Download (1078Kb)

download Download (1078Kb)

of 24

 • date post

  18-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Download (1078Kb)

 • PENGGUNAAN AKTIVITI KEMAHIRAN BELAJAR5 DOMAIN DALAM KALANGAN BAKAL KAUNSELOR UPSI

  MD NOOR BIN SAPERAB AZIZ BIN MOHD YATIM

  JABATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELINGFAKULTI SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

  UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

  I S(_ [/- (-

  _,t'- -_""

  PERPUSTAKAAN UPSI

  Nombor Perolehan J.\F;-;l-:: .?-:.'2 .T arlkh Perolehan ,:I,i,.J, ,."."" ..Punca .. .r:: X'. Y ".,', , .

  Harga j-()/l O!.c,\) "',,

  B 'j

  '

  k

  .:..

  ; i ..

  I angan Nas ah '.7: .

  Nombor Panggllan .

  UNlVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

  2007

 • PENGHARGAAN

  Pasukan penyelidikan ingin merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepadaJawatankuasa Penyelidikan Universiti yang telah memberi kebenaran dan peruntukanuntuk menjalankan penyelidikan ini. Selain dari itu, pasukan penyelidikan juga inginmerakamkan terima kasih kepada Pengarah dan StafPusat Penyelidikan dan Perundinganyang telah memberi sokongan dan kerjasama untuk menjayakan projek ini. Tidakdilupakan juga kepada Dekan dan Staf Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusiayang telah banyak memberi kerjasama dan sokongan diucapkan terima kasih.

 • ABSTRAK

  Kemahiran belajar 5 domain merupakan satu pendekatan kemahiran belajar berdasarkanpengalaman penulis sebagai kaunselor di sekolah. Kajian ini bertujuan melihat persepsipelajar terhadap modul kemahiran belajar 5 domain, mengenalpasti pendekatanpelaksanaan modul ini dalam kalangan bakal kaunselor UPS! yang berpraktikum disamping meninjau kekuatan dan kelemahan modul berkenaan setelah diaplikasikankepada pelajar. Fasa satu melibatkan pendekatan kuantitatif menggunakan soalselidikuntuk melihat persepsi pelajar yang telah melalui bengkel Kemahiran Belajar 5 Domain.Seramai 90 orang pelajar daripada 3 buah sekolah telah dipilih sebagai responden. Fasakedua menggunakan pendekatan kualitatif di mana seramai 6 orang bakal kaunselor UPS!yang berpraktikum telah dipilih sebagai responden. Data telah dikumpul melaluitemubual dan dianalisis menggunakan perisian N-Vivo 2.0. Dapatan kajian kuantitatifmendapati peratusan persepsi pelajar terhadap modul kemahiran belajar 5 domain adalahpositif. Ini boleh dilihat dengan kadar peratusan mencapai tahap tinggi yakni melebihi 80peratus. Modul ini menyeronokan, membantu memudahkan ingatan di sampingmenggalakan belajar lebih kreatif. Dapatan kajian kualitatif menunjukan peserta kajianmemahami dengan mendalam konsep kemahiran belajar 5 domain dan mengetahuistrategi untuk memberikan kefahaman penggunaan modul ini kepada para pelajar.Dapatan juga menunjukan kandungan modul ini tersusun dan sistematik, sesuaidigunakan oleh pelajar pada semua tahap sarna ada tahap sekolah rendah, menengah danpengajian tinggi di samping membantu meningkatkan prestasi akademik para pelajar.

 • Jadual

  Jadual3.1

  Jadual4.1

  SENARAI JADUAL

  Cronbach Alpha Inventori Kemahiran Belajar 5 Domain

  Analisis Peratusan Persepsi Pelajar Terhadap ModulKemahiran 5 Domain

  Mukasurat

  29

  33

 • vi

  KANDUNGAN

  PENGHARGAAN

  ABSTRAK

  SENARAI JADUAL

  KANDUNGAN

  Halaman

  i

  11

  III

  IV

  BABI PENGENALAN

  1.1 Latar Belakang Kajian 1

  1.2 Permasalahan Kajian 4

  1.3 Objektif Kajian 7

  1.4 Persoalan Kajian 8

  1.5 Kesignifikan Kajian 8

  1.6 Batasan Kajian 9

  1.7 Definisi Pembolehubah

  1.7.1 Penggunaan Kemahiran Belajar 9

  1.7.2 Modul Kemahiran Belajar 5 Domain 9

  1.7.3 Bakal Kaunselor 12

  1.8 Kerangka Teori

  1.8.1 Teori Kepelbagaian Kecerdasan Gardner 13

  1.8.2 Model Stail Belajar Kolb 16

  1.8.3 Teori Pengajaran dan Pembelajaran 16

  BAB2 TINJAUAN LITERATUR

  2.1

  2.2

  Kajian Dalam Negara

  Kajian Luar Negara

  18

  22

 • vii

  BAB3 METODOLOGIKAJIAN

  3.1 Pengenalan 27

  3.3 Reka bentuk Kajian 28

  3.4 Populasi dan Responden 28

  3.5 Kajian Rintis 29

  3.6 Alat Kajian 29

  3.7 Pengumpulan Data 31

  3.8 Penganalisisan Data 31

  BAB 4 DAPATAN KAJIAN

  4.1 Pengenalan 32

  4.2 Persepsi Pelajar Terhadap Modul Kemahiran Belajar 5 Domain 33

  4.3 Penggunaan Kemahiran Belajar 5 Domain Dalam Kalangan Bakal

  Kaunselor UPSI 34

  4.4 Kekuatan Dan Kelemahan Kemahiran Belajar 5 Domain Bakal

  Kaunselor UPSI 37

  4.5 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Kemahiran BelajarOleh Bakal Kaunselor UPSI 39

  BAB 5 PERBINCANGAN DAN PENUTUP

  5.1 Pengenalan 44

  5.2 Perbincangan

  5.2.1 Persepsi Pelajar Terhadap Modul Kemahiran Belajar5 Domain 45

  5.2.2 Penggunaan Kemahiran Belajar 5 Domain Dalam Kalangan 45

  Pelajar UPSI

 • viii

  5.2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Kemahiran

  Belajar Oleh Bakal Kaunselor UPSI 46

  5.2.4 Kekuatan Dan Kelemahan Kemahiran Belajar 5 Domain 47

  5.2 Implikasi Kajian 49

  5.3 Penutup 50

  RUJUKAN

  LAMPIRAN

 • BAD 1

  PENGENALAN

  1.1 Latar belakang

  Kajian Hewitt (1997) menunjukan bahawa faktor-faktor yang menjadi punca

  kegagalan pelajar dan ketidakupayaan untuk mencapai skor yang baik adalah kerana

  mereka mempunyai masalah dalam kaedah pembelajaran mereka. Dunn dan Dunn

  (1992) menyatakan pelajar-pelajar yang mempunyai pencapaian akademik yang lebih

  cemerlang, lebih berdisiplin dan mempunyai sikap yang positif apabila mereka

  mempunyai teknik belajar yang berkesan. lni menunjukan kemahiran belajar

  mempunyai korelasi terhadap pencapaian akademik seseorang.

  Menurut Abdul Razak Habib (2002) kemahiran belajar merujuk kepada gaya

  pembelajaran yang merangkumi motif dan strategi tertentu yang diamalkan oleh

  pelajar bagi memperolehi hasil pembelajaran tertentu. Gaya pembelajaran merupakan

  satu bentuk gaya belajar yang diaplikasikan oleh para pelajar sebagai salah satu

 • 2

  altematifuntuk memudahkan mereka memahami sesuatu pelajaran. Justeru itu, adalah

  penting bagi pelajar mengetahui kemahiran-kemahiran belajar yang betul bagi

  menjamin kejayaan mereka dalam setiap mata pelajaran.

  Teknik dan gaya pembelajaran merupakan antara aspek penting kepada pelajar

  untuk memudahkan mereka memahami sesuatu pelajaran. Pencapaian pelajar

  kebanyakannya dikaitkan dengan usaha dan kaedah pembelajaran yang berkesan. lni

  bermakna, pelajar yang mempunyai kebolehan yang sederhana boleh meningkatkan

  pencapaiannya melalui teknik belajar yang berkesan dan praktikal.

  Berhubung dengan perkara di atas, untuk menyediakan pelajar yang

  mempunyai pengetahuan tentang kemahiran belajar ini kaunselor merupakan antara

  warga pendidik yang memainkan peranan untuk memberikan pendedahan dan

  kemahiran kepada para pelajar. lni sejajar dengan objektif Bimbingan dan Kaunseling

  di sekolah di mana peranan kaunselor bukan sahaja untuk memberi perkhidmatan

  kaunseling malah merangka dan melaksanakan pelbagai program sokongan,

  termasuklah berkaitan dengan kemahiran belajar ini.

  Objektif am program B&K adalah seperti berikut:

  1. Memberi khidmat penyuburan dan pengayaan meliputi semua aspek

  perkembangan diri pelajar dengan menyediakan peluang, kemudahan

  dan pengalaman yang selaras dengan kemampuan dan potensi

  pelajar.

  2. Memberi khidmat pencegahan iaitu menghindarkan pelajar daripada

  terlibat dalam perbuatan salah laku, tidak berdisiplin, penggunaan

  dadah, merokok, laku musnah, peras ugut, menyertai pertubuhan

  haram dan tingkah laku anti sosial yang lain.

 • 3

  3. Memberi khidmat bersifat pemulihan (remedial) dengan tujuan

  mengorientasikan semula pelajar bermasalah peribadi, pelajaran,

  kerjaya dan sosial supaya mereka mampu menghadapi dan mengatasi

  masalah mereka .

  4. Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar yang

  memerlukannya.

  (Panduan Pelaksanaan Perkhidmatan B&K di Sekolah Menengah, 1993)

  Pelaksanaan terhadap tanggungjawab kaunselor ini memberi penekanan

  kepada lima bidang utama dalam Sukatan Pelajaran B&K Sekolah Rendah /

  Menengah dalam Perkhidmatan Bimbingan dan Kauseling, iaitu bidang:

  a. Akademik

  b. Kerjaya

  c. Psikososial dan Kesejahteraan Mental

  d. Keibubapaan

  e. Masalah Pelajar

  (Sumber: Petikan Buku Rekod Kaunseling Kementerian Pendidikan Malaysia, 2003)

  Hal ini jelas menunjukan antara pelaksanaan bidang tugas dan tanggungjawab

  kaunselor termasuklah bidang akademik di mana antara input yang akan diberikan

  kepada para pelajar meliputi aspek kemahiran belajar.

  Dengan ini bakal kaunselor perlu diberikan persiapan bukan sahaja aspek

  pengetahuan tetapi juga aspek kemahiran pelaksanaan terhadap semua bidang di atas

  termasuklah bidang akademik. Mereka perlu juga diberi pendedahan terhadap pelbagai

  kaedah dan pendekatan kemahiran belajar yang praktikal untuk disesuaikan dengan

 • 4

  sasaran pelajar di sekolah. Kajian Kemahiran Belajar 5 Domain ini merupakan antara

  salah satu pendekatan kemahiran belajar yang boleh dipraktikkan di sekolah. Justeru

  itu kajian berkaitan penggunaan dan pemahaman para pelajar yang mengikuti kursus

  kemahiran belajar 5 domain ini adalah wajar dilakukan untuk melihat sejauhmana

  keupayaan bakal kaunselor menguasainya di samping untuk melihat kekuatan dan

  kelemahan kandungan modul Kemahiran Belaj ar 5 Domain ini.

  1.2 Permasalahan Kajian

  Rata-rata pelajar yang cemerlang di dalam peperiksaan menyatakan antara rahsia

  kejayaan mereka termasuk mempunyai perancangan dan kemahiran belajar yang

  sistematik. Bermula di dalam kelas yang formal di kelas sehinggalah ketika mereka

  mengulangkaji pelajar