Assigment DEB

download Assigment DEB

of 28

Embed Size (px)

Transcript of Assigment DEB

 • 7/28/2019 Assigment DEB

  1/28

  1

  SENARAI KANDUNGAN

  TAJUK MUKA SURAT

  1.0 Pengenalan 2

  2.0 Matlamat 4

  3.0 Strategi mengikut era kepimpinan.

  3.1 Tun Abdul Razak (RMK-2) 5

  3.2 Tun Hussein Onn (RMK-3) 6

  3.3 Tun Dr. Mahathir Mohamad (RMK-4) 7

  3.4 Tun Dr. Mahathir Mohamad (RMK-5) 8

  4.0 Perlaksanaan

  4.1 Membasmi kemiskinan 9

  4.2 Penyusunan semula masyarakat 11

  5.0 Pencapaian mengikut Rancangan Malaysia.

  5.1 Rancangan Malaysia Ke-2 13

  5.2 Rancangan Malaysia Ke-3 18

  5.3 Rancangan Malaysia Ke-4 21

  5.4 Rancangan Malaysia Ke-5 23

  6.0 Kesimpulan 27

  7.0 Rujukan 28

 • 7/28/2019 Assigment DEB

  2/28

  2

  1.0 PENGENALAN

  Dasar Ekonomi Baru (DEB) merupakan satu program sosioekonomi di

  Malaysia yang diperkenalkan pada tahun 1971 oleh Perdana Menteri Malaysia TunAbdul Razak Dato Hussien.Matlamat DEB adalah untuk mencapai perpaduan negara

  dan intergrasi nasional.Pelaksanaan dasar pecah dan perintah Inggeris mengeruh

  perpaduan masyarakat di Tanah Melayu. Pengelasan kaum merujuk kepada

  pekerjaan dan sistem pelajaran yang berbeza mengelakkan interaksi antara

  penduduk di Tanah Melayu yang terdiri daripada 3 teks kod rumpun utama iaitu

  bangsa Melayu, Cina dan India.

  Melalui dasar pecah dan perintah yang dibuat oleh pihak Inggeris, jurang

  sosioekonomi masyarakat di Tanah Melayu kian jelas.Inggeris telah menempatkan

  penduduk bumiputera di kawasan pedalaman seperti kawasan kampung dan luar

  bandar.Kaum Melayu menjalankan aktiviti tradisional seperti bertani.Dari segi

  pemilikan harta kekayaan, pekerjaan, pendapatan dan pendidikan, penduduk

  Bumiputera jauh ketinggalan jauh di belakang jika dibandingkan dengan penduduk

  bukan Bimiputera kecuali dalam bidang politik.Walaupun tampuk kepimpinan politik

  dipegang oleh kaum Melayu tetapi kaum itu tetap berada dalam keadaan yang

  sangat lemah.Masyarakat melayu berada ditahap kemiskinan samada di bandar dandi desa meskipun mereka merupakan golongan majoriti. Pada tahun 1970, 65% dari

  keluarga melayu adalah miskin, berbanding dengan 26% bagi orang cina dan 39%

  bagi orang India.

  Bagi masyarakat cina yang diambil bekerja oleh pihak Inggeris di Tanah

  Melayu, mereka kebanyakkannya bekerja di kawasan lombong dan menjalankan

  kegiatan perniagaan di sekitar kawasan pekan dan bandar.Masyarakat cina di bawa

  oleh pihak Inggeris untuk memajukan kegiatan perlombongan bijih timah.Masyarakat

  cina di Tanah Melayu mempunyai kedudukan yang stabil dalam bidang

  ekonomi.Kepakaran dalam bidang perniagaan menjadikan mereka diletakkan di

  kawasan Bandar yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat.Masyarakat cina tidak

  terlibat secara langsung dalam politik.Namun kepentingan masyarakat ini penting

  dalam memacu ekonomi di Tanah Melayu.

  Masyarakat india merupakan masyarakat yang di bawa masuk bagi

  memastikan pihak Inggeris dapat menjalankan aktiviti penghasilan sumber bahan

  mentah utama di Tanah Melayu iaitu getah dapt dijalankan dengan lebihberkesan

  dan efektif. Kepentingan kaum India ini tidak kurang pentingnya di mana mereka

 • 7/28/2019 Assigment DEB

  3/28

  3

  memberi sumbangan yang sangat besar.Mereka telah bekerja di kawasan-kawasan

  peladangan getah. Kaum India tinggal di kawasan ladang atau estet milik pihak

  Inggeris yang jauh dari kawasan bandar dan kawasan pedalaman seperti kampung.

  Dasar pecah dan perintah yang dibuat oleh Inggeris ini telah berjaya untukmenambahkan jurang di antara masyarakat di Tanah Melayu. Dengan cara ini,

  masyarakat di Tanah Melayu tidak dapat untuk berinteraksi antara satu sama lain

  dan tidak dapat untuk memupuk perpaduan. Perbezaan dari segi tempat

  penempatan dan ekonomi yang berlainan menjadi faktor kepada berlakunya

  perpecahan dalam kalangan masyarakat majmuk.Selepas berakhir pemerintahan

  Inggeris di Tanah Melayu dan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan.Tanah Melayu

  telah digantikan dengan Malaysia.

  Dasar Ekonomi Baru (DEB) telah dimasukkan dalam Rancangan Malaysia

  Kedua (RMK-2) yang dilancarkan pada 1971 adalah berpandukan kepada sebab dan

  kesan peristiwa berdarah 13 Mei 1969 yang menyebabkan pergaduhan

  kaum.Perkara yang sangat dipentingkan dalam penerapan rancangan ini ialah isu

  perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Hal ini dikaitkan

  kerana perpaduan dalam masyarakat majmuk tidak akan dicapai sekiranya ia sering

  dikaitkan dengan fungsi ekonomi dan jurang ekonomi masyarakat majmuk ini dapat

  dikurangkan. Dengan penubuhan Dasar Ekonomi Baru ini, masyarakat berbilangkaum di Malaysia diselaraskan secara sekata dari aspek ekonomi dan pendapatan.

 • 7/28/2019 Assigment DEB

  4/28

  4

  2.0 MATLAMAT

  Peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 tercetus kerana ketidakpuasan

  hati dalam kalangan semua kaum.Bukan kerana prejudis perkauman yangmenyebabkan kejadian tersebut berlaku tetapi kerana ketegangan perkauman.Hal ini

  kerana wujud ketidakseimbangan ekonomi yang begitu ketara di antara

  kaum.Ketegangan antara golongan yang kaya dengan tidak kaya tanpa mengira

  kaum telah menimbulkan kemiskinan dalam masyarakat.Menyedari kedudukan

  ketidakseimbangan sosioekonomi itu,kerajaan telah mengusahakan supaya satu

  pendekatan baru dalam rancangan pembangunan Negara yang melibatkan program

  20 tahun yang dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru.Matlamat utama dasar ini

  diperkenalkan adalah untuk mewujudkan perpaduan Negara dengan mengurangkan

  perbezaan ekonomi,sosial,kebudayaan,penempatan dan sebagainya.Oleh yang

  demikian,kerajaan telah menggunakan pendekatan baru dalam rancangan lima

  tahun menerusi DEB menerusi serampang dua mata iaitu mengurangkan dan

  membasmi kemiskinan dengan menambahkan pendapatan dan memperbanyak

  peluang pekerjaan kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum serta

  menyusun semula masyarakat bagi memperbaiki ekonomi yang tidak seimbang

  supaya dapat mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi

  ekonomi.

 • 7/28/2019 Assigment DEB

  5/28

  5

  3.0 STRATEGI DASAR EKONOMI BARU (DEB) YANG DIRANCANG MENGIKUT ERA

  KEPIMPINAN DALAM TEMPOH 20 TAHUN.

  Dasar Ekonomi Baru merupakan sebuah dasar jangka panjang yang pernah

  wujud di Malaysia.Dasar ini mengutamakan dua aspek yang penting iaitu membasmi

  kemiskinan dan menyusun semula masyarakat.Dasar Ekonomi Baru ini mengambil

  masa selama 20 tahun untuk dijalankan.Dasar ini telah dijalankan dengan melalui

  pelbagai stategi dari pada setiap kepimpinan yang terdapat dalam tempoh 20 tahun

  tersebut.

  3.1 TUN ABDUL RAZAK HUSSEIN (RMK-2) 1971-1975

  Tun Abdul Razak Hussein merupakan pelopor kepada Dasar Ekonomi Baru

  (DEB) ini.Tun Abdul Razak Hussein merupakan Perdana Menteri yang ke-2.Beliau

  telah mewujudkan dasar ini untuk memastikan masalah kemiskinan yang berlaku

  dalam rakyat dapat dikurangkan terutamanya bagi masyarakat melayu di luar

  bandar.Beliau telah menjalankan strategi Dasar Ekonomi Baru (DEB) dalam

  Rancangan Malaysia Ke-2 (RMK-2).Dasar ini telah mengambil kira aspek

  perancangan pembangunan negara yang meliputi ekonomi dan social.Dua aspek ini

  amat penting bagi memastikan kestabilan negara terkawal.Pelbagai strategi telah

  dirancang untuk memastikan matlamat sebenar Dasar Ekonomi Baru (DEB) dapat

  dilaksanakan. Tun Abdul Razak Hussein telah meluluskan perbelanjaaan yang besar

  dalam memastikan dasar ini dapat dijalankan tanpa sebarang masalah.Peruntukan

  sebanyak RM 7250 juta telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan untuk menjayakan

  dasar ini sekaligus membasmi kadar kemiskinan rakyat dan menyusun semula

  masyarakat di Malaysia.

  Dalam kepimpinan Tun Abdul Razak Hussein, terdapat pelbagai strategi telah

  dirangka bagi memastikan dua matlamat utama dalam Dasar Ekonomi Baru (DEB)dapat disempurnakan.Penubuhan sebuah badan atau lembaga telah dirancang

  untuk peladang yang tinggal di kawasan luar bandar.Badan ini berperanan untuk

  memberi nasihat dan tunjuk ajar kepada peladang dalam memajukan diri mereka

  dalam bidang peladangan.Hal ini dapat memastikan ekonomi dapat dipacu selain

  daripada dapat meningkatkan pendapatan peladang itu sendiri. Selain itu, pihak

  kerajaan telah membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada penduduk bagi

  memastikan masalah kemiskinan dapat dibendung dalam kalangan masyarakat

  selain dapat menjana pendapat rakyat yang seiring dengan ekonomi negara yang

  meningkat.Ia juga telah memberi kemudahan kepada rakyat dengan pembinaan

 • 7/28/2019 Assigment DEB

  6/28

  6

  infrastruktur yang lebih lengkap. Hal ini dapat mengurangkan jurang kehidupan di

  bandar dan luar bandar untuk masyarakat. Rancangan pembukaan kawasan tanah

  baharu telah dibentuk oleh kerajaan untuk membantu rakyat Malaysia yang berada

  dalam kemiskinan.Tanah-tanah baharu ini telah dibuka bagi tujuan untuk penanaman

  getah dan sawit yang merupakan komiditi utama yang menyumbang kepada

  ekonomi negara. Selain itu, ia turut membuka peluang yang besar kepada

  masyarakat untuk menjana pendapatan. Tanah baharu banyak dibuka oleh

  kerajaan terutamanya di kawasan luar Bandar yang kebanyakan masyarakatnya

  hanya bergantung penuh terhadap pekerjaan tradisional seperti menjadi nelayan dan

  petani. Selain itu, kerajaan juga telah mewujudkan satu badan yang khusus untuk

  para pekebun kecil dalam bidang penghasilan getah.Badan ini berperanan memberi

  bantuan kepada pekebun kecil.Bantuan yang jelas diberikan oleh badan ini ialah

  memastikan pekebun kecil mendapat kemudahan dalam penanaman semula getah

  seperti penyediaan anak getah dan baja kepada pekebun kecil. Badan ini juga

  berperanan membuat kajian yang berkaitan dengan getah untuk meningkatkan

  penghasilan susu getah.

  3.2 TUN HUSSEIN ONN (RMK-3) 1976-1980

  Rancangan Malaysia Ke-3 (RMK-3) merupakan kesinambungan daripada

  Rancangan Malaysia Ke-2 (RMK-2) yang diaturkan oleh Perdana Menteri Ke-3 iaitu

  Tun Hussein Onn.Rancangan ini adalah untuk meneruskan Dasar Ekonomi Baru

  yang terdapat dalam Rancangan Malaysia Ke-2 (RMK-2). Pada fasa ini, ia lebih

  menjurus kepada matlamat untuk mengatasi sebarang kelemahan yang wujud dalam

  rancangan sebelum ini. Tun Hussein Onn telah mengeluarkan perbelanjaan

  sebanyak RM 32,000 juta untuk dibelanjakan dalam Rancangan Malaysia Ke-3

  (RMK-3).

  Antara strategi yang dijalankan oleh pihak kerajaan ialah meneruskan projek

  pembukaan tanah baharu yang telah diusulkan oleh Perdana Menteri Kedua

  Malaysia iaitu Tun Abdul Razak.Program ini dapat memastikan pembangunan

  negara dapat ditingkatkan dan menjana kepada peluang pekerjaan yang meluas.Hal

  ini juga telah memberi impak yang amat besar kepada peningkatan ekonomi

  negara.Rancangan pembangunan wilayah turut dikukuhkan oleh pihak kerajaan bagi

  memastikan masyarakat mendapat faedah daripada pembangunan ini.

 • 7/28/2019 Assigment DEB

  7/28

  7

  3.3 TUN DR. MAHATHIR MOHAMAD (RMK-4) 1981-1985.

  Tun Dr. Mahathir Mohamad merupakan Perdana Menteri Malaysia yang ke-4

  Malaysia.Beliau merupakan tokoh yang hebat dalam meneruskan Dasar EkonomiBaru.Hal ini kerana, pada zaman kepimpinan beliau telah berlaku kemelesetan

  ekonomi yang teruk di Malaysia.Namun begitu, Rancangan Malaysia Ke-4 (RMK-4)

  tetap dijalankan.Kemelesetan ekonomi berlaku kerana negara telah mengalami

  kemerosotan harga komoditi utama seperti bijih timah, getah, dan kelapa

  sawit.Ketiga-tiga komoditi ini merupakan penyumbang utama kepada ekonomi

  negara.Hal ini mencetuskan kebimbangan dalam meneruskan Dasar Ekonomi Baru

  (DEB). Walaubagaimanapun, Tun Dr.Mahathir tetap berani untuk meneruskan dasar

  ini dengan harapan dapat membangunkan kehidupan rakyat daripada dibelenggu

  kemiskinan dan menyusun semula masyarakat di Malaysia. Tun Dr. Mahathir

  Mohamad telah meluluskan peruntukan sebanyak RM 59,600 juta bagi menjayakan

  Rancangan Malaysia Ke-4 (RMK-4).

  Antara strategi yang dirancang oleh pihak kerajaan ialah dengan

  mengalakkan pertumbuhan industri berat di Malaysia.Hal ini kerana industri ini dilihat

  dapat memberi impak yang besar kepada negara selain daripada kebergantungan

  terhadap hasil getah, bijih timah dan kelapa sawit. Selain daripada itu,ia juga dapatmenjana pendapatan kepada golongan vendor yang dikenali sebagai industri kecil

  dan sederhana (IKS). Selain itu,ia sebara tidak langsung dapat mewujudkan peluang

  pekerjaan. Bagi memastikan dasar-dasar baru yang diwujudkan dalam Rancangan

  Malaysia Ke-4 (RMK-4) dapat berjalan dengan lancar dan dapat menyokong Dasar

  Ekonomi Baru (DEB), kajian-kajian dan pelan-pelan induk telah dirangka bagi

  memastikan struktur pemasaran negara dapat dijana.Bagi memastikan pihak

  kerajaan dapat mengharungi masalah kemelesetan ekonomi ini, pihak kerajaan telah

  mengalakkan pihak swasta untuk mengurangkan beban terhadap pihak kerajaan.Halini dapat membentuk satu sistem yang mudah dan sistematik.Ia juga dapat menjana

  peluang pekerjaan yang tinggi kepada rakyat dan dapat memberi mereka pekerjaan

  yang dapat membantu mereka untuk keberlangsungan hidup. Pihak kerajaan telah

  merancang pelbagai dasar baru yang sesuai dengan matlamat Dasar Ekonomi Baru

  (DEB) bagi memastikan ekonomi , sosial dan politik dapat distabilkan.

 • 7/28/2019 Assigment DEB

  8/28

  8

  3.4 TUN DR. MAHATHIR MOHAMAD (RMK-5) 1986-1990.

  Dalam Rancangan Malaysia ke-5 (RMK-5), Tun Dr. Mahathir masih lagi

  menerajui kepimpinan di Malaysia.Rancangan Malaysia ke-5 ini lebih menjurus

  kepada mempercepatkan kemajuan dalam bidang industri di Malaysia.Selain itu,rancangan ini merupakan rancangan untuk menutup segala kelemahan yang perlu

  dalam rancangan yang sebelum ini.Kemelesetan ekonomi menyebabkan kerajaan

  memberi tumpuan penuh kepada penggunaan sumber tenaga kerja dan tanah untuk

  memulihkan ekonomi Malaysia yang terjejas dengan kemelesetan

  ekonomi.Perancangan strategi yang teratur dan sistematik diperlukan untuk memasti

  ekonomi negara dapat dipacu.

  Dalam rancangan ini, ia lebih menjurus kepada sektor pelancongan yang

  menjadi sumber pendapatan negara yang kian meningkat. Oleh itu,kerajaan telah

  merancang lebih banyak pembinaan hotel dan mengisytiharkan tahun melawat

  Malaysia pada tahun 1990 dan 1994. Hal ini dapat membuka peluang yang cerah

  kepada penduduk Malaysia untuk menjana pendapatan sampingan dan membantu

  kepada pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat.Pihak

  kerajaan terus berusaha dengan lebih giat dalam meningkatkan sector pelancongan

  ini. Jadi, lebih banyak industri akan dibina untuk meningkatkan produktiviti dann

  menambahkan peluang kerajaan. Pihak kerajaan turut mengambil tanah-tanahterbiar untuk dimajukan dan dibangunkan bagi menjana sector pertanian dan turut

  membangunkan peluang pekerjaan kepada masyarakat terutamanya masyarakat

  luar bandar.

 • 7/28/2019 Assigment DEB

  9/28

  9

  4.0 LANGKAH-LANGKAH KERAJAAN MELAKSANAKAN STRATEGI

  4.1 Pembasmian kemiskinan

  Kemiskinan merupakan faktor utama yang menimbulkan perasaan tidak puas

  hati di kalangan rakyat di negara ini.Dalam usaha membasmi kemiskinan kalangan

  rakyat tanpa mengira kaum ini, kerajaan telah pun membuat penilaian dari segikadar

  dan bilangan isi rumah yang miskin. Hal ini mendapati bahawa kalangan bumiputera

  yang menghadapi masalah kemiskinan terlalu tinggi berbanding dengan kaum bukan

  Bumiputera.Ianya bukan sahaja terdapat di luar bandar, malah di bandar juga

  mengalami masalah yang sama. Seperti yang kita ketahui, kemiskinan yang paling

  tinggi adalah dalam kalangan orang melayu tertumpu pada aktiviti pertanian

  tradisional.Oleh yang demikian, pelbagai usaha telah dijalankan kerajaan untuk

  menyelesaikan masalah sosioekonomi tersebut.

  Program pembangunan yang dijalankan untuk membasmi kemiskinan negara

  ini termasuklah pembukaan, penerokaan dan pemajuan tanah-tanah baru.Usaha

  pembangunan tersebut dijalankan menerusi badan-badan berkanun seperti FELDA,

  RISDA, MADA dan KADA.Dengan adanya rancangan ini, penduduk luar bandar

  dapat mengusahakan tanaman yang diamanahkan kepada mereka sekali gus dapat

  meningkatkan peluang pekerjaan kepada penduduk luar bandar dan Bumiputera.

  Kerajaan telah mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat

  yang menganggur.Hal ini termasuklah rakyat yang tinggal di bandar.Faktor

  berlakunya lambakan pengangguran di bandar adalah disebabkan kebanyakan

  mereka yang tinggal di luar bandar berhijrah ke bandar untuk mendapatkan taraf

  kehidupan yang lebih baik.Oleh hal yang demikian, kerajaan telah menyediakan

  pelbagai peluang pekerjaan untuk mengatasi masalah ini.Kerajaan telah

  menggalakkan penyertaan penduduk bandar terutama kaum bumiputeradalam

  kegiatan perdagangan dan perusahaan. Penyediaan kemudahan asas terutamaprogram perumahan awam kosrendah turut disediakan bagi mengurangkan kadar

  kemiskinan penduduk bandar terutamanya kaum Bumiputera.Bantuan kemudahan

  ini adalah untuk membasmi pendudukan di rumah-rumah setinggan oleh penduduk

  bandar.Selain itu, Dasar Ekonomi Baru juga menjalankan dasar pekerjaan

  penuh.Dasar ini bertujuan untuk menyerap tenaga kerja yang masih menganggur

  pada akhir Rancangan Malaysia Pertama.Dasar ini juga diharapkan dapat membantu

  penduduk luar bandar dari belenggu kemiskinan. (Chamil Wariya, 2010).

 • 7/28/2019 Assigment DEB

  10/28

  10

  Di samping itu juga, kerajaan juga memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat

  melalui pelbagai jenis subsidi dan bantuan kepada petani-petani getah, padi dan

  nelayan juga telah disediakan.Antara bantuan yang telah dihulurkan ialah bantuan

  alat-alat pengeluaran yang canggih, subsidi baja dan benih, khidmat nasihat,

  kemudahan-kemudahan pinjaman serta pemasaran dan pembukaan pusat-pusat

  kemajuan baru. (Yusof Ismail, 2010). Hal ini memberi nilai tambah kepada daya

  pengeluaran dan pendapatan penduduk luar bandar.Dengan adanya subsidi dan

  bantuan ini membolehkan pengeluaran hasil yang lumayan dalam tempoh yang

  singkat. Penduduk di luar bandar tidak lagi terikat dengan pertanian tradisional yang

  hanya tertumpu kepada aktiviti sara diri sahaja.

  Kerajaan juga telah pun mewujudkan skim perairan raksaksa bagi kawasan-

  kawasan tanaman padi seperti MUDA, KEMUBU dan lain-lain. Lembaga Padi Beras

  Negara dibentuk untuk menyelaraskan pelbagai kegiatan pengeluaran, pemprosesan

  dan pemasaran padi dan beras yang dihasilkan oleh penduduk luar bandar.Hal ini

  secara langsung dapat meningkatkan pendapatan mereka serta membangunkan

  sektor luar bandar dan pertanian seterusnya dapat meningkatkan pendapatan kaum

  Bumiputera.Jurang perbezaan pendapatan antara kaum di kawasan bandar dan di

  kawasan luar bandar juga dapat dikurangkan hasil daripada penyediaan skim ini.

  Pelbagai kemudahan sosial dan infrastruktur seperti kemudahan elektrik,jalan raya, klinik, bekalan air paip dan sebagainya juga telah pun diberikan kepada

  penduduk luar bandar.Kemudahan-kemudahan ini diberikan oleh kerajaan bertujuan

  untuk memodenkan taraf hidup penduduk luar bandar.Dengan adanya kemudahan

  ini juga, mereka boleh berhubung dengan penduduk bandar bagi memajukan

  kawasan mereka.

 • 7/28/2019 Assigment DEB

  11/28

  11

  4.2 Penyusunan Semula Struktur Masyarakat

  Bagi membetulkan ketidakseimbangan ekonomi dan menghapuskan

  pengenalan kaum berdasarkan fungsi ekonomi, kerajaan telah meningkatkan daya

  pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin di luar bandar melalui proses

  pemodenan kawasan-kawasan luar bandar. Dengan cara mengadakan pelbagai

  program bagi sektor ekonomi seperti perindustrian, pertanian, pelombongan,

  pembinaan, pedagangan, pelajaran, pengangkutan, perumahan dan sebagainya,

  telah membawa golongan miskin ke tahap yang lebih baik.

  Institusi yang sedia ada seperti MARA, Fama, MIDF dan Mardi turut

  digerakkan untuk mencapai matlamat DEB dalam membangunkan sektor luar bandar

  dan pertanian.Bagi membuktikan bahawa kerajaan serius untuk membantu orang

  Melayu mendapatkan haknya yang sah dalam kekayaan negara, sebilangan institusi

  ditubuhkan untuk mengambil bahagian secara langsung dalam pelbagai kegiatan

  ekonomi negara. Institusi seperti Perbadanan Nasional atau Pernas, Bank

  Pembangunan Pertanian, Lembaga Pembangunan Bandar (UDA), Lembaga Padi

  Beras Negara (LPN), Lembaga Pertubuhan Peladang, Perbadanan Kemajuan

  Ekonomi Negeri dan sebagainya ditubuhkan untuk menyalurkan pinjaman kepada

  peladang dan petani untuk memodenkan sektor petanian. (Chamil Wariya,2010).

  Strategi perindustrian untuk menyusun semula masyarakat dalam konteksekonomi yang berkembang memberi keutamaan kepada usaha-usaha mengalakan

  tenaga buruh yang banyak, penyertaan kaum Bumiputera dalam semua peringkat

  pengurusan dan pengeluaran, perkongsian modal dan lain-lain kegiatan ekonomi

  berasakan sumber alam tempatan. Perusahaan beroreintasikan eksport dan galakan

  penempatan perusahaan-perusahaan juga dijalankan di negeri-negeri yang kurang

  maju seperti Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu, Sabah dan Sarawak.

  Untuk mencerminkan corak penduduk yang berbilang kaum, kerajaan telah

  membuat penyusunan semula corak gunatenaga di semua peringkat dan

  kategori.Kerajaan juga menjalankan usaha membentuk masyarakat perdagangan

  dan perindustrian di kalangan Bumiputera dalam semua peringkat kegiatan ekonomi.

  Hal ini bertujuan supaya kaum Bumiputera dapat menjadi rakan sepejuangan kepada

  kaum bukan Bumiputera dalam kegiatan-kegiatan ekonomi moden. Hal ini dapat

  mengurangkan ketidakseimbangan pendapatan dikalangan kumpulan-kumpulanetnik

  utama dan antara kawasan bandar dan luar bandar.

  Kerajaan juga menumpukan pemilikan ekuiti pelbagai perusahaan kepadaBumiputerasebagai salah satu usaha meningkatkan tahap ekonomi mereka.Oleh

 • 7/28/2019 Assigment DEB

  12/28

  12

  yang demikian, kerajaan menegaskan pola yang lebih seimbang dalam pemilikan

  ekuiti-ekuiti dalam semua sektor ekonomi adalah perlu.Namun begitu, kerajan tidak

  merampas hak bukan Bumiputera dan pelabur asing.Sebaliknya, kek ekonomi

  diperkembangkan. Kerajaan telah mensasarkan bahawa dalam tempoh dua puluh

  tahun, orangMelayu dan peribumi lain akan memiliki dan menguruskan sekurang-

  kurangnya 30% daripadaseluruh kegiatan ekonomi dalam semua kategori. Secara

  keseluruhannya, Kerajaan telah memperluaskanpemilikan dengan menetapkan

  sekurang-kurangnya 30% adalah untuk pemilikan bumiputera, 40%untuk kaum lain

  dan juga 30% untuk pelabur asing. (Chamil Wariya, 2010).

  Dalam prosespenstrukturan semula pemilikan aset pula, kerajaan

  memfokuskan pemilikan aset fizikal sepertitanah, rumah, bangunan perdagangan

  dan aset-aset kewangan kepada Bumiputera.Untuk memastikan sektor swasta

  mencerminkan objektif dan keperluan negara, kerajaan telah menggunakan autoriti

  pelesenan, struktur cukai dan belanjawan, insentif kewangan, peraturan-peraturan

  khusus dan sistem-sistem lain insentif serta kawalan.

  Dasar Ekonomi Baru ini jelas membuka ruang baru kepada orang Melayu

  untuk menyertai arus perdana ekonomi negara.Hal ini kerana kerajaan telah banyak

  membantu dalam bidang pendidikan.Bidang pendidikan digunakan dengan

  sepenuhnya untuk melatih orang Melayu mendapat akses pengajian peringkattinggi.Menerusi agenda ini, orang Melayu memperolehi kemahiran baru yang

  membantu mereka mendapatkan pekerjaan untuk meningkatkan mobiliti sosial

  kepada tahap yang lebih tinggi.Dengan itu maka wujudlah kelas pertengahan dalam

  kalangan orang Melayu.Bagi membetulkan ketidakseimbangan siswa Melayu dan

  bukan Melayu, kerajaan telah memperkenalkan sistem kuota.Sebanyak 55 peratus

  tempat di pusat-pusat pengajian tinggi tempatan diperuntukan kepada siswa Melayu,

  manakala selebihnya diperuntukan kepada siswa bukan Melayu. (Chamil Wariya,

  2010). Hal ini dapat mengurangkan pesaingan yang hebat di antara siswa Melayudan bukan Melayu.

  Pelajar-pelajar Melayu juga dibantu untuk menguasai subjek kritikal seperti

  sains dan matematik di sekolah menengah.Hal ini membolehkan pelajar-pelajar

  Melayu melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan, pergigian, kejuruteraan serta

  pelbagai bidang sains dan matematik di peringkat universiti. Mereka yang lulus

  cemerlang dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dihantar ke luar negara untuk

  menyambung pengajian.

 • 7/28/2019 Assigment DEB

  13/28

  13

  5.0 PENCAPAIAN YANG BERJAYA DILAKSANAKAN DALAM TEMPOH 20 TAHUN.

  5.1 RANCANGAN MALAYSIA KEDUA ( RMK-2 )

  Sumber manusia dan peluang pekerjaan.

  Malaysia mengalami kadar pertambahan penduduk yang tinggi iaitu 2.7

  peratus. Pada tahun 1975, jumlah penduduk dianggarkan 12 249 000 orang.

  Daripada jumlah tersebut, 10 385 000 orang tinggal di Semenanjung Malaysia,751

  000 di Sabah dan 1 113 000 di Sarawak. Mereka terdiri daripada 54.7 peratus orang

  Melayu dan bumiputera yang lain, 34.2 peratus adalah orang Cina, 9.0 peratus orang

  India dan 2.1 % lain-lain. Daripada jumlah orang dewasa,seramai 4225 000 orang

  mempunyai pekarjaan dan 297200 orang (7 %) menganggur. Walaupun, ini

  merupakan pengurangan sebanyak 0.4 % daripada tahun 1970, tetapi peratus ini

  masih membimbangkan.Seperti sebelumnya, sektor pertanian mendahului sektor-

  sektor lain dalam membekalkan pekerjaan iaitu sebanyak 46.2%. Sektor

  perkhidmatan 18 %, sektor perniagaan pula sebanyak 13.9 %, sektor pembuatan

  sebanyak 10.9 %, sektor pengangkutan dan simpanan dan komunikasi pula

  mencatatkan 4.9 %. Sektor pelombongan, kuari dan binaan masing-masing

  menyumbangkan 2.5 % dan 2.9%.hasil ini menunjukan bahawa perlombongan tidak

  lagi menjadi ekonomi yang terpenting di Malaysia. Ia tidak menyerupai pada tahun-

  tahun sebelum ini di mana perlombongan menjadi sektor yang menjadi penyumbangterbesar dalam ekonomi atau pendapatan utama untuk negara.

  Rancangan ini berjaya menambahkan peratusan penglibatan orang Melayu

  dalam sektor pembuatan iaitu meningkat daripada 28.9 % kepada 33.1 % dan

  perniagaan meningkat daripada 23.5 % kepada 31.6 %. Hal ini menunjukan corak

  penglibatan orang Melayu yang bertambah dalam sektor perniagaan di Malaysia.

  Dalam industri perintis pula orang Melayu telah memegang 50.6% pekerjaan, orang

  Cina pula telah memegang sebanyak 37 % dan orang India sebanyak 11.8 %.

  Peningkatan yang ketara telah dilihat dalam majoriti pemegangan peratus perkerjaan

  di Malaysia selepas percetusnya Dasar Ekonomi Baru (DEB) ini. Walau

  bagaimanapun terdapat juga sektor yang kurang mendapat impak daripada Dasar

  Ekonomi Baru (DEB) ini seperti sektor pertanian dan penggunaan. Dalam sektor

  petanian dan penggunaan, peranan orang Cina masih kecil dan peranan orang India

  pula menurun.Pada keseluruhannya orang Melayu dan India masih menguasai

  sektor ini.Walaupun terdapat perubahan dalam imbangan jenis perkerjaan dalam

  kalangan kaum, kewujudan kemiskinan masih lagi ketara.Penyelidikan yang

  dijalankan mendapati bahawa mereka yang pendapatannya di bawah garis

 • 7/28/2019 Assigment DEB

  14/28

  14

  kemiskinan adalah dianggap golongan miskin.Walaupun kebanyakan majoriti

  golongan miskin ini terdapat di kawasan luar bandar yang menjalankan aktiviti

  pertanian, namun hal ini tidak menafikan bahawa kemiskinan wujud di kawasan

  bandar.Pada tahun 1970, golongan petani miskin di Semenanjung Malaysia ialah

  sebanyak 68.3 %. Pada tahun 1975, kadar ini menurun kepada 63.0 %. Dalam

  sektor bukan pertanian, keadaan kemiskinan ialah 49.3 % pada tahun 1970 dan

  berkurangan kepada 33.8 % pada tahun 1975. Kebanyakan pengguna yang miskin

  terdiri daripada pekebun kecil getah dan pekerja ladang, pesawah padi, nelayan,

  pekebun kecil kelapa, penghuni kampung-kampung baru, serta penduduk bandar

  yang menganggur atau berpandapatan kecil. Di Sabah dan Sarawak, pada tempoh

  yang sama keadaan kemiskinan adalah sama, iaitu dalam kalangan petani dan

  buruh pertanian yang merangkumi 80 % di Sabah, dan 90 % di Sarawak.

  Kekurangan tanah adalah antara sebab kemiskinan dalam sektor

  pertanian.Dengan itu, seluas satu juta ekar tanah baru telah dibuka dalam tempoh

  RMK-2. Felda telah memainkan peranan yang penting dengan membuka 412 000

  ekar dan menempatkan 13 800 keluarga antara tahun 1971 sehingga tahun 1985.

  FELCRA juga telah membantu membangunkan 19 000 ekar tanah untuk belia, 39

  300 ekar untuk rancangan tanah pinggir dan 9100 ekar untuk tanah pemulihan.Pihak

  swasta pula telah membuka dan membangunkan 14 peratus daripada jumlah tanah

  kesemuanya. Untuk melicinkan pemprosesan hasil pekebum-pekebun kecil getah,

  Malaysian Rubber Development Corporation (MARDEC), Rubber Development

  Centres (RDC), Rubber Industry Small Holders Development Authority (RISDA) dan

  bagi pengusaha nanas, Malaysia Pineapple Industry Board (MPIB) ditubuhkan.

  Dalam tempoh RMK-2 ini, JabatanaParit dan TAli Air telah berupaya mengairi 324

  000 ekar tanah padi di Semenanjung Malysia.Daripada keluasan itu, 272 000 ekar

  telah ditanam dengan pada dua kali setahun.Rancangan Muda telah selesai dibina

  pada tahn1974 dan membuka 152 000 ekar sawah padi untuk keluaran dua kali

  setahun.Rancangan ini adalah seperti Kerian dan Trans-Perak. Di Sabah, 8000 ekar

  dan Sarawak, 2800 ekar juga telah dibuka, sebahagian daripada tanah tersebut

  ditanam dengan padi dua kali setahun.

  Dalam bidang penternakan, Lembaga Kemajuan Teranakan Negara

  (MAJUTERNAK) telah ditubuhkan pada tahun 1972, bertujuan untuk membangunkan

  dan memperdagangkan daging lembu dan keluaran-keluaran lain daripada sektor

  ini.Cara penyembelihan dan pemprosesan juga telah dimodenkan. Satu kawasan

  ladang teranakan dan padang rumput juga telah dibuka. Dalam bidang perikanan

 • 7/28/2019 Assigment DEB

  15/28

  15

  Lembaga Keamjuan ikan Malaysia (MAJUIKAN) telah ditubuhkan untuk tujuan yang

  sama bagi industry perikanan.

  Pertubuhan-pertubuhan koperasi telah memainkan peranan yang penting

  dalam pembangunan kawasan luar Bandar.Pada akhir RMK-2, seramai satu jutaorang telah menjadi ahli yang mempunyui modal keseluruhan berjumlah $300 juta.

  Selain daripada penglibatan dalam pertanian dan perikanan, pertubuhan tersebut

  telah mula berkembang ke dalam sektor berkembang ke dalam sektor lain seperti

  insurans, perumahan, pembangunan tanah, kredit dan perbankan, pengangkutan

  dan pembekalan. Orang asli yang berjumlah kira-kira 53 000 kesemuanya juga hidup

  dalam kemiskinan.0leh itu, kerajaan berazam untuk menyelaraskan mereka ke

  dalam ekonomi asas tani seperti dalam penanaman getah, kelapa dan juga pertanian

  jangka pendek seperti ubi kayu, pisang, sayur-sayuran buah-buahan.Mereka juga

  diserapkan ke dalam pembangunan pendidikan dan juga menjalani latihan-latihan

  vokasional.Sebahagian daripada mereka telah mula diserapkan dalam kerja-kerja

  pentadbiran, khususnya di Jabatan Orang Asli.

  Pembangunan perbandaran

  Pembangunan perbandaran turut dilaksanakan seiring dengan program

  pembasmian kemiskinan dan pembangunan bagi orang Melayu atau

  bumiputera.Pusat-pusat Bandar dirancang dan diwujudkan di negeri-negeri yang

  kurang maju. Bandarbandar ini dihubaungkan dengan infrastruktur dan kemudahan

  yang lain supaya Bandar tidak lagi berkelompok di kawasan-kawasan tradisi sahaja.

  Bandar-bandar inijuga dibina secara bersepadu dengan pembangunan ekonomi

  yang baru,seperti Pahang, Kelantan, dan Terengganu. Di Pahang, kuantan dijadikan

  sebuah pusat Bandar dengan kemudahan lapangan terbang, lebuh raya yang

  menghubungkannya dengan Kuala Lumpur. Pahang Tenggara dan Terengganu

  Tengah yang merupakan kawasan pembukaan tanah baharu.Ia juga menjadi llaluan

  ke kawasan-kawasan lain ke Kelantan. Di kawasan tengah pula, Kuala Lumpur

  sudah pun menjadi Bandar raya pusat dengan Lembah Kelang sebagai kawasan

  industri dan pelabuhan yang pesat pembangunannya.Di utara, Georgetown, Pulau

  Pinang menjafdi pusat terbesar.Ia dihubungkan dengan kemudahan-kemudahan

  perbandaran dengan Ipoh, Sungai Petani, Alor Star dan Kangar di Perlis. Di selatan,

  Johor Bahru telah pesat pembangunannya da ia disokong dengan pembukaan

  lapangan terbang di Senai dan perlabuhan di Pasir Gudang.

 • 7/28/2019 Assigment DEB

  16/28

  16

  Pelajaran

  Perlaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di semua sekolah

  rendah yang menggunakan bahasa Inggeris secara berperingkat-peringkat telah

  dapat dicapai.Penstrukturan sistem pelajaran yang memberikan tumpuan kepadasains dan matematik juga Berjaya melahirkan sumber manusia yang berkelayakan

  dalam bidang-bidang ini. Program untuk memberikan latihan teknikal kepada orang

  Melayu dan bumiputera lain juga berjalan dengan lancar. Peratus kemasukan pelajar

  di sekolah-sekolah rendah dan menengah telah bertambah.Sekolah berasrama

  penuh berjumlah 10 buah telah Berjaya disiapkan dan dapat menempatkan 9240

  murid yang kebanyakannya dari luar bandar.Latihan yang lebih khusus telah

  diwujudkan bagi menangani masalah kekurangan masalah kekurangan guru. Maktab

  Rendah Sains MARA telahmeningkatkan pengambilan murid-murid daripada 150

  orang pada tahun 1972 kepada 1259 orang pada tahun 1975. MARA juga telah

  memberikan biasiswa dan pinjaman kepada pelajar Melayu dan bumiputera yang lain

  untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang sains,teknologi dan khusus-khusus

  ikhtisis yang lain.

  Sukatan pelajaran dan program-program di peringkat sekolah dan pengajian

  tinggi telah diselaraskan dengan rancangan pembangunan ekonomi

  sosial.Kementerian Pelajaran telah menerima bantuan teknikal dan latihan daripadanegara-negara luar dan menyalurkannya ke pusat-pusat pembelajaran dan

  pengajaran yang sewajarnya.Sekumpulan sukarelawan telah membantu dalam

  pengajaran sains dan matematik di sekolah-sekolah.Bilangan pelajar Melayu yang

  telah menjaya meanjutkan pelajaran di peringkat tinggi bertambah dalam tempoh

  rancangan ini. Pada keseluruhannya,bilangan pelajar semua kaum di kolej-kolej dan

  university tempatan telah meningkat daripada 13324 orang kepada 31529 orang

  dalam tempaoh 1971-1975.untuk menyelaraskan piawaian mutu pendidikan dan

  latihan khususnya dalam bidang vokasional, Lembaga Pensijilan Latihan Industri danPerdagangan Kebangsaan telah ditubuhkan. Beberapa kementerian juga telah

  melaksanakan program latihan masing-masing seperti Kementerian Belia dan Sukan

  telah mengadakan latihan melalui Pasukan Pembangunan Belia Kebangsaan dan

  Pasukan Perintis Belia Kebangsaan.

 • 7/28/2019 Assigment DEB

  17/28

  17

  Kerjasama ekonomi serantau dan antarabangsa.

  Selaras dengan rancangan pembangunan dalam negara. Malaysia sedar

  akan kedudukan dan perhubungannya di arena antarabangsa. Ia berusaha untuk

  mengukuhkan perhubungannya di peringkat antarabangsa, serantau dan rantau-rantau kecil. Malaysia juga telah memainkan peranan yang sangat penting dalam

  Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Pertubuhan Persidangan Islam (OIC),

  Rancangan Colombia dan lain-lain.Malaysia juga telah mengukuhkan hubungannya

  dengan Kesatuan Ekonomi Eropah (EEC). Selain itu, Malaysia menjadi tuan rumah

  kepada pusat Pentadbiran Pembangunan Asia atau ACDA untuk melatih pegawai-

  pegawai kanan di rantau ini. Malaysia juga telah menjadi Pusat Pelajaran Sains dan

  Matematik Serantau (RECSAM) yang dibina di Pulau Pinang. Manakala kerjasama

  dengan negara-negara islam telah dimulakan pada tahun 1969 dan beberapa projek

  bersama telah dilaksanakan seperti IDB dan The Islamic Cultural Centre. Malaysia

  telah membelanjakan kira-kira $40 juta antara tahun 1971 untuk menyediakan latihan

  kursus, perundingan dan khidmat nasihat dalam pelbagai bidang kepada negara-

  negara luar.Khusus dan latihan tersebut dijalankan melalui agensi-agensi seperti

  RECSAM, INTAN Pusat Latihan Telekom, ACDA, Institut Latihan Industri.

  Pentadbiran dan penyelarasan

  Semua rancangan di atas tidak mungkin berjaya jika tiada penyelarasan

  dalam pentadbirannya.beberapa agensi telah dikenal pasti sebagai tulang belakang

  kepada rancangan-rancangan yang telah dirangka dan disusun. Ia terdiri daripada

  Unit Perancang Ekonomi dan Unit Perancang Umum dan Penyelidikan

  Sosioekonomi Jabatan Perdana Menteri, agensi-agensi terpenting kerajaan seperti

  Bank Negara, bahagian-bahagian tertentu dalam kementerian-kementerian, Unit

  Perancang Ekonomi Negari-negeri dan beberapa Jawatankuasa Penasihat

  Persekutuan dan negeri. Pengerak kepada perlaksanaan pembangunan dikawal

  oleh bilik-bilik gerakan dari peringkat Persekutuan, negeri-negeri dan daerah-

  daerah.Untuk memastikan semua pertubuhan awam ini bekarja bersama-sama dan

  selaras dengan objektif-objektif pembangunan seperti yang telah dirangka,

  Kementerian Perusahaan Awam telah ditubuhkan.Pegawai-pegawai kanan dan

  pakar-pakar dari Persekutuan ditempatkan di peringkat negeri-negeri untuk

  memastikan pembangunan berjalan seiring bagi seluruh negara.

 • 7/28/2019 Assigment DEB

  18/28

  18

  5.2 RANCANGAN MALAYSIA KETIGA (RMK 3)

  Sturktur Pengeluaran.

  Dalam tempoh RMK-3, banyak perubahan sturktur dalam pengeluaran telah

  berlaku dan jenis-jenis aktiviti telah dipelbagaikan.Justeru itu, jenis-jenis pekerjaan

  mengikut bidang-bidang ekonomi juga telah berubah dengan ketara. Ini adalah

  kesan kepada tumbuhnya rangkaian kerja-kerja yang saling berhubung kait antara

  satu sama lain dari segi pengguna teknologi,pelaburan,pemasaran, komunikasi,

  infrasturktur dan pengguna jentera kerajaan dalam pengurusan ekonomi. Dalam

  tempohrancangan ini, ekonomi asas negara masih lagi bertumpu kepada pertanian,

  tetapi denagan peratus yang berkurangan.Ini diikuti oleh sektor pembuatan,

  perkhidmatan awam, perdagangan borong dan runcit, perhotelan dan

  restoran.Petroleum dan gas pula memainkan peranan utama dalam sektor

  perlombongan untuk tempoh ini.

  Pertanian.

  Dalam sektor pertanian, getah masih memainkan peranan yang

  penting.Tanaman baru dan tanaman semula dengan menggunakan benih yang lebih

  baik terus dilaksanakan.Dalam tempoh RMK-3 ini, keluasan tanah yang baru dalam

  sektor kebun kecil sahaja berjumlah 115 870 hektar, iaitu melebihi keluasan tanamanbaru getah dalam tempoh RMK-2.Tanah yang ditanam semula juga bertambah

  menjadikan sektor kebun kecil menyumbangkan 60 peratus keluaran getah negara.

  Sebaliknya sumbangan sektor perladangan dalam pengeluaran getah

  merosot kerana penanaman getah telah digantikan dengan kelapa sawit yang mula

  mendapat harga pasaran yang lebih baik.Tanaman kelapa sawit bertambah daripada

  308 800 hektar pada tahun 1970 kepada 890 000 hektar pada tahun 1980.Pekebun-

  pekebun kecil juga telah mula menanam kelapa ssawit dan keluasannya

  bertambah.Agensi-agensi kerajaan seperti FELDA dan RISDA telah memainkan

  peranan yang penting dalam kejayaan sektor kebunkebun kecil ini. Sumbangan

  kelapa sawit dalam pengeluaran pertanian pada keseluruhannya meningkat daripada

  9.6 peratus pada tahun 1970 kepada 25 peratus padda tahun 1980. Ini menjadikan

  Malaysia pengeluar dan pengeksport kelapa sawit yang paling terbesar dunia.

  Pengeluaran balak bergergaji dari Malaysia Barat juga meningkat secara

  mendadak.Ia melibatkan 34 peratus daripada jumlah pengeluaran balak setiap tahun

  antara tahun 1976-1980. Kesannya terdapat kekurangan kayu balak yang

 • 7/28/2019 Assigment DEB

  19/28

  19

  menyebabkan kerajaan memperkenalkan Dasar Perhutanan Negara pada tahun

  1978.Dasar ini menentukan pengurusan dan penggunaan smber-sumber hutan

  secara teratur dan berkesan.Di Sabah dan Sarawak, usaha-usaha untuk memulihkan

  huttan juga dilakukan.

  Tanaman padi juga bertambah dengan penggunaan benih yang dapat

  mengeluarkan hasil dua kali setahun.Ini disokong dengan bantuan daripada

  rancangan-rancangan saliran, seperti Kuala Muda dan Kmubu. Keluasan tanah padi

  meningkat sedikit daripada 462 900 hektar pada tahun 1970 kepada 477 500 hektar

  pada tahun 1980 atau 3.1 peratus. Daripada keluasan tersebut, 56 peratus

  mengeluarkan hasil dua kali setahun dan ini menambahkan hasil pengeluaran

  padi.Walau bagaimanapun pada umumnya, pengeluaran padi dalam tempoh RMK-3

  ini kurang memuaskan kerana keadaan cuaca yang buruk.

  Perlombongan.

  Pengeluran dari sektor ini bertambah kepada 8.9 peratus dalam tampoh

  1976-1980.Pengeluaran petroleum mentah bertambah daripada 29 peratus kepada

  63 peratus sehari pada tahun 1980. Pada mulanya kebanyakan petroleum didapati di

  Sarawak, tetapi ia berkembang ke kawasan Semenanjung dan Sabah apabila

  beberapa penemuan baru ditemui. Dengan adanya Akta Kemajuan Petroleum dan

  pembentukan PETRONAS pada tahun 1974, syarikat-syarikat minyak yang

  beroperasi di Malaysia mula menandatangani Perjanjian Perkongsian Pengeluaran

  yang menetukan bahagian masing-masing. Sebaliknya, pengeluaran bijih timah

  menurun daripada 53 peratus pada tahun 1970 kepada 33 peratus pada tahun 1980,

  kerana simpanannya berkurangan.

  Pengurangan Kemiskinan.

  Peratus kemiskinan pada tahun 1970 adalah 49.3 peratus berbanding

  dengan 29.2 peratus pada tahun 1980.Pencapaian ini adalah hasil daripada

  keberkesanan strategi di bawah DEB yang menekankan kepentingan bantuan

  kemudahan-kemudahan dan sokongan dalam sektor pertanian, dan sektor-sektor

  lain yang menjana pelbagai peluang pekerjaan, serta penyediaan perkhidmatan

  perkhidmatan kemasyarakatan, termasuk pelajaran, kesihatan, perumahan, air, dan

  elektrik.

  Langkah-langkah juga di pergiatkan untuk mengurangkan keadaan

  kemiskinan di Sabah dan Sarawak termasuk pemulihan pengguana tanah, terutama

 • 7/28/2019 Assigment DEB

  20/28

  20

  sekali dalam kawasan-kawasan tanah adat.pada tahun 1976-1980, Lembaga

  Penggabungan dan Pemulihan Tanah Sarawak telah membantu kira-kira 500 isi

  rumah untuk memulihkan tanah mereka, serta menanam semula kebun kecil getah

  dan memberikan kemudahan saliran ke atas sawah padi. Di Sabah, Koperasi

  Pembangunan Desa telah berjaya menggiatkan usaha petani-petani untuk

  memasarkan hasil pertanian mereka, seperti jagung, kopi, halia, kacang soya, lada

  hitam dan sayur-sayuran. Umumnya, kemiskinan bukan sahaja wujud mengikut

  bidang ekonomi, tetapi juga mengikut kawasan luar Bandar dan Bandar. Dalam

  tempoh ini, kadar purata kemiskinan di luar Bandar ialah 86.7 peratus berbanding

  dengan 13.6 peratus di Bandar.

  Pelajaran dan Latihan.

  Sepanjang tempoh perlaksanaan Rancangan Malaysia, pembangunan

  pelajaran dan latihan adalah dirancangan supaya ia dapat mengeluarkan tenaga

  manusia yang berkebolehan dan mahir dalam pelbagai bidang pekerjaan selaras

  dengan tujuan DEB, khususnya dalam bidang sains, teknologi dan pengurusan.

  Antara tahun 1971-1980 perkembangan pelajaran di institusi pengajian tinggi amat

  pesat. Pada tahun 1970, hanya wujud dua buah university, iaitu Universiti Malaya

  (UM) dan Universiti Sains Malaysia (USM). Pada tahun 1975., bilangan university

  bertambah dengan tertubuhnya Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), UniversitiPertanian Malaysia (UPM) yang dinaik taraf dari Kolej Pertanian Serdang, dan

  Universiti Tenologi Malaysia (UTM) yang dinaik taraf dari Institusi Teknologi

  Kebangsaan. Institusi Teknologi MARA (ITM), Kolej Tunku Abudul Rahman (KTAR)

  dan Politeknik Ungku Omar, masing-masing ditambahbesarrkan dengan kursus-

  kursus baru dan kemudahan yagn sewajarnya. Pada tahun 1976, Politeknik Kuantan

  pula dibuka. Jumlah pelajar di institusi pengajian tinggi keseluruhannya meningkat

  tiga kali ganda daripada 11 000 orang pada tahun 1970 kepada 34 300 orang pada

  tahun 1980.

  Bagi menampung kekurangan dan melengkapkan tenaga pekerja yang mahir

  dan separa mahir, sektor swasta digalakkan memberikan latihan sambil bekerja.

  Sektor awam, melaui Kementerian Pelajaran, Kementerian Buruh dan Tenaga

  Manusia, Kementerian Pertanian, Kementerain nKebudayaan, Belia dan Sukan,

  serata MARA, juga memberikan latihan-latihan vokasional, teknikal dan pertanian.

  Sekolah-sekolah vokasional, Institut Kemahiran MARA, institute Latihan Industri,

  Politeknik Ungku Omar, KTAR dan Politeknik Kuantan juga melatih tenaga manusia

 • 7/28/2019 Assigment DEB

  21/28

  21

  yang mahir dan separa mahir. Seamai 87300 pelajar telah menerima latihan dari

  institusi-institusi ini antara tahun 1971-1980.

  5.3 RANCANGAN MALAYSIA KEEMPAT ( RMK-4 )

  Pertanian

  Sektor pertanian telah dipelbagaikan dalam usaha untuk meningkatkan

  pendapatan negara. Keluasan tanaman kelapa sawit yang menjadi tunjang kepada

  sektor pertanian sejak tahun 1981, ditambah sebanyak 1.5 juta hektar atau

  peningkatan keluasan pada kadar 7.4 % setahun.pengeluaran minyak kelapasawit

  juga terut mngalami peningkatan pada tahun 1980 yang menyumbang kepada

  peningkatan sektor pertanian negara. Sumbangan getah berkurangan kerana

  permintaan dan tawaran harga yang lembab.kemerosotan ini juga dipengaruhi oleh

  pengecilan kawasan ladang yang ditanam dengan getah disebabkan sektor ladang

  telah banyak mengubah jenis pertaniannya kepada yang lain. Walaupun keluasan

  kebun kecil bertambah, peningkatan ini tidak dapat mempengaruhi pengeluaran

  getah.Pengeluaran balak juga berkurangan kerana permintaan yang lemah dan

  kekurangan kawasan yang dapat diterokai. Demikian juag dengan pengeluaran padi

  yang telah merosot pada tempoh yang sama.

  Pembasmian kemiskinan.

  Objektif utama DEB ialah untuk mengurangkan kadar kemiskinan. Dalam

  tempoh RMK-4, objektif ini telah dicapai dimana kadar kemiskinan secara

  keseluruhannya telah dikurangkan daripada 49.3 % pad tahun 1970 kepada 18.4 %

  pada tahun 1984. Kejayaan ini adalah hasil daripada pelbagai aktiviti ekonomi yang

  diperkenalkan di bandar dan juga di luar bandar serta latihan-latihan kemahiran yang

  telah diberikan kepada tenaga kerja di pelbagai sektor di negara ini. Antara kelompok

  miskin utama adalah pekebun-pekebun kecil getah iaitu sebanyak 58.2 % pada

  tahun 1984, penanam padi sebanyak 80.3 % pada tahun 1976 dan menurun kepada

  57.7 % pada tahun 1984. Kerjaan telah membuat beberapa langkah untuk menaik

  taraf hidup masyarakat melalui penyediaan kemudahan awam, pelajaran, kesihatan

  dan kebersihan, bekalan air, bekalan elektrik dan jalan raya.

  Kerajaan juga telah memberikan bantuan kredit sara hidup dan lain-lain

  bantuan sementara mereka menunggu tanaman mereka matang melalui agensi-agensi RISDA. Justeru iu seramai 77000 pekebungetah kecil telah menerima faedah

 • 7/28/2019 Assigment DEB

  22/28

  22

  ini pada tahun 1981-1985, manakala seramai kitra-kira 314000 penanam padi

  menerima bantuan daripada projek tali air dalam tempoh yang sama. Bagi nelayan

  mereka talah mendapat bantuan daripad MAJUIKAN berupa kelengkapan untyk

  menangkap ikan seperti bot,pukat dan pengenalan projek ternakan ikan. Bagi

  penduduk Bandar yang berpendapatan rendah pula telah diberikan peluang bekerja

  dalam sektor pembuatan, pembinaan, perdagangan dan perkhidmatan. Dalam

  tempoh tahun 1981-1985,sebanyak kira-kira 500000 jenis pekerjaan telh diwujudkan

  dengan kadar pertumbuhan sebanyak 3.6 %. RMK-4 juga turut menitikberatkan

  keperluan asa dan mutu kehidupan setiap rakyat. Ini merangkumi dua perkara

  penting iaitu keperluan penggunaan yang minimum seperti makanan, tempat

  tinggal,pakaian dan peralatan rumah tertentu dan kedua,perkhidmatan asa seperti air

  minuman yang selamat, kebersihan, pengangkutan awam, kemudahan kesihatan

  serta pelajaran. Semua keperluan tersebut diberikan secara bersepadu.Dalam

  kawasan yang terpencil pula ditempatkan klinik-klinik bergerak disediakan.Hasilnya

  taraf kesihatan penduduk telah bertambah baik.Hal ini telah dibuktikan dengan

  jangka hayat yang lebih panjang.

  Penyusunan semula masyarakat

  Dalam Rangka Rancangan Jangka Panjang DEB, program penyusunan

  semula masyarakat diusahakan supaya jurang pendapatan di kalangan etnik utamaantara bandar dan luar bandar, antara petani dan bukan petani antara kategori

  dengan yang lain dapat dikurangkan. Corak guna tenaga pemilikan dan penguasaan

  dalam sektor syarikat, juga akan disusun semula. Dalam penyusunan semula

  masyarakat,guna tenaga merupakan factor penting. Antara tahun 1981-1985 jumlah

  guna tenaga bumiputera telah meningkat pada kadar 2.6 % berbanding dengan guna

  tenaga Cini dan India yang mesing-masing meningkat pada kadar 2.5 % setahun.

  Dalam proses untuk menyusun semula mesyarakat, pelajaran dan program

  latihan telah dipergiatkan. Pada tahun 1980 bilangan pelajar yang berdaftar di

  institusi pengajian tinggi di falam dan luar negara adalah 76600 orang. Bilangan

  bumiputera merupakan 45 %, Cina 45 % dan India 9 % dan lain-lain 1 %.pada tahun

  1985, jumlah semua pelajar meningkat kepada 136300 orang yang terdiri daripada

  52 % bumiputera, 39 % Cina dan 9 % India.

  Pembelian saham beberapa buah bank, syarikat perladangan dan syarikat

  perlombongan telah meningkatkan hak milik modal saham bumiputera.Misalnya,

  bumiputera telah memiliki Harrisons Malaysian Plantation Berhad, Kumpulan Guthrie

 • 7/28/2019 Assigment DEB

  23/28

  23

  Sdn. Bhd, dan United Plantation Berhad. Selain daripada itu, Perbadanan-

  Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN) dan Lembaga Urusan dan Tabung

  Haji (LUTH) juga mempunyai saham-saham yang sama bagi pihak bumiputera.selain

  daripada itu, syarikat amanah juga melibatkan diridi peringkat eksekutif dalam

  pengurusan dan pembuat dasar bagi pihak bumiputera seperti PNB, PERNAS, Bank

  Pembangunan Malysia Berhad (BPMB) dan Kompleks Kewangan Malaysia Berhad

  (KKMB).

  Dasar pembangunan wilayah dan Bandar-bandar

  Pembangunan negara diselaraskan dan diseragamkan mengikut wilayah

  yang lebih besar iaitu Wilayah Utara, Tengah, Selatan dan Timur, Sabah dan

  Sarawak. Wilayah Utara yang mengandungi negeri Perlis, Pulau Pinang, Kedah dan

  Perak menumpukan pembangunan kepada industry pembuatan yang berpusatkan

  pada bandar-bandar Georgetown, Ipoh, Alor Setar, Sungai Petani dan Kulim.

  Wilayah Tengah termasuk Selangor, Wilayah Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan

  Melaka mengalami pembangunan yang terbaik dalam negara dengan Kuala Lumpru

  mempunyai kepesatan pembangunan dan jumlah penduduk tertinggi. Wilayah

  Selatan pula mengandungi negeri Johor dan pembangunan dipusatkan di Johor

  Bharu yang kemudiannya diluaskan ke Pasir Gudang, Batu Pahat, Kluang dan juga

  Segamat. Wilayah Timur yang merangkumi negeri Pahang, Kelantan danTerengganu mempunyai beberapa projek penerokaan tanah yang besar untuk

  pertanian seperti Kemajuan Pahang Tenggara (DARA), Lembaga Kemajuan Wilayah

  Jengka (JENGKA), Lembaga Kemajuan Tenggara (KEJORA), Lembaga Kenajuan

  Kelantan Selatan (KESEDAR) dan Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah

  (KETENGAH).

  5.4 RANCANGAN MALAYSIA KELIMA ( RMK-5 )

  Perindustrian

  Sektor perindustrian merupakan penyumbang utama kepada ekonomi negara

  dalam RMK-5.Eksport pembuatan merupakan sumbar terbesar pendapatan tukaran

  asing.Perkembangan sektor ini berpandukan kepada Pelan Induk Perindustrian (PIP)

  tahun 1986-1995.Ia menyediakan rancangan petunjuk jangka panjang untuk

  pembangunan sektor kecil yang khusus, dasar-dasar sokongan dan bidang-bidang

  yang perlu penekanan. Sektor-sektor kecil iaitu industry berasaskan sumber dikenal

 • 7/28/2019 Assigment DEB

  24/28

  24

  pasti. PIP juga telah memberi garis panduan yang perlu dijalankan seperti penyatuan

  galakan fisikal, penggalakan pelaburan, pewujudan rantaian, kepentingan ekspt dan

  latihan. Penyelidikan dan pembangunan yang berterusan amat ditekankan di

  samping program-program peningkatan kecekapan dan daya saing. Dengan adanya

  PIP sektor swasta dapat memberikan kerjasama yang ketara dengan sektor awam.

  Kerajaan telah mewujudkan suasana yang lebih menarik untuk pembangunan

  perindustrian dengan mengurangkan halangan-halangan prosedur pentadbiran yang

  lembapkan tindakan .justeru, Akta Galakan Pelaburan (PIA) telah diperkenalkan

  pada tahun 1986. Akta Cukai Pendapatan tahun 1967, telah dipinda dengan

  menyediakan galakan pelaburan yang liberal kepada bakal-bakal pelabur. Arahan

  pengecualian di bawah Akta Penyelarasan Perindustri tahun 1975, telah

  dilonggarkan bagi mengecualikan keperluan lesen pengilangan kepada syarikat-

  syarikat pembuatan yang mempunyai dana pemegang saham yang kurang daripada

  $2.5 juta atau 75 orang pekerja.

  Pertanian.

  Sehingga tahun 1990 sektor pertanian telah menyumbangkan lebih daripada

  satu per empat daripada jumlah pendapatan eksport, satu per lima daripada KDNK,

  dan hamper satu per tiga daripada jumlah guna tenaga. Dalam tempoh RMK-5

  sektor ini telah berkembang pada kadar 4.6 peratus. Pertumbuhan ini dihasilkan olehkoko, kelapa sawit, kayu balak, perikanan dan penteranakan. Pengeluaran minyak

  kelapa sawit mentah yang kadar peningkatannya sebanyak 7.9 peratus setahun dan

  bernilai $5,300 juta, merupakan penyumbang yang terbesar kepada sektor pertanian

  dan menjadikan Malaysia pengeluar dan pengeksport minyak kelapa sawit terbesar

  di dunia pada tahun 1990. Sumbnagn getah pula merosot pada kadar 2.6 peratus

  setahun disebabkan oleh kejatuhan harga dan pengurangan dalam keluasan

  tanaman. Pada tahun 1990, keluarannya hanyalah 1.3 juta tan metric. Koko

  mengalami kadar pertumbuhan yang paling tinggi walaupun hargo koko keringmerosot daripada $4.19 sekilogram pada tahun 1986 kepada $2.51 sekilogram pada

  tahun 1990. Pada tahun 1990, hasil koko ialah 262 000 tan metric, menjadikan

  Malaysia pengeluar koko keempat terbesar di dunia dan menyumbang sebanyak

  sebanyak $448 juta pada akhir RMK-5.Sabah merupakan negeri pengeluar koko

  terbesar.Pada tahun 1989, Lembaga Koko Malaysia telah ditubuhkan untuk

  memastikan sumbangn koko kepada ekonomi negara berterusan.

  Hasil pengeluaran pertanian lain seperti padi, kelapa dan tembakau, telah

  menurun disebabkan oleh kemerosotan harga. Walaubagaimanapun, pengeluaran

 • 7/28/2019 Assigment DEB

  25/28

  25

  lada hitam yang kebanyakannya ditanam di Sarawak dan Johor amat

  memberangsangkan.Demikina juga pengeluaran buah-buahan tempatan seperti

  durian, nanas, belimbing, pisang dan betik, yang kebanyakannya di eksport ke

  Singapura, Asia Timur dan Eropah.

  Pada keseluruhannya, Malaysia telah mengeluarkan 41 juta metr padu kayu

  balak pada tahun 1990 di mana Sabah dan Sarawak merupakan menyumbang

  utama iaitu sebanyak 73.2 peratus. Jepun, Taiwan dan Korea pula merupakan

  pengimport utama balak dari Malaysia.Bagi mengelakkan kekurangan kayu balak

  pada masa hadapan, usaha-usaha memulihkan hutan di bawah Dasar Perhutanan

  Negara dipergiatkan.Sehingga akhir rancangan ini, seluas 959 800 hektar hutan si

  Semenanjung Malaysia telah diberi rawatan silvikultur.Kawasan catuan tebangan

  juga telah di kurangkan daripada 216 000 hektar hutan pada tahun 1985 kepada 189

  000 hektar pada tahun 1990. Di Sabah, program yang sama telah dijalankan di mana

  seluas 27 700 hektar tanah telah ditanam dengan kayu balak yang cepat membesar.

  Sarawak juga telah memulakan usaha-usaha yang sama di kawasan seluas 4000

  hektar walaupun kawasan hutannya masih luas.

  Hasil perikanan juga telah meningkat dan pada tahun 1990 sebanyak 100

  000 tan metric ikan laut telah didaratkan.Bilangan kolam air tawar juga telah

  bertambah daripada 18 600 pada tahun 1985 kepada 20 900 pada tahun1990.Selain itu, sebanyak 125 buah tukun tiruan telah dibina bagi menggalakkan

  pengumpulan ikan di situ.Sebuah Pusat Pengeluaran dan Penyelidikan Udang

  Kebangsaan telah dibina di Sungai Sayak.Dalam sektor ternakan, pengeluaran

  daging kambing dan lembu meningkat sebanyak 1.9 peratus, daging ayam itik

  meningkat sebanyak 7.9 peratus dan daging khinzir pula meningkat sebanyak 5.1

  peratus setahun.

  Pertanian telah dibangunkan bersama-sama dengan pembangunan tanah,

  kampung-kampung dan kebun-kebun supaya produktiviti dapat ditingkatkan.Program

  Pembangunan Pertanian Bersepadu (PPPB) telah dirangka supaya kemudahan-

  kemudahan infrastruktur dan sokongan dapat dijalankan secara bersepadu.Ini

  termasuk penyediaan system pengairan dan saliran, kawalan banjir, jalan-jalan

  ladang serta khidmat sokongan.Dalam tempoh RMK-5, lapan buah projek PPPB

  telah berjaya dilaksanakan yang meliputi kawasan seluas 3.5 juta hektar dan

  memberi faedah kepada 273 000 keluarga tani. Program pembangunan ini turut

  melibatkan agensi-agensi seperti RISDA, Lembaga Tabung Getah Sabah, Lembaga

  Perusahaan Nanas Malaysia (LPNM), FELCRA, Lembaga Penyatuan dan Pemulihan

 • 7/28/2019 Assigment DEB

  26/28

  26

  Tanah Sarawak (SALCRA), FELDA, FAMA, Lembaga Pertubuhan Peladang,

  MAJUIKAN dan lain-lain. Kredit dan insentif juga diberikan kepada sektor ini melalui

  Skim Pinjaman Khas Pertanian di bawah Bank Pertanian Malaysia, Skim

  Pembangunan Pekebun-pekebun Kecil Pertanian Sarawak (DESSA) dan Amanah

  Ikhtiar Malaysia (AIM).

  Pelaburan dalam.sektor pembuatan

  Kerajaan telah berjaya menarik pelaburan baru saham asing dan ini

  diperkukuhkan lagi dengan penglibatan negara-negara asing yang menempatkan

  semula industri-industri mereka di negara ini.projek-projek asing yang diluluskan

  telah diluluskan adalah tertumpu kepada enam sektor utama iaitu barangan elektrik

  dan elektronik,barangan logam asas,tekstil dan pakaian, barangan getah, barangan

  kayu dan perusahaan makanan.sebagai galakan dan insentif kepada pelabur-

  pelabur dalam Industri Kecil dan Sederhana (IKS), kerajaan telah menubuhkan

  beberapa tabung untuk memberikan kredit seperti Tabung Pembangunan ASEAN-

  jepun dan Tabung Usahawan Baru. Pada tahun 1990 pinjaman sebanyak $985.3 juta

  telah dikeluarkan untuk tujuan tersebut dan urusan pinjaman ini

  dipertanggungjawabkan kepada Benk Negara.

  Konsep Persyarikatan Malaysia

  Pensyarikatan merupakan satu konsep yang menekankan kepentingan

  peranan sektor swasta dan awm yang saling melengkapi dalam pembangunan

  perindustrian. Dalam tempoh RMK-5 ini,peranan sektor swasta yang lebih khusus

  diselaraskan dengan peranan sektor awam. Usaha-usaha untuk mengalakkan

  latihan,eksport, P&P dan peningkatan teknologi dirundingkan secara bersama.

  Sebuah panel perundingan antara dua sektor tersebut telah ditubuhkan di bawah

  Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI).

 • 7/28/2019 Assigment DEB

  27/28

  27

  6.0 KESIMPULAN

  Sejak pelancaran DEB pada tahun 1971 hingga kini, usia pelaksanaannya sudah

  mencecah melebihi 38 tahun. Namun tidak ke semua sasaran matlamat DEB berjaya

  dicapai sepenuhnya, terutama sekali berkait rapat dengan matlamat penyusunan semula

  masyarakat. Ini kerana matlamat ini sering dianggap sebagai agenda melayu atau agenda

  Bumiputera. Dengan label ini, sokongan dan kerjasama kaum lain pasti sukar diperoleh.

  Tambahan pula dalam tempoh yang begitu panjang, Malaysia sering terperangkap dengan

  beberapa peristiwa kemelut ekonomi dunia yang turut menjejaskan prestasi ekonomi

  negara. Kemelesetan ekonomi dunia sekarang yang lebih meluas akan mengambil masa

  yang panjang untuk kembali pulih. Strategi yang melibatkan agihan secara langsung jika

  sekali lagi menjadi mangsa, maka persoalan tentang berapa lama lagikah matlamat DEB

  akan tercapai sukar diambil. Bagi kaum Bumiputera pembentukan masyarakat Bumiputera

  yang mempunyai minda kelas pertama seperti yang terkandung dalam RMK-9 amat

  bermakna. Selain ilmu pengetahuan dan kemahiran, harus juga dimiliki kecekalan,

  kegigihan, kepintaran, keberanian serta nilai moral yang tinggi. Sekiranya kaum Bumiputera

  berusaha bersungguh-sungguh melengkapkan diri dengan ciri-ciri yang sedemikian, maka

  pasti masyarakat Bumiputera bukan sahaja akan dapat menguasai ekonomi negara

  malahan dapat menguasai ekonomi dunia.

 • 7/28/2019 Assigment DEB

  28/28

  RUJUKAN

  Yusof Ismail, (2010), Dasar-dasar Utama Kerajaan MALAYSIA, Kuala

  Lumpur : A.S. NOORDEEN

  Chamil Wariya, Asas Pembinaan Negara Bangsa , In Yusanani Yushak

  (ed), (2010), Malaysia : Asas Pembinaan Negara Bangsa Institusi Pemerintahan

  Lambang Kemerdekaan, Selangor : Media Global Matrix Sendirian Berhad

  Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Malaysia, (1988), Dasar-dasar

  Utama Kerajaan Malaysia, Selangor : Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)

  Malaysia

  Dr Bahriyah Haji Salleh, (2007), Jejak-jejak Pembangunan 1957-2007, Kuala

  Lumpur : Arkib Negara Malaysia Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd

  http://www.slideshare.net/shahrulasyikin/dasar-ekonomi-baru( 09 Oktober

  2012 : 10.35pm )

  http://www.ukm.my/fep/pub/KERTAS%20DISKUSI%205.pdf( 09 Oktober2012 : 10.50pm )

  http://pmr.penerangan.gov.my/index.php/component/content/article/88-dasar-

  dasar-negara/237-dasar-ekonomi-baru-.html( 09 Oktober 2012 : 11.05pm )

  http://mahathir-mohamad.blogspot.com/2009/09/dasar-ekonomi-baru.html( 09

  Oktober 2012 : 11.20pm )

  http://www.slideshare.net/shahrulasyikin/dasar-ekonomi-baruhttp://www.slideshare.net/shahrulasyikin/dasar-ekonomi-baruhttp://www.ukm.my/fep/pub/KERTAS%20DISKUSI%205.pdfhttp://www.ukm.my/fep/pub/KERTAS%20DISKUSI%205.pdfhttp://pmr.penerangan.gov.my/index.php/component/content/article/88-dasar-dasar-negara/237-dasar-ekonomi-baru-.htmlhttp://pmr.penerangan.gov.my/index.php/component/content/article/88-dasar-dasar-negara/237-dasar-ekonomi-baru-.htmlhttp://pmr.penerangan.gov.my/index.php/component/content/article/88-dasar-dasar-negara/237-dasar-ekonomi-baru-.htmlhttp://mahathir-mohamad.blogspot.com/2009/09/dasar-ekonomi-baru.htmlhttp://mahathir-mohamad.blogspot.com/2009/09/dasar-ekonomi-baru.htmlhttp://mahathir-mohamad.blogspot.com/2009/09/dasar-ekonomi-baru.htmlhttp://pmr.penerangan.gov.my/index.php/component/content/article/88-dasar-dasar-negara/237-dasar-ekonomi-baru-.htmlhttp://pmr.penerangan.gov.my/index.php/component/content/article/88-dasar-dasar-negara/237-dasar-ekonomi-baru-.htmlhttp://www.ukm.my/fep/pub/KERTAS%20DISKUSI%205.pdfhttp://www.slideshare.net/shahrulasyikin/dasar-ekonomi-baru