Additional Mathematics K1 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

download Additional Mathematics K1 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

of 42

 • date post

  14-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  366
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Additional Mathematics K1 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

 • 7/27/2019 Additional Mathematics K1 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  1/42

  Additional Mathematics 1 1 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  3472/1 ADDITIONAL MATHEMATICS 1

  BENTUK KERTAS SOALAN

  Kertas Additional Mathematics 3472/1 mengandungi 25 soalan dan calon wajibmenjawab kesemua soalan.

  Soalan disampaikan dalam format dwibahasa mengikut perenggan. Calondibenarkanmenjawab dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu.

  Calon diberi masa 2 jam untuk menjawab kertas ini.

  PRESTASI KESELURUHAN

  Segelintir calon mempamerkan prestasi yang cemerlang. Kematangan mereka dalammenyelesaikan masalah dan memahami konsep matematik semakin terserlah.Namum demikian, sebahagian besar prestasi calon masih berada pada parassederhana dan rendah. Mereka memberi jawapan yang kurang tepat mengikut

  kehendak soalan.

  PRESTASI MENGIKUT KUMPULAN CALON

  Kumpulan Tinggi

  Calon mempunyai kefahaman konsep dan kemahiran asas matematik yang baik dandiaplikasikan untuk memberi jawapan yang tepat, jitu dan lengkap mengikutkehendak soalan.

  Tahap penguasaan calon terhadap kefahaman soalan adalah tinggi. Calonmemahami kehendak soalan dengan mengemukakan penyelesaian yang baik.

  Penyampaian dan penyusunan langkah kerja adalah ringkas, teratur dan sistematikdengan penggunaan kaedah dan rumus yang tepat. Jawapan dan langkah kerjayang diberikan mudah difahami.

  Jawapan atau langkah penyelesaian berbentuk rajah dan lukisan merupakankepelbagaian strategi penyelesaian yang dipaparkan oleh calon.

  Kumpulan Sederhana

  Calon berupaya menguasai pengetahuan dan kefahaman asas matematik yangmemerlukan respon ringkas.

  Calon memahami kehendak soalan dan konsep matematik yang perlu diaplikasikantetapi gagal memberikan jawapan yang tepat. Mereka dapat menggunakan kaedahdan rumus dengan betul tetapi banyak melakukan kesilapan dalam penggantian,manipulasi algebra, pengiraan dan pembundaran.

  Terdapat calon yang kurang yakin dengan penyelesaiannya, maka mereka mencubabeberapa kaedah yang berbeza atau menggunakan kaedah altenatif yang rumit danpanjang. Bagaimanapun mereka dapat menjawab soalan-soalan aras rendahdengan tepat.

 • 7/27/2019 Additional Mathematics K1 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  2/42

  Additional Mathematics 1 2 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Kumpulan Rendah

  Calon kurang menguasai konsep dan kemahiran asas matematik bagi kebanyakantopik yang diuji.

  Kerja mengira tidak sistematik, sukar difahami dan tiada kaitan dengan soalan.

  Calon kerap menggunakan formula yang salah. Manakala segelintir calon tidak dapat

  menggantikan nilai yang tepat ke dalam rumus kerana mereka tidak memahamimakna simbol dalam rumus tersebut.

  PRESTASI TERPERINCI

  SOALAN 1

  Calon cemerlang dapat mentafsirkan graf hubungan dengan tepat.

  Segelintir calon pula kurang memahami maksud pasangan tertib dan julat bagihubungan itu.

  Mereka juga kurang memahami konsep hubungan berdasarkan objek dan imej.

 • 7/27/2019 Additional Mathematics K1 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  3/42

  Additional Mathematics 1 3 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  SOALAN 2

  Calon cemerlang dapat mencari fungsi songsangan dan fungsi gubahan dengankaedah yang sistematik.

  Kebanyakan calon kurang memahami konsep fungsi gubahan.

 • 7/27/2019 Additional Mathematics K1 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  4/42

  Additional Mathematics 1 4 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  SOALAN 3

  Calon daripada kumpulan prestasi tinggi dapat mencari fungsi gubahan hg(x) dengantepat dan seterusnya menggantikan x=10 ke dalam hg(x) untuk mengira nilai hg(10).

  Terdapat juga calon daripada kumpulan ini dapat menentukan g(10) terlebih dahuludan seterusnya menggantikannya ke dalam fungsi h untuk mengira nilai hg(10)

 • 7/27/2019 Additional Mathematics K1 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  5/42

  Additional Mathematics 1 5 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Calon daripada kumpulan prestasi sederhana dan rendah keliru semasa melakukanoperasi menolak dan tidak menulis jawapan akhir dalam bentuk teringkas.

 • 7/27/2019 Additional Mathematics K1 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  6/42

  Additional Mathematics 1 6 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Terdapat calon daripada kumpulan ini juga terkeliru sama ada mencari fungsigubahan gh atau hg. Justeru mereka mencari gh dan seterusnya mencari gh(10).

 • 7/27/2019 Additional Mathematics K1 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  7/42

  Additional Mathematics 1 7 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Segelintir calon hanya mendarab fungsi h dengan fungsi g untuk mencari fungsi

  gubahan hg.

  SOALAN 4

  Calon cemerlang dapat mentafsir graf fungsi kuadratik dengan baik dan dapatmencari jawapan terus daripada graf.

  Calon daripada kumpulan sederhana dan rendah tidak memahami kehendak soalandan memberi persamaan lengkung f(x) sebagai jawapan.

 • 7/27/2019 Additional Mathematics K1 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  8/42

  Additional Mathematics 1 8 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Calon daripada kumpulan ini juga gagal menulis persamaan paksi simetri dengantepat.

  SOALAN 5

  Calon cemerlang dapat mengenalpasti nilai-nilai a, b dan c daripada persamaankuadratik dan menggantikannya ke dalam b2 4ac > 0. Seterusnya calon mendapatjulat nilai p dengan tepat.

  Sebahagian besar daripada calon dalam kumpulan sederhana kurang mahir dalam

  menyelesaikan ketaksamaan.

 • 7/27/2019 Additional Mathematics K1 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  9/42

  Additional Mathematics 1 9 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Segelintir calon menggunakan syarat kurang tepat untuk menentukan jenis puncapersamaan kuadratik sebagaimana tugasan soalan.

  Sebahagian kecil calon tidak memahami kehendak soalan, seterusnya mencaripunca persamaan kuadratik dengan menggunakan rumus.

 • 7/27/2019 Additional Mathematics K1 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  10/42

  Additional Mathematics 1 10 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  SOALAN 6

  Calon dalam kumpulan prestasi tinggi dapat mengungkapkan fungsi kuadratikf(x) = -x2 +4x 3 dalam bentuk kuasa dua sempurna yang lengkap danseterusnya membandingkan dengan f(x) = -(x -2)2 + k untuk mencari nilai k.

  Mereka juga dapat mencari pintasan-x, pintasan-y dan titik maksimum dan

  menandakannya dengan tepat pada paksi-paksi yang disediakan.Justeru calon dapat melakar graf fungsi kuadratik dengan tepat.

  Sebahagian calon daripada kumpulan sederhana cuai dalam prosesmengungkapkan fungsi kuadratik yang diberi kepada bentuk kuasa duasempurna.

 • 7/27/2019 Additional Mathematics K1 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  11/42

  Additional Mathematics 1 11 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Segelintir calon kurang mahir tentang konsep penyempurnaan kuasa dua.

  Manakala segelintir calon lagi dapat mengembangkan fungsi kuadratikf(x) = -(x-2)2+k dengan baik, tetapi tidak tahu membandingkan denganf(x) = -x2+4x-3 bagi tujuan mencari nilai k.

  Sebahagian besar calon dapat melakar bentuk graf fungsi kuadratik dengan betul,tetapi tidak dapat menandakan titik yang betul pada graf itu.

 • 7/27/2019 Additional Mathematics K1 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  12/42

  Additional Mathematics 1 12 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  SOALAN 7

  Calon cemerlang dapat menggunakan hukum index dengan baik, membuatpemfaktoran dan membandingkan sebutan sebelah kanan dan kiri persamaandengan betul.

  Sebahagian calon kurang mahir menguasai hukum indeks dan hukum logaritmabagi menyelesaikan persamaan ini.

  Contoh 1

 • 7/27/2019 Additional Mathematics K1 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  13/42

  Additional Mathematics 1 13 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  SOALAN 8

  Calon prestasi tinggi dapat menukar asas logaritma dengan tepat dan menggunakanhukum logaritma dengan betul.

  Majoriti calon tahu menukar asas logaritma, manakala segelintir calon pula kurang mahirdalam penggunaaan hukum logaritma.

  Contoh 1

 • 7/27/2019 Additional Mathematics K1 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  14/42

  Additional Mathematics 1 14 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Contoh 2

  Soalan 9

  Sebahagian besar calon cemerlang dapat menggunakan rumus yang diberi untukmencari nilai S5. Calon-calon ini juga dapat mencari T5 dengan menggunakan rumusTn = Sn - Sn-1.

 • 7/27/2019 Additional Mathematics K1 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  15/42

  Additional Mathematics 1 15 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Ramai calon kurang faham untuk mencari T5. Mereka menggunakan formula T5= S6-S4. Seperti contoh di bawah;

  Segelintir calon pula keliru dalam menentukan nilai beza sepunya iaitu mereka

  menggunakan d = S2 S1.

 • 7/27/2019 Additional Mathematics K1 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  16/42

  Additional Mathematics 1 16 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Soalan 10

  Majoriti calon cemerlang dapat mencari beza sepunya dan mencari nilai positif bagix.

  Sebahagian besar calon dalam kumpulan sederhana tidak membaca soalan denganteliti tentang kehendak soalan

  Contoh 1

 • 7/27/2019 Additional Mathematics K1 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  17/42

  Additional Mathematics 1 17 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Contoh 2

  Segelintir calon menggunakan rumus hasil tambah ketakterhinggaan yang salah

 • 7/27/2019 Additional Mathematics K1 SPM 2010- Kupasan Mutu Jawapan Calon

  18/42

  Additional Mathematics 1 18 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

  Soalan 11

  Majoriti calon cemerlang dapat mengaplikasi beza sepunya dengan menggu