Bimbingan TA

of 20 /20
7/23/2019 Bimbingan TA http://slidepdf.com/reader/full/bimbingan-ta 1/20  DAFTAR MAHASISWA TUGAS AKHIR D-3 M Pembimbing : Drs. Sudiar!"!# MS N! Na$a NIM Saus Tu%as A&'ir 1 DENNY LUTHFI BIANTO 13!344"13!#$!0322% B&r' 2 UHAAD HAFID( 13!344")"!#$!03312 B&r' 3 UHAAD DUL *IFLI 13!344+12!#$!0312" B&r' 4 B&r' , B&r' + B&r' " B&r' % B&r' ) B&r' 10 B&r' 11 B&r' 12 B&r' Pembimbing : Drs. Su(ar)!! M.Si N! Na$a NIM Saus Tu%as A&'ir 1 ADA -ILAN- .EYNALDI 13!3,,1"+!#$!0,01+ B&r' 2 FAI#HAL HI*ATULLAH 13!3,+1,+!#$!0,41% B&r' 3 PUTU #I#INTYA 13!344+32!#$!0314" B&r' 4 ANNI#A #EL$IANA DE/I 13!3,,32"!#$!0,0"" B&r' , TINDO #O$I AULIYA 13!3,,20%!#$!0,041 B&r' + NU. E*A INDAH #A.I 13!3,,,1+!#$!0,142 B&r' " ALE AHYONO PUT.O 13!3,,1"4!#$!0,01, B&r' % ALBE.TU# ADE BA-U# P 13!3,,032!#$!04)2) B&r'

Embed Size (px)

Transcript of Bimbingan TA

 • 7/23/2019 Bimbingan TA

  1/20

  DAFTAR MAHASISWA TUGAS AKHIR D-3 M

  Pembimbing :

  Drs. Sudiar!"!# MS

  N! Na$a NIM Saus Tu%as A&'ir

  1 DENNY LUTHFI BIANTO 13!344"13!#$!0322% B&r'

  2 UHAAD HAFID( 13!344")"!#$!03312 B&r'

  3 UHAAD DUL *IFLI 13!344+12!#$!0312" B&r'

  4 B&r'

  , B&r'

  + B&r'

  " B&r'% B&r'

  ) B&r'

  10 B&r'

  11 B&r'

  12 B&r'

  Pembimbing :

  Drs. Su(ar)!! M.Si

  N! Na$a NIM Saus Tu%as A&'ir1 ADA -ILAN- .EYNALDI 13!3,,1"+!#$!0,01+ B&r'

  2 FAI#HAL HI*ATULLAH 13!3,+1,+!#$!0,41% B&r'

  3 PUTU #I#INTYA 13!344+32!#$!0314" B&r'

  4 ANNI#A #EL$IANA DE/I 13!3,,32"!#$!0,0"" B&r'

  , TINDO #O$I AULIYA 13!3,,20%!#$!0,041 B&r'

  + NU. E*A INDAH #A.I 13!3,,,1+!#$!0,142 B&r'

  " ALE AHYONO PUT.O 13!3,,1"4!#$!0,01, B&r'

  % ALBE.TU# ADE BA-U# P 13!3,,032!#$!04)2) B&r'

 • 7/23/2019 Bimbingan TA

  2/20

  ) HE..Y A.DIANTO 13!3,,1)3!#$!0,02% B&r'

  10 E#A ALFI #YAH.I # 13!3,,1)+!#$!0,031 B&r'

  11 ENDAH NU.YANI 13!3,1010!#$!040"4 B&r'

  12 PUI PU.NOO 13!344","!#$!032"2 B&r'

  13 EI#AH FAA./ATI 13!344+41!#$!031,+ B&r'

  Pembimbing :

  Drs. *AM*ANG MURDAKA EKA +ATI #M.S

  N! Na$a NIM Saus Tu%as A&'ir

  1 .O$ADITA AN--O.O/ATI 13!3,10"1!#$!04122 B&r'

  2 ADIN- PUT.I /IAYA 13!3,,222!#$!0,0,1 B&r'

  3 A.I E#TI NIN-TIYA# 13!344)3"!#$!034,1 B&r'

  4 I*E NO$ITA #A.I 13!3,101)!#$!040%3 B&r'

  , .I(I UHA..OAH 13!34424+!#$!02"+2 B&r'+ OLI$IA OL-A ILANDA 13!3,,1)4!#$!0,02) B&r'

  " #HAB.INA YOI# N A 13!344,)"!#$!03112 B&r'

  % AYU T.IAYANTI 13!344+00!#$!0311, B&r'

  ) ELLA FAA. /ATI 13!344,"3!#$!030%% B&r'

  10 #E.LY FIT.IANA 13!3,1033!#$!040), B&r'

  11 .O#A.IA #AFILLA 13!3,,1%3!#$!0,021 B&r'

  12 B&r'

  13 B&r'

  Pembimbing :

  Dr. KUWAT TRI,ANA# M.Si

  N! Na$a NIM Saus Tu%as A&'ir

  1 B&r'

  2 B&r'

  3 B&r'

  4 B&r'

  , B&r'

 • 7/23/2019 Bimbingan TA

  3/20

  + B&r'

  " B&r'

  % B&r'

  ) B&r'

  10 B&r'

  1112

  Pembimbing :

  Gai' Sa)a"# M.S

  N! Na$a NIM Saus Tu%as A&'ir

  1 .I#A NU. #YAH BANI 13!3,,1+0!#$!0,00" B&r'

  2 .YAN .I(*I YULIANTO 13!344"%+!#$!03301 B&r'

  3 ANI# NU. INDAH#A.I 13!3,,124!#$!04)%2 B&r'4 ENDAH NOFIYANTI 13!3,,122!#$!04)%1 B&r'

  , P.ATI/I INDAH T.I L 13!3,,220!#$!0,0,0 B&r'

  + YO#EPHINA ADI#TA D 13!3,,22%!#$!0,0,3 B&r'

  " NU. FIT.I AP#A.I 13!3,,1++!#$!0,011 B&r'

  % (IYADATUN NAFI#AH 13!3,10"%!#$!0412+ B&r'

  ) /IDI P #ULA.YONO 13!3,,21)!#$!0,04) B&r'

  10 IDA NU.AINI 13!3,,1"2!#$!0,014 B&r'

  11 ANNI#A P.ADANA H 13!3,,1)%!#$!0,032 B&r'

  12 -E#TI AYU .ATNA # 13!344+%0!#$!031), B&r'

  13 -HINA ALIFIANA 13!344"%1!#$!032)+ B&r'

  14 /ENI FEBI .INA#A.I 13!3,,212!#$!0,04, B&r'

  1, *INANTHI /ULAN#A.I 13!3,,0,2!#$!04)41 B&r'

  Pembimbing :

  Trias ri$a Saa# M.S

  N! Na$a NIM Saus Tu%as A&'ir

 • 7/23/2019 Bimbingan TA

  4/20

  1 H.I#TIAN ADITYA 13!3,,113!#$!04)", B&r'

  2 #ITI *HU#NUL HOTIAH 13!3,,"03!#$!0,224 B&r'

  3 LIANA NU.LITA #A.I 13!3,1044!#$!0410, B&r'

  4 .IHA OLI$IN NITA U 13!3,04)%!#$!03"1+ B&r'

  , B&r'

  + B&r'" B&r'

  % B&r'

  ) B&r'

  10 B&r'

  11

  12

  Pembimbing :

  A%us Tri'a"!r!# M.T

  N! Na$a NIM Saus Tu%as A&'ir

  1 B&r'

  2 B&r'

  3 B&r'

  4 B&r'

  , B&r'

  + B&r'

  " B&r'

  % B&r'

  ) B&r'

  10 B&r'

  11

  12

 • 7/23/2019 Bimbingan TA

  5/20

  TINS UGM 2015 / 2016UPDATE 13 Oktober 2014

  T!(i& / Usua" +udu

  &g&ng Di PT #UOFINDO

  &g&ng Di PT #UOFINDO

  &g&ng Di PT #UOFINDO

  T!(i& / Usua" +uduPrototi5e #i6tem In6tr'ment&6i Peng'k'r&n *etinggi&n D&n *e7e5&t&n Ar'6 Air engg'n&k&n #en6or H&88 Berb&6i6 Ar9

  A8&t Peng'k'r Det&k &nt'ng Berb&6i6 Ar9'ino

  Peng'k'r&n Lee8 Air B&;&< T&n&< Berb&6i6 Ar9'ino Uno

  Peng&r'< De=orm&6i Din9ing Ter

 • 7/23/2019 Bimbingan TA

  6/20

  L&bie; $o8'me orre7tor -&6 Berb&6i6 Ar9'ino Uno

  A8timeter Berb&6i6 Ar9'ino

  A8&t Uk'r Tinggi D&n Ber&t B&9&n B&?i Berb&6i6 Ar9'ino Uno

  A8&t Peng'k'r *ek'&t&n -em5& B'mi

  A8&t Peng'k'r *'&8it&6 U9&r&

  T!(i& / Usua" +udu

  Peng'k'r&n *&8or B&k&r P&9& in'm&n Energi #erb'k

  Peng'k'r&n $i6ko6it&6 D&n In9ek6 Bi&6 #[email protected]'m8&< B&

 • 7/23/2019 Bimbingan TA

  7/20

  T!(i& / Usua" +udu

  .&n7&ng B&ng'n A8&t Uk'r Tinggi 'k& Air #'ng&i Berb&6i6 Ar9'ino Uno #k&8& L&b

  Peng'@i&n Im5&7t D&n T&rik P&9& B&

 • 7/23/2019 Bimbingan TA

  8/20

  *ontro8 N?&8& L&m5' engg'n&k&n #'&r& Berb&6i6 Ar9'ino

  .&9&r *ebo7or&n -&6 engg'n&k&n #en6or #'&r& Berb&6i6 Ar9'ino Uno

  Peng&r'< #'

 • 7/23/2019 Bimbingan TA

  9/20

  ino Uno

 • 7/23/2019 Bimbingan TA

  10/20

  n

 • 7/23/2019 Bimbingan TA

  11/20

 • 7/23/2019 Bimbingan TA

  12/20

 • 7/23/2019 Bimbingan TA

  13/20

  DAFTAR MAH

  Pembimbing :

  Drs. Sudiar!"!# MS

  N! Na$a NIM Saus Tu%as A&'ir

  1 DENNY LUTHFI BIANTO 13!344"13!#$!0322% B&r'

  2 UHAAD HAFID( 13!344")"!#$!03312 B&r'

  3 UHAAD DUL *IFLI 13!344+12!#$!0312" B&r'

  4 B&r'

  , B&r'

  + B&r'" B&r'

  % B&r'

  ) B&r'

  10 B&r'

  11 B&r'

  12 B&r'

  Pembimbing :

  Drs. Su(ar)!! M.Si

  N! Na$a NIM Saus Tu%as A&'ir

  1 ADA -ILAN- .EYNALDI 13!3,,1"+!#$!0,01+ B&r'

  2 FAI#HAL HI*ATULLAH 13!3,+1,+!#$!0,41% B&r'

  3 PUTU #I#INTYA 13!344+32!#$!0314" B&r'

  4 ANNI#A #EL$IANA DE/I 13!3,,32"!#$!0,0"" B&r'

  , TINDO #O$I AULIYA 13!3,,20%!#$!0,041 B&r'

  + E*A AALIA NU. # 13!3,,,1+!#$!0,142 B&r'

  " ALE AHYONO PUT.O 13!3,,1"4!#$!0,01, B

 • 7/23/2019 Bimbingan TA

  14/20

  10 E#A ALFI #YAH.I # 13!3,,1)+!#$!0,031 B&r'

  11 ENDAH NU.YANI 13!3,1010!#$!040"4 B&r'

  12 PUI PU.NOO 13!344","!#$!032"2 B&r'

  13 EI#AH FAA./ATI 13!344+41!#$!031,+ B&r'

  Pembimbing :

  Drs. *AM*ANG MURDAKA EKA +ATI #M.SN! Na$a NIM Saus Tu%as A&'ir

  1 .O$ADITA AN--O.O/ATI 13!3,10"1!#$!0412 B&r'

  2 ADIN- PUT.I /IAYA 13!3,,222!#$!0,0, B&r'

  3 A.I E#TI NIN-TIYA# 13!344)3"!#$!034, B&r'

  4 I*E NO$ITA #A.I 13!3,101)!#$!040% B&r'

  , .I(I UHA..OAH 13!34424+!#$!02"+ B&r'

  + OLI$IA OL-A ILANDA 13!3,,1)4!#$!0,02 B&r'

  " #HAB.INA YOI# N A 13!344,)"!#$!0311 B&r'

  % AYU T.IAYANTI 13!344+00!#$!0311 B&r') ELLA FAA. /ATI 13!344,"3!#$!030% B&r'

  10 #E.LY FIT.IANA 13!3,1033!#$!040) B&r'

  11 .O#A.IA #AFILLA 13!3,,1%3!#$!0,02 B&r'

  12 B&r'

  13 B&r'

  Pembimbing :

  Dr. KUWAT TRI,ANA# M.Si

  N! Na$a NIM Saus Tu%as A&'ir

  1 YANU/A. FIT.I N 13!3,10,)!#$!0411 B&r'

  2 DE$I #ETIYO.INI 13!3,10+2!#$!0411 B&r'

  3 B&r'

  4 B&r'

  , B&r'

  + B&r'

 • 7/23/2019 Bimbingan TA

  15/20

  " B&r'

  % B&r'

  ) B&r'

  10 B&r'

  11

  12

  Pembimbing :

  Gai' Sa)a"# M.S

  N! Na$a NIM Saus Tu%as A&'ir

  1 .I#A NU. #YAH BANI 13!3,,1+0!#$!0,00 B&r'

  2 .YAN .I(*I YULIANTO 13!344"%+!#$!0330 B&r'

  3 ANI# NU. INDAH#A.I 13!3,,124!#$!04)%2 B&r'

  4 ENDAH NOFIYANTI 13!3,,122!#$!04)%1 B&r'

  , P.ATI/I INDAH T.I L 13!3,,220!#$!0,0,0 B&r'

  + YO#EPHINA ADI#TA D 13!3,,22%!#$!0,0,3 B&r'" NU. FIT.I AP#A.I 13!3,,1++!#$!0,011 B&r'

  % (IYADATUN NAFI#AH 13!3,10"%!#$!0412+ B&r'

  ) /IDI P #ULA.YONO 13!3,,21)!#$!0,04) B&r'

  10 IDA NU.AINI 13!3,,1"2!#$!0,014 B&r'

  11 ANNI#A P.ADANA H 13!3,,1)%!#$!0,032 B&r'

  12 -E#TI AYU .ATNA # 13!344+%0!#$!031), B&r'

  13 -HINA ALIFIANA 13!344"%1!#$!032)+ B&r'

  14 /ENI FEBI .INA#A.I 13!3,,212!#$!0,04, B&r'

  1, *INANTHI /ULAN#A.I 13!3,,0,2!#$!04)41 B&r'

  Pembimbing :

  Trias ri$a Saa# M.S

  N! Na$a NIM Saus Tu%as A&'ir

  1 H.I#TIAN ADITYA 13!3,,113!#$!04)" B&r'

  2 #ITI *HU#NUL HOTIAH 13!3,,"03!#$!0,22 B&r'

 • 7/23/2019 Bimbingan TA

  16/20

  3 LIANA NU.LITA #A.I 13!3,1044!#$!0410 B&r'

  4 .IHA OLI$IN NITA U 13!3,04)%!#$!03"1 B&r'

  , B&r'

  + B&r'

  " B&r'

  % B&r'

  ) B&r'

  10 B&r'

  11

  12

  Pembimbing :

  A%us Tri'a"!r!# M.T

  N! Na$a NIM Saus Tu%as A&'ir

  1 B&r'

  2 B&r'3 B&r'

  4 B&r'

  , B&r'

  + B&r'

  " B&r'

  % B&r'

  ) B&r'

  10 B&r'

  11 B&r'

  12 B&r'

 • 7/23/2019 Bimbingan TA

  17/20

  SISWA TUGAS AKHIR D-3 METINS UGM 2015 / 2016

  T!(i& / Usua" +udu

  &g&ng Di PT #UOFINDO

  &g&ng Di PT #UOFINDO

  &g&ng Di PT #UOFINDO

  T!(i& / Usua" +udu

  Prototi5e #i6tem In6tr'ment&6i Peng'k'r&n *etinggi&n D&n *e7e5&t&n Ar'6 Air engg'n&k&n #en6or H&88 Berb&6i6 Ar9'ino Uno

  A8&t Peng'k'r Det&k &nt'ng Berb&6i6 Ar9'ino

  Peng'k'r&n Lee8 Air B&;&< T&n&< Berb&6i6 Ar9'ino Uno

  Peng&r'< De=orm&6i Din9ing Ter

 • 7/23/2019 Bimbingan TA

  18/20

  A8timeter Berb&6i6 Ar9'ino

  A8&t Uk'r Tinggi D&n Ber&t B&9&n B&?i Berb&6i6 Ar9'ino Uno

  A8&t Peng'k'r *ek'&t&n -em5& B'mi

  A8&t Peng'k'r *'&8it&6 U9&r&

  T!(i& / Usua" +udu

  Peng'k'r&n *&8or B&k&r P&9& in'm&n Energi #erb'k

  Peng'k'r&n $i6ko6it&6 D&n In9ek6 Bi&6 #[email protected]'m8&< B&

 • 7/23/2019 Bimbingan TA

  19/20

  T!(i& / Usua" +udu

  .&n7&ng B&ng'n A8&t Uk'r Tinggi 'k& Air #'ng&i Berb&6i6 Ar9'ino Uno #k&8& L&b

  Peng'@i&n Im5&7t D&n T&rik P&9& B&

 • 7/23/2019 Bimbingan TA

  20/20

  Peng&r'< #'