Asigment bm

download Asigment bm

of 21

 • date post

  23-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  42
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Asigment bm

 • 1. FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASAPROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARANSEMESTER 7 / 2013HBML2203PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARANBAHASA MELAYUJANUARI 2013PELAJAR : ROSNANI BT HASSANNAMA TUTOR : DR NATHESAN A/L SELLAPANNO MATRIKULASI : 720424085518001NO KAD PENGENALAN : 720424085518NO TELEFON : 0197312429E-MAIL : nishaluqhana@oum.edumyPUSAT PEMBELAJARAN : Batu Pahat

2. PENGHARGAANSaya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr Nathesan b Sellapan kerana tidakpernah jemu memberi tunjuk ajar dan bimbingan dengan penuh dedikasi dan nasihat yangbaik dan bernas, menyumbang idea yang pelbagai dan meluas, menjana buah fikiran ,membina dan memotivasikan serta menjadi perangsang dan penyokong moral kepada sayadalam menyiapkan tugasan ini.Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada guru besar Sk Seri Yong Peng,Sk Yong PengSk Seri Kota, SK Seri Telok dan Sk Pasir Putih yang telah memberi kerja sama dankebenaran kepada saya untuk mengutip data di sekolah mereka. Terima kasih yangtidak terhingga juga saya ucapkan kepada guru guru di sekolah berkenaan yang sudimemberikan kerjasama menjawab soal selidik saya.Setinggi-tinggi terima kasih saya merakamkan kepada suami saya Mohamad Sham bBunawan dan tiga orang anak kesayangan saya yang sentiasa memahami kesibukan sayasemasa menghabiskan penulisan ini. Walaupun pada ketika itu saya tidak berkesempatanmenghabiskan masa bersama-sama mereka ,tetapi mereka tidak pernah merungut.Akhir sekali, syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia-Nya memberikanidea dan ilham untuk menyudahkan tugasan ini serta memberikan ketabahanyang tidak terkira sehingga berjaya menyelesaikan tugasan ini. 3. SUSUNAN KANDUNGANPENGHARGAAN1.0 Pengenalan2.0 Objektif penulisan/penyelidikan3.0 Definisi konsep4.0 Perbincangan /hasilan penyelidikan4.1 Kefahaman tentang konsep Sekolah Bestari4.2 Objektif ,peranan ,dan fungsi Sekolah Bestari4.3 Pedagogi di Sekolah Bestari4.4 Kemahiran di Sekolah Bestari4.5 Hasilan guna tenaga yang diharapkan melalui Sekolah Bestari acuan Malaysia4.6 Cadangan5.0 KesimpulanRUJUKAN 4. 1.0 PengenalanNegara berhasrat untuk mencapai matlamat wawasan 2020 , selaras dengan itu kerajaanMalaysia berusaha mengubah sistem pendidikan di Negara ini. Sistem pendidikan sedia adaperlu dimantapkan selaras dengan perkembangan era teknologi maklumat dan komunikasi(ICT). Oleh itu kerajaan merancang perubahan dalam pendidikan dengan melaksanakanSekolah Bestari. Pengajaran dan Pembelajaran Sekolah Bestari mengandungi empatkomponen utama, iaitu kurikulum, pedagogi, pentaksiran dan bahan pengajaran-pembelajaran.Tujuannya pelaksanaan Sekolah Bestari untuk meningkatkan pertumbuhan produktiviti yangdimiliki melalui kepakaran dalam bidang teknologi,tenaga kerja yang kritis dan kreatifmampu bersaing dari segi ekonomi dan sebagainya.Justeru itu , pembentukan Sekolah Bestariyang lengkap dengan teknologi terkini disediakan bagi memantapkan pendidikan danmenyediakan tenaga kerja alaf baru.2.0 Objektif penulisan/penyelidikanFokus kajian saya kali lebih menjurus kepada persepsi guru-guru di kawasan saya terhadapkonsep sekolah bestari sama ada guru-guru tersebut memahami atau tidak Konsep SekolahBestari. Kajian ini akan mengkaji tahap pengetahuan guru-guru terhadap konsep SekolahBestari. Kajian juga akan membincangkan sejauh mana guru-guru tahu peranan mereka diSekolah Bestari serta menilai pengetahuan guru terhadap pedagogi bestari. Pada akhirtugasan ini saya , terdapat cadangan untuk menerapkan konsep sekolah bestari kepada guru-guruterutamanya di kawasan luar Bandar.3.0 Definisi dan konsep Sekolah BestariSekolah Bestari didefinisikan sebagai suatu sistem pendidikan yang mana proses pengajarandan pembelajaran lebih ke arah intelek pelajar dengan menggunakan teknologi sebagai modulpenggerak utama. Oleh yang demikian penggunaan ICT dalam proses pengajaran danpembelajaran merupakan jantung Sekolah Bestari. Proses pembelajaran dan pengajaran iaituproses berkaitan dengan pentaksiran, pengajaran dan pembelajaran dan pedagogi dapatmembantu proses pengajaran dengan lebih berkesan dan efektif dengan adanya bantuan ICT. 5. Ini diperjelaskan dengan kata-kata Tun Mahathir Mohamed dipetik daripada MultimediaSuper Corridor (1 August 1996),Teachers will need to change their role in the electronicclassroom from being information providers to counselors to help students develop knowhow and judgment to select information sources.Key to success in the Information Age willbe making the right judgements between an awesome array of choices. We are examining oureducation system to create a curriculum where people learn how to learn for continuingeducation throughout their lives.Pembestarian dari kaca mata Dato Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, dipetik daripadaMultimedia Super Corridor (M.S.C.), 3 Julai 2004 The smart school program will be re-modelledand its implementation fast-tracked to enable more schools to benefit, at lower costto the government. Smart schools will have access to the Internet through the SchoolNetprogram, which is already at an advanced stage of implementation.Advanced teaching andlearning materials developed through the Smart School Pilot program will be utilised forteaching, while the Smart School Management System will be used to improveadministration processes`.Manakala Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, Menteri Pelajaran Malaysia, 7 Mei 2005. pembestarian sekolah adalah selaras dengan hasrat Perdana Menteri, Datuk Seri AbdullahAhmad Badawi untuk menjadikan sekolah-sekolah awam lebih berdaya saing, kondusif danmoden mengikut arus pembangunan semasa.Dalam proses pembestarian sekolah, sasarankementerian ialah untuk meningkatkan nisbah komputer kepada murid, masa dedahan muriddan guru kepada penggunaan komputer dan mengaplikasikan teknologi yang berkesan darisegi kos.Nur Azimah bt Zaini et:al (2011) dalam Information and communication technology inchemistry mendefinisikan Sekolah Bestari sebagai suatu sistem pendidikan yang mana prosespengajaran dan pembelajaran lebih ke arah intelek pelajar dengan menggunakan teknologisebagai modul penggerak utama. Oleh yang demikian penggunaan ICT dalam prosespengajaran dan pembelajaran merupakan jantung Sekolah Bestari. Proses pembelajaran danpengajaran iaitu proses berkaitan dengan pentaksiran, pengajaran dan pembelajaran danpedagogi dapat membantu proses pengajaran dengan lebih berkesan dan efektif denganadanya bantuan ICT. 6. Di dalam Buku Panduan Pembestarian Sekolah (2004), menjelasksn mengikut RangkaRancangan Jangka Panjang Ketiga (2001-2010), setiap tenaga kerja di negara ini perlu celikteknologi maklumat, berkemahiran mempunyai kualiti berikut: berpengetahuan luas dan mendalam serta mempunyai kemahiran berfikir yang tinggi; berkemampuan menggunakan teknologi dan bahan baru secara optimum sertamenggabungkan daya cipta dan inovasi secara berkesan; dan mempunyai kelayakan akademik dan teknikal yang tinggi, kepelbagaian kemahirandan pengetahuan menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) serta nilai danetika kerja yang positif.Konsep Sekolah Bestari di Malaysia bertujuan untuk memenuhi keperluan berikut:a) Menyediakan pelajar keluar sekolah menghadapi zaman maklumatb) Melakukan perubahan sistematik dalam system pendidikan , daripada sekolah yangberorientasikan peperiksaan kepada sekolah yang berbudaya maklumat,inovatif dankreatif.c) Memberi penekanan semua terhadap sains dan teknologi dengan tumpuan kepadakreativiti dan inovasi.d) Melengkapkan pelajar dengan kemahiran teknologi maklumat.e) Menyemai budaya penyayang di kalangan pelajar dan melahirkan warga yangmencintai keamanan serta menghargai persekitaran yang sihat.(Kementerian Pendidikan.1999,http//www.ppk.kpm.my/ppk/)Sebagaimana yang kita ketahui, Sekolah Bestari ialah sekolah yang dibentuk semula secaramenyeluruh meliputi amalan pengajaran dan pembelajaran dan pengurusan sekolah bagimenyediakan murid yang mampu berdaya saing dalam zaman yang semakinmencabar.Sekolah Bestari bukan bermakna menggunakan kemudahan teknologi semata-matatetapi jauh lebih menjurus ke arah pembentukan insaniah membangunkanjasmani,emosi,rohani dan intelek serta mendemokrasikan pendidikan. 7. 4.0 Perbincangan /hasilan penyelidikanBerdasarkan soal selidik yang saya jalankan kepada 4 orang guru daripada 5 buah sekolahyang berbeza 2 buah sekolah luar Bandar iaitu Sk Seri Yong Peng muridnya seramai 300orang dan SK Pasir Putih sebuah sekolah SKM(kurang murid) dan 3 buah sekolah Bandar.SK Seri Telok jumlah muridnya hampir 700 orang ,SK Yong Peng muridnya lebih kurang300 orang dan SK Seri Kota muridnya 200 lebih.Respondan soal selidik ini terdiri daripada 8 orang guru lelaki dan 12 orang guru wanita , 5orang berumur 24 hingga 35 tahun, 10 orang berumur 36 hingga 45 tahun , manakalaselebihnya berumur 46-56 tahun. 17 orang respondan berbangsa Melayu , seorangberketurunan India dan 2 orang berbangsa Cina.Walaupun berbeza latar belakang budaya dan bangsa, dan berbeza sekolah sekolah ,hasildapatan kajian menunjukkan tahap pengetahuan dan kefahaman guru terhadap sekolah bestarihampir sama.Namun demikian perbezaan umur , banyak mempengaruhi pemahaman merekaterhadap sekolah bestari.4.1 Kefahaman tentang konsep Sekolah BestariHasil soal selidik menunjukkan 80% responden yang berumur 24-35 tahun memahamikonsep Sekolah Bestari ,diikuti oleh mereka yang berumur 36-45 sebanyak 70% manakalakalangan guru berumur 46-56 tahun hanya 40% mengetahui konsep sekolahBestari.Berdasarkan dapatan ini jelaslah menunjukkan guru muda lebih memahami konsepSekolah Bestari ini kerana kebanyakan guru muda memiliki kemahiran ICT yang tinggijusteru itu ,perubahan pendidikan semakin mudah mereka diterima melalui teknologi terkini .65% guru perempuan lebih memahami konsep Sekolah Bestari berbanding guru lelaki hanya40% mengetahui konsep ini. Dapatan kajian menunjukkan guru wanita lebih rajin danberminat membuat kajian atau gemar mengadakan perbincangan sesama sendiri mengenaikonsep ,matlamat dan objektif Sekolah Bestari berbanding