Akta Agensi Antidadah Kebangsaan 2004

download Akta Agensi Antidadah Kebangsaan 2004

of 19

 • date post

  03-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  324
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Akta Agensi Antidadah Kebangsaan 2004

 • 7/28/2019 Akta Agensi Antidadah Kebangsaan 2004

  1/19

  AKTA AGENSI ANTIDADAH

  KEBANGSAAN 2004

  OLEH :

  ZAINUDIN BIN ABDULLAH

  BAHAGIAN PENGESANAN DAN PENGAWASANAGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN

  KEMENTERIAN DALAM NEGERI

 • 7/28/2019 Akta Agensi Antidadah Kebangsaan 2004

  2/19

  AKTA AGENSI ANTI DADAHKEBANGSAAN 2004

  Merupakan Undang-undang Utama

  Bertujuan untuk penubuhan Agensi

  Antidadah Kebangsaan

 • 7/28/2019 Akta Agensi Antidadah Kebangsaan 2004

  3/19

  PEMAKAIANTarikh Persetujuan Diraja - 24 Disember

  2004

  Tarikh diterbitkan dalam Warta - 30Disember 2004

 • 7/28/2019 Akta Agensi Antidadah Kebangsaan 2004

  4/19

  TUJUANMeletakhakkan kuasa pada pegawai-pegawai Agensi

  untuk melaksanakan fungsi pencegahan, rawatan,

  pemulihan, penguatkuasaan, penyiasatan, langkah-

  langkah pencegahan khas, pelucuthakan harta dan

  pentadbiran mengenai kesalahan di bawah :-

  ADB 1952;

  APD (Rawatan & Pemulihan) 1983;

  ADB (Langkah-Langkah Pencegahan Khas)

  1985; dan

  ADB (Pelucuthakan Harta) 1988

 • 7/28/2019 Akta Agensi Antidadah Kebangsaan 2004

  5/19

  SEKSYEN 2Tafsiran

  Agensi AADK yang ditubuhkan di bawah Sek. 3;

  Ketua Pengarah Ketua Pengarah Agensi yangdilantik di bawah Subsek.4(1);

  Menteri Menteri yang dipertanggungkan dengan

  tanggungjawab bagi keselamatan dalam negeri;

  Pegawai Agensi termasuklah Ketua Pengarah

  dan mana-mana pegawai yang dilantik di bawah

  Sek.5

 • 7/28/2019 Akta Agensi Antidadah Kebangsaan 2004

  6/19

  SEKSYEN 3Penubuhan AADK

  Di bawah Seksyen 3(1)

  Pencegahan, pengesanan, penangkapan,

  penguatkuasaan, penyiasatan dan pendakwaanpesalah-pesalah yang melibatkan kesalahan-

  kesalahan :-

  dadah berbahaya;

  rawatan dan pemulihan penagih dadah;

  tahanan pencegahan khas orang;

  pelucuthakan harta;

  pengumpulan risikan

 • 7/28/2019 Akta Agensi Antidadah Kebangsaan 2004

  7/19

  SEKSYEN 4Perlantikan Ketua Pengarah

  Di bawah sek. 4(1)

  Dijalankan oleh Yang Di-Pertuan

  Agong;

  Bertanggungjawab untuk mengetuaiAgensi;

  Terdiri daripada anggota

  perkhidmatan awam

 • 7/28/2019 Akta Agensi Antidadah Kebangsaan 2004

  8/19

  SEKSYEN 5Perlantikan Pegawai-Pegawai Lain

  Di bawah Sek.5(1)

  Perlantikan pegawai-pegawai Agensiuntuk jawatan TKP, Pengarah, KPP,

  Penolong Pengarah, Penyaiasat,

  Penolong Kanan Pegawai, PenolongPegawai dan lain-lain pegawai

 • 7/28/2019 Akta Agensi Antidadah Kebangsaan 2004

  9/19

  SEKSYEN 6Fungsi Agensi

  a. menguatkuasakan, menjalankan dan memberi kuasa

  kepada peruntukan ADB 1952 kecuali Sek. 4,5,7,

  perenggan 9(1)(a), Sek.11, Subsek.12(1), Sek 16 dan 17;

  b. menguatkuasakan, menjalankan, menunaikan dan

  melaksanakan kuasa, kewajipan dan fungsi di bawah

  APD (R&P) 1983;

  c. menguatkuasakan, menjalankan, menunaikan danmelaksanakan kuasa, kewajipan dan fungsi di bawah

  ADB(LLPK) 1985;

  d. menguatkuasakan, mentadbirkan, menjalankan dan

  memberi kuatkuasa kepada peruntukan ADB(PH) 1988

 • 7/28/2019 Akta Agensi Antidadah Kebangsaan 2004

  10/19

  Sambe. mencegah dan menyekat pengedaran haram dan

  penyalahgunaan dadah berbahaya;

  f. memberikan bantuan dalam apa-apa perkara

  penyalahgunaan dadah berbahaya atas

  permintaan Negara asing seperti peruntukkan di

  bawah Akta Bantuan Bersama (Perkara Jenayah

  2002);

  g. mendidik orang ramai untuk menentangpenyalahgunaan dadah berbahaya;

  h. mendapatkan dan memelihara sokongan orang

  ramai dalam memerangi penyalahgunaan dadah

  berbahaya

 • 7/28/2019 Akta Agensi Antidadah Kebangsaan 2004

  11/19

 • 7/28/2019 Akta Agensi Antidadah Kebangsaan 2004

  12/19

  SEKSYEN 7Kuasa Agensi

  Di bawah Sek. 7(3), tanpa menjejaskan keluasan

  subsek.(2) iaitu seseorang pegawai Agensi

  mempunyai kuasa seorang pegawai polis :-

  a. TKP, Pengarah, KPP, Penolong Pengarah Agensi Penolong Penguasa Polis @ lebih;

  b. Penyiasat Agensi

  - Inspektor;

  c. Penolong Kanan Pegawai Agensi

  Sub-Inspektord. Penolong Pegawai Agensi

  Sarjan

  e. Pegawai Agensi (berpangkat rendah)

  Koperal @ lebih rendah

 • 7/28/2019 Akta Agensi Antidadah Kebangsaan 2004

  13/19

  SEKSYEN 8Laporan Status Penyiasatan

  Di bawah Sek.8(2)Agensi perlu memberikan laporan status

  penyiasatan kesalahan tidak lewat daripada 2minggu daripada penerimaan permintaan

  kepada pemberi maklumat

  Di bawah Seksyen 8(7)Pegawai Agensi yang tidak mematuhi arahanPendakwa Raya melakukan kesalahan boleh

  dipenjarakan tidak melebihi 1 bulan @ denda

  tidak lebih RM1,000 @ kedua-duanya

 • 7/28/2019 Akta Agensi Antidadah Kebangsaan 2004

  14/19

  SEKSYEN 9Laporan Pegawai Agensi

  Di bawah Sek. 9(3)Pegawai Agensi yang gagalmengemukakan laporan dan kertas

  siasatan dianggap melakukan

  kesalahan dan boleh dipenjarakan 1

  bulan @ denda tidak lebih RM1,000 @

  kedua-duanya

 • 7/28/2019 Akta Agensi Antidadah Kebangsaan 2004

  15/19

  SEKSYEN 10Pegawai Disifatkan Sentiasa Bertugas

  Apabila dikehendaki melaksanakan

  kewajipan atau fungsinya dan boleh

  melaksanakan kewajipan danmenjalankan kuasa yang diberikan

  kepadanya di bawah Akta ini atau di

  bawah mana-mana undang-undang

  bertulis lain di mana-mana tempat di

  dalam atau di luar Malaysia

 • 7/28/2019 Akta Agensi Antidadah Kebangsaan 2004

  16/19

  SEKSYEN 11Pengenalan Diri

  Tiap-tiap pegawai Agensi apabila bertindak di

  bawah Akta ini hendaklah, apabila diminta,

  mengisytiharkan jawatannya danmengemukakan kepada orang yang

  terhadapnya pegawai itu bertindak atau yang

  daripadanya pegawai itu meminta apa-apa

  maklumat kad kuasa yang dikeluarkan

  kepada pegawai itu di bawah Akta ini

 • 7/28/2019 Akta Agensi Antidadah Kebangsaan 2004

  17/19

  SEKSYEN 12Perintah-Perintah Tetap

  Ketua Pengarah boleh mengeluarkan perintah-perintah

  pentadbiran yang disebut Perintah-Perintah Tetap, yang

  selaras dengan peruntukan Akta ini, tentang

  kawalan am,

  latihan,

  tugas dan tanggungjawab pegawai-pegawai

  Agensi, dan

  bagi apa-apa perkara lain yang perlu atau suai

  manfaat untuk pentadbiran baik Agensi atau bagimencegah penyalahgunaan kuasa atau

  pengabaian tugas, dan pada amnya bagi

  memastikan Agensi berfungsi dengan cekap dan

  berkesan

 • 7/28/2019 Akta Agensi Antidadah Kebangsaan 2004

  18/19

  SEKSYEN 13Peraturan-Peraturan

  Menteri boleh membuat apa-apa

  peraturan yang perlu atau suaimanfaat untuk memberi kesan

  sepenuhnya kepada atau bagi

  melaksanakan peruntukan-peruntukan Akta ini.

 • 7/28/2019 Akta Agensi Antidadah Kebangsaan 2004

  19/19

  TERIMA KASIH

  pengesanan @adk.gov.my