d

download d

If you can't read please download the document

 • date post

  20-May-2015
 • Category

  Sports

 • view

  966
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of d

 • 1. KONSERTO TERAKHIR(Abdullah Hussain)
  Sinopsis

2. Sinopsis : Bab 1 - Keluarga

 • Hayati, anakgadisDatukJoharidanDatinsalmah, tidakadasemangatuntukbelajar piano keranatidaksefahamandengan guru pianonya.

3. Hilmi, seorangpemudakampung yang mempunyaipertaliandarahdenganDatukJohari, munculdirumahDatukJohari. 4. KehadirannyatidakdisenangiolehDatukJoharidanisteri. 5. HilmiberhasratuntukmencaripekerjaantetapidengankelulusansetakatdarjahempatsekolahMelayu, diahanyamampumenjaditukangkebundirumahDatukJohari.2
spm konserto terakhir
6. Sinopsis : Bab 2 - Kuli

 • DatukJohariberpuashatidengantugasHilmisebagaitukangkebun.

7. HilmiberkawanbaikdenganMamat, pemandu Dr. Nathan. 8. Hilmisangattertarikdenganpetikan piano Hayati. 9. DatinSalmahtelahdihasutolehkakaknya, SitiHajar, untukmembenciHilmi.DiatelahmemperlakukanHilmisepertiseorangkuli.3
spm konserto terakhir
10. Sinopsis : Bab 3 - Piano

 • TanamanHilmidirosakkanolehkumbangdaninimenyebabkanHilmikecewa.

11. HilmidanHayatisemakinmesra. 12. Hayatipergimenontonwayangbersama-samaMohsin, tunangnya.Hilmiberasagelisah. 13. RakandanjiranDatinSalmahmemuji-mujinyakeranamendapatbuahtangandaripadatamandirumahnya.Hal initelahmengubahpandanganDatinSalmahterhadapHilmi.4
spm konserto terakhir
14. Sinopsis : Bab 4 - Hukuman

 • Hilmisangatberminatuntukbermain piano tetapitidakmendapatpeluang. Suatuhari, ketikakeseorangandirumah, diacubamemainkan piano Hayati.

15. HilmiditegurolehMakMinah 16. HayatimenyedaripianonyatelahdirosakkandanHilmimengakuinyaperbuatannya. 17. Akibatnya, gajiHilmitelahdipotong. 18. DatukJoharisekeluargatelahpergikeluarnegaraselamasebulanuntubercuti.5
spm konserto terakhir
19. Sinopsis : Bab 5 - Penunggu

 • KepergianHayatiamatdirinduiolehHilmi.

20. SemasaketiadaankeluargaDatukJohari, Hilmimendapatsimpatidaripada Dr Nathan danMamat. 21. Mamatyang menyedaribakatmuzikHilmitelahmemperkenalkanHilmidenganEncikBakar, seorangketuasebuah quartet. 22. EncikBakarmenyedaribakatluarbiasaHilmikemudiannyaHilmibelajarmuzikdenganEncikBakar.6
spm konserto terakhir
23. Sinopsis : Bab 6 - Muzik

 • DatukJoharisekeluargatibadirumahtatkalaHilmisedanglekabermain piano.

24. KebolehanHilmimemeranjatkanmereka. 25. Hayatimemberikanoleh-olehkepadaHilmi. 26. DatinSalmahtidakmenyenangaihubunganmesraHilmidanHayati.7
spm konserto terakhir
27. Sinopsis : Bab 7 Oleh-oleh

 • KedatanganMohsintidakdipedulikanolehHayati yang sedangsibukbersembangdenganHilmi.

28. Hal initelahmenyebabkanMohsinmengesyakiperubahanHayati. 29. DatinSalmah pula percaya yang Hayatitelahterkenaguna-gunaHilmi.8
spm konserto terakhir
30. Sinopsis : Bab 8 - Sengketa

 • Azizah, anakEncikBakar,cubamenggodaHilmiketikaHilmikerumahnyauntukbelajarmuzik.

31. Azizahkesaldengansikapnya yang memandangrendahterhadapHilmisetelahditegurolehayahnya. 32. Setelahpulang, Hilmidimarahi pula olehDatinSalmahkeranadiakeluarrumahtanpapengetahuan. 33. SikapDatinSalmahmengecewakanHilmidandiaberusahauntukkeluardarirumahitu.Diamemberialasaninginpulangkekampungnya.9
spm konserto terakhir
34. Sinopsis : Bab 9 - Pertemuan

 • SetelahHilmipergi, baharulahDatinSalmahmenyedarikehilanganoang yang sangatberjasakepadakeluarganya.

35. Hayatitelahmenyalahkanibunya yang menyebabkanHilmikeluar. 36. Hilmibekerjadistesesnminyaksetelahmembatalkanniatawalnyauntukbalikkekampung. 37. Padamasa yang sama, HilmitelahmenyambungpelajaranmuziknyadenganEncikBakar.Akhirnyadiatelahpandaibermaintrompet, seksofon, klarinet, danbiola.10
spm konserto terakhir
38. Sinopsis : Bab 10 - Bebas

 • DatinSalmahmasihlagiberpendapat yang Hayatitelahdiguna-gunakanolehHilmikeranaHayatitelahberubahdanseolah-olahlebihmenyukaiHilmidaripadatunangnyasendiri.

39. Diaturutterkejutapabilaterjumpabuku agama, sejadah, dantelekungdibilikanaknyaHayati. 40. HayatidanMohsinkemudiannyatelahberkahwindaninimengecewakanHilmiyang ternyatamasihmenyimpanperasaanterhadapHayati. 41. Hilmitelahmencipakansebuahlagukhasbertajuk SebuahIntermeso.11
spm konserto terakhir
42. Sinopsis : Bab 11 - Intermeso

 • Hilmitelahmenjadianggotasalahsebuah quartet yang terkenal.

43. BakatHilmisemakinterserlahdandiadigelar PemainBiolaHikmat Malaysia. 44. SebuahakhbarberbahasaInggerismembuatliputantentangbakatHilmi. 45. TindakanEncikBakar yang membenarkanHilmibermaindikelabmalamjelastelahmelanggarperaturanperlembagaanpersatuan.Namun JK PersatuanPemain-pemainMuzikNasionaltelahmemaafkannyadanmenerimaHilmisebagaiahli.12
spm konserto terakhir
46. Sinopsis : Bab 12 - Krisis

 • AzizahmemberitahuHilmibahawaHayatiakanbelajarmuzikdiConserratory of Music di London setelahmendapatbiasiswadaripada British Council.

47. Hilmitelahmenggubahsebuahlaguberjudul Detik-detikPerpisahan khususuntukHayatidanMamattelahmembantuHilmiuntukbertemuHayatisebelumHayatiberlepaskeluarnegara.13
spm konserto terakhir
48. Sinopsis : Bab 12 - Krisis

 • HilmimengahwiniAzizahdenganharapaniniakandapatmengubatilukadihatinya. Merekakemudiannyamemperolehseoranganaklelaki.

49. Merekatelahmenubuhkan Kugiran Dahlia tetapiapabilapengaruhkugiranmerosot, Hilmikembaliaktifdalamorkestra.14
spm konserto terakhir
50. Sinopsis : Bab 13 - Perpecahan

 • SikapcemburuAzizahterhadapHayatidankegagalannyamemahamiminatHilmitelahmenyebabkanrumahtangganyaberantakan.DiakemudiannyameninggalkanHilmiseorangdiri.

51. KekecewaanHilmitelahmendorongnyamenggubahratusanbuahlagu yang menceritakankisahhidupnyaseperi BaladaKasih, dan CintadanTragis. 52. HilmidanorkesnyatelahdijemputuntukmembuatpersembahansempenaHariKeputeraan Sultan Kelantan.15
spm konserto terakhir
53. Sinopsis : Bab 13 - Perpecahan

 • BeritakematianEncikBakarmenyebabkanHilmisedih.

54. Di sebalikpelbagaiperistiwasedih yang melandahidupnyaHilmibertambahhebatdenganmunculsebagaipemenangdalampestamuzikselamatigatahunberturut-turut. 55. HilmidijadualkanakanmemimpinorkesnyadalamOrkestraPerdana.Diasibukmembuat arrangement himpunanlagu-lagunyadalam HilmiPotpouri yang bakaldipersembahkansemasapertunjukanitunanti. 56. Akhirnyadiajatuhsakit16
spm konserto terakhir
57. Sinopsis : Bab 14 - Seniman

 • DewanTunkuCanselsorpenuhsesaknamunHilmibelummuncullagi.

58. Dalamkekalutan, Hayatitiba-tibamunculmenggantikanHilmimemimpinpertunjukanOrkestraPerdanaitu.TernyataHayatidapatmelakukantugasanitudenganbaikdanpenuhpenghayatankeranalagu-laguciptaanHilmisememangnyaditujukankepadaHayati. 59. Di hospital, DatukJoharibertemudengansepupunya, Karimiaitu ayah Hilmi.17
spm konserto terakhir
60. Sinopsis : Bab 14 - Seniman

 • KarimkemudiannyamemaklumkanbahawaHilmisebenarnyaialahanakkandungDatukJohari.

61. DatukJoharidanDatinSalmahkesaldengansegala yang telahterjadi. 62. Hilmimeninggalduniatanpasempatmengetahuiakanhal yang sebenarnya. 63. DekkeranaterkejutdengankematianHilmi, DatukJoharijatuhlalumeninggaldunia.18
spmkonsertoterakhir