AKTA AADK 2004

download AKTA AADK 2004

of 29

 • date post

  03-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  512
 • download

  64

Embed Size (px)

Transcript of AKTA AADK 2004

 • 8/12/2019 AKTA AADK 2004

  1/29

  oleh:

  Cawangan PendakwaanBahagian Penguatkuasaan

  Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK)

  1

 • 8/12/2019 AKTA AADK 2004

  2/29

  Mendedahkan Pegawai Agensi kepadaundang-undang tubuh Agensi AntidadahKebangsaan (AADK) dan undang-undangyang dikuatkuasakan oleh AADK

  Membantu Pegawai Agensi memahamitugas dan tanggungjawab yang

  diperuntukkan di bawah undang-undangyang berkaitan

  2

 • 8/12/2019 AKTA AADK 2004

  3/29

  Akta Agensi Antidadah Kebangsaan 2004(Akta 638)

  Akta Penagih Dadah (Rawatan danPemulihan) 1983 (Akta 283)

  Akta Dadah Berbahaya 1952 (Akta 234) Kaedah Pusat Pemulihan Dadah 1983 Kaedah Pusat Pemulihan Dadah (Jabatan

  Penjara Malaysia) 1983 (P.U.(A) 87/83) Lain-lain undang-undang (Kanun TatacaraJenayah, Akta Keterangan 1950 dll.)

  3

 • 8/12/2019 AKTA AADK 2004

  4/29

  1983 - Dasar Dadah Negara diperkenalkan Diumumkan oleh YAB Perdana Menteri pada 19.2.1983 semasa kempen Anti-Dadah Kebangsaan di mana

  penyalahgunaan dadah diisytiharkan sebagai ancaman kepada keselamatan negara

  Objektif Utama:

  Menghapus permintaan dan bekalan dadah dalam negara dan memastikan masyarakat Malaysia bebas daripenyalahgunaan dadah

  7.2.1996 - Kerajaan memansuhkan Jawatankuasa Antidadah JKAD) dan menggantikan dengan MajlisDadah Kebangsaan MDK) dipengerusikan oleh YAB PM. Kabinet mengarahkan Agensi Dadah Kebangsaan (National Narkotik Agency) ditubuhkan di bawah KDN dengan

  menggabungkan Pasukan Petugas Antidadah (PPAD) JPM dan Bahagian Rawatan dan Pemulihan Dadah, KDN

  11.6.1996- Dasar Dadah Negara diluluskan oleh Majlis Dadah Kebangsaan Fokus Utama ialah Pencegahan, Penguatkuasaan, Rawatan dan Pemulihan dan Kerjasama Antarabangsa dan Serantau Pencegahan (2 komponen utama iaitu pencegahan induk dan pencegahan am) Pendidikan, Maklumat dan Publisiti, Program Kemasyarakatan dan Tempat Kerja Rawatan dan Pemulihan (menghapuskan ketagihan dadan dan pencegahan semula recidivism) Penguatkuasaan (menghalang kemasukan dadah ke dalam negara, perundangan dan risikan/networking). Dilaksanakan

  oleh PDRM, Kastam Diraja, Unit Penyeludupan Dadah (UPP) dan Bahagian Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia

  ADK (ketika itu) berperanan sebagai koordinasi aktiviti antidadah dan membantu agensi-agensimenangani masalah dadah negara

  4

 • 8/12/2019 AKTA AADK 2004

  5/29

  30.12.2004- Agensi Antidadah Kebangsaan ditubuhkan

  melalui undang-undang tubuh Akta AgensiAntidadah Kebangsaan 2004 (Akta 638)

  1.8.2007 YAB Perdana Menteri selaku Menteri Dalam Negerimelalui Warta P.U.(B) 287/2007 membenarkanAgensi Antidadah Kebangsaan menguatkuasakan,menjalankan dan memberi kuatkuasa AktaPenagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983kecuali 3 undang-undang berkaitan dadahberbahaya iaitu Akta Dadah Berbahaya 1952,

  Akta Dadah Berbahaya (Langkah-LangkahPencegahan Khas) 1985 dan Akta DadahBerbahaya (Pelucuthakan Harta) 1988 danlain-lain fungsi yang ditetapkan olehundang-undang tubuh AADK

  5

 • 8/12/2019 AKTA AADK 2004

  6/29

  Akta 638

  Menubuhkan AADK

  Diperkenan oleh YDPA 24.12.2004

  Siaran Dalam Warta 30.12.2004

  Mula Dikuatkuasakan 1.8.2007

  6

 • 8/12/2019 AKTA AADK 2004

  7/29

  4 Bahagian

  13 Seksyen-Seksyen

  Tarikh Kuatkuasa Penubuhan AADK

  Perlantikan Pegawai Agensi Fungsi AADK Kuasa Pegawai Agensi Laporan Status Penyiasatan Laporan Pegawai Agensi Tugasan Sepanjang Masa Pengenalan Diri Perintah-perintah Tetap Ketua Pengarah AADK Peraturan-peraturan Jadual

  7

 • 8/12/2019 AKTA AADK 2004

  8/29

  Suatu Akta untuk menubuhkan AgensiAntidadah Kebangsaan untuk meletakhakkankuasa kepada pegawai-pegawai Agensi untukmelaksanakan fungsi pencegahan, rawatan,

  pemulihan, penguatkuasaan, penyiasatan,langkah-langkah pencegahan khas,pelucuthakan harta dan pentadbiran mengenaikesalahan-kesalahan di bawah ADB 1952,

  ADB(LLPK) 1985, ADB(Pelucuthakan Harta)1988 dan bagi perkara-perkara yang perlu atauyang berkaitan dengannya.

  8

 • 8/12/2019 AKTA AADK 2004

  9/29

  Agensi hendaklah, tertakluk kepada Akta ini,digunakan khidmatnya bagi pencegahan,pengesanan, penangkapan, penguatkuasaan,penyiasatan dan pendakwaan pesalah-pesalahyang melibatkan kesalahan-kesalahan dadah

  berbahaya, rawatan dan pemulihan penagih dadah,tahanan pencegahan khas orang yang ada kaitandengan apa-apa aktiviti yang berhubungan denganatau yang melibatkan pengedaran dadahberbahaya, pelucuthakan harta yang dikaitkandengan apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan

  kesalahan-kesalahan dadah berbahaya danpengumpulan risikan keselamatan yangberhubungan dengan aktiviti dadah berbahaya. Seksyen 3(2)

  9

 • 8/12/2019 AKTA AADK 2004

  10/29

  Seksyen 4 Akta Agensi Antidadah Kebangsaan 2004 Merupakan Pegawai Agensi mengikut seksyen 2 Akta Agensi

  Antidadah Kebangsaan 2004 Dilantik oleh YDPA atas nasihat YAB PM Dilantik dari kalangan penjawat awam Berkhidmat untuk tempoh yang ditetapkan oleh suratcara

  perlantikan Boleh dilantik semula jika mencapai persaraan wajib secara kontrak Bertanggungjawab bagi arahan, perintah, kawalan dan pengawasan

  segala perkara berhubungan dengan Agensi Terima Perakuan Perlantikan dalam bentuk kad kuasa Memberi Akuan mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri

  Dalam Negeri Mengeluarkan Perintah-Perintah Tetap dan apa-apa perkara lain

  yang perlu dan suaimanfaat untuk pentadbiran baik Agensi ataubagi mencegah penyalahgunaan kuasa atau pengabaian tugas danbagi memastikan AADK berfungsi dengan cekap dan berkesan

  10

 • 8/12/2019 AKTA AADK 2004

  11/29

  Dilantik di bawah seksyen 5(1) Akta Agensi Antidadah Kebangsaan2004 Terdiri dari TKP, P, KPP, PP, Penyiasat, Penolong Kanan Pegawai,

  Penolong Pegawai dan apa-apa bilangan pegawai lainAgensi Mempunyai kuasa yang ditetapkan oleh Akta AADK 2004 Tertakluk kepada arahan, perintah, kawalan dan pengawasan Ketua

  Pengarah atau mana-mana pegawai lain Agensi yang lebih tinggipangkatnya daripadanya

  Menjalankan kuasanya, melaksanakan fungsinya dan menunaikankewajipannya dengan mematuhi apa-apa arahan atau petunjuk yangdinyatakan secara lisan atau bertulis oleh Ketua Pengarah ataumana-mana Pegawai lain Agensi yang lebih tinggi pangkatnyadaripadanya

  Perakuan Perlantikan dalam bentuk kad kuasa yang ditandatanganioleh Ketua Pengarah (seksyen 5(3)) Isytihar jawatan dan kemuka Kad Kuasa apabila diminta oleh mana-

  mana individu (seksyen (11)) Sentiasa bertugas sepanjang masa (seksyen 10)

  11

 • 8/12/2019 AKTA AADK 2004

  12/29

  Peranan, tugas, tanggungjawab, terma rujukan

  termsof referencedll.

  Ditetapkan oleh undang-undang

  10 fungsi utama

  Kecuali 3 fungsi

  12

 • 8/12/2019 AKTA AADK 2004

  13/29

  Menguatkuasakan, menjalankan dan memberi

  kuat kuasa kepada peruntukan Akta DadahBerbahaya 1952 kecuali seksyen 4,5,7,perenggan 9(1)(a), seksyen 11, subseksyen12(1) dan seksyen 16 dan 17

  13

 • 8/12/2019 AKTA AADK 2004

  14/29

  Menguatkuasakan, menjalankan, menunaikan

  dan melaksanakan kuasa, kewajipan danfungsi di bawah Akta Penagih Dadah(Rawatan dan Pemulihan) 1983

  14

 • 8/12/2019 AKTA AADK 2004

  15/29

  Menguatkuasakan, menjalankan, menunaikan

  dan melaksanakan kuasa, kewajipan danfungsi di bawah Akta Dadah Berbahaya(Langkah-Langkah Pencegahan Khas) 1985

  15

 • 8/12/2019 AKTA AADK 2004

  16/29

  Menguatkuasakan,mentadbirkan,menjalankan

  dan memberi kuat kuasa kepada peruntukanAkta Dadah Berbahaya (Perlucuthakan Harta)1988

  16

 • 8/12/2019 AKTA AADK 2004

  17/29

  Mencegah dan menyekat pengedaran haramdan penyalahgunaan dadah berbahaya

  17

 • 8/12/2019 AKTA AADK 2004

  18/29

  Memberikan bantuan dalam apa-apa perkara

  penyalahgunaan dadah berbahaya ataspermintaan Negara Asing sebagaimana yangdiperuntukkan di bawah Akta BantuanBersama Dalam Perkara Jenayah (Akta 621)

  18

 • 8/12/2019 AKTA AADK 2004

  19/29

  Mendidik orang ramai untuk menentang

  penyalahgunaan dadah berbahaya

  19

 • 8/12/2019 AKTA AADK 2004

  20/29

  Mendapatkan dan memelihara sokongan

  orang ramai dalam memerangipenyalahgunaan dadah berbahaya

  20

 • 8/12/2019 AKTA AADK 2004

  21/29

  Menasihati Menteri mengenai polisi yang

  berhubungan dengan pencegahanpenyalahgunaan dadah berbahaya, rawatan

  dan pemulihan penagih dadah, langkahpencegahan khas terhadap orang yang adakaitan dengan pengedaran dadah berbahayadan pelucuthakan harta yang dikaitkan

  dengan kesalahan dadah berbahaya

  21

 • 8/12/2019 AKTA AADK 2004

  22/29

  Secara amnya melaksanakan apa-apa

  kewajipan lain bagi memerangipenyalahgunaan dadah berbahaya ataumelakukan segala perkara yangberkesampingan dengannya

  22

 • 8/12/2019 AKTA AADK 2004

  23/29

  SEBELUM Pencegahan Rawatan dan Pemulihan Penguatkuasaan

  Akta Penagih Dadah (Rawatan danPemulihan) 1983

  SELEPAS Pencegahan Rawatan dan Pemulihan Penguatkuasaan

  Akta Penagih Dadah (Rawatan danPemulihan) 1983

  3 undang-undang dadahberbahaya (tidakdikuatkuasakan)

  Bantuan dalam apa-apaperkara penyalahgunaandadah berbahaya ataspermintaan Negara Asing

  Menasihati Menteri mengenaipolisi

  Lain-lain kewajipan/perkaraberkesampingan denganpenyalahgunaan dadahberbahaya

  23

 • 8/12/2019 AKTA AADK 2004

  24/29

  Akta AADK 2004 Akta 638)

  Seksyen 3 dan seksyen 7 Pegawai Agensi mempunyai segala kuasa dan kekeb