Abdul Halim Husain - Kesinambungan Manifestasi Rupa Dan Jiwa Melayu Dalam Karya Seni 3-Dimensi Dari...

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  25
 • download

  1

Embed Size (px)

description

4g

Transcript of Abdul Halim Husain - Kesinambungan Manifestasi Rupa Dan Jiwa Melayu Dalam Karya Seni 3-Dimensi Dari...

 • rERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS UNIVERSITI

  UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS UNF

  ____________ av

  KERTAS KERJA 4

  |T I PENDIDIKAN SULTAN IDRIS UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS UNIVERSITI PEI

  UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS UNIVER

 • Kesinambungan Manifestasi Rupa dan Jiwa Melayu Dalam Karya Seni

  3-Dimensi: dari Perspektif Seni Halus

  Abdul Halim Husain

  Fakulti Seni Dan Muzik

  Universiti Pendidikan Sultan Idris1

  ...Menampilkan kesenian Melayu dalam bentuk asalnya

  dengan menggunakan pendekatan ilmiah dan bahasa tampak dalam pengutaranya.

  jambatan yang menyambungkan apa yang dianggapkan oleh orang barat

  sebagai Seni K raf dengan sern kontemporari yang dianggap oleh mereka sebagai Seni

  Halus. (Awarig Had Salleh,dalam Rupa Dan Jiwa 1992)

  Dibentangkan Dalam Seminar Zaba Mengenai Alam Melayu I 12-14 Ogos 2003 di Hotel Renaissance Kuala Lumpur.

 • 1. Pendahuluan.

  Penulisan ini adalah satu pemerhatian terhadap karya seni tampak Malaysia yang

  berbentuk 3-Dimensi. Ianya pemerhatian terhadap beberapa hasil karya kraf tradisi serta

  karya seni tampak kontemporer. Karya kontemporer berbentuk 3-Dimensi yang dipilih

  adalah berasaskan koleksi Balai Senilukis Negara manakala karya kraf tradisi pula adalah

  koleksi pameran Rupa dan Jiwa oleh Tuan Syed Ahmad Jam al Ianya adalah satu

  penelitian terhadap teijemahan konsep rupa dan jiwa Melayu dalam karya seni tampak

  kontemporer berbentuk 3-Dimensi. Penelitian ini melihat kesinambungan kreativiti

  seniman tradisi dan seniman kontemporer dalam menghasilkan karya yang berasaskan

  konsep rupa dar jiwa Melayu.

  Permasalahan rupa dan jiw a dalam penghasilan karya seni tampak sememangnya

  menjadi isu perbincangan yang tidak berkesudahan. Walapun ianya dilihat hanya sebagai

  permasalahan dalam konteks orang-orang seni namun peranan dan kesedaran terhadap isu

  rupa dan jiwa adalah sejagat. Tambahan pula dalam konteks sekarang dimana isu

  memperkukuhkan identiti bangsa dan negara serta kekuatan jat: diri adalah sangat

  penting bagi generasi muda masa kini bagi mengharungi era globalisasi. Seni tampak

  sebenamya dapat memainkan peranan penting dalam meningkatkan semangat jati diri

  dikalangan generasi muda bagi membina satu bangsa Malaysia yang kukuh. Dalam

  suasana moden dan dunia globalisas hari ini keperluan untuk memperkukuhkan jati diri

  serta mengenai budaya bangsa harus diutamakan bagi memudahkan generasi muda

  menangani pelbagai isu dan permasalahan dalam kehidupan. Bagi memahami budaya

  dan falsafahnya maka harus dikaji dan diselidiki akan masyarakatnya yang menjadi

  wadah kebudayaan.

  Hassan Ahmad (2003), dalam ruangan penulis tamu dalam Mingguan Malaysia

  ada menyebut bahawa ...orang Melayu perlu melakukan proses pendidikan semula

  untuk memahami akal budi mereka, kembali kepada ciri-cin dan nilai budaya mereka

  yang sudah bertahan sejak berzaman untuk dijadikan acuan dalam menghadapi pengaruh

  dan cabaran zaman sekarang dan dengan demikian dapat melakukan pembaharuan tanpa

 • memusnahkan asas-asas kekuatan dalaman mereka sebagai bangsa Melayu yang lahimya

  dari sejarah ketamadunan sejak lebih 2000 tahun dahulu.

  Dalam penulisannya .tu juga ia menyebutkan bahawa Bangsa Melayu

  menghadapi masalah dalam pelbagai bidang bukan kerana mereka lemah tetapi kerana

  mereka membuang acuan mereka, akibatnya mereka kehilangan pertahanan budaya dan

  agama untuk melakukan perubahan dan pembaharuan yang tahan dalam keadaan hidup

  politik, ekonomi, sosiobudaya dan moral mereka.

  Perkembangan Seni Rupa di Malaysia

  Sebelum kita berbincang dengan panjang lebar berkaitan dengan seni rupa

  rasanya elok iika dapat kita huraikan makna seni rupa itu sendiri. Seni rupa merupakan

  penghasilan objek-objek yang melibatkan elemen formal seperti wama, jalinan, garisan,

  ruang, tona, bentuk, rupa, ragam hias yang diolah menggunakan bahantara tertentu dan

  melibatkan ekspresi perasaan, citarasa,. ilham dan juga kemahiran yang tersendir

  Seni rupa dalam masyarakat Melayu begitu banyak dihasilkan semenjak zaman

  dahulu dan dapat kita lihat dalam jenis-jenis seperti berikut:

  i. Seni ukir

  ii. Seni seramik

  iii. Seni tekstil

  iv. Sen, any am an

  V. Seni bina

  Disamping itu juga seni dapat diklasifikasikan dalam konteks masyarakat sepertimana

  yang telah di sebut oleh Jean Durignaud,1972.

  i. Seni primitif

  ii. Seni Teokrasi

  iii. Seni Feudal

  iv. Seni Moden

  3

 • J ik a d iteliti p e rk em b an g an seni rupa di M alay sia ianya b o leh d ika tegorikan

  kepada beberapa fasa yang telah mematangkan seni tampak negara. Antaranya ialah:

  1. Era Prakolonial

  2. Era Kolonial

  3. Peranan Balai Senilukis Negara

  4. Mendefinisikan Nasionalisme

  5. Membina Identiti

  6 . Melampaui Sempadan

  (Rujukan dari RUPA MALAYSIA: Meninjau seni lukis moden Malaysial5 - 30

  September 2001)

  1. Era Pra Kolonial

  Dalam melihat perkembangan awal seni rupa Malaysia, anya harus di lihat dari

  dua bahagian negara Malaysia. Pertamanya ialah perkembangan seni rupa tradisi di

  Semenanjung Malaysia yang dikatakan Malaysia Barat dan keduanya ialah

  perkembangan seni rupa tradisi di Negeri Sabah Dan Sarawak atau dinamakan Malaysia

  Timur. Seni rupa tradisi yang berasaskan kepada karya berbentuk tiga dimensi di

  Malaysia Barat dapat kita lihat umpamanya seperti ukiran batu tugu prasejarah yang

  terdapat di Pengkalan Kempas Negeri Sembilan. (Gambar | |

  Gambar 1

  Begitu juga dengan apa yang berlaku di Malaysia Timur sepertimana yang

  terdapat di Gua Niah Di negeri Sarawak. Lukisan tembok dan kapal maut (Gambar 2)

  4

 • adalah salah satu paparan tampak seni rupa tradisi yang menggambarkan masyarakat

  pada masa itu. ,

  Selain daripada hasil karya seni rupa tradisi yang berbentuk tiga dimensi terdapat

  juga hasil seni rupa tradisi yang berbentuk dua dimensi yang juga mendokumentasikan

  secara tampak kebudayaan masyarakat di Sabah. Tikar kain simbolik bersulam Bajau

  (Gambar 3) adalah manifestasi budaya masyarakat di negeri Sabah.

  Jika kita lihat secara imbasannya maka kita dapati bahawa perkembangan seni

  tradisi sebelum penjajahan banyak membawa kearah bentuk-bentuk ekspresif yang

  membawa pengaruh-pengarah budaya yang berbeza serta memanifestasikan

  keanekajenisan.

  2. Era Kolonial - Kedatangan Bitish Dan Pengaruhnya

  Bermulanya era perkembangan seni moden Malaysia apabila datangnya pihak

  British ke Tanah Melayu. Ianya mula dikesani kira-kira awal abad ke20an, British telah

  mula menduduki Tanah Melayu pada ketika itu pada pertengahan abad 1800. Mereka

  telah mula memperkenalkan corak pemerintahan Barat di Negeri-Negeri Selat. Mereka

  Gambar 2

  Gambar 3

  5

 • juga telah memperkenalkan pendidikan Barat, khususnya sekolah-sekolah berbahasa

  Inggeris yang dihadiri oleh berbagai kaum. ( Rupa Malaysia, 2001)

  Pendidikan Barat telah membawa pendekatan-pendekatan yang lebih analitikal

  dan investigatif dalam mencari ilmu. Maka timbul cara-cara baru dalam persepsi budaya

  baru dalam mentafsirkan alam dan realiti. Citarasa budaya Barat telah mula dilihat

  berkembang dengan paparan identiti kebaratannya dalam seni bina, cara berpakaian dan

  juga seni rupanya. Maka disini mulalah satu penonjolan aliran modems yang mana

  seterusnya menjadi gaya persembahan para pengkarya seni rupa pada ketika itu.

  Manifestasi terawal adalah gambaran-gambaran naturalistik melalui karya-karya lanskap,

  alam benda dan potret.

  3. Peranan Balai Senilukis Negara - Mendefmisikan Nasionalisme, Membina

  Identiti. .

  Hasil daripada proses kematangan perkembangan seni rupa di Malaysia maka

  para peluksi juga tidak mahu hanyut dan ketinggalan dalam mempeiiuangkan jati diri

  dalam berkarya. Bersandarkan kepada teras Kongres Budaya 1971 dan Seminar Akar-

  akar pribumi para pelukis kontemporer telah cuba untuk mencari kekuatan jati diri dalam

  menghasilkan karya seni. Di dalam Kongres Kebudayaan (1971), ada menyebut Malay

  culture should form the basis o f national culture, and it is written into the constitution

  that Islam is the official religion o f Malaysia, whilst o f course tolerating the existence

  and practice o f other religions amongst the non-Muslim sections o f the population,

  Petikan daripada hasil Kongres Kebudayaan ini boleh ditafsirkan dengan lebih luas

  berdasarkan kepada struktur sosial, ekonomi dan politik negara.

  Walaubagaimana pun penyataan hasil daripada Kongres Kebudayaan itu memberi

  satu panduan kepada pelukis dan pengkarya untuk berkarya. Sudah tentu ianya berkait

  rapat dengan soal etika dalam berkarya walaupun soal seni kadangkala didefmisikan

  sebagai hak individu pengkarya. Namun kesedaran terhadap tanggungjawab sosial serta

  persoalan seperti apakah peranan seni dalam membangunkan pemikiran masyarakat dan

 • negara harus diambii kira. Mungkin era dimana peijuangan Seni Untuk Seni sudah

  tidak sesuai dalam konteks peranannya didalam sebuah negara yang sedang membangun.

  Selain daripada itu penyataan tersebut membuka minda para pengkarya dan

  mencabar para pengkarya agar berkarya berlandaskan kesedaran terhadap persekitaran

  masyarakat negara kita yang mempunyai pelbagai keunikan hu