Asignmnt Bm

Click here to load reader

 • date post

  15-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  4

Embed Size (px)

description

kerja kursus sem 2

Transcript of Asignmnt Bm

BILANGANKANDUNGANMUKA SURAT

1PENGENALAN2

2TEORI HURAIAN BAHASA2-5

3TEORI PEMEROLEHAN BAHASA6-10

4KONSEP STRATEGI, PENDEKATAN, KONSEP, TEKNIK DAN ELEMEN BESTARI

10-18

5RUJUKAN19

6TUGASAN B: RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN20-26

7REFLEKSI DIRI27-29

1.0 PENGENALAN Bagi meningkatkan produktif insan yang cemerlang pada masa hadapan, kerajaan telah mengubah sistem pendidikan dan juga falsafah pendidikan sekali. Mengikut Falsafah Pendidikan Kebangsann (FPK) dalam (Choong, 2009), pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembang lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.Sistem pendidikan juga diterapkan dengan teori pemerolehan bahasa serta teori huraian bahasa khasnya dalam matapelajaran bahasa melayu. Perkara ini dilakukan untuk memperkasakan lagi sistem pengajaran dan pembelajaran dalam dunia pelajar serta guru yang mendidik. Hal ini juga penting kerana dapat memupuk semangat mencintai bahasa melayu seandainya pelajar dapat memahami dengan betul.Oleh itu, dalam merialisasikan FPK dan menghadapi globalisasi pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah mengambil langkah proaktif memperkasa sekolah-sekolah kebangsaan melalui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Malaysia (PIPP) 2006-2010. Dalam konteks ini, seseseorang guru bertanggungjawab untuk meningkatkan prestasi murid dalam pelajaran dan menghasilkan modal insan kelas pertama. Justeru, guru hendaklah mempelbagaikan strategi dan kaedah pengajaran semasa sesi pengajaran dan pembelajaran ( P&P). Pembelajaran akan berjalan dengan lancar, menarik dan berkesan sekiranya guru menggunakan pelbagai kaedah yang bersesuaian dengan isi pelajaran dan kemahiran yang akan dicapai oleh murid (Mohamad Johdi, 2007).2.0 TEORI HURAIAN BAHASATeori huraian bahasa ini membicarakan tentang bahasa yang ingin diperjelaskan dalam teori yang terbahagi kepada empat aliran pemikiran iaitu Teori Tradisional (Panini) iaitu kajian bahasa dibuat terhadap bentuk-bentuk tulisan. Teori Struktual (Bloomfield) pula mengatakan bahawa bahasa merupakan kajian tentang fonem dan morfem serta kaitan antara fonem, morfem dan ayat. Manakala pula, teori Transformasi Generatif (Chomsky) telah membuat kesimpulan bahawa bahasa adalah sistem tentang rumus-rumus bahasa dan Teori Fungsional yang dipeloori oleh Halliday pula membuat kajian tentang perubahan yang berlaku pada struktur bahasa ketika seseorang berkomunikasi. Perkara ini jelas mengatakan bahawa teori huraian bahasa menjelaskan bahawa unsur-unsur bahasa yang diajarkan boleh dihurai. Penerangan ini penting bagi menentukan butir-butir yang hendak dijadikan bahan pengajaran dan prosedur-prosedur mengajar. Bahan dan prosedur pengajaran inilah yang digunakan untuk menyampaikan isi pengajaran.

2.1TEORI TRADISIONAL

Teori ini wujud sejak abad kelima sebelum masihi. Ahli-ahli falsafah Yunani seperti Plato cuba menghuraikan bahasa dengan mengkaji bentuk-bentuk bahasa mereka sendiri berdasarkan bahan-bahan tulisan. Kajian-kajian mereka dibuat berdasarkan falsafah, kerana pada masa itu bahasa merupakan satu daripada cabang falsafah yang penting dan dianggap satu bidang yang dapat membantu mereka menyelidik tabii alam. Kegiatan orang-orang Yunani meliputi aspek-aspek tatabahasa yang terdapat ketika itu, contohnya penjenisan kata adverba, kata sendi, kata seru dan kata partikel.Kajian bahasa bentuk ini diteruskan oleh orang-orang Rom yang turut mengkaji bahasa lain (selain bahasa mereka sendiri). Seterusnya sarjana-sarjana Arab juga menjalankan kajian dengan menggunakan kaedah yang sama terhadap bahasa mereka iaitu bahasa Arab. Kajian yang serupa juga telah dijalankan oleh pendeta-pendeta India seperti Panini yang menghuraikan bahasa Sanskrit. Kajian dan penghuraian bahasa secara tradisional ini berlanjutan hingga ke abad pertengahan dan abad ke-19. Kajian ahli-ahli bahasa tradisional juga mempunyai ciri-ciri yang berikut:

2.2 TEORI STRUKTUALAliran linguistik ini muncul pada abad ke-20. Ahli-ahli bahasa yang menganuti aliran ini termasuklah de Saussure, Bloomfield, Otto Jespherson, Edward Sapir dan sebagainya. Ahli-ahli bahasa struktural ini, menumpukan pengkajian mereka untuk menghuraikan struktur bahasa. Mereka menganggap bahawa struktur bahasa merupakan kaitan antara fonem sebagai unit bunyi dengan fonem sebagai unit tatabahasa. Asas pengkajian mereka berlandaskan pernyataan bahawa tiap-tiap bahasa terdiri daripada satu pertalian struktur yang tersendiri. Sementera itu, tugas utama mereka ialah mengkaji unsur-unsur bahasa sebagai sebahagian daripada satu keseluruhan sistem bukan sebagai unsur yang berasingan. Bagi ahli-ahli bahasa struktural, bahasa ialah satu sistem bunyi pertuturan yang arbitrari untuk menyatakan sesuatu objek, keadaan atau konsep yang digunakan untuk berkomunikasi. Sebagai rumusan dapat dikatakan bahawa;

Ahli-ahli bahasa struktural telah membuat kajian huraian bahasa secara empirikal/saintifik. Setiap huraian yang dibuat berdasarkan contoh-contoh ujaran yang telah dikumpulkan melalui satu pemerhatian. Tegasnya, huraian bahasa adalah semata-mata berdasarkan fakta-fakta bahasa yang dapat diperhatikan. Oleh itu, penerangan tidak dibuat terhadap fakta-fakta yang tidak dapat dilihat. Jadi, pendekatan yang digunakan bagi menghuraikan bahasa ialah pendekatan induktif. Oleh sebab ahli-ahli struktural berpendapat bahawa setiap bahasa terdiri daripada satu pertalian struktur yang tersendiri, maka kajian bahasa dijalankan dalam pelbagai peringkat morfologi dan sintaksis. Pada peringkat morfologi, sesuatu kata itu digolongkan dalam kelas tertentu berdasarkan taburan kata-kata itu dalam struktur ayat. 2.2 TEORI TRANSFORMASI GENERATIF Selepas aliran struktural, timbul pula satu aliran baru dalam tahun 1950-an iaitu aliran TG. Pelopor aliran ini ialah Noam Chomsky dengan bukunya Syntactic Structures (1957) dan Aspects of the Theory of Syntax (1965). Kajian TG dibuat berasaskan kenyataan bahawa seseorang penutur natif (jati) sesuatu bahasa berkebolehan membentuk dan memahami pertuturan yang belum pernah didengar kerana mereka dilahirkan dengan kemampuan semula jadi untuk berbahasa. Kemampuan ini merupakan pengetahuan mengenai rumus-rumus tatabahasa bagi bahasa tersebut. Jadi analisis TG bertujuan membentuk rumus-rumus sesuatu bahasa dengan lengkap berdasarkan pengetahuan penutur natif sesuatu bahasa. Rumus-rumus yang disediakan itu akan membolehkan orang lain yang tidak tahu bahasa itu membentuk ayat-ayat dalam bahasa berkenaan. Rumus-rumus yang dimaksudkan itu ialah rumus-rumus struktur frasa dan rumus-rumus transformasi.

2.4 TEORI HURAIAN BAHASA FUNGSIONAL

Teori ini berkembang dalam tahun 1960-an dan 70-an. Ahli-ahli bahasa fungsional iaitu Halliday dan Wilkins, bukan sahaja mengkaji bahasa dari segi struktur malahan mereka juga memberikan perhatian terhadap fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Tegasnya, kajian bahasa bukan semata-mata tertumpu kepada bentuk-bentuk bahasa bahkan juga terhadap perubahan-perubahan yang berlaku pada bentuk-bentuk bahasa ketika seseorang itu berkomunikasi. Ahli-ahli bahasa fungsional mempunyai anggapan tertentu tentang bahasa, antara lainnya:

3.0 TEORI PEMEROLEHAN BAHASASetiap insan yang dilahirkan ke dunia dikurniakan bersama-samanya beberapa alat fizikal yang sesuai untuknya memperolehi bahasa. Semua insan di dunia ini mempunyai alat fizikal yang sama untuk melakukan setiap perkara dan mengikut kepada teori biologis, sejak lahirnya sesorang anak itu, sesungguhnya telah dikurniakan satu kebolehan iaitu kebolehan berbahasa. Setiap kanakkanak memperoleh bahasa pertama bukan melalui proses pembelajaran tetapi proses ini berlaku dengan tidak formal. Teori pemerolehan bahasa berlaku sedikit demi sedikit dan secara berperingkat-peringkat mengikut perkembangan otak, iaitu hasil perkembangan fizikal bayi sehingga dewasa. Kanak-kanak dari peringkat bayi lagi akan belajar dan seterusnya memperoleh sesuatu bahasa secara tidak formal dan tanpa disedari bermula dalam persekitaran keluarga dan kemudiannya dalam kehidupan bermasyarakat yang didiaminya. Pemerolehan bahasa ini telah diterangkan oleh beberapa teori pemerolehan bahasa. Antara teori tersebut ialahteori Behavioris, Mentalis, Kognitif dan Interaksionalis. Dalam manjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, terdapat empat cara yang dapat digunakan oleh seseorang guru iaitu dengan menggunakan pendekatan, kaedah, strategik dan teknik dalam pembelajaran bagi diaplikasikan dalam pembelajaran dan dikaitkan dengan teori aliran bahasa.3.1 TEORI BEHAVIORISMenurut Mangantar Simanjuntak (1987:66) Teori behaviorisme pada asalnya adalah lanjutan daripada teori pelaziman klasik Pavlov. Oleh kerana Watson (1930) telah berjaya memperkenal satu prinsip pembelajaran yang baru maka beliau telah digelar bapa behaviorisme terutama di Amerika Syarikat. Aliran behaviorisme yang telah dianut oleh Watson mempunyai tujuannya yang tertentu. Psikologi memainkan peranan yang penting, hal ini kerana peramalan dan pengawalan atau pengawasan perilaku tidak mempunyai kaitan dengan kesedaran. Setiap apa yang dikaji oleh psikologi menurut behaviorisme ialah setiap perkara yang diamati secara langsung iaitu gerak balas sedangkan setiap yang berlaku tidak berkaitan untuk dikaji.Bagi Mangantar Simanjuntak (ibid:67), Watson dalam kajiannya melibatkan seorang bayi berumur 11 bulan yang bernama Albert. Eksperimen ini bertujuan bagi memastikan teori behaviorisme yang diperkenal benar sama sekali. Bayi tersebut yang tidak