepercayaan mereka. Tugas kaunselor ialah mengubah kepercayaanyang tidak rasional kepada sesuatu yang lebihbermanfaat kepada klien.21 22. Manusia dilahirkan unik dan berupaya untuk menjadi rasional atau tidak rasional. Mereka juga boleh jadi kreatif dan destruktif Gangguan emosi berpunca dari pemikiran tak rasional. Contoh pemikiran tak rasional:I am special or I am damned.I must be loved or cared for.I must be immortal.I am either good or bad.I must prove myself.I must have everything that I want. 22 23. Pemikiran karut dan tak rasional adalah hasil daripadaproses pembelajaran (meniru apa yang ada, yangdidengar dan belajar untuk membentuk fikiran dan sikapyang tidak rasional)Manusia cenderung untuk melihat, berfikir, berperanandan bertingkah laku secara serentakManusia berupaya melihat kekurangan diri jadiberupaya untuk mengubah pandangan dan nilai tak sesuaiyang ada pada merekaManusia tak sempurna boleh buat kesilapanBerupaya ubah proses kognitif , emosi dan tingkah laku23 24. Aplikasi REBT-Bersifat multimodal dan intergrative: gunakanpelbagai teknik melibatkan aspek kognitif, afektifdan tingkah laku yg dipadankan dengan keperluanklien.-Namun penekanan adalah mengubah cara berfikiruntuk menjadi rasional-Terapi ini digunakan ke atas pelbagai masalahklinikal seperti anxiety, depression, obsessivecompulsive disorders, personality disorders, eatingdisorders anger, marital difficulties, parentingfailures, dll.24 25. REBT-Rational Emotive Behavior Therapy menggunakan prinsip berikut:ABC(kejadian/ (kepercayaan (emosi peristiwa)tidak terhasil) rasional)D(perubahanFKepercayaaE (Perubahann(perubahanTingkah Laku)Melaluiemosi)kaunseling) 25 26. TEORI KERJAYA HOLLAND John Holland Individu mempamerkan personaliti melalui minat kerjaya Individu memilih kerjaya berdasarakan personaliti yang mereka miliki Tekankan; pemadanan personaliti individu dengan persekitaran. 26 27. Individu mencari persekitaran kerja dimanamereka boleh memanfaatkan kemahiran dankebolehan mereka serta mempamerkan sikapdan nilai merekaSeseorang akan menemui kepuasan, kestabilandan pencapaian kerjaya jika menemuipekerjaan yang padan dengan personaliti danpersekitaran yang sesuai.27 28. Person-Environment Matching (John Holland) ConventionalRealisticEnterprising Investigative SocialArtistic 28 29. Aplikasi Teori Kerjaya -Bantu klien kenal personaliti diri -Bantu diri kenali minat -Kenali kekuatan dan kelemahan -Kerjaya yang sesuai dengan minat dan personalitiExperience without theory is blind, buttheory without experience is mereintellectual play -Immanual KantSekian, Terima Kasih 29