Apakah ertinya migrasi? - .Migrasi raptor sebagai peluang pelajaran • Raptor migran bertumpu di

download Apakah ertinya migrasi? - .Migrasi raptor sebagai peluang pelajaran • Raptor migran bertumpu di

of 50

 • date post

  10-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Apakah ertinya migrasi? - .Migrasi raptor sebagai peluang pelajaran • Raptor migran bertumpu di

Autumn migration Autumn migration Black Black BazasBazas flying over flying over TaipingTaiping, Malaysia, Malaysia

MigrasiMigrasi RaptorRaptoroleholeh

Lim Kim Lim Kim ChyeChye

Raptor Study Group Raptor Study Group (RSG, Malaysian Nature Society)(RSG, Malaysian Nature Society)

ApakahApakah ertinyaertinya migrasimigrasi??PemindahanPemindahan mengikutmengikutmusimmusim oleholeh hidupanhidupan liar liar daridari satusatu kawasankawasan kekekawasankawasan yang lain yang lain bagibagitujuantujuan mencarimencari makanmakanatauatau pembiakanpembiakan

BilakahBilakah raptor raptor bermigrasibermigrasi??

Raptor Raptor migranmigran didi BorneoBorneo c18 raptor c18 raptor migranmigran termasuktermasuk: :

Buzzard Buzzard Accipiter Accipiter Falcon Falcon HarrierHarrierOspreyOspreyEagleEagleBazaBazaKestrelKestrel

Flyway Flyway utamautama untukuntuk migrasimigrasi raptor raptor didi Asia Asia TimurTimur

Laluan migrasiraptor pada musim

gugur di Asia Timur

Source: Francesco Germi et al

LaluanLaluan raptor raptor migranmigran Raptor Raptor bermigrasibermigrasi mengikutmengikut barisanbarisan yang yang

lebarlebar ((broad frontbroad front), ), melaluimelalui laluanlaluantradisionaltradisional

DimanakahDimanakah laluanlaluan migrasimigrasi berlakuberlaku? ? KenapaKenapa raptor raptor migranmigran bertumpubertumpu didi laluanlaluan

migrasimigrasi? ?

TaipingTaiping datarandataranpantaipantaisempitsempitantaraantara lautlautdandan bukitbukit

ContohContoh laluanlaluan migrasimigrasi::

Dataran pantai sempit antara laut dan bukit

SegentingSegentingKraKra jambatanjambatandaratdaratmenyambongmenyambongThailand Thailand dandanMalaysiaMalaysia

ContohContoh laluanlaluan migrasimigrasi::

TanjungTanjung Tuan Tuan digunadiguna oleholehraptor raptor untukuntuk menyeberangmenyeberangSelatSelat MelakaMelaka

ContohContoh laluanlaluanmigrasimigrasi: : TanjungTanjung

Tanjung Datu, north-western tip of Borneo: landfall for raptors crossing South China Sea

BagaimanaBagaimana raptor raptor bermigrasibermigrasi??

MigrasiMigrasi padapada waktuwaktu siangsiang BerlakuBerlaku mengikutmengikut araharah SelatanSelatan keke UtaraUtara

atauatau UtaraUtara keke SelatanSelatan BermigrasiBermigrasi menggunamengguna lauanlauan tradisitradisi MengelakMengelak menyeberangimenyeberangi perairanperairan yang yang

luasluas ((lautanlautan))

BagaimanaBagaimana raptor raptor bermigrasibermigrasi??

Raptor Raptor migranmigran berpindahberpindah melaluimelalui jalanjalan yang yang sangatsangat jauhjauh, , oleholeh ituitu tidaktidak bolehboleh menerbangmenerbangdengandengan menggunamengguna dayadaya sayapsayap sahajasahaja

Raptor Raptor menggunamengguna arusarus udaraudara panaspanas yang yang naiknaik ((thermalsthermals) ) untukuntuk meluncurmeluncur naiknaik dandan kemudiankemudian melayangmelayang keke thermalthermalyang lain, yang lain, dandan membuatmembuat demikiandemikian berulangberulang--ulangulang sehinggasehinggasampaisampai keke destinasidestinasi

Raptor Raptor jugajuga gunaguna updraftsupdrafts((diwujuddiwujud apabilaapabila tiupantiupan anginanginmenentangmenentang bukitbukit, , gununggunung) ) untukuntuk meluncurmeluncur dandan melayangmelayang

MengapaMengapa mengkajimengkaji bilanganbilanganraptor raptor migranmigran??

Raptor Raptor migranmigran biasanyabiasanya susahsusah dikajidikaji keranakeranasusahsusah diperhatikandiperhatikan sebabsebab sifatsifat pemalupemalupersebaranpersebaran yang yang rendahrendah didi kawasankawasan luasluas

PadaPada musimmusim migrasimigrasi, raptor , raptor migranmigran berkumpulberkumpuldalamdalam bilanganbilangan yang yang besarbesar

memberimemberi peluangpeluang untukuntuk memantaumemantau trend trend populasipopulasi

MemantauMemantau raptor raptor migranmigrandidi tempattempat migrasimigrasi

PeralatanPeralatan:: BinokularBinokular dandan teropongteropong BorangBorang data data AlatAlat untukuntuk merekodmerekod kelajuankelajuan

anginangin, , suhusuhu, , kelembapankelembapan dandantekanantekanan barometerbarometer

KompassKompass untukuntuk menentumenentu araharahanginangin dandan migrasimigrasi

Jam Jam untukuntuk merekodmerekod masamasa BukuBuku panduanpanduan identifikasiidentifikasi raptorraptor

MencariMencari raptor raptor migranmigrandidi langitlangit

PandangPandang keke araharah ((Utara/SelatanUtara/Selatan) ) dimanadimanamenjangkamenjangka raptor raptor migranmigran akanakan munculmunculGunaGuna binokularbinokular untukuntuk menelitimeneliti langitlangit dengandengan caracarasistematiksistematikTelitiTeliti bawahbawah awanawan cumuluscumulus

MengiraMengira raptorraptor..ApabilaApabila kawanankawanan sedangsedang melunsurmelunsur ((thermallingthermalling), ), tunggutungguuntukuntuk kawanankawanan berpecahberpecah dandan raptor raptor mulaimulai melayangmelayangsebelumsebelum buatbuat kiraankiraan

MengiraMengira raptorraptor..

KiraKira selepasselepastandatanda tertentutertentu, , sepertiseperti pokokpokok

JikaJika raptor raptor menerbangmenerbang dalamdalam kawanankawanan kecilkecil, , buatbuat kiraankiraan secarasecara individuindividu

Black Baza kelihatan migrasi di Taiping

Berapa ekor ??

JikaJika kawanankawanan besarbesar menerbangmenerbanglalulalu, , kirakira mengikutmengikut kumpulankumpulan

MelaporMelapor data data andaanda GunaGuna gambargambar rajah, rajah, jadualjadual, , gerafgeraf JadualJadual laporanlaporan harianharian -- bilanganbilangan spesisspesis

raptor raptor migranmigran yang yang direkoddirekod setiapsetiap harihari JadualJadual ringkasringkas -- menunjukkanmenunjukkan jumlahjumlah

bilanganbilangan spesisspesis yang yang direkoddirekod sepanjangsepanjangmasamasa pemantauanpemantauan

OHB = Oriental Honey Buzzard; CG = Chinese Goshawk; JS = Japanese Sparrowhawk; GFB = Grey-faced Buzzard; BB = Black Baza; OSP = Osprey; BE = Booted Eagle; GSE = Greater Spotted Eagle; PF = Peregrine Falcon; UA = Unidentified accipiter; UR = Unidentified raptor.

ContohContoh 1: 1: SpesisSpesis raptor raptor dandan jumlahjumlah didi TanjungTanjung Tuan Tuan (3(3--18 March 2007)18 March 2007)

SpeciesDate

OHB CG JS GFB BB OSP BE GSE PF UA UR

03/03 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 833

04/03 2,730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,730

06/03 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900

07/03 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 489

08/03 1,482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,482

09/03 3,392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,392

10/03 1,835 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1,839

11/03 1,667 1 2 0 60 0 1 0 0 0 0 1,731

12/03 2,270 7 1 1 240 0 0 1 0 0 0 2,520

13/03 1,616 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1,617

14/03 3,221 0 0 0 311 0 0 0 0 52 0 3,584

15/03 672 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 757

16/03 2,021 0 1 1 411 0 0 0 0 0 0 2,434

17/03 11 0 0 0 81 0 0 0 0 8 0 100

18/03 1,269 22 0 0 707 0 0 0 0 1 0 1,999

Total 24,407 30 4 5 1,810 1 1 1 1 146 1 26,407

Total

Raptor counts at Taiping, autumn 2006

Raptor species No of individuals % of total

Chinese Sparrowhawk 6035 27.13

Oriental Honey-Buzzard 1776 7.98

Grey-faced Buzzard 31 0.14

Japanese Sparrowhawk 28 0.13

Black Baza 14376 64.62

Total 22246 100.00

Migratory raptor species composition - autumn 2006, Taiping

Chinese Goshawk (6,035) 27.13%

Black Baza (14,376) 64.62%

Japanese Sparrowhawk (28) 0.13 %

Grey-faced Buzzard (31) 0.14

%

Oriental HoneyBuzzard (1,776)

7.98%

Daily counts of raptors arriving at Tg Tuan, Peninsular Malaysia,

spring 2006

Date Raptor total

25/2/06 423

26/2/06 36

27/2/06 107

28/2/06 471

1/3/06 1655

2/3/06 256

3/3/06 449

4/3/06 3207

5/3/06 1057

6/3/06 1981

7/3/06 2093

8/3/06 353

9/3/06 1362

10/3/06 1050

11/3/06 2766

12/3/06 1422

Total 18688

TABLE 1. Daily raptor migration pattern at Tanjung Tuan,Peninsular Malaysia

25 Feb 12 Mar 2006.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

25Feb

26Feb

27Feb

28Feb

1Mar

2Mar

3Mar

4Mar

5Mar

6Mar

7Mar

8Mar

9Mar

10Mar

11Mar

12Mar

Date

No

. o

f In

div

idu

als

Comparison of raptor arrival times at Tg. Tuan Spring 2006 & 2007

Time/year 2006 2007

0800-0900 0 80

0900-1000 0 0

1000-1100 1392 863

1100-1200 3538 5496

1200-1300 8762 8249

1300-1400 3570 5014

1400-1500 2404 32571500-1600 499 2958

1600-1700 224 1311

1700-1800 245 93

0 1

3,538

8,762

3,570

2,404

1

863

5,496

8,249

5,014

2,958

1,311245224

4991,392

93

3,257

80

0

2000

4000

6000

8000

10000

8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6

Time

No.

of R

apto

rs

25 Feb-12 Mar 2006 3-18 Mar 2007

ContohContoh 2: 2: BandinganBandingan jumlahjumlah raptor raptor migranmigran dandan masamasa tibatibauntukuntuk duadua tahuntahun (2006 & 2007) (2006 & 2007) didi TanjungTanjung TuanTuan

MigrasiMigrasi raptor raptor sebagaisebagaipeluangpeluang pelajaranpelajaran Raptor Raptor migranmigran bertumpubertumpu didi tempattempat

mi