DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN...Pengasingan dari segi penyediaan dokumen dan kelulusan sesuatu...

of 134 /134
DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA (JKSM) JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI (JKSN) MAHKAMAH SYARIAH NEGERI (MSN) Versi 3.0

Embed Size (px)

Transcript of DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN...Pengasingan dari segi penyediaan dokumen dan kelulusan sesuatu...

 • DASAR KESELAMATAN ICT

  JKSM/JKSN/MSN

  JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA (JKSM) JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI (JKSN)

  MAHKAMAH SYARIAH NEGERI (MSN)

  Versi 3.0

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | ii

  A. INFORMASI DOKUMEN

  Jenis Dokumen: Versi Dokumen : Tarikh

  Manual Keselamatan 3.0

  Berkuatkuasa: 1 Jun 2016

  Disediakan Oleh : Disemak Oleh : Diluluskan Oleh :

  Urusetia DKICT BTMK Pengarah BTMK

  Mesyuarat Keselamatan ICT JKSM Bil 1/2016

  Pengedaran Dokumen

  BTMK

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | iii

  B. REKOD PINDAAN

  KELUARAN /

  KETERANGAN BAB / MUKA

  DILULUSKAN

  TARIKH RINGKAS PINDAAN

  SURAT

  OLEH

  PINDAAN

  2.0 10/12/2010 Jawatankuasa

  Pemandu ICT

  3.0

  09/03/2016

  Jawatankuasa

  Keselamatan ICT

  Bil 1/2016

  Pindaan

  keseluruhan

  Bidang

  Keselamatan

  dengan merujuk

  kepada Standard

  ISO/IEC

  27001:2013 (Information Security Management System)

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM

  KANDUNGAN HALAMAN

  A. INFORMASI DOKUMEN ......................................................................................................................... ii

  B. REKOD PINDAAN .................................................................................................................................. iii

  1.0 PENGENALAN ...................................................................................................................................... 1

  2.0 TUJUAN .................................................................................................................................................. 1

  3.0 OBJEKTIF ............................................................................................................................................... 1

  4.0 PERNYATAAN DASAR KESELAMATAN ICT ...................................................................................... 2

  5.0 SKOP ...................................................................................................................................................... 4

  6.0 PRINSIP-PRINSIP ................................................................................................................................. 6

  7.0 PENILAIAN RISIKO KESELAMATN ICT............................................................................................. 10

  BIDANG 01 - DASAR KESELAMATAN

  0101 - Pengurusan Keselamatan Maklumat ICT ........................................................................... 12

  0102 - Kajian Semula Dasar Keselamatan Maklumat ................................................................... 12

  0103 - Pematuhan Dasar ............................................................................................................... 13

  BIDANG 02 - KESELAMATAN ORGANISASI

  0201 - Struktur Organisasi Keselamatan ...................................................................................... 14

  BIDANG 03 - KESELAMATAN SUMBER MANUSIA

  0301 - Sebelum Perkhidmatan ..................................................................................................... .38

  0302 - Dalam Perkhidmatan .......................................................................................................... 38

  0303 - Penamatan atau Perubahan Perkhidmatan ........................................................................ 40

  BIDANG 04 - PENGURUSAN ASET

  0401 - Akauntabiliti/Tanggungjawab Aset ....................................................................................... 41

  0402 - Klasifikasi Maklumat ........................................................................................................... 42

  0403 - Pengendalian Media ............................................................................................................ 44

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM

  BIDANG 05 - KAWALAN CAPAIAN

  0501 - Keperluan Kawalan Capaian .............................................................................................. 46

  0502 - Pengurusan Capaian Pengguna .......................................................................................... 48

  0503 - Tanggungjawab Pengguna .............. …………………………………………………………...49

  0504 - Kawalan Capaian Sistem dan Aplikasi ................................................................................ 51

  BIDANG 06 - KRIPTOGRAFI

  0601 - Kriptografi ............................................................................................................................ 55

  BIDANG 07 - KESELAMATAN FIZIKAL DAN PERSEKITARAN

  0701 - Keselamatan Kawasan ........................................................................................................ 57

  0702 - Keselmatan Peralatan ICT .................................................................................................. 61

  BIDANG 08 - OPERASI PENGURUSAN

  0801 - Pengurusan Prosedur Operasi ........................................................................................... 71

  0802 - Perisian Berbahaya (Protection from Malware) .................................................................. 73

  0803 - Backup ................................................................................................................................ 74

  0804 - Log dan Pemantauan .......................................................................................................... 75

  0805 - Kawalan Perisian Operasi ................................................................................................... 78

  0806 - Kawalan Teknikal Keterdedahan (Vulnerability) ................................................................. 79

  0807 - Pertimbangan Audit Sistem Maklumat ................................................................................ 80

  BIDANG 09 - PENGURUSAN KOMUNIKASI

  0901 - Pengurusan Keselamatan Rangkaian ................................................................................ 81

  0902 - Pemindahan Maklumat ....................................................................................................... 83

  BIDANG 10 - PEROLEHAN, PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM

  1001 - Keperluan Keselamatan Sistem Maklumat ......................................................................... 88

  1002 - Keselamatan Dalam Pembangunan Sistem ....................................................................... 90

  1003 - Data Ujian ........................................................................................................................... 94

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM

  BIDANG 11 - HUBUNGAN DENGAN PEMBEKAL

  1101 - Keselamatan Maklumat Dalam Hubungan Dengan Pembekal ........................................... 96

  1102 - Pengurusan Penyampaian Perkhidmatan Pembekal .......................................................... 98

  BIDANG 12 - PENGURUSAN PENGENDALIAN INSIDEN KESELAMATAN

  1201 - Pengurusan dan Penambahbaikan Insiden Keselamatan Maklumat ................................. 100

  BIDANG 13 - ASPEK KESELAMATAN MAKLUMAT DALAM PENGURUSAN

  KESINAMBUNGAN PERKHIDTMATAN

  1301 - Keselamatan Maklumat Dalam Kesinambungan Perkhidmatan ....................................... 104

  1302 - Redundancy ...................................................................................................................... 109

  BIDANG 14 - PEMATUHAN

  1401 - Pematuhan Terhadap Keperluan Perundangan dan Perjanjian Kontrak .......................... 110

  1402 - Kajian Keselamatan Maklumat ......................................................................................... 114

  GLOSARI .................................................................................................................................................. 115

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 1

  1.0 PENGENALAN

  Dasar Keselamatan ICT (DKICT) Jabatan Kehakiman Syariah

  Malaysia (JKSM)/ Jabatan Kehakiman Syariah Negeri (JKSN)/

  Mahkamah Syariah Negeri (MSN) mengandungi peraturan-peraturan

  yang mesti dibaca dan dipatuhi dalam menggunakan aset teknologi

  maklumat dan komunikasi (ICT). Dasar ini juga menerangkan kepada

  semua pengguna di JKSM/JKSN/MSN mengenai tanggungjawab dan

  peranan mereka dalam melindungi aset ICT di JKSM/JKSN/MSN.

  2.0 TUJUAN

  DKICT ini mengandungi peraturan-peraturan berkaitan penggunaan

  sumber ICT JKSM/JKSN/MSN yang perlu dipatuhi oleh kakitangan

  JKSM/JKSN/MSN, pengguna dan pembekal yang memberikan

  perkhidmatan. Tujuan DKICT ini disediakan adalah untuk menerangkan

  tanggungjawab dan peranan kakitangan JKSM/JKSN/MSN, pengguna

  dan pembekal.

  3.0 OBJEKTIF

  Dasar Keselamatan ICT JKSM/JKSN/MSN diwujudkan untuk menjamin

  kesinambungan urusan JKSM/JKSN/MSN dengan meminimumkan

  kesan insiden keselamatan ICT.

  Objektif utama Dasar Keselamatan ICT JKSM/JKSN/MSN ialah seperti

  berikut :

  (a) Memastikan kelancaran operasi JKSM/JKSN/MSN dan

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 2

  meminimumkan kerosakan atau kemusnahan;

  (b) Melindungi kepentingan pihak-pihak yang bergantung kepada

  sistem maklumat dari kesan kegagalan atau kelemahan dari segi

  kerahsiaan, integriti, tidak boleh disangkal, kebolehsediaan, dan

  kesahihan (CIA);

  (c) Mencegah salah guna atau kecurian aset ICT JKSM/JKSN/MSN;

  (d) Memperkemaskan pengurusan risiko; dan

  (e) Melindungi aset ICT daripada penyelewengan oleh kakitangan,

  pengguna dan pembekal.

  4.0 PERNYATAAN DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Keselamatan ditakrifkan sebagai keadaan yang bebas daripada

  ancaman dan risiko yang tidak boleh diterima. Pengurusan

  keselamatan adalah suatu proses yang berterusan. Ia melibatkan

  aktiviti berkala yang mesti dilakukan dari semasa ke semasa

  untuk menjamin keselamatan kerana ancaman dan kelemahan

  sentiasa berubah.

  Keselamatan ICT adalah bermaksud keadaan bagi segala urusan

  menyedia dan membekalkan perkhidmatan yang berasaskan kepada

  sistem ICT berjalan secara berterusan. Terdapat empat (4)

  komponen asas keselamatan ICT iaitu:

  (a) Melindungi maklumat rahsia rasmi dan maklumat rasmi

  kerajaan dari capaian tanpa kuasa yang sah;

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 3

  (b) Menjamin setiap maklumat adalah tepat dan sempurna; (c) Memastikan ketersediaan maklumat apabila diperlukan oleh

  pengguna; dan (d) Memastikan akses kepada hanya pengguna-pengguna yang

  sah atau penerimaan maklumat dari sumber yang sah.

  Dasar Keselamatan ICT JKSM/JKSN/MSN merangkumi

  perlindungan ke atas semua bentuk maklumat elektronik dan

  bukan elektronik bertujuan untuk menjamin keselamatan maklumat

  tersebut dan kebolehsediaan kepada semua pengguna yang

  dibenarkan. Ciri-ciri utama keselamatan maklumat adalah seperti

  berikut:

  (a) Kerahsiaan

  - Maklumat tidak boleh didedahkan sewenang-wenangnya atau

  dibiarkan diakses tanpa kebenaran;

  (b) Integriti

  - Data dan maklumat hendaklah tepat, lengkap dan kemaskini. Ia

  hanya boleh diubah dengan cara yang dibenarkan;

  (c) Tidak Boleh Disangkal

  - Punca data dan maklumat hendaklah daripada punca yang sah

  dan tidak boleh disangkal;

  (e) Kesahihan

  - Data dan maklumat hendaklah dijamin kesahihannya; dan

  (e) Ketersediaan

  - Data dan maklumat hendaklah boleh diakses pada bila-bila

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 4

  masa.

  Selain itu, langkah-langkah ke arah menjamin keselamatan ICT

  hendaklah bersandarkan kepada penilaian yang bersesuaian

  dengan perubahan semasa terhadap kelemahan semula jadi aset

  ICT, ancaman yang wujud akibat daripada kelemahan tersebut,

  risiko yang mungkin timbul dan langkah-langkah pencegahan sesuai

  yang boleh diambil untuk menangani risiko berkenaan.

  5.0 SKOP

  Aset ICT JKSM/JKSN/MSN terdiri daripada perkakasan, perisian,

  perkhidmatan, data atau maklumat dan manusia. Dasar Keselamatan

  ICT JKSM/JKSN/MSN menetapkan keperluan-keperluan asas berikut:

  (a) Data dan maklumat hendaklah boleh diakses secara

  berterusan dengan cepat, tepat, mudah dan boleh dipercayai.

  Ini adalah amat perlu bagi membolehkan keputusan dan

  penyampaian perkhidmatan dilakukan dengan berkesan dan

  berkualiti; dan

  (b) Semua data dan maklumat hendaklah dijaga

  kerahsiaannya dan dikendalikan sebaik mungkin pada setiap

  masa bagi memastikan kesempurnaan dan ketepatan

  maklumat serta untuk melindungi kepentingan

  JKSM/JKSN/MSN.

  Bagi memastikan Aset ICT ini terjamin keselamatannya

  sepanjang masa, Dasar Keselamatan ICT JKSM/JKSN/MSN

  ini merangkumi perlindungan semua bentuk maklumat

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 5

  kerajaan yang dimasukkan, diwujud, dimusnah, disimpan,

  dijana, dicetak, diakses, diedar dalam penghantaran dan yang

  dibuat salinan. Ini akan dilakukan melalui pewujudan dan

  penguatkuasaan sistem kawalan dan prosedur dalam

  pengendalian semua perkara- perkara berikut:

  (a) Perkakasan

  Semua aset yang digunakan untuk pemprosesan maklumat,

  kemudahan storan dan peralatan sokongan. Contoh komputer,

  pelayan, peralatan komunikasi, pencetak, Uninterruptible

  Power Supply (UPS), punca kuasa dan sebagainya;

  (b) Perisian

  Semua jenis perisian yang digunakan untuk mengendali,

  memproses, menyimpan dan menghantar data atau maklumat. Ini

  termasuklah sistem aplikasi seperti Sistem E-Syariah, Sistem

  Pertukaran Pegawai dan sistem pengoperasian seperti Windows,

  LINUX dan perisian utiliti, perisian komunikasi, sistem pengurusan

  pangkalan data, fail program, fail data dan lain-lain.

  (c) Perkhidmatan

  Perkhidmatan atau sistem yang menyokong aset lain untuk

  melaksanakan fungsi-fungsinya. Contoh :

  i. Perkhidmatan rangkaian seperti LAN, WAN dan lain-lain.

  ii. Sistem halangan akses seperti sistem kad akses.

  iii. Perkhidmatan sokongan seperti kemudahan elektrik,

  penghawa dingin, sistem pencegah kebakaran dan lain-lain.

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 6

  (d) Data atau Maklumat

  Semua data atau maklumat yang disimpan atau digunakan di

  pelbagai media atau peralatan ICT.

  ( e ) Media Storan

  Semua media storan dan peralatan yang berkaitan seperti storan

  mudah alih, CD-ROM, pemacu pita, pemacu cakera, pita backup

  dan lain-lain.

  (f) Dokumentasi

  Semua dokumen termasuk prosedur dan manual pengguna yang

  berkaitan dengan aset ICT, dokumen pemasangan dan

  pengoperasian peralatan dan perisian.

  (g) Premis Komputer dan Komunikasi

  Semua kemudahan serta premis yang diguna untuk

  menempatkan perkara (a) hingga (e) di atas.

  (h) Manusia

  Semua pengguna infrastruktur ICT JKSM/JKSN/MSN yang

  dibenarkan termasuk kakitangan JKSM/JKSN/MSN, pengguna dan

  pembekal.

  6.0 PRINSIP-PRINSIP

  Prinsip-prinsip yang menjadi asas Dasar Keselamatan ICT

  JKSM/JKSN/MSN adalah seperti berikut ;

  (a) Akses Atas Dasar Perlu Mengetahui

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 7

  Akses terhadap penggunaan aset ICT hanya diberikan untuk

  tujuan spesifik dan dihadkan kepada pengguna tertentu atas

  dasar “perlu mengetahui” sahaja. Ini bermakna akses hanya

  akan diberikan sekiranya peranan atau fungsi pengguna

  memerlukan maklumat tersebut. Pertimbangan untuk akses adalah

  berdasarkan kategori maklumat seperti yang dinyatakan di

  dalam dokumen Arahan Keselamatan.;

  (b) Hak Akses Minimum

  Hak akses kepada pengguna hanya diberi pada tahap yang

  paling minimum iaitu untuk membaca dan / atau melihat sahaja.

  Kelulusan adalah perlu untuk membolehkan pengguna

  mewujud, menyimpan, mengemaskini, mengubah atau

  menghapuskan sesuatu maklumat.

  (c) Akauntabiliti

  Semua pengguna adalah dipertanggungjawabkan ke atas semua

  tindakannya terhadap aset ICT. Tanggungjawab ini perlu dinyatakan

  dengan jelas dan sesuai dengan tahap sensitiviti sesuatu sumber

  ICT. Bagi menentukan tanggungjawab ini dipatuhi, sistem ICT

  hendaklah mampu menyokong kemudahan mengesan atau

  mengesah bahawa pengguna sistem maklumat boleh

  dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka.

  (d) Pengasingan

  Pengasingan hendaklah dilaksana bagi mengelakkan capaian yang

  tidak dibenarkan serta melindungi aset daripada kesilapan,

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 8

  kebocoran maklumat terperingkat atau manipulasi. Prinsip

  pengasingan hendaklah diamalkan dalam empat (4) keadaan

  berikut:

  1) Infrastruktur

  i) Rangkaian perlu dibezakan antara – LAN, WAN, VPN;

  ii) Saluran komunikasi – packet segmentation; dan

  iii) Platform aplikasi – client server, web based atau

  stand alone.

  2) Persekitaran Pembangunan Sistem

  Pengasingan dari segi persekitaran pembangunan sistem

  dilaksana berdasarkan persekitaran yang berikut:

  i) Persekitaran Pembangunan;

  ii) Persekitaran Pengujian; dan

  iii) Persekitaran Pengoperasian

  3) Kawalan Capaian

  Pengasingan dari segi kawalan capaian terhadap aset

  dilaksana mengikut keperluan fungsi bidang tugas yang

  ditetapkan sama ada sebagai pengguna biasa atau

  pentadbir sistem.

  4) Peranan dan Tanggungjawab

  Pengasingan dari segi penyediaan dokumen dan kelulusan

  sesuatu permohonan dilaksana berdasarkan peranan dan

  tanggungjawab sebagai:

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 9

  i) Penyedia atau pemohon;

  ii) Penyemak atau penyokong; dan

  iii) Pelulus.

  (e) Pengauditan

  Pengauditan melibatkan pemeliharaan semua rekod berkaitan tindakan

  keselamatan maklumat bagi mengenalpasti ancaman dan insiden

  berkaitan keselamatan. Semua aset yang terlibat hendaklah dapat

  menjana dan menyimpan log tindakan keselamatan atau jejak audit.

  (f) Pematuhan

  Dasar Keselamatan ICT JKSM/JKSN/MSN hendaklah dibaca,

  difahami dan dipatuhi bagi mengelakkan sebarang bentuk

  pelanggaran ke atasnya yang boleh membawa ancaman kepada

  keselamatan ICT;

  (g) Pemulihan

  Pemulihan sistem amat perlu untuk memastikan kebolehsediaan dan

  kebolehcapaian. Objektif utama adalah untuk meminimumkan

  sebarang gangguan atau kerugian akibat daripada ketidaksediaan.

  Pemulihan boleh dilakukan melalui aktiviti penduaan dan

  mewujudkan pelan pemulihan bencana/kesinambungan perkhidmatan;

  (h) Tidak Boleh Disangkal

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 10

  Prinsip tidak boleh disangkal dilaksana bagi memastikan punca data

  dan maklumat adalah daripada punca yang sah dan tidak diragui; dan

  (i) Saling Bergantungan

  Setiap prinsip di atas adalah saling lengkap-melengkapi dan

  bergantung antara satu sama lain. Dengan itu, tindakan

  mempelbagaikan pendekatan dalam menyusun dan mencorakkan

  sebanyak mungkin mekanisme keselamatan adalah perlu bagi

  menjamin keselamatan yang maksimum.

  7.0 PENILAIAN RISIKO KESELAMATAN ICT

  JKSM hendaklah mengambil kira kewujudan risiko ke atas aset ICT akibat

  dari ancaman dan vulnerability yang semakin meningkat. Justeru itu

  JKSM/JKSN/MSN perlu mengambil langkah-langkah proaktif dan

  bersesuaian untuk menilai tahap risiko aset ICT supaya pendekatan dan

  keputusan yang paling berkesan dikenal pasti bagi menyediakan

  perlindungan dan kawalan ke atas aset ICT.

  JKSM/JKSN/MSN hendaklah melaksanakan penilaian risiko keselamatan

  ICT secara berkala dan berterusan bergantung kepada perubahan teknologi

  dan keperluan keselamatan ICT. Seterusnya mengambil tindakan susulan

  dan/ atau langkah-langkah bersesuaian untuk mengurangkan atau

  mengawal risiko keselamatan ICT berdasarkan penemuan penilaian risiko.

  Penilaian risiko keselamatan ICT hendaklah dilaksanakan ke atas sistem

  maklumat JKSM/JKSN/MSN termasuklah aplikasi, perisian, perkakasan,

  pelayan, rangkaian, pangkalan data, sumber manusia, proses, dan prosedur.

  Penilaian risiko ini hendaklah juga dilaksanakan di premis yang

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 11

  menempatkan sumber-sumber teknologi maklumat termasuklah pusat data,

  bilik media storan, kemudahan utiliti dan sistem-sistem sokongan lain.

  JKSM/JKSN/MSN bertanggungjawab melaksanakan dan menguruskan risiko

  keselamatan ICT selaras dengan keperluan Surat Pekeliling Am Bilangan 6

  Tahun 2005: Garis Panduan Penilaian Risiko Keselamatan Maklumat Sektor

  Awam.

  JKSM/JKSN/MSN perlu mengenal pasti tindakan yang sewajarnya bagi

  menghadapi kemungkinan risiko berlaku dengan memilih tindakan berikut:

  1. Mengurangkan risiko dengan melaksanakan kawalan yang

  bersesuaian;

  2. Menerima dan/ atau bersedia berhadapan dengan risiko

  yang akan terjadi selagi ia memenuhi kriteria yang telah

  ditetapkan oleh pengurusan atasan;

  3. Mengelak dan/ atau mencegah risiko dari terjadi dengan

  mengambil tindakan yang dapat mengelak dan/ atau

  mencegah berlakunya risiko; dan

  4. Memindahkan risiko ke pihak lain seperti pembekal, pakar

  runding dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 12

  BIDANG 01 DASAR KESELAMATAN

  0101 Pengurusan Keselamatan Maklumat ICT

  Objektif : Menerangkan hala tuju dan sokongan pengurusan terhadap keselamatan

  maklumat selaras dengan keperluan JKSM/JKSN/MSN dan perundangan yang

  berkaitan.

  010101 Dasar Keselamatan Maklumat Satu set dasar untuk keselamatan maklumat perlu ditakrifkan,

  diluluskan, diterbitkan dan dimaklumkan oleh pihak pengurusan

  JKSM/JKSN/MSN kepada kakitangan JKSM/JKSN/MSN,

  pengguna dan pembekal.

  (A.5.1.1 Policies for Information Security)

  Pelaksanaan dasar ini akan dijalankan oleh Ketua Pengarah

  JKSM dibantu oleh Jawatankuasa Keselamatan ICT JKSM

  dan Jawatankuasa Keselamatan ICT JKSN/MSN yang terdiri

  daripada Ketua Pegawai Maklumat (CIO), Pegawai

  Keselamatan ICT (ICTSO) dan ahli-ahli yang dilantik oleh

  Ketua Pengarah/ Ketua Hakim Syarie.

  Ketua Pengarah/

  Ketua Hakim

  Syarie

  0102 Kajian Semula Dasar Keselamatan Maklumat

  Dasar Keselamatan ICT JKSM/JKSN/MSN perlu disemak dan

  dipinda pada jangka masa yang d i rancang atau apabila

  terdapat perubahan teknologi, aplikasi, prosedur, perundangan,

  dan polisi Kerajaan.

  (A.5.1.2 Review of policies for information security)

  Berikut adalah prosedur yang berhubung dengan kajian

  semula Dasar Keselamatan ICT JKSM/JKSN/MSN.

  ICTSO / JKICT

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 13

  a) Mengenalpasti dan menentukan perubahan yang

  diperlukan;

  b) Mengemukakan cadangan pindaan secara bertulis

  kepada ICTSO untuk tindakan dan pertimbangan

  Jawatan Kuasa Keselamatan ICT (JKICT)

  JKSM/JKSN/MSN;

  (c) Memaklumkan cadangan pindaan yang telah

  dipersetujui oleh JKICT kepada JPICT bagi tujuan

  pengesahan;

  (d) Memaklumkan pindaan yang telah disahkan oleh JPICT

  kepada semua kakitangan JKSM/JKSN/MSN, pengguna

  dan pembekal; dan

  (e) Dasar ini hendaklah dikaji semula sekurang-

  kurangnya dua (2) tahun sekali atau mengikut

  keperluan semasa bagi memastikan dokumen sentiasa

  relevan.

  0103 Pematuhan Dasar

  DKICT JKSM/JKSN/MSN mestilah dipatuhi oleh semua

  kakitangan JKSM/JKSN/MSN, pengguna dan pembekal.

  Kakitangan

  JKSM/JKSN/MSN,

  Pengguna,

  Pembekal

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 14

  BIDANG 02 KESELAMATAN ORGANISASI

  0201 Struktur Organisasi Keselamatan

  Objektif : Menerangkan peranan dan tanggungjawab individu yang terlibat dengan

  lebih jelas dan teratur dalam mencapai objektif Dasar Keselamatan ICT

  JKSM/JKSN/MSN.

  020101 Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie Peranan dan tanggungjawab Ketua Pengarah / Ketua Hakim

  Syarie adalah seperti berikut:

  (a) Membaca, memahami dan mematuhi Dasar

  Keselamatan ICT JKSM/JKSN/MSN;

  (b) Memastikan semua pengguna memahami peruntukan-

  peruntukan di bawah Dasar Keselamatan ICT

  JKSM/JKSN/MSN

  (c) Memastikan semua pengguna mematuhi Dasar

  Keselamatan ICT JKSM/JKSN/MSN;

  (d) Memastikan semua keperluan organisasi seperti

  sumber kewangan, sumber kakitangan dan

  perlindungan keselamatan adalah mencukupi; dan

  (e) Memastikan penilaian risiko dan program keselamatan

  ICT dilaksanakan seperti yang ditetapkan di dalam Dasar

  Keselamatan ICT JKSM/JKSN/MSN;

  Ketua Pengarah/

  Ketua Hakim

  Syarie

  020102 Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 15

  Jawatan Ketua Pegawai Maklumat (CIO) JKSM adalah

  disandang oleh Ketua Pendaftar JKSM manakala Jawatan

  Ketua Pegawai Maklumat (CIO) JKSN/MSN adalah disandang

  oleh Ketua Pendaftar.

  Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

  (a) Membaca, memahami dan mematuhi Dasar

  Keselamatan ICT JKSM/JKSN/MSN;

  (b) Bertanggungjawab ke atas perkara-perkara yang

  berkaitan dengan keselamatan ICT JKSM/JKSN/MSN;

  (c) Memastikan kawalan keselamatan maklumat dalam

  organisasi diseragam dan diselaraskan dengan

  sebaiknya;

  (d) Menentukan keperluan keselamatan ICT;

  (e) Mempengerusikan Jawatankuasa Keselamatan ICT

  (JKICT); dan

  Memastikan program-program kesedaran mengenai

  Keselamatan ICT dilaksanakan;

  CIO

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 16

  020103 Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO)

  Jawatan ICTSO bagi JKSM adalah disandang oleh

  Pengarah Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi

  (BTMK) manakala jawatan ICTSO bagi JKSN/MSN adalah

  disandang oleh Ketua Unit ICT JKSN/MSN yang merupakan

  Pegawai Teknologi Maklumat (PTM).

  Peranan dan tanggungjawab ICTSO yang dilantik adalah

  seperti berikut:

  (a) Membaca, memahami dan mematuhi Dasar

  Keselamatan ICT JKSM/JKSN/MSN;

  (b) Mengurus keseluruhan program keselamatan ICT

  JKSM/JKSN/MSN;

  (c) Menguatkuasakan pelaksanaan Dasar Keselamatan

  ICT di JKSM/JKSN/MSN;

  (d) Mewujudkan garis panduan, prosedur dan tatacara

  selaras dengan keperluan Dasar Keselamatan ICT

  JKSM/JKSN/MSN;

  (e) Menjalankan pengurusan risiko dan audit keselamatan

  ICT berpandukan Malaysian Public Sector

  Management of Information and Communication

  (MyMIS) untuk mengenalpasti ketidakpatuhan kepada

  DKICT JKSM/JKSN/MSN;

  (f) Menyedia dan menyebarkan amaran-amaran yang

  sesuai terhadap kemungkinan berlaku ancaman

  keselamatan ICT dan memberikan khidmat nasihat

  serta menyediakan langkah-langkah perlindungan

  ICTSO

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 17

  yang bersesuaian;

  (g) Melaporkan insiden keselamatan ICT kepada

  Pasukan Tindak balas Insiden Keselamatan ICT

  Kerajaan (GCERT MAMPU) dan seterusnya membantu

  dalam penyiasatan atau pemulihan;

  (h) Melaporkan insiden keselamatan ICT kepada CIO bagi

  insiden yang memerlukan Pelan Kesinambungan

  Perkhidmatan (PKP);

  (i) Bekerjasama dengan semua pihak yang berkaitan

  dalam mengenal pasti punca ancaman atau insiden

  keselamatan ICT dan memperakukan langkah-langkah

  baik pulih dengan segera;

  (j) Memastikan pematuhan DKICT JKSM/JKSN/MSN oleh

  pihak luar seperti pembekal dan kontraktor yang

  mencapai dan menggunakan aset ICT

  JKSM/JKSN/MSN untuk tujuan penyelenggaraan dan

  sebagainya;

  (k) Menyemak, mengkaji dan menyediakan laporan

  berkaitan dengan isu-isu keselamatan; dan

  (l) Memastikan Pelan Strategik ICT JKSM mengandungi

  aspek keselamatan;

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 18

  020104 Pengurus ICT

  Pengarah Bahagian Teknologi Maklumat Komunikasi

  (BTMK) JKSM adalah merupakan Pengurus ICT

  JKSM/JKSN/MSN. Peranan dan tanggungjawab Pengurus ICT

  adalah seperti berikut:

  (a) Membaca, memahami dan mematuhi Dasar

  Keselamatan ICT JKSM/JKSN/MSN;

  (b) Mengkaji semula dan melaksanakan kawalan

  keselamatan ICT selaras dengan keperluan

  JKSM/JKSN/MSN;

  (c) Menentukan kawalan akses pengguna terhadap

  aset ICT JKSM/JKSN/MSN;

  (d) Melaporkan sebarang penemuan mengenai

  keselamatan ICT kepada JKICT JKSM ;

  (e) Menyimpan rekod atau laporan terkini tentang

  ancaman keselamatan ICT JKSM;

  (f) Memastikan semua kakitangan JKSM/JKSN/MSN,

  kontraktor dan pembekal yang terlibat dengan aset

  ICT JKSM/JKSN/MSN mematuhi dasar, piawaian dan

  garis panduan keselamatan ICT;

  (g) Melaksanakan keperluan DKICT dalam operasi

  semasa seperti berikut:

  i. Pelaksanaan sistem atau aplikasi baru sama ada

  dibangunkan secara dalaman atau luaran yang

  melibatkan teknologi baru;

  ii. Pembelian atau peningkatan perisian dan sistem

  komputer;

  Pengurus ICT

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 19

  iii. Perolehan teknologi dan perkhidmatan komunikasi

  baru;

  iv. Menentukan pembekal dan rakan usahasama

  menjalani tapisan keselamatan.

  020105 Pentadbir Sistem

  Pegawai Teknologi Maklumat di setiap unit di BTMK JKSM

  adalah merupakan Pentadbir Sistem ICT di JKSM manakala

  Ketua Unit ICT di JKSN/MSN adalah merupakan Pentadbir

  Sistem ICT di JKSN/MSN.

  Pentadbir sistem terdiri seperti berikut :

  (i) Pentadbir Rangkaian dan Keselamatan;

  (ii) Pentadbir Pangkalan Data;

  (iii) Pentadbir Portal Rasmi JKSM (Web Master);

  (iv) Pentadbir Pusat Data;

  (v) Pentadbir Sistem Aplikasi; dan

  (vi) Pentadbir E-Mel.

  Pentadbir Sistem

  Pentadbir Rangkaian dan Keselamatan

  Peranan dan tanggungjawab Pentadbir Rangkaian dan

  Keselamatan adalah seperti berikut:

  (a) Memastikan rangkaian setempat (LAN) dan

  rangkaian luas (WAN) di JKSM beroperasi

  sepanjang masa;

  (b) Memastikan semua peralatan dan perisian rangkaian

  diselenggarakan dengan sempurna;

  Pentadbir

  Rangkaian dan

  Keselamatan

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 20

  (c) Merancang peningkatan infrastruktur, ciri-ciri

  keselamatan dan prestasi rangkaian sedia ada;

  (d) Mengesan dan mengambil tindakan pembaikan segera

  ke atas rangkaian yang tidak stabil;

  (e) Memantau penggunaan rangkaian dan melaporkan

  kepada ICTSO sekiranya berlaku penyalahgunaan

  sumber rangkaian;

  (f) Memastikan laluan trafik keluar dan masuk

  diuruskan secara berpusat dan tidak membenarkan

  sambungan ke rangkaian JKSM secara tidak sah seperti

  melalui peralatan modem dan dial-up;

  (g) Menyediakan zon khas rangkaian untuk tujuan

  pengujian peralatan dan perisian rangkaian; dan

  (h) Melaksanakan penilaian tahap keselamatan sistem

  rangkaian dan sistem ICT (Security Posture

  Assessment, SPA) serta penilaian risiko keselamatan

  maklumat.

  Pentadbir Pangkalan Data

  Peranan dan tanggungjawab Pentadbir Pangkalan Data adalah

  seperti berikut:

  (a) Melaksanakan instalasi dan penambahbaikan

  pangkalan data serta perisian lain yang berkaitan

  dengan pangkalan data;

  (b) Memastikan pangkalan data boleh digunakan pada

  setiap masa;

  (c) Melaksanakan pemantauan dan penyelenggaraan

  yang berterusan ke atas pangkalan data;

  Pentadbir

  Pangkalan Data

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 21

  (d) Memastikan aktiviti pentadbiran pangkalan data

  seperti prestasi capaian, penyelesaian masalah

  pangkalan data dan proses pengemaskinian data

  dilaksanakan dengan teratur;

  (e) Melaksanakan polisi pengguna pangkalan data

  berdasarkan kepada prinsip-prinsip DKICT;

  (f) Melaksanakan proses pembersihan data

  (housekeeping) di dalam pangkalan data; dan

  (g) Melaporkan sebarang insiden pelanggaran dasar

  keselamatan pangkalan data kepada ICTSO.

  Pentadbir Portal/ Laman Web JKSM

  Peranan dan tanggungjawab Pentadbir Portal/ Laman Web

  JKSM adalah seperti berikut:

  (a) Menerima kandungan laman web yang telah

  disahkan kesahihan dan terkini daripada sumber yang

  sah;

  (b) Memantau prestasi capaian dan menjalankan

  penalaan prestasi untuk memastikan akses yang

  lancar;

  (c) Memantau dan menganalisis log untuk mengesan

  sebarang capaian yang tidak sah atau cubaan

  menggodam, menceroboh dan mengubahsuai muka

  laman;

  (d) Menghadkan capaian Pentadbir Portal/ Laman Web ke

  web server;

  (e) Mengasingkan kandungan dan aplikasi atas talian

  untuk capaian secara Intranet dan Internet ke portal

  Pentadbir Portal/ Laman Web

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 22

  JKSM;

  (f) Memastikan data-data SULIT tidak boleh disalin atau

  dicetak oleh orang yang tidak berhak;

  (g) Memastikan reka bentuk web dibangunkan dengan ciri-

  ciri keselamatan supaya tidak dicerobohi;

  (h) Melaksanakan housekeeping keselamatan terhadap

  sistem pengoperasian dan perisian-perisian lain di web

  server;

  (i) Melaksanakan proses backup dan restore secara

  berkala; dan

  (j) Melaporkan sebarang pelanggaran keselamatan laman

  portal kepada ICTSO.

  Pentadbir Pusat Data

  Peranan dan tanggungjawab Pentadbir Pusat Data adalah

  seperti berikut:

  (a) Memastikan persekitaran fizikal dan keselamatan Pusat

  Data berada dalam keadaan baik dan selamat;

  (b) Memastikan keselamatan data dan sistem aplikasi yang

  berada dalam Pusat Data;

  (c) Menjadualkan dan melaksanakan proses salinan

  (backup and restore) ke atas pangkalan data secara

  berkala;

  (d) Menyediakan perancangan pemulihan bencana

  mengikut prinsip Pengurusan Kesinambungan

  Perkhidmatan (PKP) dalam DKICT;

  (e) Melaksanakan prinsip-prinsip DKICT; dan

  (f) Memastikan Pusat Data sentiasa beroperasi

  Pentadbir Pusat Data

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 23

  mengikut polisi yang telah ditetapkan.

  Pentadbir Sistem Aplikasi

  Peranan dan tanggungjawab Pentadbir Sistem Aplikasi adalah

  seperti berikut:

  (a) Mengkaji cadangan pembangunan/ penyelarasan

  sistem/ modul di JKSM;

  (b) Membuat kajian semula serta memperbaiki sistem/

  modul sedia ada di JKSM;

  (c) Membuat pertimbangan dan mengusulkan

  cadangan pelaksanaan sistem/ modul di JKSM;

  (d) Membuat pemantauan dan penyelenggaraan

  terhadap sistem / modul dari masa ke semasa;

  (e) Bertanggungjawab dalam aspek-aspek pelaksanaan

  keseluruhan sistem/ modul;

  (f) Menyediakan dokumentasi sistem/ modul dan

  manual pengguna;

  (g) Memastikan kelancaran operasi sistem aplikasi

  supaya perkhidmatan yang disediakan tidak

  terjejas;

  (h) Memastikan kod-kod program sistem aplikasi

  adalah selamat daripada penggodam sebelum

  sistem tersebut diaktifkan penggunaanya;

  (i) Memastikan virus pattern, hotfix dan patch yang

  berkaitan dengan sistem aplikasi dikemas kini supaya

  terhindar daripada ancaman virus dan penggodam;

  (j) Mematuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip DKICT

  dalam pewujudkan akaun pengguna ke atas setiap

  Pentadbir Sistem Aplikasi

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 24

  sistem aplikasi;

  (k) Melaksanakan sandaran (backup) sistem aplikasi

  pangkalan data yang berkaitan dengannya dibuat

  secara berjadual;

  (l) Menghadkan capaian Dokumentasi Sistem Aplikasi

  bagi mengelakkan daripada penyalahgunaannya;

  (m) Melaporkan kepada ICTSO jika berlakunya insiden

  keselamatan ke atas sistem aplikasi di bawah

  pentadbirannya; dan

  (n) Menjadi ahli Jawatankuasa Keselamatan ICT JKSM

  (JKICT).

  Pentadbir E-mel

  Peranan dan tanggungjawab Pentadbir E-mel adalah seperti

  berikut:

  (a) Menentukan setiap akaun yang diwujudkan atau

  dibatalkan telah mendapat kelulusan. Pembatalan

  akaun (pengguna yang berhenti, bertukar dan

  melanggar dasar dan tatacara jabatan) perlulah

  dilakukan dengan segera atas tujuan keselamatan

  maklumat;

  (b) Pentadbir e-mel boleh membekukan akaun

  pengguna jika perlu semasa pengguna bercuti panjang,

  berkursus atau menghadapi tindakan

  tatatertib;

  (c) Menyimpan jejak audit selama sekurang-kurangnya

  enam (6) bulan di dalam pelayan e-mel tertakluk

  Pentadbir E-mel

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 25

  kepada kemampuan ruang storan;

  (d) Melaksanakan backup dan pengarkiban emel.

  Penyimpanan media storan sama ada di luar atau di

  dalam kawasan mestilah mempunyai ciri-ciri

  keselamatan fizikal yang terjamin bagi mengelak

  daripada sebarang risiko seperti kehilangan maklumat;

  (e) Memastikan akaun e-mel pengguna sentiasa di

  dalam keadaan baik dan berfungsi;

  (f) Memaklumkan kepada ICTSO sekiranya mengalami

  insiden keselamatan seperti serangan virus, serangan

  e-mail spamming, phishing, pencerobohan e-mel dan

  penyalahgunaan e-mel;

  (g) Pentadbir e-mel hendaklah mengurus dan

  menangani insiden yang berlaku dengan segera dan

  sistematik sehingga keadaan kembali pulih;

  (h) Menyediakan ruang mailbox yang mencukupi

  sekurang-kurangnya 200MB untuk setiap akaun emel

  dan jumlah ini adalah bergantung kepada keperluan

  pemilik akaun e-mel;

  (i) Memastikan pengguna e-mel JKSM berkemahiran

  menggunakan e-mel melalui penyediaan dokumen

  tatacara penggunaan e-mel JKSM dan Internet JKSM

  serta pelaksanaan Kursus Pembudayaan ICT

  (Penggunaan E-mel dan Internet) secara berterusan.

  020106 Pengguna

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 26

  Peranan dan tanggungjawab pengguna adalah seperti berikut:

  (a) Membaca, memahami dan mematuhi Dasar

  Keselamatan ICT JKSM/JKSN/MSN;

  (b) Mengetahui dan memahami implikasi keselamatan

  ICT kesan dari tindakannya;

  (c) Menjalani tapisan keselamatan sekiranya dikehendaki

  berurusan dengan maklumat rasmi terperingkat;

  (d) Melaksanakan prinsip-prinsip Dasar Keselamatan ICT

  JKSM/JKSN/MSN dan menjaga kerahsiaan maklumat

  JKSM/JKSN/MSN;

  (e) Melaksanakan langkah-langkah perlindungan seperti

  berikut :

  i. Menghalang pendedahan maklumat kepada pihak

  yang tidak dibenarkan;

  ii. Memeriksa maklumat dan menentukan ia tepat

  dan lengkap dari semasa ke semasa;

  iii. Menentukan maklumat sedia untuk digunakan;

  iv. Menjaga kerahsiaan kata laluan;

  v. Mematuhi standard, prosedur, langkah dan garis

  panduan keselamatan yang ditetapkan;

  vi. Melaksanakan peraturan berkaitan maklumat

  terperingkat terutama semasa pewujudan,

  pemprosesan, penyimpanan, penghantaran,

  penyampaian, pertukaran dan pemusnahan; dan

  vii. Menjaga kerahsiaan langkah-langkah keselamatan

  ICT dari diketahui umum.

  (f) Melaporkan sebarang aktiviti yang mengancam

  Pengguna

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 27

  keselamatan ICT kepada ICTSO dengan segera;

  (g) Menghadiri program-program kesedaran mengenai

  keselamatan ICT; dan

  (h) Menandatangani “Surat Akuan Pematuhan”

  (LAMPIRAN 1) bagi mematuhi Dasar Keselamatan

  ICT JKSM/JKSN/MSN.

  020107 Jawatan Kuasa Keselamatan ICT JKSM

  Keanggotaan JKICT JKSM adalah seperti berikut:

  Pengerusi: CIO

  Ahli :

  • Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan & Sumber

  Manusia

  • Pengarah Bahagian Latihan

  • Pengarah Bahagian Pusat Sumber Maklumat dan

  Penerbitan

  • Pengarah Bahagian Dasar dan Penyelidikan

  • Pengarah Bahagian Sokongan Keluarga

  • Pengarah Bahagian Pendaftaran, Keurusetiaan dan Rekod

  • Ketua Unit Integriti

  Urusetia: BTMK JKSM

  CIO

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 28

  Carta struktur organisasi JKICT JKSM seperti di LAMPIRAN 2.

  Bidang Kuasa:

  (a) Menyelenggara dokumen DKICT JKSM;

  (b) Memantau tahap pematuhan DKICT JKSM;

  (c) Menilai aspek teknikal keselamatan projek-projek ICT;

  (d) Membangunkan garis panduan, prosedur dan tatacara

  untuk aplikasi-aplikasi khusus dalam jabatan yang

  mematuhi keperluan DKICT JKSM;

  (e) Menyemak semula sistem ICT supaya sentiasa

  mematuhi keperluan keselamatan dari semasa ke

  semasa;

  (f) Menilai teknologi yang bersesuaian dan

  mencadangkan penyelesaian terhadap keperluan

  keselamatan ICT;

  (g) Memastikan DKICT JKSM selaras dengan dasar-dasar

  ICT kerajaan semasa;

  (h) Bekerjasama dengan JKSMCERT untuk mendapatkan

  maklum balas dan insiden untuk tindakan

  pengemaskinian DKICT JKSM; dan

  (i) Membincang tindakan yang melibatkan pelanggaran

  DKICT JKSM.

  020108 Jawatan Kuasa Keselamatan ICT JKSN/MSN

  Keanggotaan JKICT JKSN/MSN adalah seperti berikut:

  JKICT JKSN/MSN

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 29

  Pengerusi: CIO

  Ahli :

  • ICTSO

  • Wakil Mahkamah Tinggi Syariah yang dilantik

  Wakil Mahkamah Rendah Syariah yang dilantik

  Urusetia: ICT JKSN/MSN

  Carta struktur organisasi JKICT JKSN/MSN seperti di

  LAMPIRAN 2.

  Bidang Kuasa:

  (a) Memantau tahap pematuhan DKICT JKSN/MSN;

  (b) Menilai aspek teknikal keselamatan projek-projek ICT

  di JKSN/MSN;

  (c) Mengkaji keperluan garis panduan, prosedur dan

  tatacara untuk aplikasi-aplikasi khusus dalam

  jabatan yang mematuhi keperluan DKICT

  JKSM/JKSN/MSN;

  (d) Menyemak semula sistem ICT supaya sentiasa

  mematuhi keperluan keselamatan dari semasa ke

  semasa;

  (e) Menilai teknologi yang bersesuaian dan

  mencadangkan penyelesaian terhadap keperluan

  keselamatan ICT;

  (f) Memastikan DKICT JKSM/JKSN/MSN selaras

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 30

  dengan dasar-dasar ICT kerajaan semasa; dan

  (g) Menyediakan laporan keselamatan ICT kepada

  JKICT JKSM dan membincangkan serta

  menyelesaikan isu-isu berbangkit.

  020108 Pasukan Tindak Balas Insiden Keselamatan ICT JKSM (JKSMCERT)

  Keanggotaan JKSMCERT adalah seperti berikut: Pengerusi: Pengarah BTMK

  Ahli :

  • Ketua Penolong Pengarah (P) di BTMK JKSM • Ketua Penolong Pengarah (O) di BTMK JKSM • Pegawai Teknologi Maklumat di BTMK JKSM • Penolong Pegawai Teknologi Maklumat di BTMK JKSM

  Urusetia: BTMK Bidang Kuasa:

  (a) Menerima dan mengesan aduan keselamatan ICT

  dan menilai tahap dan jenis insiden;

  (b) Merekod dan menjalankan siasatan awal insiden yang

  diterima;

  (c) Menangani tindak balas (response) insiden

  keselamatan ICT dan mengambil tindakan baik pulih

  minimum;

  (d) Menghubungi dan melaporkan insiden yang

  berlaku kepada ICTSO dan GCERT MAMPU sama

  ada sebagai input atau untuk tindakan seterusnya;

  (e) Menasihati JKSN/MSN untuk mengambil tindakan

  Pengarah BTMK

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 31

  pemulihan dan pengukuhan;

  (f) Menjalankan penilaian untuk memastikan tahap

  keselamatan ICT dan mengambil tindakan pemulihan

  atau pengukuhan bagi meningkatkan tahap

  keselamatan infrastruktur ICT supaya insiden baru

  dapat dielakkan;

  (g) Mengguna pakai Standard Operating Procedure (SOP)

  bagi pengurusan pengendalian insiden keselamatan;

  dan

  (h) Melaporkan sebarang maklum balas dan insiden

  keselamatan ICT kepada ICTSO.

  020109 Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) JKSM

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 32

  Keanggotaan JPICT JKSM adalah seperti berikut:

  Pengerusi: Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie

  Ahli :

  • Ketua Pendaftar JKSM

  Pengarah Kanan Pengurusan

  Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan & Sumber

  Manusia

  • Pengarah Bahagian Latihan

  • Pengarah Bahagian Pusat Sumber Maklumat dan

  Penerbitan

  • Pengarah Bahagian Dasar dan Penyelidikan

  • Pengarah Bahagian Sokongan Keluarga

  • Pengarah Bahagian Pendaftaran, Keurusetiaan dan Rekod

  • Pengarah Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi

  Ketua Unit Integriti

  Ketua Pendaftar MSWP

  Urusetia: BTMK JKSM

  Bidangkuasa:

  (a) Menetapkan arah tuju dan strategi ICT untuk

  pelaksanaan ICT JKSM/JKSN/MSN;

  (b) Merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan

  program/projek ICT JKSM/JKSN/MSN;

  Ketua

  Pengarah/Ketua

  Hakim Syarie

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 33

  (c) Menyelaras dan menyeragamkan pelaksanaan ICT

  agar selari dengan Pelan Strategik Teknologi Maklumat

  (ISP) JKSM;

  (d) Meluluskan projek-projek ICT;

  (e) Mengikuti dan memantau perkembangan program ICT

  serta memahami keperluan, masalah dan isu-isu yang

  dihadapi dalam pelaksanaan ICT;

  (f) Merancang dan menentukan langkah-langkah

  keselamatan ICT;

  (g) Mengemukakan perolehan ICT yang telah

  diluluskan di peringkat JPICT JKSM kepada

  Jawatankuasa Teknikal ICT Sektor Awam (JTISA)

  MAMPU untuk kelulusan;

  (h) Mengemukakan laporan kemajuan projek ICT yang

  diluluskan kepada JTISA MAMPU; dan

  (i) Menetapkan dasar dan prosedur pengurusan portal

  rasmi JKSM.

  020110 Jawatankuasa Pelaksana MS ISO/IEC 27001:2013 Pengurusan Sistem

  Keselamatan Maklumat (ISMS) JKSM

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 34

  Keanggotaan jawatankuasa adalah seperti berikut:

  Pengerusi: ICTSO

  Ahli:

  Ketua Penolong Pengarah (O) BahagianTeknologi Maklumat

  & Komunikasi

  Ketua Penolong Pengarah (P) BahagianTeknologi Maklumat &

  Komunikasi

  Ketua Penolong Pengarah Bahagian Latihan

  Ketua Penolong Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan &

  Sumber Manusia

  Pegawai Teknologi Maklumat

  Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

  Urusetia:

  BTMK

  Bidang Kuasa:

  (a) Merancang dan menyelaras struktur organisasi ISMS;

  (b) Menghadiri kursus kesedaran ISMS;

  (c) Menyediakan skop ISMS;

  (d) Menyediakan penyataan dasar ISMS, Statement of

  Applicability (SoA), penilaian risiko, Risk Treatment

  Plan(RTP), kaedah pengukuran kawalan dan

  prosedur-prosedur ISMS;

  Jawatankuasa

  Pelaksana ISMS

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 35

  (e) Mengemukakan isu dan masalah ISMS, sekiranya ada;

  dan

  (f) Mengukur keberkesanan kawalan ISMS.

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 36

  020111 Keperluan Keselamatan Kontrak dengan Pihak Luar/ Asing

  Memastikan penggunaan maklumat dan kemudahan proses

  maklumat oleh pihak luar/asing dikawal. Perkara-perkara yang

  perlu dipatuhi adalah seperti berikut :

  (a) Membaca, memahami dan mematuhi Dasar

  Keselamatan ICT JKSM/JKSN/MSN;

  (b) Mengenal pasti risiko keselamatan maklumat dan

  kemudahan pemprosesan maklumat serta

  melaksanakan kawalan yang sesuai sebelum memberi

  kebenaran capaian;

  (c) Mengenal pasti keperluan keselamatan sebelum

  memberi kebenaran capaian atau penggunaan kepada

  pengguna;

  (d) Memastikan semua syarat keselamatan dinyatakan

  dengan jelas dalam perjanjian dengan pihak luar/

  asing;

  (e) Perjanjian yang dimeterai perlu mematuhi perkara-

  perkara berikut :

  (i) Dasar Keselamatan ICT JKSM / JKSN / MSN;

  (ii) Tapisan Keselamatan;

  (iii) Perakuan Akta Rahsia Rasmi 1972;

  (iv) Hak Harta Intelek; dan

  (v) Arahan Teknologi Maklumat.

  (f) Capaian kepada aset ICT JKSM/JKSN/MSN perlu

  berlandaskan kepada perjanjian kontrak atau lain-lain

  persetujuan bertulis yang diberikan oleh

  JKSM/JKSN/MSN;

  CIO, ICTSO,

  Pengurus ICT,

  Pentadbir Sistem

  ICT dan Pihak

  Luar/ Asing.

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 37

  (g) Menandatangani Surat Akuan Pematuhan DKICT

  JKSM seperti di LAMPIRAN 1;

  (h) Pihak luaran (pembekal, kontraktor, perunding dan

  sebagainya) juga perlu menandatangani Borang KPKK

  11 dan Declaration To Be Signed By Contractors,

  Official Secrets Act (OSA) 1972 bagi perakuan untuk

  tidak membocorkan sebarang maklumat rasmi yang

  diperolehi sepanjang berkhidmat dengan JKSM.

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 38

  BIDANG 03 KESELAMATAN SUMBER MANUSIA

  0301 Sebelum Perkhidmatan

  Objektif: Memastikan kakitangan JKSM/JKSN/MSN dan pihak luar seperti

  pembekal dan pakar runding memahami tanggungjawab dan peranan serta

  meningkatkan pengetahuan dalam keselamatan aset ICT.

  030101 Tapisan Keselamatan (Screening)

  Menjalankan tapisan keselamatan terhadap kakitangan

  JKSM/JKSN/MSN, pembekal, pakar runding dan pihak-pihak

  lain yang terlibat selaras dengan keperluan perkhidmatan.

  (A.7.1.1 Screening).

  Semua

  030102 Terma dan Syarat

  Perkara-perkara yang mesti dipatuhi adalah seperti berikut:

  (a) Menyatakan dengan lengkap dan jelas peranan dan

  tanggungjawab kakitangan JKSM/JKSN/MSN,

  pembekal, pakar runding dan pihak- pihak lain yang

  terlibat dalam menjamin keselamatan aset ICT; dan

  (b) Mematuhi semua terma dan syarat perkhidmatan

  yang ditawarkan dan peraturan semasa yang berkuat

  kuasa berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan.

  (A.7.1.2 Terms and Conditions Of Employment).

  Semua

  0302 Dalam Perkhidmatan

  Memastikan kakitangan JKSM/JKSN/MSN dan pihak luar seperti pembekal dan

  pakar runding mematuhi tanggungjawab dan peranan serta meningkatkan

  pengetahuan dalam keselamatan aset ICT. Semua kakitangan

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 39

  JKSM/JKSN/MSN dan pihak luar hendaklah mematuhi terma dan syarat

  perkhidmatan dan peraturan semasa yang berkuat kuasa.

  030201 Tanggungjawab Pengurusan

  (a) Memastikan kakitangan JKSM/JKSN/MSN, pembekal

  dan pakar runding mematuhi dasar keselamatan

  maklumat JKSM/JKSN/MSN; dan

  (b) Memastikan kakitangan JKSM/JKSN/MSN, pembekal

  dan pakar runding mengurus keselamatan aset ICT

  berdasarkan perundangan dan peraturan yang

  ditetapkan oleh JKSM/JKSN/MSN.

  (A.7.2.1 Management responsibilities).

  Semua

  030202 Latihan kesedaran dan Pendidikan Keselamatan Maklumat

  Kakitangan JKSM/JKSN/MSN, pembekal dan pakar runding perlu

  diberikan program kesedaran mengenai keselamatan ICT secara

  berterusan dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab

  mereka.

  (A.7.2.2 Information security awareness, education and

  training).

  Semua

  030203 Tindakan Tatatertib

  (a) Memastikan adanya proses tindakan disiplin dan /atau

  undang-undang ke atas kakitangan JKSM/JKSN/MSN

  sekiranya berlaku perlanggaran dengan perundangan

  Semua

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 40

  dan peraturan yang ditetapkan oleh JKSM/JKSN/MSN;

  (b) Pengguna yang melanggar DKICT JKSM/JKSN/MSN

  akan dikenakan tindakan tatatertib atau digantung

  daripada mendapat capaian kepada kemudahan ICT

  JKSM/JKSN/MSN.

  (A.7.2.3 Disciplinary process)

  0303 Bertukar Atau Tamat Perkhidmatan

  Objektif: Memastikan pertukaran, tamat perkhidmatan dan perubahan bidang tugas

  kakitangan JKSM/JKSN/MSN diurus dengan teratur.

  030301 Tamat Perkhidmatan Atau Perubahan Bidang Tugas

  Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:

  (a) Memastikan semua aset ICT dikembalikan kepada

  JKSM/JKSN/MSN mengikut peraturan dan/atau terma

  perkhidmatan yang ditetapkan; dan

  (b) Membatalkan atau menarik balik semua kebenaran

  capaian ke atas maklumat dan kemudahan proses

  maklumat mengikut peraturan yang ditetapkan

  JKSM/JKSN/MSN dan terma perkhidmatan yang

  ditetapkan.

  (A.7.3.1 Termination or change of employment

  responsibilities).

  Semua

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 41

  BIDANG 04 PENGURUSAN ASET

  0401 Akauntabiliti/Tanggungjawab Aset

  Objektif: Untuk mengenal pasti aset bagi memberi dan menyokong

  perlindungan yang bersesuaian ke atas semua aset ICT JKSM/JKSN/MSN.

  040101 Inventori Aset

  Memberi dan menyokong perlindungan yang bersesuaian ke atas

  semua aset ICT JKSM/JKSN/MSN. Tanggungjawab yang perlu

  dipatuhi adalah termasuk perkara-perkara berikut:

  (a) Memastikan semua aset ICT dikenal pasti, dikelas

  (dikategori), didokumen, diselenggara dan dilupuskan.

  Maklumat aset direkod dan dikemas kini dalam Sistem

  Pengurusan Aset (SPA), Kad Daftar Harta Modal dan

  Inventori sebagaimana mengikut Pekeliling

  Perbendaharaan Bil.5 Tahun 2007: Tatacara Pengurusan

  Aset Alih Kerajaan (TPA);

  (A.8.1.1 Inventory of assets) dan (A.8.1.2 Ownership of

  assest) dan (A.8.1.3 Acceptable use of assests).

  (c) Memastikan semua aset ICT mempunyai pemilik dan

  dikendalikan oleh pengguna yang dibenarkan sahaja;

  (d) Memastikan semua pengguna mengesahkan penempatan

  aset ICT yang ditempatkan di JKSM/JKSN/MSN;

  (e) Memastikan semua peraturan pengendalian aset

  dikenalpasti, didokumenkan dan dilaksanakan; dan

  (f) Setiap pengguna adalah bertanggungjawab ke atas

  semua aset ICT di bawah kawalannya.

  Pegawai Aset

  dan Pengguna

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 42

  (A.8.1.2 Ownership of assest).

  (g) Semua pengguna JKSM/JKSN/MSN/ hendaklah

  memulangkan semua aset kepada JKSM/ selepas

  bersara, bertukar jabatan dan penamatan perkhidmatan

  atau kontrak.

  (A8.1.4 Return of assests).

  (h) Semua aset sewaan haruslah dipelihara dengan baik oleh

  pemegang aset.

  0402 Klasifikasi Maklumat

  Objektif: Memastikan setiap maklumat atau aset ICT diberikan tahap perlindungan

  yang bersesuaian.

  040201 Pengelasan Maklumat

  Maklumat hendaklah dikelaskan atau dilabelkan sewajarnya

  oleh Pegawai yang diberi kuasa mengikut dokumen Arahan

  Keselamatan. Setiap maklumat yang dikelaskan mestilah

  mempunyai peringkat keselamatan sebagaimana yang telah

  ditetapkan di dalam dokumen Arahan Keselamatan seperti

  berikut :

  (A.8.2.1 Classification guidelines).

  (a) Rahsia Besar;

  (b) Rahsia;

  (c) Sulit; atau

  (d) Terhad

  Semua

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 43

  040202 Pelabelan Maklumat

  Prosedur pelabelan maklumat hendaklah dibangunkan dan

  dilaksanakan mengikut skim klasifikasi maklumat yang

  digunapakai oleh JKSM.

  A.8.2.2 (Labelling of information)

  Semua

  040203 Pengendalian Aset

  Aktiviti pengendalian maklumat seperti mengumpul,

  memproses, menyimpan, menghantar, menyampai, menukar

  dan memusnah hendaklah mengambil kira langkah-langkah

  keselamatan berikut :

  (A.8.2.3 Handling of assets).

  (a) Menghalang pendedahan maklumat kepada pihak

  yang tidak dibenarkan;

  (b) Memeriksa maklumat dan menentukan ia tepat dan

  lengkap dari semasa ke semasa;

  (c) Menentukan maklumat sedia untuk digunakan;

  (d) Menjaga kerahsiaan kata laluan;

  (e) Mematuhi standard, prosedur, langkah dan garis

  panduan keselamatan yang ditetapkan;

  (f) Memberi perhatian kepada maklumat terperingkat

  terutama semasa pewujudan, pemprosesan,

  penyimpanan, penghantaran, penyampaian,

  pertukaran dan pemusnahan; dan

  (g) Menjaga kerahsiaan langkah-langkah keselamatan

  ICT dari diketahui umum.

  Semua

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 44

  0403 Pengendalian Media

  Objektif: Melindungi aset ICT dari sebarang pendedahan, pengubahsuaian,

  pemindahan atau pemusnahan serta gangguan ke atas aktiviti perkhidmatan.

  040301 Pengurusan Media Mudah Alih (Removal Media)

  Prosedur pengurusan media mudah alih hendaklah dilaksanakan

  mengikut skim pengelasan yang diguna pakai oleh JKSM.

  (A.8.3.1 Management of removal media)

  Prosedur-prosedur pengendalian media yang perlu dipatuhi

  adalah seperti berikut:

  (a) Melabelkan semua media mengikut tahap sensitiviti

  sesuatu maklumat;

  (b) Menghadkan dan menentukan capaian media kepada

  pengguna yang dibenarkan sahaja;

  (c) Menghadkan pengedaran data atau media untuk tujuan

  yang dibenarkan sahaja;

  (d) Mengawal dan merekodkan aktiviti penyelenggaraan

  media bagi mengelak dari sebarang kerosakan dan

  pendedahan yang tidak dibenarkan; dan

  (e) Menyimpan semua media di tempat yang selamat.

  CIO, Pegawai

  Teknologi

  Maklumat dan

  Pengguna

  040302 Pelupusan Media

  Pelupusan media perlu mendapat kelulusan dari pihak

  pengurusan ICT dan mengikut prosedur JKSM/JKSN/MSN yang

  mana berkenaan.

  (A.8.3.2 Disposal Media).

  CIO, Pegawai

  Teknologi

  Maklumat dan

  Pengguna

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 45

  Media yang mengandungi maklumat terperingkat yang hendak

  dihapuskan atau dimusnahkan mestilah dilupuskan mengikut

  prosedur yang betul serta selamat dan dengan kebenaran

  JKSM/JKSN/MSN.

  040303 Pemindahan Media Fizikal

  JKSM hendaklah memastikan media yang mengandungi

  maklumat dilindungi daripada capaian yang tidak dibenarkan,

  penyalahgunaan atau kerosakan semasa pemindahan.

  (A.8.3.3 Physical media in transit).

  Semua

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 46

  BIDANG 05 KAWALAN CAPAIAN 0501 Keperluan Kawalan Capaian

  Objektif: Menghadkan akses kepada kemudahan pemprosesan data dan

  maklumat dengan memahami dan mematuhi keperluan keselamatan

  dalam mengawal capaian ke atas maklumat.

  050101 Dasar Kawalan Capaian

  Capaian kepada proses dan maklumat hendaklah dikawal

  mengikut keperluan keselamatan dan fungsi kerja pengguna

  yang berbeza.

  (A.9.1.1 Access control policy)

  Peraturan kawalan capaian hendaklah diwujudkan,

  didokumenkan dan disemak berdasarkan keperluan

  perkhidmatan dan keselamatan maklumat. Ia perlu dikemas

  kini setahun sekali atau mengikut keperluan dan menyokong

  peraturan kawalan capaian pengguna sedia ada. Perkara yang

  perlu dipatuhi adalah seperti berikut:

  (a) Keperluan keselamatan aplikasi JKSM;

  (b) Kebenaran untuk menyebarkan maklumat;

  (c) Hak akses dan dasar klasifikasi maklumat sistem dan

  rangkaian;

  (d) Undang-undang Malaysia/ Persekutuan yang

  berkaitan dan obligasi kontrak mengenai had akses

  kepada data atau perkhidmatan;

  (e) Kawalan capaian ke atas perkhidmatan rangkaian

  dalaman dan luaran;

  ICTSO,

  Pengurus ICT

  dan Pentadbir

  Sistem

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 47

  (f) Pengasingan peranan kawalan capaian;

  (g) Kebenaran rasmi permintaan akses;

  (h) Keperluan semakan hak akses berkala;

  (i) Pembatalan hak akses;

  (j) Arkib semua peristiwa penting yang berkaitan dengan

  penggunaan dan pengurusan identiti pengguna dan

  maklumat; dan

  (k) Akses privilage.

  050102 Capaian Kepada Rangkaian Dan Perkhidmatan Rangkaian

  Pengguna hanya boleh dibekalkan dengan capaian ke

  rangkaian dan perkhidmatan rangkaian setelah mendapat

  kebenaran dari ICTSO.

  (A.9.1.2 Access to network and network services)

  Kawalan capaian perkhidmatan rangkaian hendaklah dijamin

  selamat dengan:

  (a) Menempatkan atau memasang perkakasan ICT yang

  bersesuaian di antara rangkaian JKSM, rangkaian

  agensi lain dan rangkaian awam;

  (b) Mewujud dan menguatkuasakan mekanisme untuk

  pengesahan pengguna dan perkakasan ICT yang

  dihubungkan ke rangkaian; dan

  (c) Memantau dan menguatkuasakan kawalan capaian

  pengguna terhadap perkhidmatan rangkaian ICT.

  ICTSO,

  Pengurus ICT

  dan Pentadbir

  Rangkaian dan

  Keselamatan

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 48

  0502 Pengurusan Capaian Pengguna

  Objektif: Capaian kepada proses dan maklumat hendaklah dikawal mengikut

  keperluan keselamatan dan fungsi kerja pengguna yang berbeza. Ia perlu

  direkodkan, dikemas kini dan menyokong dasar kawalan capaian pengguna

  sedia ada.

  050201 Pendaftaran Pengguna dan Pembatalan Pengguna

  Proses pendaftaran dan pembatalan pengguna hendaklah

  dilaksanakan bagi membolehkan capaian dan pembatalan hak

  capaian

  (A.9.2.1 User registration and deregistration).

  Perkara –perkara berikut hendaklah dipatuhi:

  (a) Akaun yang diperuntukkan oleh JKSM/JKSN/MSN

  sahaja boleh digunakan;

  (b) Akaun pengguna mestilah unik;

  (c) Sebarang perubahan tahap capaian hendaklah

  mendapat kelulusan daripada JKSM/JKSN/MSN

  terlebih dahulu;

  (d) Penggunaan akaun milik orang lain atau akaun yang

  dikongsi bersama adalah dilarang; dan

  (e) Menentukan setiap akaun yang diwujudkan atau

  dibatalkan telah mendapat kelulusan

  JKSM/JKSN/MSN.

  Pengguna

  JKSM/JKSN/MS

  N,

  Pentadbir

  Sistem Aplikasi,

  ICTSO,

  Pengurus ICT

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 49

  050202 Penyediaan Akses Pengguna (Provisioning)

  Satu proses penyediaan akses pengguna untuk kebenaran

  dan pembatalan capaian pengguna ke atas semua aplikasi dan

  perkhidmatan ICT

  (A.9.2.2 User access provisioning)

  Pentadbir

  Sistem Aplikasi,

  ICTSO,

  Pengurus ICT

  050203 Pengurusan Hak Capaian

  Penetapan dan penggunaan ke atas hak capaian perlu

  diberi kawalan dan penyeliaan yang ketat berdasarkan

  keperluan skop tugas.

  (A.9.2.3 Management of Privileged Access Rights).

  Pentadbir

  Sistem Aplikasi

  050204 Pembatalan atau Pelarasan Hak Akses

  Hak capaian kakitangan dan pengguna pihak luar untuk

  kemudahan pemprosesan data atau maklumat hendaklah

  dikeluarkan/dibatalkan selepas penamatan pekerjaan, kontrak

  atau perjanjian, atau diselaraskan apabila berlaku perubahan

  dalam JKSM/JKSN/MSN.

  (A.9.2.6 Removal or adjustment of access rights)

  Pentadbir

  Sistem Aplikasi,

  Pentadbir e-

  mel, ICTSO,

  Pengurus ICT

  0503 Tanggungjawab pengguna

  Peranan dan tanggungjawab pengguna adalah seperti berikut:

  (a)Membaca, memahami dan mematuhi Dasar

  Keselamatan ICT JKSM/JKSN/MSN;

  (b) Mengetahui dan memahami implikasi keselamatan ICT

  kesan dari tindakannya;

  (c) Melaksanakan prinsip-prinsip Dasar Keselamatan

  ICT JKSM/JKSN/MSN dan menjaga kerahsiaan

  Pengguna,

  Pentadbir

  Sistem, ICTSO,

  Pengurus ICT

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 50

  maklumat JKSM/JKSN/MSN;

  (d) Melaksanakan langkah-langkah perlindungan seperti

  berikut :-

  Menghalang pendedahan maklumat kepada pihak yang

  tidak dibenarkan;

  Memeriksa maklumat dan menentukan ia tepat dan

  lengkap dari semasa ke semasa;

  Menentukan maklumat sedia untuk digunakan;

  Menjaga kerahsiaan kata laluan;

  Mematuhi standard, prosedur, langkah dan garis

  panduan keselamatan yang ditetapkan;

  Memberi perhatian kepada maklumat terperingkat

  terutama semasa pewujudan, pemprosesan,

  penyimpanan, penghantaran, penyampaian, pertukaran

  dan pemusnahan; dan

  Menjaga kerahsiaan langkah-langkah keselamatan

  ICT dari diketahui umum.

  (e)Melaporkan sebarang aktiviti yang mengancam

  keselamatan ICT kepada ICTSO dengan segera;

  (f) Menghadiri program-program kesedaran mengenai

  keselamatan ICT.

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 51

  050301 Penggunaan Kata Laluan

  Pengguna perlu mengikut amalan keselamatan yang baik di

  dalam pemilihan, penggunaan dan pengurusan kata laluan

  sebagai melindungi maklumat yang digunakan untuk

  pengesahihan identiti.

  (A.9.3.1 Use of secret authentication information)

  Pengguna,

  Pentadbir

  Sistem, ICTSO,

  Pengurus ICT

  0504 Kawalan Capaian Sistem dan Aplikasi

  Objektif: Menghalang capaian tidak sah dan tanpa kebenaran ke atas

  maklumat yang terdapat di dalam sistem dan aplikasi.

  050401 Had Kawalan Capaian Maklumat

  Akses kepada fungsi maklumat dan sistem aplikasi hendaklah

  dihadkan mengikut dasar kawalan capaian.

  (A.9.4.1 Information access restriction)

  Pengguna,

  Pentadbir

  Sistem, ICTSO,

  Pengurus ICT

  050402 Prosedur Log-on

  Kawalan terhadap capaian aplikasi sistem perlu mempunyai

  kaedah pengesahan log-on yang bersesuaian bagi

  mengelakkan sebarang capaian yang tidak dibenarkan.

  (A.9.4.2 Secure log-on procedure).

  Kaedah-kaedah yang digunakan adalah seperti berikut:

  (a) Mengesahkan pengguna yang dibenarkan selaras

  dengan peraturan jabatan;

  (b) Menjana amaran (alert) sekiranya berlaku

  perlanggaran semasa proses log-on terhadap aplikasi

  Pentadbir

  Sistem, ICTSO,

  Pengurus ICT

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 52

  sistem;

  (c) Mengawal capaian ke atas aplikasi sistem

  menggunakan prosedur log-on yang terjamin;

  (d) Mewujudkan satu teknik pengesahan yang

  bersesuaian bagi mengesahkan pengenalan diri

  pengguna;

  (e) Mewujudkan sistem pengurusan kata laluan secara

  interaktif dan memastikan kata laluan adalah berkualiti;

  (f) Mewujudkan jejak audit ke atas semua capaian

  aplikasi sistem.

  050403 Sistem Pengurusan Kata Laluan

  Pengurusan kata laluan mestilah mematuhi amalan terbaik

  serta prosedur yang ditetapkan oleh JKSM seperti berikut:

  (A.9.4.3 Password Management System)

  (a) Dalam apa jua keadaan dan sebab, kata laluan

  hendaklah dilindungi dan tidak boleh dikongsi dengan

  sesiapa pun;

  (b) Pengguna hendaklah menukar kata laluan apabila

  disyaki berlakunya kebocoran kata laluan atau

  dikompromi;

  (c) Panjang kata laluan mestilah sekurang kurangnya dua

  belas (12) aksara dengan gabungan antara huruf,

  aksara khas dan nombor (alphanumerik);

  (d) Kata laluan hendaklah diingat dan TIDAK BOLEH

  dicatat, disimpan atau didedahkan dengan apa cara

  sekalipun;

  Pengguna,

  Pentadbir

  Sistem, ICTSO,

  Pengurus ICT

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 53

  (e) Kata laluan windows hendaklah diaktifkan terutamanya

  pada komputer yang terletak di ruang gunasama;

  (f) Kata laluan hendaklah tidak dipaparkan semasa input,

  dalam laporan atau media lain dan tidak boleh

  dikodkan di dalam aturcara;

  (g) Kuatkuasakan pertukaran katalaluan semasa login kali

  pertama atau selepas login kali pertama atau selepas

  kata laluan diset semula;

  (h) Kata laluan hendaklah berlainan daripada pengenalan

  identiti pengguna;

  (i) Had kemasukan katalaluan bagi capaian kepada

  sistem aplikasi adalah maksimum tiga (3) kali sahaja.

  Setelah mencapai tahap maksimum, capaian kepada

  sistem akan disekat sehingga id capaian diaktifkan

  semula;dan

  (j) Sistem yang dibangunkan mestilah mempunyai

  kemudahan menukar kata laluan oleh pengguna.

  050404 Penggunaan Utiliti Sistem

  Penggunaan program utiliti hendaklah dikawal bagi

  mengelakkan Over-Riding sistem.

  (A.9.4.4 Use of privileged utility programs)

  Pentadbir

  Sistem, ICTSO,

  Pengurus ICT

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 54

  050405 Kawalan Akses Kepada Source Code Program

  Pembangunan sistem secara outsource perlu diselia dan

  dipantau oleh JKSM.

  (A.9.4.5 Access control to program source code).

  (a) Log audit perlu dikekalkan kepada semua akses

  kepada kod sumber;

  (b) Penyelenggaraan dan penyalinan kod sumber

  hendaklah tertakluk kepada kawalan perubahan;

  (c) Kod sumber bagi semua aplikasi dan perisian

  hendaklah menjadi hakmilik JKSM.

  Pentadbir

  Sistem, ICTSO,

  Pengurus ICT

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 55

  BIDANG 06 KRIPTOGRAFI

  0601 Kawalan Kriptografi

  Objektif: Melindungi kerahsiaan, integriti dan kesahihan maklumat melalui

  kawalan kriptografi.

  060101 Kawalan Pengunaan Kriptografi

  Melindungi kerahsiaan, integriti dan kesahihan maklumat

  yang merangkumi data di dalam sistem rangkaian, sistem

  aplikasi dan pangkalan data. Kunci enkripsi mestilah

  dilindungi dengan menggunakan cara kawalan yang terbaik

  dan hendaklah dirahsiakan. Semua kunci mestilah dilindungi

  daripada pengubahsuaian, pemusnahan dan sebaran tanpa

  kebenaran sepanjang kitaran hayat kunci tersebut.

  (A.10.1.1 Policy on the use of cryptographic control)

  Kriptografi turut merangkumi kaedah-kaedah seperti berikut:

  (a) Enkripsi

  Sistem aplikasi yang melibatkan maklumat

  terperingkat hendaklah dibuat enkripsi (encryption).

  (b) Tandatangan Digital

  Maklumat terperingkat yang perlu diproses dan

  dihantar secara elektronik hendaklah

  menggunakan tandatangan digital mengikut

  keperluan pelaksanaan.

  (c) Pengurusan Infrastruktur Kunci Awam/Public

  Key Infrastructure (PKI)

  Pentadbir

  Sistem ICT

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 56

  Pengurusan ke atas PKI hendaklah dilakukan

  dengan berkesan dan selamat bagi melindungi

  kunci berkenaan dari diubah, dimusnah dan

  didedahkan sepanjang tempoh sah kunci tersebut.

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 57

  BIDANG 07 KESELAMATAN FIZIKAL DAN PERSEKITARAN

  0701 Keselamatan Kawasan

  Objektif: Mencegah akses fizikal yang tidak dibenarkan yang boleh

  mengakibatkan kecurian, kerosakan atau gangguan kepada maklumat dan

  kemudahan pemprosesan maklumat JKSM/JKSN/MSN.

  070101 Kawalan Kawasan

  Ini bertujuan untuk menghalang capaian, kerosakan

  dan gangguan secaraperolehan fizikal terhadap premis

  dan maklumat agensi.

  (A.11.1.1 Physical security parameter)

  Perkara-perkara yang perlu dipatuhi termasuk yang berikut:

  (a) Menggunakan keselamatan perimeter

  (halangan seperti dinding,pagar,kawalan,pengawal

  keselamatan) untuk melindungi kawasan yang

  mengandungi maklumat dan kemudahan

  pemprosesan maklumat;

  (b) Melindungi kawasan terhad melalui kawalan pintu

  masuk yang bersesuaian bagi memastikan

  kakitangan yang diberi kebenaran sahaja boleh

  melalui pintu masuk ini;

  (c) Mereka bentuk dan melaksanakan keselamatan

  fizikal di dalam pejabat, bilik dan kemudahan ;

  (d) Mereka bentuk dan melaksanakan perlindungan

  fizikal dari kebakaran, banjir, letupan, kacau-bilau

  manusia dan sebarang bencana disebabkan oleh

  kuasa Tuhan atau perbuatan manusia;

  (e) Melaksana perlindungan fizikal dan menyediakan

  Pejabat

  Ketua Pegawai

  Keselamatan

  Kerajaan

  Malaysia, CIO

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 58

  garis panduan untuk kakitangan yang bekerja di

  dalam kawasan terhad;

  (f) Memastikan kawasan-kawasan penghantaran dan

  pemunggahan dan juga tempat-tempat lain

  dikawal dari pihak yang tidak diberi kebenaran

  memasukinya; dan

  (g) Memasang alat penggera atau kamera;

  070102 Kawalan Masuk Fizikal

  Kawalan masuk fizikal adalah bertujuan untuk mewujudkan

  kawalan keluar masuk ke premis JKSM. Perkara yang perlu

  dipatuhi adalah seperti berikut:

  (A.11.1.2 Physical entry controls)

  (a) Setiap pegawai dan kakitangan JKSM hendaklah

  mempamerkan Pas Keselamatan sepanjang waktu

  bertugas. Semua pas keselamatan hendaklah

  dikembalikan kepada JKSM apabila bertukar, tamat

  perkhidmatan atau bersara;

  (b) Setiap pelawat hendaklah mendaftar dan

  mendapatkan pas keselamatan pelawat di kaunter

  keselamatan dan hendaklah dikembalikan selepas

  tamat lawatan; dan

  (c) Hanya pengguna yang diberi kebenaran sahaja

  boleh menggunakan aset ICT JKSM;

  (d) Kehilangan pas hendaklah dilaporkan segera

  Semua

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 59

  kepada Pihak Berkuasa.

  070103 Kawalan Pejabat, Bilik dan Tempat Operasi

  Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:

  (A.11.1.3 Securing offices,rooms and facilities)

  (a) Kawasan tempat berkerja, bilik dan tempat operasi

  ICT perlu dihadkan daripada akses oleh orang luar;

  (b) Penunjuk ke lokasi bilik operasi dan tempat larangan

  tidak harus menonjol dan hanya memberi petunjuk

  minimum.

  Semua

  070104 Perlindungan Terhadap Ancaman Luaran dan Dalaman

  JKSM perlu merekabentuk dan melaksanakan perlindungan

  fizikal dari kebakaran, banjir, letupan, kacau bilau dan

  bencana.

  (A.11.1.4 Protecting against external and environmental

  threats)

  Semua

  070105 Kawalan Tempat Larangan (Working In Secure Area)

  Kawasan larangan lokasi ICT bagi JKSM ditakrifkan sebagai

  kawasan yang dihadkan kemasukan bagi warga JKSM yang

  tertentu sahaja. Ini dilakukan untuk melindungi aset ICT

  yang terdapat dalam premis tersebut. Kawasan larangan

  lokasi ICT JKSM adalah pusat data JKSM. Kawasan ini

  mestilah dilindungi daripada sebarang ancaman, kelemahan

  dan risiko seperti pencerobohan, kebakaran dan bencana

  Pentadbir

  Pusat Data,

  Pentadbir

  Keselamatan

  ICT

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 60

  alam. Kawalan keselamatan ke atas premis tersebut adalah

  seperti berikut:

  (A.11.1.5 Working in secure areas)

  (a) Sumber data atau server, peralatan komunikasi dan

  storan perlu ditempatkan di pusat data, bilik server

  atau bilik khas yang mempunyai ciri-ciri

  keselamatan yang tinggi termasuk sistem pencegah

  kebakaran;

  (b) Akses adalah terhad kepada warga JKSM yang

  telah diberi kuasa sahaja dan dipantau pada setiap

  masa;

  (c) Pemantauan dibuat menggunakan Closed-Circuit

  Television (CCTV) kamera atau lain-lain peralatan

  yang sesuai;

  (d) Peralatan keselamatan (CCTV, log akses) perlu

  diperiksa secara berjadual;

  (e) Butiran pelawat yang keluar masuk ke kawasan

  larangan perlu direkodkan;

  (f) Pelawat yang dibawa masuk mesti diawasi oleh

  pegawai yang bertanggungjawab di sepanjang

  tempoh di lokasi berkaitan;

  (g) Lokasi premis ICT hendaklah tidak berhampiran

  dengan kawasan pemunggahan, saliran air dan

  laluan awam;

  (h) Memperkukuhkan tingkap dan pintu serta dikunci

  untuk mengawal kemasukan;

  (i) Memperkukuhkan dinding dan siling; dan

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 61

  (j) Menghadkan jalan keluar masuk.

  070106 Kawasan Penghantaran dan Pemunggahan

  JKSM hendaklah memastikan kawasan-kawasan

  penghantaran dan pemunggahan dan juga tempat-tempat

  lain dikawal dari pihak yang tidak diberi kebenaran

  memasukinya.

  (A.11.1.6 Delivery and loading areas)

  Semua

  0702 Keselamatan Peralatan ICT

  Objektif: Melindungi peralatan ICT JKSM dari kehilangan, kerosakan, kecurian

  dan disalahgunakan.

  070201 Keselamatan Peralatan/ Peralatan ICT

  Langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil adalah

  seperti berikut:

  (A.11.2.1 Equipment sitting and protection)

  (A.11.2.2 Supporting utilities)

  (a) Penggunaan kata laluan untuk akses ke sistem

  komputer adalah diwajibkan;

  (b) Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya ke

  atas komputer masing-masing dan tidak

  dibenarkan membuat sebarang pertukaran

  perkakasan dan konfigurasi yang telah ditetapkan;

  (c) Pengguna dilarang sama sekali menambah,

  menanggal atau mengganti sebarang perkakasan

  Semua

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 62

  ICT yang telah ditetapkan;

  (d) Pengguna dilarang membuat instalasi sebarang

  perisian tambahan tanpa kebenaran Pentadbir

  Sistem;

  (e) Pengguna mesti memastikan perisian antivirus

  di komputer peribadi mereka sentiasa aktif

  (activated) dan dikemas kini di samping

  melakukan imbasan ke atas mediastoran yang

  digunakan;

  (f) Semua peralatan sokongan ICT hendaklah

  dilindungi daripada sebarang kecurian, dirosakkan,

  diubahsuai tanpa kebenaran dan salah guna;

  (g) Setiap pengguna adalah bertanggungjawab di

  atas kerosakan atau kehilangan perkakasan ICT di

  bawah kawalannya;

  (h) Peralatan-peralatan kritikal perlu disokong oleh

  Uninterruptable Power Supply (UPS) dan Generator

  Set (Gen-Set);

  (i) Semua alat sokongan perlu disemak dan

  dikemaskinikan dari masa kesemasa (sekurang-

  kurangnya setahun sekali);

  (j) Semua perkakasan hendaklah disimpan atau

  diletakkan di tempat yang teratur, bersih dan

  mempunyai ciri-ciri keselamatan. Peralatan

  rangkaian seperti switches, hub, router dan lain-

  lain perlu diletakkan di dalam rak khas dan

  berkunci;

  (k) Semua peralatan yang digunakan secara

 • DASAR KESELAMATAN ICT JKSM/JKSN/MSN

  Versi: 3.0 9 Mac 2016 JKSM M u k a s u r a t | 63

  berterusan mestilah diletakkan di kawasan yang

  berhawa dingin dan mempunyai pengudaraan (air

  ventilation) yang sesuai;

  (l) Peralatan ICT yang hendak dibawa ke luar dari

  premis JKSM/JKSN/MSN, perlulah mendapat

  kelulusan Pegawai Aset dan direkodkan bagi

  tujuan pemantauan;

  (m) Peralatan ICT yang hilang semasa di luar

  waktu pejabat hendaklah dikendalikan mengikut

  prosedur pelaporan insiden;

  (n) Pengendalian Peralatan ICT hendaklah mematuhi

  dan merujuk kepada peraturan semasa yang

  berkuatkuasa;

  (o) Pengguna tidak dibenarkan mengubah kedudukan

  komputer dari tempat asal ianya ditempatkan

  tanpa kebenaran Pentadbir Sistem ICT;

  (p) Sebarang kerosakan perkakasan ICT

  hendaklah dilaporkan kepada Pentadbir Sistem

  ICT untuk dibaikpulih;

  (q) Sebarang pelekat selain bagi tujuan rasmi, hiasan

  atau contengan yang meninggalkan kesan yang

  lama pada perkakasan ICT tidak dibenarkan. Ini

  bagi