Biografi Ringkas Syaikh IBNU UTSAIMIN .satu di antara cetakan-cetakan Universitas Islam Madinah.

download Biografi Ringkas Syaikh IBNU UTSAIMIN .satu di antara cetakan-cetakan Universitas Islam Madinah.

of 14

 • date post

  02-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Biografi Ringkas Syaikh IBNU UTSAIMIN .satu di antara cetakan-cetakan Universitas Islam Madinah.

Biografi Ringkas Syaikh IBNU UTSAIMIN

Publication 1439 H/ 2018 M

Biografi Ringkas Syaikh Ibnu Utsaimin

Disalin dari 1. Buku Syarah Lum'atul I'tiqad hal. 15-18, Darul Haq, Jakarta,1437H/2016M

Pada Pasal Selayang Pandang Tentang Sayikh Al-Utsamin dan Karya-karya beliau Dalam Masalah Aqidah

2. Dari Web ummusalma.wordpress.com dengan judul posting: Biografi Singkat Imam Ibnu Utsaimin

Download >1000 ebook Islam kunjungi...

www.ibnumajjah.com

Nasab Beliau:

Beliau adalah Abu Abdullah, Muhammad bin Shalih bin

Muhammad bin Utsaimin al-Wahibi at-Tamimi.1

Kelahiran Beliau:

Beliau dilahirkan di kota Unaizah pada 27 Ramadhan

1347 H. .

Pertumbuhan Beliau:

Beliau rahimahullah belajar membaca al-Quran al-Karim

kepada kakeknya dari pihak ibu, Abdurrahman bin

Sulaiman ad-Damigh rahimahullah, hingga beliau

menghafalnya. Kemudian beliau menuntut ilmu, di mana

beliau belajar khath, matematika, dan beberapa disiplin

ilmu sastra. Ada dua orang dari penuntut ilmu tinggal

bersama Syaikh Abdurrahman as-Sa'di untuk mengajar

anak-anak pelajar kecil. Yang pertama adalah Syaikh Ali

ash-Shalihi, dan yang kedua adalah Syaikh Muhammad

bin Abdul Aziz al-Muthawwa' rahimahullah. Beliau belajar

dengan membacakan kepada beliau Mukhtashar al-

Aqidah al-Wasithiyah karya Syaikh Abdurrahman as-

Sa'di, Minhaj as-Salikin fi al-Fiqh karya Syaikh

1 Silahkan periksa mukadimah al-Majmu ats-Tsamin min Fatawa

Fadhilah Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, juz 1, Fatwa-

fatwa akidah, dengan menukil dari kitab ulama-ulama kita, yang

disusun oleh Fahd al-Badrani dan Fahd al-Barak. hal. 42 dengan

perubahan dan tambahan.

Abdurrahman juga, al-Ajurumiyah, dan al-Alfiyah. Dan

beliau membacakan kepada Syaikh Abdurrahman bin Ali

bin 'Audan dalam masalah fara'idh dan fikih.

Beliau juga membacakan kepada Syaikh Abdurrahman

bin Nashir as-Sa'di yang merupakan gurunya yang

pertama, di mana beliau bermulazamah kepadanya, dan

membacakan kepadanya tauhid, tafsir, hadits, fikih, ushul

fiqh, faraidh, musthalah hadits, nahwu, dan sharf.

Dan beliau juga membacakan kepada Syaikh Abdul Aziz

bin Baz rahimahullah, yang merupakan gurunya yang

kedua, maka ia mulai membacakan Shahih al-Bukhari,

beberapa risalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan

beberapa kitab fikih.

Keunggulannya Dalam Ilmu dan Kerja Kerasnya

Dalam Bidang Dakwah:

Pada tahun 1371 H, beliau mengajar di Masjid Agung di

sana, dan ketika Ma'had-ma'had Ilmiyah dibuka di

Riyadh, beliau masuk kepadanya tahun 1372 H. Dan

setelah dua tahun, beliau ditetapkan sebagai guru di

Ma'had Ilmiyah Unaizah sambil meneruskan

pendidikannya secara intisab di Fakultas Syari'ah, dan

meneruskan menuntut ilmu kepada Syaikh Abdurrahman

as-Sa'di.

Ketika yang mulia Syaikh Abdurrahman as-Sa'di

rahimahullah meninggal dunia, beliau menjabat imam

besar Masjid Agung di 'Unaizah, dan mengajar di

Perpustakaan negara di Unaizah, di samping mengajar di

Ma'had Ilmi. Kemudian beliau pindah mengajar di

Fakultas Syari'ah dan Ushuluddin cabang Universitas

Islam al-lmam Muhammad bin Sa'ud di Qashim, di

samping menjadi anggota tetap Komite Ulama Besar

Kerajaan Saudi Arabia.

Syaikh al-Utsaimin memiliki peran yang besar dalam

berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, dan

mencerdaskan kaum Muslimin. Beliau dikenal oleh orang-

orang dari pelajaran-pelajarannya yang bermanfaat dan

khutbah-khutbahnya yang bagus di masjid raya Unaizah,

Qashim. Dan dari pelajaran-pelajarannya di Masjidil

Haram pada hari-hari i'tikaf di bulan Ramadhan setiap

tahun, dan dari fatwa-fatwa beliau yang tegas bagi

sekalian kaum Muslimin di belahan bumi bagian timur dan

barat di musim haji, dari koran-koran dan majalah-

majalah, dari acara "Nur 'ala ad-Darb" di media, dari

surat menyurat beliau dengan banyak penuntut ilmu dan

pembaca, dan seterusnya yang bertanggungjawab

menjawab dengan jawaban yang memuaskan dan cukup

atas pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada

beliau setiap harinya.

Karya-karya Beliau Dalam Bidang Akidah:

Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin memiliki

sejumlah besar karya yang berharga yang bermanfaat

bagi manusia dalam masalah akidah, fikih, ushul fiqh,

nasihat, arahan, dan dakwah, yang sebagian besar

darinya dipelajari di Kementrian Ilmu Pengetahuan

Kerajaan Saudi Arabia.

Kami sebutkan di sini yang berkaitan dengan akidah:

1. Fath Rabb al-Bariyyah bi Talkhish al-Hamawiyah, yang

merupakan buku pertama yang dicetak. Beliau telah

menyelesaikannya pada 8 Dzulqa'dah 1380 H, dan ia

dicetak dalam Majmu' Rasail fi al-Aqidah, cetakan

Maktabah al-Ma'arif Riyadh.

2. Nubadz fi al-'Aqidah al-Islamiyyah, beliau

menjelaskan padanya rukun Islam yang enam dengan

metode yang sederhana. Risalah ini merupakan buku

ajaran (bagi siswa-siswa yang memasuki) tahun

ketiga di Ma'had Ilmi di Kerajaan Saudi Arabia.

3. Al-Qawa'id al-Mutsla fi Shifatillah wa Asmaih al-

Husna, yang merupakan salah satu kitab yang paling

bagus yang ditulis oleh Syaikh al-Utsaimin, dan kami

telah mentakhrijnya dan memberi komentar padanya,

dan ia telah dicetak, alhamdulillah.2

4. Syarh Lumatul I 'tiqad al-Hadi ila Sabil ar-Rasyad,

karya Ibnu Qudamah, yaitu kitab kita ini, yang

merupakan bahan ajaran (siswa-siswa) Sekolah

Menengah Atas, tahun pertama untuk materi tauhid di

Ma'had Ilmu.

5. Aqidah Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah, beliau

menyebutkan di dalamnya ringkasan dan penjelasan

umum akidah Ahlus Sunnah, yang merupakan salah

satu di antara cetakan-cetakan Universitas Islam

Madinah.

6. Syarh al-Aqidah al-Wasithiyah, milik Ibnu Taimiyah,

yang merupakan bahan ajaran (siswa-siswa) Sekolah

Menengah Atas, tahun kedua di Ma'had Ilmu. Sudah

dicetak dan tersebar luas.

7. Tafsir Ayat al-Kursi. Tafsir ini merupakan suatu bagian

yang bagus dari ucapan Syaikh dalam masalah Asma

wa Shifat. Sudah dicetak dan tersebar luas.

8. Risalah fi al-Wushul ila al-Qamar. Dicetak dalam

Majmu' Rasail fi al-'Aqidah.

2 Salah satu di antara cetakan Maktabah as-Sunnah, Kairo, 1411 H.

9. Di samping itu ada juga fatwa-fatwa Syaikh dalam

masalah akidah yang telah dicetak berkali-kali yang

terdapat dalam kitab fatwa-fatwa beliau, majalah-

majalah, dan koran-koran.

Mutiara-Mutiara Peninggalan Beliau: 3

1. Huquq Daat Ilaiha Fithrah wa Qararaha asy-

Syariah.

2. Al-Ibda Fil Bayani kamalisy Syar Wa Khatharul

Ibtida.

3. Fitanul Majallat.

4. Fatawa Haula Fitanil Jaraid wal Majalat.

5. Khutbata Idil Fitri Wa Idil Adha

6. Risalah Fid-Dakwah Ilallah

7. Al-Lamimminal Khutabil Jawami

8. Risalatani Mufidatani

9. Min Musykilatis Syabab

10. Taujihaat Lil Muminat haula Tabarruj was Sufur.

11. Risalatul Hijab.

3 Sub judul ini dan wafat syaikh disalin dari

www.ummusalma.wordpress.com yang menukilnya dari milis

salafyoon.net dengan sedikit perubahan.

http://www.ummusalma.wordpress.com/

12. Al-Imaam Bi Badil Ayaatil Ahkaam ( Tafsiran Wa

Istinbathan)

13. At-Tafsir Wa Ushuluhu

14. Tafsir Ayatil Kursi

15. Mushthalahul Hadits

16. Tanbihul Afhaam Bi Syarhi Umdatil Ahkaam.

17. Mukhtaraatun Min Zaadil Maad

18. Rosail Fil Aqidah

19. Syarh Lumatil Itiqadi Al-Haadi Ila Sabilir Rasyadi

20. Aqidatu Ahlis Sunnah wal jamaah

21. Fathu Rabbil Bariyah bi Talkhishil Hamawiyah li

Syaikhul Islam Ibnu taimiyah

22. Nubdzah Fil Aqidatil Islamiyah (syarhu Ushulil Iman)

23. Al-Qadla wal Qadar.

24. Al-Qowaidul Mustlaa Fi Shifatillah Wa Asmaihil Husna

25. Al-Ushul Fi Ilmil Ushul

26. Al-Khilaf Bainal Ulama: Asbaabuhu Wa Mauqifunna

Minhu

27. la Mata hadzaz khilaf

28. Risalatun Fiqhiyatun Fi Sujudish Sahwi

29. Risalatun Fil WudluWal Ghusli Was-Shalat

30. Rasail Fiqhiyah

31. Fushuul Fis Shiyam Wat Tarawih Waz Zakaat

32. Risatun Fid-Dimaith Thabiiyati Lin Nisai.

33. Shifatul Wudlu.

34. Al Mas-hu Alal Khuffain

35. Al-Gaslu (Khutab)

36. Al-Maratul Muslimatu : Ahkaamu Fiqhiyatun haulal

Hijab

37. Fatawa al-Mas-hu Alal Khuffain

38. Khutbatun Fith Thaharati Was-Shalat

39. Risalatun Fi Hukmi Taarikish Shalat

40. Risalatun Fi Taarikish Shalati Wa Fitanul Majallat

41. Rislatun Fiqhiyatun (Sujud Sahwi, thaharatul Mariidl

Wa Shalatuhu, Wa Mawaqitus shalat)

42. Ahkamush Shiyam wal Itikaaf

43. Tsamaniyah Wa Arbaun Sualan Fish Shiyaam

44. Khutabun Fish Shiyaami Waz Zakat

45. Majaalis Syahri Ramadlan

46. Shifatul Hajji Wal Umrah

47. Al-Manhaju Li Muriidil hajji Wal Umra