Cuti ahsan

Click here to load reader

 • date post

  25-May-2015
 • Category

  Education

 • view

  2.642
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Cuti ahsan

Transcript of Cuti ahsan

 • 1. URUSAN PERKHIDMATANPERINTAH AM BAB C : CUTI

2. TAFSIRAN CUTI CUTIbermakna sebarang tempoh seseorangpegawai itu dibenarkan meninggalkan tugasnya danpeninggalan tugas itu tidak dikira sebagai putusperkhidmatan atau sebagai berhenti kerja. 3. Contoh dibenarkan meninggalkan tugas:Dibenarkan melalui kebenaran secara bertulis/e-CutiDiberi kebenaran secara lisan dan kemudiannya mendapatkelulusan bertulis/e-CutiMeninggalkan tugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebihdahulu tetapi terdapat sebab yang munasabah yang bolehditerima dan seterusnya dengan serta merta melaporkankepada ketua jabatan. Jika alasan diterima, gunakemudahan cuti rehat secara formal dengan mengisi borangpermohonan cuti untuk diluluskan/memohon melalui e-Cuti 4. TIDAK HADIR BERTUGAS TANPA CUTITidak hadir bertugas tanpa cuti, tanpa kebenaran ketuajabatan (KJ) terlebih dahulu / tanpa sebab-sebab yangmunasabah boleh menyebabkan tindakan tatatertib.Jika tidak hadir bertugas selama 7 hari berturut-turut & tidakdapat dikesan, KJ hendaklah menghantar surat secara PosBerdaftar Akuan Terima kepada pegawai di alamat terakhirdiketahui. 5. PEMBERIAN CUTIa. Diberi kerana perkhidmatanb. Diberi atas sebab perubatanc. Diberi bagi tujuan tertentuCuti tidak diberi secara automatik. Cuti perlu diluluskan oleh KJ/Kuasa Tertentu . (mengikut mana yang berkenaan).Ia juga boleh diberi apabila seseorang pegawai itu berkelayakan dibawah peraturan jenis-jenis cuti yang berkaitan. 6. PERKHIDMATAN YANG MELAYAKKAN bermakna perkhidmatan diambil kira bagi mengirakelayakan mendapat cuti seseorang pegawai dan terdiridari masa-masa bertugas, cuti rehat & cuti sakit , tetapitidak termasuk : Cuti separuh gaji Cuti tanpa gaji Cuti haji Cuti sakit tibi, kusta & barah 7. contoh: (tempoh perkhidmatan)Tempoh perkhidmatan yang melayakkancuti rehat dalam satu tahun365 hariTempoh perkhidmatan yang melayakkan ditolak40 hari kerana cuti haji40 hariTempoh perkhidmatan yang melayakkan cuti325 harirehat dalam tahun bercuti hajiKelayakan cuti rehat setahun 25 hariJika tempoh yang melayakkan 365 hari 22 hariia layak cuti rehat sebanyak: 8. DIBERI KERANA PERKHIDMATANJenis cuti: Cuti rehat; Cuti separuh gaji yang diberi atas sebab-sebabkesihatan sanak-saudara;dan Cuti tanpa gaji atas sebab persendirian yangmustahak 9. DIBERI ATAS SEBAB KESIHATAN JENIS CUTIa. Cuti sakitb. Cuti bersalinc. Cuti tibi, kusta, barah dll 10. DIBERI BAGI TUJUAN TERTENTU JENIS CUTI A. CUTI HAJIB. CUTI BERKURSUS C. CUTI TANPA REKOD 11. PENGURUSAN CUTI1. KEMUDAHAN CUTI HENDAKLAH DIBERI MENGIKUT KELAYAKAN KEPADAPEGAWAI YANG LAYAK.2. KELULUSAN CUTI HENDAKLAH DIREKODKAN DALAM BRP. CUTI REHAT DAN CUTI SAKIT BIASA DIREKODKAN DALAM LEMBARAN CUTI BRP SAHAJA.3. BAGI JENIS-JENIS CUTI YANG LAIN, SEPERTI CUTI HAJI, CUTI BERSALIN, DLL DIREKODKAN DALAM KEDUA-DUA LEMBARAN PERKHIDMATAN DAN LEMBARAN CUTI BRP.4. KELULUSAN CUTI TANPA REKOD PERLU DIREKODKAN DALAM LEMBARAN PERKHIDMATAN BRP SAHAJA BAGI MENENTUKAN KELAYAKAN CUTI TANPA REKOD SETERUSNYA. 12. Kesilapan mengurus pentadbiran cuti bolehmemberi kesan kepada pengurusan sumber manusia:a. Cuti rehat terlebih diberib. Terlebih bayar emolumenc. Tersilap pemberian selepas habis cuti rehatpergerakan gaji tahun biasanya; (PGT) / tidak diberi PGTd. Pengumpulan GCR tidak teratur. 13. CUTI REHATTAFSIRAN cuti bergaji penuh yang diberi keranaperkhidmatan yang melayakkan dalam sesuatutahun, dari Januari hingga Disember 14. DASAR CUTI REHAT- Tujuan Kecekapan dan kepentingan pegawai- Seberapa yang boleh, Ketua Jabatan hendaklahmenyediakan giliran cuti rehatBILA BOLEH DIAMBIL: cuti rehat bagi sesuatu tahun boleh diambil bila-bila masasahaja dalam tahun itu. Kuasa meluluskan Ketua Jabatan. 15. KELAYAKAN CUTI REHATKELAYAKAN CUTI REHAT BAGI PEGAWAI KONTRAK: Layak diberi cuti rehat mengikut syarat kontrakDiberi mengikut kelayakan pegawai tetap yangberkhidmat kurang 10 tahun. Bagi pesara, layak diberi kelayakan Cuti Rehat mengikut kelayakansebelum bersara.Baki cuti yang tidak diambil akan luput apabila kontrak mereka tama 16. TAMBAHAN 5 HARIPegawai yang telah berkhidmat lebih 10 tahun layakdiberikan tambahan cuti rehat 5 hari.Kecuali pegawai Gred 31 dan ke atas yang dilantik PADAatau SELEPAS 1/9/2005 tidak lagi layak diberi tambahan cutirehat 5 hari (dari 30 kepada 35 hari setahun) apabila genap10 tahun berkhidmat.( PP 20 / 2005 )* Peraturan ini tidak terpakai kepada pegawai yang sedangberkhidmat sebelum 1/9/2005 yang akan terus menikmatitambahan 5 hari cuti rehat) 17. JATUH SAKIT KETIKA BERCUTI REHATJika jatuh sakit ketika sedang bercuti rehat di Malaysia, Ia layak diberi cuti sakit jika diperakukan oleh Doktor. Sebarang cuti rehat yang belum dihabiskan bolehDisambung. Walau bagaimanapun, jika diperlukan,Ketua Jabatan boelh memanggil pegawai bertugas. 18. Jika jatuh sakit ketika sedang bercuti rehat DI LUARMALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika: Jatuh sakit pada tarikh sepatutnya balik ke Malaysia; Sakitnya berlanjutan hingga tarikh sepatutnya balik ke Malaysia; Dimasukkan ke hospital; Permohonan cuti sakit disokong dengan sijil sakit dari doktor kerajaan di luar negeri di mana ia bercuti rehat dan dalam sijil dinyatakan jenis sakit, tarikh mula masuk hospital dan tarikh dijangka keluar hospital, dan Mengambil peluang untuk balik ke Malaysia seelok-elok sahaja ia sihat. Ia diangggap tidak sihat untuk membuat perjalanan jauh dalam tempoh 7 hari dari tarikh keluar hospital. 19. BERCUTI REHATKE LUAR NEGARA Mulai 31/12/2004 (dibawah PP8/2004) bayaran premiumMengemukakan insurans ditanggung oleh KJ.permohonan e-cutiPremium yang diambil memberiSPKLLN Seseorang pegawai yang ke perlindungan kesihatan selama 31 hari bermula dari tarikh luar Negara atas urusan pegawai berlepas ke luar sendiri dekehendaki negara. Ia meliputi: mengambil premium perbelanjaan perubatan, perlindungan insurans hospital & rawatan. kesihatan atas tanggungan Terhad sekali dalam setiap tahun kalendar sahaja. sendiri 20. PENGUMPULAN GCRBaki cuti rehat juga tidak bolehdikumpulkan untuk GCR (skim gantiancuti rehat) secara automatik melainkanjika KJ berpuas hati terdapat kepentinganperkhidmatan yang menyebabkan bakicuti rehat itu tidak dapat diambil ataskepentingan perkhidmatan 21. Jika TIDAK mengumpul GCR Jika TIDAK mengumpul baki cuti rehat untuk GCR, KJ boleh membenarkan ia membawa baki cuti rehat setakat 2 tahun kelayakan cuti rehat ke tahun hadapan. Baki cuti tahun pertama akan luput pada akhir tahun ketiga. Jika kelayakan 20 hari setahun ia boleh membawa 40 hari CR ke tahun hadapan Baki cuti rehat selebihnya jika ada akan luput Pada tahun baru ia layak diberi cuti rehat sebanyak 60 hari (40+20=60 hari) 22. Jika mengumpul GCRJika mengumpul sebahagian dari baki cutirehat untuk GCR, jumlah cuti rehat yangdikumpul GCR selama 2 tahun berturut-turutdan baki yang dibawa ke tahun hadapantidak boleh melebihi 2 tahun kelayakan cutirehat.JIka kelayakan CR 20 hari setahun dan bakiCR ada 45 hari, 10 hari dikumpul. Cuti 30hari dibawa ke tahun baru. Baki CR 5 hariluput 23. MENGHABISKAN CUTI SEBELUMBERSARASemua baki cuti rehat perlu dihabiskan sebelumbersaraBaki cuti rehat yang tidak dihabiskan selepasbersara dikira pupusBaki cuti rehat selepas bersara tidak bolehdibawa ke tahun berikutnya sekira jikakakitangan yang bersara disambungperkjidmatan secara kontrak 24. CUTI TANPA GAJI (CTG)Sebab persendirian yang mustahak30 hari bagi tiap-tiap genap tahunperkhidmatan tetapi tidak melebihi 360 hari.Telah mengambil semua Cuti Rehat yang iaberkelayakanTelah genap 6 bulan perkhidmatanDicatatkan dalam kenyataan perkhidmatanTidak di ambil kira untuk tujuan pencenTidak boleh digunakan untuk tujuan notisletak jawatan 25. ` CUTI TAMPA GAJI MENGIKUT PASANGANCuti tanpa gaji bagi pegawai yang mengikuti pasangan bertugas /berkursus di dalam / di luar negeri.Kelayakan pemohonDengan syarat pasangan mereka :i) Telah dilantik berkhidmat oleh pihak berkuasa melantik /diluluskan bertukar / berkursus oleh Ketua Jabatannya.ii) Terdiri daripada pegawai kerajaan, perbadanan awam atausyarikat swasta atau jika bukan pegawai mana-mana agensitersebut, hendaklah telah dianugerahkan bantuan kewangan olehkerajaan. 26. iii) Memerlukan kepentingan bersama pasangan yang melibatkan perkhidmatan dan kepentingan jawatan tertentu.Tempoh :3 tahun sahaja atau ikut yang lebih pendek. Cuti tanpa gajiBerikutnya hanya boleh dipohon selepas kembaliberkhidmatSelama 3 tahun dari tarikh CTG sebelumnya dan awal.Faedah/KesanPergerakan gaji 3 kali secara isyarat 27. CUTI TAMPA GAJI KERANA BERSALIN CUTI UNTUK PENJAGAAN ANAK CUTI YANG LAYAK DIAMBIL SEBANYAK 90HARI DAN BERMULA PADA HARI KE 61SELEPAS BERSALIN KAKITANGAN YANG MELAHIRKAN ANAKYANG KEEANAM DAN SETERUSNYA CUTI YANG LAYAK DIAMBIL SEBANYAK 60HARI TERMASUK BAKI CUTI REHAT 28. CUTI ATAS SEBAB PERUBATANJENIS-JENIS CUTI: cuti Sakit cuti sakit lanjutan cuti tanpa gaji (selepas tamat cuti sakit lanjutan) cuti kerantina cuti bersalin cuti kecederaan cuti tibi cuti kusta cuti barah lain-lain cuti sakit yang panjang 29. CUTI SAKITTAFSIRAN bermakna cuti bergaji penuh yang diberi kerana sebab-sebabperubatan dan dengan mengemukakan Sijil Sakit dari seorang pegawaiperubatan Kerajaan atau lain-lain doktor yang diterima, dan diberi bagi sakitatau kecederaan yang ada harapan untuk sembuh SIJIL SAKIT TAFSIRAN bermakna sijil akuan sakit yang dikeluarkan oleh doktor serta tanpa sokongan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan boleh diterima jika ia memberi jumlah cuti sakit tidak melebihi 15 hari dalam sesuatu tahun kalendar 30. PEGAWAI PERUBATANTAFSIRAN: bermakna seseorang doktor perubatan atau doktor pergigianberdaftar yang berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia dan bagi maksud Perintah-Perintah Am 6 & 32 termasuk seorang doktor perubatan atau doktor pergigian yangberkhidmat dengan sebarang hospital universiti atau Angkatan Tentera MalaysiaPANEL DOKTORTAFSIRAN: bermakna seseorang doktor prevet yang diluluskan oleh Kerajaanuntu