7 Rahasia - simbi.· "Rasulullah saw wafat dalam keadaan ridha kepada mereka" Segerasetelah...

download 7 Rahasia - simbi.· "Rasulullah saw wafat dalam keadaan ridha kepada mereka" Segerasetelah Abdurrahman

of 64

 • date post

  03-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 7 Rahasia - simbi.· "Rasulullah saw wafat dalam keadaan ridha kepada mereka" Segerasetelah...

7 RahasiaKaya & Sukses

ABDURRAHMANbin AUF

"Ilk.., In. ODOJoh 110111~lcuJf nut don t~~mtJhon Jt'rto Vt!~rprtroJi )lOngdIJo~.on oil"h T,," dorlIAt/.Iitn("OACI1 In"',"'nt111""',f datt ItI.JMAHWI~AU.s,tHAmtno1nv.oe ndak d'Jumpoln;:J IOt&lllttrG'lurpv" toOO ""'l'glil'lOl.oP ~"arohIIftilJUAbdj.'''fll'''~()n bfn A.vJ til .,.raN) t'",,(Jl)(i ""Ohllo ndtt h-~I),"l'Ian tJIIJcJ~~mlrJpo"/uso'"rHflQQrt l>urntlrr YUrt" .udol, odo. ~(/,.,.,mr"honmuul "'U"~"!"bt'Of ~jomyo,

Valentino Dinsi

JI. Kelopo ou Wetan Rayo 7 e, elracos Jakano ttmurTelp,(02J) 8770 5927, 87705978, rax.(02J) 8706396Loyonon SMS;0815 14144583

Tim Rise!Valentino Dinsi, SE, MM, MBADrg. Tonti Ard/yono

PenyuntingAbu Umor

Perwajahon lsi & Penato (etakMukhlls Umor

Dtsaln SompulMukhlls Umor

Ptnt/blrLET'SGO INDONESIAPUBUSHINGIHkerjasomo dtngonMuslimCOACH Intrrnotionol don RUMAH WIRAUSAHA

"Ku persembahkan buku ini bag;

putra-putri eaton pemimpin Ummatdan Bangsa Indonesia. Dalam tangfsdan pilu menyaksikan pasang surut

bangsa lni dengan kebobrokanaqidah dan moral, korupsl yang

mengglla, tap; masih ada harapandisana J Kallan anak-anak muda...SemogaAllah membimbing kalian

untuk membangun, memajukandan menghlasi bangsa dan ummat

Ini dengan ketaqwaan, kelmanan,keadilan dan kesejahteraan ...."100 % Penjualan buku Inl

disumbangkan untuk pembangunanPesantren RUMAH WIRAUSAHA..

Belief System (Slstem Keyakinan) ')7RAHASIA 2:Memllih Jenis Usaha & FAKTORKAlI _,6RAHASIA 3:Kualitas Barang dan Pelayanan 19RAHASIA4:Super Team t: ?RAHASIA 5:Kepemimplnan yang Terpercaya t: 3RAHASIA 6:$istem Bisnis t 9RAHASIA 7:Sedekah ~)

Perjalanan Panjang Menuju Sang Khalik )9

RAHASIA 1:Siapakah Abdurrahman bin Auf

DAFTAR lSI

9

Orang banyak menyangka ada anginribut yang menyapu dan menerbangkan pa-sir. Tetapl kemudlan dari ballk t(ral debu Itu

Pada suatu hari, kota Madinah sedangaman dan tenteram, terlihat debu tebalyang mengepul ke udara, datang dari tempatketingglan dl plngglr kota; debu Itu semaklnt(nggl bergumpal-gurnpal hlngga harnplr me-nutup ufuk pandangan mata. Angln yang ber-riup menyebabkangumpalan debu kunlng dar!bunran-buttran sahara yang lunak, terbawamenghampiri pintu-pintu kota, dan berhembusdengan kuatnya di jalan-jalan rava,

SiapakahAbdurrahman bin Auf

Dan sebelum tali-temaf perrnagaanvadilepaskannya, ditunjukkannya langkah-lang-kahnyakerumahAisyah laluberkata kepadanya:"Anda telah mengingatkanku suatu Hadlstyangtak pernah kulupakan...". Kemudlan katanya

Sebagian sahabat menyampalkan cerltaAisyahkepadanya,maka ia pun teringat pernahmendcngar Nab! saw. Hadlst Ini lebih darl satukali dan dengan susunan kata yang berbeda-beda.

gelengkan kepalanya, sembari melayangkanpandangannya jauh menembus, seolah-olah hendak mengingat-Ingat kejadlan yangpernah dilihat atau ucapan yang pernahdldengarnva, Kemudian katanya: "lngat, akupernah mendengar Rasulullah saw, bersabda:- "Kullhat Abdurrahman bin 'Auf masuk surgadengan perlahan-Iahan!". Abdurrahman bin'Auf masuk surga dengan perlahan-Iahan...?Kenapala tidak melompat atau berlari kencangbersamaangkatan para sahabat Rasul...?

Ummul Mu'm!nin Aisyah r.a. dernl men-dengar suara hlruk plkuk Itu la bertanya:"Apakah yang telah terjadl dl kota Madinah...1 "Mendapat jawaban, bahwa kafilahAbdurrahman bin 'Auf baru datang dar! Syammembawa barang-barang dagangannya....Kata Ummul Mu'minin lag]: -"Kafilah yangtelah menyebabkan sernua kesibukan lnl?""Benar ya Ummul Mu'minln ...karena ada 700kendaraan...I"Ummul Mu'mlnln menggeleng-

segera mereka dengar suara hiruk pikuk, yang

memberi tahu tibanya suatu iringan kafilah

besar yang panjang.

Tidak lama kemudian, sampailah 700kendaraan yang sarat dengan muatannyamemenuhijalan-jalan kotamadinahdanmenyi-bukkannya. Orang banyak saling memanggildan menghimbau menyakslkan keramaian in!serta turut bergembira dan bersukacita dengandatangnya harta dan rizqi yang dibawa keretaItu....

12 AbdulT II

Dla adalah salah seorang dari delapanorang yang dahulu masuk Islam..... Abu Bakardatang kepadanya dan menyampalkan Islam,begitu juga kepada Ustman bin 'Affan, Zubairbin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, dan Sa'adbin Abl Waqqash. Maka tak ada persoalan yang

Peristiwa yang satu inl saja, melukiskangambaran yang sempurna tentang kehidupansahabat Rasulullah, Abdurrahman bin 'Auf.Dlalah saudagar yang berhasil. Keberhasilanyang paling besar dan leblh sempurnal Diapulalah orang yang kaya rava. Kekavaan yangpaling banyak dan melimpah ruah....1 Dialahseorang Mu'min yang bijaksana yang taksud! kehllangan bagian keuntungan dumanvauntuk keuntungan Agamanya, dan ndak sukaharta benda kekayaan menlnggalkannya darikafflah Iman dan pahala surga. Maka dlalah

Kapan dan bagaimana masuknya orangbesar ini ke dalam Islam? la masuk Islam sejakfajar menyingsing..... la telah memasuklnya disaat-saat permulaan da'wah, yaknl sebelumRasulullah saw. memasukl rumah Arqam danmenJadikannya sebagal tempat pertemuandengan para sahabatnya orang-orang Mu'-min....

MEMELUK ISLAM

Abdurrahman bin Auf r.a. yang membaktikanharta kekayaannya dengan kedermawanandan pemberian yang tidak terkira, dengan hati

Vangpuas dan rela....1

lagi: "Dengan ini aku mengharap dengan sangat

agar Anda menjedi saksi, bahwa kafilah ini

dengan semua muatannya berikut kendaraan

dan perlengkapannya, ku persembahkan diJalan

Allah "azza wajalla....!" Dan dlbagikannyalahseluruh muatan 700 kendaraan itu kepadasemua penduduk Madlnah dan sekitarnyasebagai perbuatan yang baik yang sangatbesar....

Perniagaan bagi Abdurrahman bin 'Aufr.a. bukan berarti rakus dan loba..... Bukanpula sukamenumpuk harts atau hfdup mewah

"Sungguh, kulihat diriku, seandainvaaku mengangkat batu nlscava

kutemukan dibawahnya emas dank"pera .....

Keberuntungannya dalam perniagaansampai suatu batas yang membangkitkandirinya pribadl ketakjuban dan keheranan,hingga katanya:

A , mfim.~hln

kaum kaftr Quraisy.... Dan sewaktu Nabi saw.rnernerlntahkan para sahabatnya hijrah keHabsyi, Ibnu 'Auf ikut berhijrah kemudiankembali lagl keMekah, lalu hijrah untuk keduakalinya ke Habsyi dan kemudian hijrah keMadinah....lkut bertempur di perang Badar,Uhud dan peperangan-peperangan lainnya.....

14

Dan semenjak keislamannya sampai

berpulang menemuf Tuhannya dalam umur

tujuh puluh lima tahun, fa menjadi teladan

yang cemerlang sebagai mu'min yang besar Hal

ini menyebabkan Nab! saw. memasukkannya

dalam sepuluh orang yang telah diberi kabar

gembira sebagai ahli surga

Dan Umar r.a. mengangkathya pula se-

bagai anggota kelompok enam orang yang

merupakan calon khalifah yang akan dipilih

sebagal penggantinya, seraya katanya: -

"Rasulullah saw wafat dalam keadaan ridha

kepada mereka"

Segera setelah Abdurrahman masuk Islam

menyebabkan ia mengalami nasib malang

berupa penganiayaan dan penindasan dar!

tertutup bagi mereka, dan tak ada keraguan

yang menjadi penghalang, bahkan mereka

segera pergi bersama Abu Bakar Shiddlq

menemui Rasulullah saw. menyatakan bai'at

dan memikul bendera Islam .....

177 AAHASIA KAYA e. su~SESAl>tI ".' an bin l1li'" ~~ 1;.1 .. .iII1f' '8 K

Jawab Abdurrahrnan bin 'Auf: "Moga-

Persaudaraan Ini mencapai kesempur-naanyadengancarayang harmonis yang rnern-pesonakan han. Orang-orang Anshar dengansaudaranya orang muhajlrin ....., sampal-sampal soal rumah tangga. Apabila la berlstrldua orang, dlceralkannya yang seorang untukdlperistri saudaranya.....

Ketika itu Rasul yang mulia memper-saudarakan antara Abdurrahman bin 'Aufdengan Sa'ad bin Rabi'.........Dan marilahklta dengarkan sahabat yang mulla Annasbin Malik r.a. meriwayatkan kepada kitaapa yang terjadl: - "...dan berkatalah Sa'adkepada Abdurrahman:"Saudara-ku, akuadalah penduduk Madlnah yang kaya raya,silakan pllih separuh hartaku dan ambillahlDan aku mempunyai dua orang istri, cobaperhatikan yang lebih menarlk perhatianAnda, akan kuceralkan ia hingga Anda dapatmemperlsterinya ....I"

Dan watak dinamisnya inl terhhat sangat

menonjol, ketika kaum Muslimin hijrah ke

Madlnah ......Telah menjadi kebrasaan Rasul pada

waktu itu untuk mempersaudarakan dua orang

sahabat, salah seorang muhaJlrln warga Mekah

dan yang lain dart Anshar penduduk Madlnah.

dan ria! Malah itu adalah suatu amal dan

tugas kewajiban yang keberhasilannya akan

menambah dekatnya jlwa kepada Allah dan

berqurban di jalan-Nya ....

Dan Abdurrahman bin 'Auf seorang yang

berwatak dinamls, kesenangannya dalam amal

mulia dimanapun la berada ..... Apabila ia tidak

sedang shalat di masjid, dan adak sedang

berjihad dalam mempertahankan Agama

tentulah dia sedang mengurus pernlagaannya

yang berkembang pesat, kafilah-kafilahnya

membawa ke Madlnah darl Meslr dan Syria

barang-barang muatan yang dapat memenuhi

kebutuhan seluruh jazlrah Arab berupa pakalan

dan makanan .......

19

"Wahai Ibnu 'Auf lAndo termasukgalongan orang kayo..... don ando akon masuksurgo secaraperlahan-Iahan.....I Plnjamkanlahkekayaan Itu kepada Allah, pasti Allahmempermudah langkah Anda.....I"

Padasuatu harl la mendengar Rasulullahsaw. bcrsabda:

Bila jumlah modal niaga dan harta yanglainnya ditambah keuntungan yang dlper-olehnya, maka jumlah kekayaanAbdurrahmanbin 'Auf itu dapat dikira-kirakan apablla kitamemperhatikan nilai dan jumlah yang dl-belanjakannyapada jalan Allah Rabbul'alamlnl

karena labanya bukan untuk Abdurrahmansendiri ..... tetapi di dalamnya te