DRAF - DAN OPERASI Nombor Bulat hingga 1 000 000 27 Tambah dalam lingkungan 1 000 000 28 Tolak dalam

download DRAF - DAN OPERASI Nombor Bulat hingga 1 000 000 27 Tambah dalam lingkungan 1 000 000 28 Tolak dalam

of 58

 • date post

  09-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  7
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DRAF - DAN OPERASI Nombor Bulat hingga 1 000 000 27 Tambah dalam lingkungan 1 000 000 28 Tolak dalam

 • KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  MATEMATIK

  KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

  DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

  DRAF

  TAHUN LIMA

 • i

  KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

  DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

  MATEMATIK TAHUN LIMA

  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

 • ii

  Cetakan Pertama 2014 © Kementerian Pendidikan Malaysia

  Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

 • iii

  KANDUNGAN

  NOMBOR DAN OPERASI

  Nombor Bulat hingga 1 000 000 27 Tambah dalam lingkungan 1 000 000 28 Tolak dalam lingkungan 1 000 000 29 Darab hingga 1 000 000 30 Bahagi hingga 1 000 000 31 Operasi Bergabung 32 Pecahan 33 Perpuluhan 34 Peratus 35 Wang hingga RM1 000 000 36

  SUKATAN DAN GEOMETRI Masa dan Waktu 38 Panjang 39 Jisim 41 Isi Padu Cecair 42 Ruang 44

  PERKAITAN DAN ALGEBRA

  Koordinat 45 Nisbah dan Kadaran 46 STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN

  Pengurusan Data 47

  KANDUNGAN iii

  RUKUN NEGARA v

  FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN vi

  PENDAHULUAN 1

  RASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIK SEKOLAH 1

  MATLAMAT 1

  FOKUS 2

  KERANGKA KURIKULUM KEBANGSAAN 2

  STRUKTUR PENDIDIKAN MATEMATIK SEKOLAH 3

  OBJEKTIF 3

  KERANGKA KURIKULUM MATEMATIK 3

  STANDARD KANDUNGAN DAN 10 STANDARD PEMBELAJARAN

  STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 11

  KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) 12

  KEMAHIRAN DAN NILAI UNTUK ABAD KE-21 14

  ELEMEN NILAI TAMBAH 16

  PENILAIAN 17

  PENTAKSIRAN SEKOLAH 18

  KERANGKA STANDARD PRESTASI 19

  TAFSIRAN TAHAP PENGUASAAN 19

 • iv

 • v

  RUKUN NEGARA

  BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita

  untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan

  seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup

  demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi

  kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama

  secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal

  terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan

  berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif

  yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

  MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan

  seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita

  tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

  • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN • KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA • KELUHURAN PERLEMBAGAAN • KEDAULATAN UNDANG-UNDANG • KESOPANAN DAN KESUSILAAN

 • vi

  vi

  Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha

  berterusan ke arah memperkembangkan lagi

  potensi individu secara menyeluruh dan

  bersepadu untuk mewujudkan insan yang

  seimbang dan harmonis dari segi intelek,

  rohani, emosi dan jasmani berdasarkan

  kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

  Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat

  Malaysia yang berilmu pengetahuan,

  berketerampilan, berakhlak mulia,

  bertanggungjawab dan berkeupayaan

  mencapai kesejahteraan diri serta memberikan

  sumbangan terhadap keharmonian dan

  kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

 • 1

  PENDAHULUAN Visi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) ialah “Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang”. Pendidikan di Malaysia bertujuan membangun potensi individu melalui pendidikan berkualiti dengan cara menyediakan generasi yang berkeupayaan berfikir dan warga negara beriltizam. KPM secara berterusan menyemak kurikulum bagi memastikan pelaksanaan kurikulum di sekolah melengkapkan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk menghadapi cabaran semasa dan masa depan. Matematik merupakan suatu bidang ilmu yang melatih minda supaya berfikir secara mantik dan bersistem dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Sifat matematik secara tabiinya menggalakkan pembelajaran yang bermakna dan mencabar pemikiran. Dengan sebab itu matematik ialah antara bidang yang terpenting dalam sebarang usaha pembinaan insan. Berasaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan serta memastikan kurikulum sentiasa relevan. Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata Pendidikan Matematik ini diolah dan disusun semula. Penyusunan semula ini mengambil kira kesinambungan yang berterusan ke peringkat seterusnya. Langkah yang diambil adalah selaras dengan keperluan untuk menyediakan pengetahuan dan kemahiran matematik kepada murid yang mempunyai latar belakang dan keupayaan yang pelbagai. Dengan pengetahuan dan kemahiran tersebut, mereka berkemampuan untuk meneroka ilmu, membuat adaptasi, modifikasi dan inovasi dalam menghadapi serta menangani perubahan dan cabaran masa depan.

  RASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIK SEKOLAH Matematik merupakan wadah terbaik untuk mengembangkan profisiensi intelektual individu dalam membuat penaakulan logik, visualisasi ruang, analisis dan pemikiran abstrak. Murid mengembangkan kemahiran numerasi, penaakulan, cara berfikir dan menyelesaikan masalah melalui pembelajaran dan aplikasi matematik. Pembelajaran Matematik menyediakan peluang untuk murid melaksanakan tugasan kreatif dan mengalami keseronokan dan teruja apabila mengetahui sesuatu yang baru. Pengalaman sedemikian meningkatkan minat dan menjadi daya penggerak murid mempelajari matematik di luar bilik darjah dan di peringkat pengajian yang lebih tinggi.

  MATLAMAT

  Matlamat Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Matematik adalah untuk membina pemahaman murid tentang konsep nombor, kemahiran asas dalam pengiraan, memahami idea matematik yang mudah dan berketrampilan mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab dalam kehidupan seharian.

 • 2

  FOKUS

  KERANGKA KURIKULUM KEBANGSAAN Standard Kurikulum dibina berasaskan kepada enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Ketrampilan Diri; Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains, Matematik dan Teknologi. Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan untuk membangunkan modal insan yang seimbang, berpengetahuan dan berketerampilan sebagaimana rajah di sebelah.

  .

  .

  .

  Insan Seimbang

  Proses pengajaran dan pembelajaran matematik memberi keutamaan kepada penguasaan pengetahuan dan pemahaman bagi membolehkan murid mengaplikasikan konsep, prinsip dan proses matematik yang dipelajari. Penekanan kepada aspek perkembangan pemikiran murid secara matematik dibina dan dikembangkan melalui proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah berdasarkan prinsip berikut iaitu penyelesaian masalah, komunikasi, penaakulan, perkaitan, membuat perwakilan dan penggunaan teknologi dalam matematik.

 • 3

  STRUKTUR PENDIDIKAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH Setiap murid di Malaysia berpeluang melalui sekurang-kurangnya enam tahun pendidikan asas di sekolah. Ini merangkumi tiga tahun pendidikan di Tahap I dan tiga tahun pendidikan di Tahap II. Setelah itu, murid boleh mengikuti pendidikan di peringkat pengajian yang lebih tinggi.

  TAHAP TUJUAN

  I Kurikulum Matematik Sekolah Rendah Tahap I bertujuan membina kefahaman, kemahiran matematik dan aplikasi asas.

  II

  Kurikulum Matematik Sekolah Rendah Tahap II bertujuan membina kefahaman, kemahiran matematik dan aplikasi yang lebih kompleks dalam kalangan murid supaya dapat digunakan dalam menangani cabaran dalam kehidupan seharian secara berkesan.

  OBJEKTIF

  Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Matematik membolehkan murid:

   Memahami dan mengaplikasi konsep dan kemahiran matematik dalam pelbagai konteks.

   Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah, tolak, darab dan bahagi yang berkaitan dengan Nombor dan Operasi, Sukatan dan Geometri, Perkaitan dan Algebra serta Statistik dan Kebarangkalian.

   Mengenal pasti dan menggunakan perkaitan dalam idea matematik, di antara bidang matematik dengan bidang lain dan dengan kehidupan harian.

   Berkomunikasi menggunakan idea matematik dengan jelas serta penggunaan simbol dan istilah yang betul.

   Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik untuk diaplikasi dan membuat penyesuaian kepada pelbagai strategi bagi menyelesaikan masalah.

   Berfikir, menaakul dan membuat penerokaan secara matematik dalam kehidupan harian.

   Menggunakan pelbagai perwakilan untuk menyampaikan idea matematik dan perkaitannya.