ATURAN URUSAN MESYUARAT - .menyatakan apa mekanisma dipakai untuk mengawasi, menilai dan memutuskan

download ATURAN URUSAN MESYUARAT - .menyatakan apa mekanisma dipakai untuk mengawasi, menilai dan memutuskan

of 27

 • date post

  22-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ATURAN URUSAN MESYUARAT - .menyatakan apa mekanisma dipakai untuk mengawasi, menilai dan memutuskan

, i

MALAYSIA

DEWAN RAKYAT

ATURAN URUSAN MESYUARAT

NASKHAH SAHIH/BAHASA MALAYSIA

http://www.parlimen.gov.my

HARI RABU, 19 JUN 2002 PUKUL 10.00 PAGI

Bil. 21

1.

2.

3.

4.

1

PERTANYAAN-PERTANYAAN BAGI JAWAB L1SAN

(PM #23987 v1)Datuk Wira Abu Seman bin Haji Yusop [Alor Gajah] minta MENTERIKEBUDAYAAN, KESENIAN DAN PELANCONGAN menyatakan jumlahpeningkatan pelancong dari Negara Timur Tengah yang datangmelancong ke Malaysia semenjak kejadian 11 hb September 2001 dankebanyakannya dari negara mana dan juga apakah usaha-usaha yangdibuat oleh Kementerian dalam mempromosikan Malaysia kepadamereka.

(PM #23855 v1)Tuan Che Ghani bin Che Ambak [Setiu] minta MENTERIPERUSAHAAN UTAMA menyatakan apakah Kerajaan sedar bahawaMalaysia adalah antara negara yang mempunyai deposit batu dimensiyang terbaik dan pelbagai variasi warna. Apakah langkah Kerajaanmemajukan khazanah tersebut di peringkat nasional dan antarabangsa.

(PM #24252 v1)Dato' Ir. Mohd. Zin bin Mohamed [Shah Alam] minta PERDANAMENTERI menyatakan adakah Kerajaan akan meminda Akta yangberkaitan dalam menjatuhkan hukuman terhadap kesalahan yangdilakukan oleh warganegara asing umpamanya denda yang dikenakanhendaklah dinilai dalam matawang warganegara asing terbabit supayahukuman akan lebih dirasai oleh mereka.

(PM #24541 v1)Puan Chong Eng [Bukit Mertajam] minta MENTERI PENDIDIKANmenjelaskan berdasarkan kajian atau penyelidikan apa sehinggaKementerian Pendidikan merumuskan bahawa mengajar Matematik danSains dalam Bahasa Inggeris akan meningkatkan taraf penguasaanBahasa Inggeris para pelajar.

2 AUM DR 19/06/2002 (PM #24714 v1)

(PM #23967 v1 )5. Puan Lim Bee Kau [Padang Serai] minta MENTERI PERUMAHAN DAN

KERAJAAN TEMPATAN menyatakan adakah Kementerian bercadanguntuk mengadakan kursus atau 'retraining' kepada kakitangan pihakKerajaan Tempatan (Local Council) supaya mereka lebih bertimbangrasa,bersopan, bermesra dan cekap apabila mereka berurusan dengan orangramaL

(PM #23831 v1)6. Tuan Mohd. Nasir bin Che Daud [Kuala Krai] minta MENTERI

TENAGA, KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA menyatakan apakahKerajaan sedar mengenai ancaman peperangan siber (Cyber warfare)dan nyatakan langkah-Iangkah strategik yang telah dan akan diambiluntuk menghadapi sebarang kemungkinan.

(PM #23717 v1)7. Tuan Chang See Ten [Gelang Patah] minta MENTERI PENDIDIKAN

menyatakan statistik berhubung bilangan pelajar-pelajar asing yangmenuntut di negara ini pada peringkat pengajian linggi antara tahun 1996-2001. Sila berikan juga senarai lima negara asing yang mempunyaipelajar teramai di Malaysia dalam tempoh tersebut.

(PM #24061 v1)8. Tuan Chow Kon Yeow [Tanjong] minta MENTERI DALAM NEGERI

menyatakan sama ada Kerajaan akan mengambil tindakan atas pendirianSuruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM) yang berharap AktaKeselamatan Dalam Negeri akan dapat dimansuhkan dalam jangkamasapanjang.

(PM #24576 v1)9. Dato' Suhaili bin Abdul Rahman [Labuan] minta MENTERI DALAM

NEGERI menyatakan apakah penempatan bekas ketua pergerakan AI-Arqam Asaari Muhamad yang ditempatkan ke Labuan bersifat sementara.

(PM #24634 v1)10. Dato' Ir. Ho Cheong Sing [Ipoh Barat] minta MENTERI DALAM

NEGERI menyatakan sama ada pihak polis ada justifikasi meningkatkankompoun maksimum hingga RM600 kerana tidak menjelaskan samandalam masa yang telah ditetapkan dan:-

(a) bilangan saman kesalahan lalu-Iintas yang dikeluarkandalam tahun 2000 dan 2001; dan

(b) bilangan saman kesalahan lalu-Iintas yang dikeluarkandalam tahun 2000 dan 2001 yang telah dijelaskan.

3 AUM DR 19/06/2002 (PM #24714 v1)

(PM #24157 v1)11. Datuk Haji Badrul Hisham bin Abdul Aziz [Hulu Langat] minta

MENTERI TENAGA, KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA menyatakanberdasarkan pemantauan, adakah pihaknya berpuashati dengan prestasistesen-stesen radio dan televisyen swasta termasuk membantu Kerajaanmenjayakan kempen atau program-program tertentu.

(PM #24172 v1)12. Tuan Mahfuz bin Omar [Pokok Sena] minta MENTERI PERTAHANAN

menyatakan berapakah jumlah latihan tentera bersama negara asing yangdiadakan di Malaysia, dan namakan negara-negara tersebut serta apakahkemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak Kerajaan kepadanegara-negara tersebut.

(PM #24180 v1)13. Tuan Haji Mohamed Sayuti bin Said [Kuala Selangor] minta

PERDANA MENTERI menyatakan langkah menaikkan tarat pemberianelaun/gaji kepada guru-guru Kelas Agama Fardu Ain (KAFA), yang manadidapati pada sekarang ini kedudukan guru-guru KAFA tidak terbelasedangkan peranan serta tanggungjawab guru tersebut mendidik anak-anak berteraskan pendidikan agama dan pendidikan rohani di peringkatpersekolahan rendah.

(PM #24070 v1 )14. Tuan Lim Hock Seng [Bagan] minta MENTERI PENDlDlKAN

menyatakan apa mekanisma dipakai untuk mengawasi, menilai danmemutuskan penawaran GPA oleh sesuatu universiti adalah setaratdengan universiti-universiti yang lain. Berapa markah gred mata purata(GPA) boleh dianggap sama tarat dengan ijazah kelas pertama supayapeminjam PTPTN boleh dikecualikan bayaran balik pinjaman.

(PM #23751 v1)15. Tuan Goh Kheng Huat [Nibong Tebal] minta MENTERI DALAM

NEGERI menyatakan peratusan penagih dadah yang berjaya dipulihkansepenuhnya sepanjang 10 tahun lalu sehingga sekarang. Bagaimanakahtindakan Kerajaan terhadap penagih yang menerima rawatan di pusatserenti tetapi masih bebas mendapatkan bekalan dadah di dalam pusatserenti yang dihuni.

4 AUM DR 19/06/2002 (PM #24714 v1)

(PM #23736 v1 )16. Dato' Dr. Hasan bin Mohamed Ali [Parit Buntar] minta MENTERI

TENAGA, KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA menyatakan tentangcadangan memberi ruang kepada pemimpin pembangkang menggunakanmedia elektronik menyampaikan mesej parti dalam pilihan raya akandatang. Sila nyatakan:-

(a) kedudukan terakhir mengenai cadangan ini danbagaimanakah ianya akan dilaksanakan; dan

(b) apakah diantara syarat-syarat dan peraturan yangdikenakan.

(PM #24427 v1)17. Tuan Fong Kui Lun [Bukit Bintang] minta MENTERI PERDAGANGAN

DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA menyatakan masalahkekurangan stesen gas asli di Lembah Klang sehingga menimbulkanmasalah kepada teksi-teksi untuk mendapatkan bekalannya.

(PM #24017 v1)18. Tuan Muhamad bin Mustafa [Peringat] minta MENTERI DALAM

NEGERI menyatakan definisi dan kriteria keganasan dan pengganas yangditerima pakai oleh Kerajaan Malaysia sekarang ini.

(PM #24456 v1)19. Tuan Abd. Rahman bin Yusof [Kemaman] minta MENTERI

PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakanapakah jenis dan jumlah pelaburan yang berjaya ditarik dari German hasildaripada lawatan beliau ke negara tersebut yang dikatakan amat berhasildan berjaya. Benarkah Auto Bavaria akan membina kilang otomobilnya diMalaysia dan berapa jumlah pelaburan yang terlibat.

(PM #24520 v1)20. Dato' Yap Pian Hon [Serdang] minta MENTERI KERJA RAYA

menyatakan adakah sedar bahawa jalan utama Serdang Raya sentiasaberlaku kemalangan dan disenaraihitamkan oleh pihak polis. Jika sedar,apakah langkah yang sedang dan akan diambil untuk menaik taraf jalantersebut.

(PM #24604 v1)21. Tuan Juslie bin Ajirol [Libaran] minta PERDANA MENTERI

menyatakan mengapakah khidmat mesra pelanggan yang menjadi slogandi semua Kementerian adakalanya tidak langsung mencerminkankemesraan kerana adakalanya pelanggan diherdik, menunggu terlalulama dan sebagainya. Apakah Kementerian atau jabatan-jabatanberkenaan tidak menerima aduan atau sengaja tidak mengendahkannya.

4 AUM DR 19/06/2002 (PM #24714 v1)

(PM #23736 v1)16. Dato' Dr. Hasan bin Mohamed Ali [Parit Buntar] minta MENTERI

TENAGA, KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA menyatakan tentangcadangan memberi ruang kepada pemimpin pembangkang menggunakanmedia elektronik menyampaikan mesej parti dalam pilihan raya akandatang. Sila nyatakan:-

(a) kedudukan terakhir mengenai cadangan ini danbagaimanakah ianya akan dilaksanakan; dan

(b) apakah diantara syarat-syarat dan peraturan yangdikenakan.

(PM #24427 v1)17. Tuan Fong Kui Lun [Bukit Bintang] minta MENTERI PERDAGANGAN

DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA menyatakan masalahkekurangan stesen gas asli di Lembah Klang sehingga menimbulkanmasalah kepada teksi-teksi untuk mendapatkan bekalannya.

(PM #24017 v1)18. Tuan Muhamad bin Mustafa [Peringat] minta MENTERI DALAM

NEGERI menyatakan definisi dan kriteria keganasan dan pengganas yangditerima pakai oleh Kerajaan Malaysia sekarang ini.

(PM #24456 v1)19. Tuan Abd. Rahman bin Yusof [Kemaman] minta MENTERI

PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakanapakah jenis dan jumlah pelaburan yang berjaya ditarik dari German hasildaripada lawatan beliau ke negara tersebut yang dikatakan amat berhasildan berjaya. Benarkah Auto Bavaria akan membina kilang otomobilnya diMalaysia dan berapa jumlah pelaburan yang terlibat.

(PM #24520 v1)20. Dato' Yap Pian Hon [Serdang] minta MENTERI KERJA RAYA

menyatakan adakah sedar bahawa jalan utama Serdang Raya sentiasaberlaku kemalangan dan disenaraihitamkan oleh pihak polis. Jika sedar,apakah langkah yang sedang dan akan diambil untuk menaik taraf jalantersebut.

(PM #24604 v1)21. Tuan Juslie bin Ajirol [Libaran] minta PERDANA MENTERI

menyatakan mengapakah khidmat mesra pelanggan yang menjadi slogandi semua Kementerian adakalanya tidak langsung mencerminkankemesraan kerana adakalanya pelanggan diherdik, menunggu terlalulama dan sebagainya. Apakah Kementerian atau jabatan-jabatanberkenaan tidak menerima aduan atau sengaja tidak mengendahkannya.

6 AUM DR 19/06/2002 (PM #24714 v1)

(PM #23840 v1 )28. Tuan Mohd. Yusoff bin Mohd. Nor [Machang] minta PERDANA

MENTERI menyatakan tahap perbincangan dan langkah-Iangkah y