EDU 3073.docx

download EDU 3073.docx

of 23

 • date post

  15-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  24
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of EDU 3073.docx

Institut pendidikan guru kampus tun Hussein onn, Batu pahat johor

Program ijazah sarjana muda perguruan (PISMP)Semester 7

EDU 3073 BIMBINGAN DAN KAUNSELINGNAMA:ROBINSON LING ANAK SANGAHNO KP:920129-13-6091OPSYEN:PENDIDIKAN KHAS (BERMASALAH PEMBELAJARAN)AMBILAN:JANUARI 2012PENSYARAH PEMBIMBING:PN. NOFAZILAH BINTI MOHD. SAJAT

ISI KANDUNGAN

ISI KANDUNGAN1PENGHARGAAN21.0PENGENALAN32.0KONSEP BIMBINGAN DAN KAUNSELING4Definisi Bimbingan4Definisi Kaunseling52.1MATLAMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING72.1.1Tujuan Bimbingan72.1.2 Tujuan Kaunseling92.2KEPERLUAN DAN PERKHIDMATAN123.0CADANGAN MEMPERKAYA PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING154.0PENUTUP185.0REFLEKSI19BIBLIOGRAFI22

PENGHARGAAN

Salam sejahtera,Bersyukur ke atas Tuhan kerana dengan limpahan rahmat serta nikmat masa,nyawa tenaga yang dianugerahkan kepada saya dapat juga saya menyiapkan tugasan ini dengan jayanya.Pertamanya, saya ingin mendedikasikan ucapa penghargaan ini kepada pensyarah saya iaitu Puan Nofazilah kerana dengan tunjuk ajar serta bimbingan daripadanya membuka ruang untuk saya menyiapkan tugasan ini dengan jayanya.Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu bapa saya yang secara tidak langsung menjadi pemudahcara untuk menyiapkan kerja kursusini.Mereka telahmemberikan saya segala kemudahan dan sokongan moral yang tidak terhingga sehingga saya berjaya menyelesaikan tugasan ini.Ucapan penghargaan ini juga saya tujukan kepada rakan-rakan yang banyak memberi peringatan terhadap setiap apa yang saya telah alpa. Mereka membantu saya dengan menjawab setiap pertanyaan yang saya utarakan kepada mereka.Akhir madah, saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang terlibat secara langsung atau sebaliknya dalam penghasilan kerja kursus ini.Sekian, Terima kasih.

1.0PENGENALAN

Perkembangan kehidupan kita sebagai manusia adalah bermula daripada kanak-kanak dan pendidikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi zaman kanak-kanak tersebut. Pendidikan yang di berikan perlulah mempunyai ciri-ciri ke arah kehidupan yang positif. Menurut Kamarudin (1989) Sejak 44 tahun yang lalu,telah berlaku beberapa perubahan dan perkembangan dalam sistem pendidikan kita yang bermatlamat untuk melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan, maju, bersatu padu, berkemahiran, berakhlak mulia dan sebagainya. Oleh itu kanak-kanak tadi perlulah di berikan persediaan yang cukup untuk menghadapi alam kedewasaan. Persediaan itu bergantung kepada mental, fizikal, kemahiran dan sebagainya lagi. Persediaan awal diperlukan oleh seseorang individu supaya mereka tidak akan mengalami tekanan dan sentiasa menerima keadaan itu dengan tenang. Persediaan-persediaan ini juga membantu individu supaya tidak terjebak dengan gejala-gejala negatif yang mungkin timbul dari perasaan tertekan itu. Persediaan itu diperlukan di peringkat persekolahan lagi. Persediaan awal diperlukan supaya individu-individu tadi lebih bersedia menghadapi cabaran pada masa akan datang. Di sini, dapat dilihat betapa pentingnya keperluan bimbingan dan kaunseling kepada setiap individu yang bergelar pelajar. Seperti yang diketahui persediaan seseorang individu itu perlulah lebih diberi perhatian oleh pihak sekolah diperingkat persekolahan. Sekolah merupakan institusi yang lebih profesional dalam membentuk perkembangan pelajar. Ini telah ditunjukkan di negara Barat, terutamanya di Amerika Syarikat, kaunselor sekolah terdiri daripada para professional yang diberi tugas sepenuh masa untuk menjalankan perkhidmatan bimbingan seperti yang dinyatakan oleh Delaney dalam Ee Ah Meng (1989).

2.0KONSEP BIMBINGAN DAN KAUNSELINGDefinisi BimbinganBerbagai-bagai pengertian telah diberikan kepada bimbingan. Yang berikut ialah pengertian-pengertian yang berlandaskan tumpuan dan tekanan yang tertentu. Kesemua pengertian tersebut adalah betul dan tiada satu pengertian yang lebih betul jika dibandingkan dengan pengertian lainBimbingan boleh ditakrifkan sebagai satu proses membantu individu untuk membuat keputusan yang akan memberi kesan kepada kehidupan mereka. Contohnya, seperti memilih gaya hidup yang diingini. Ini berbeza dengan kaunseling kerana bimbingan lebih kepada membantu individu memilih apa yang mereka sukai dan hargai. Sementara itu, kaunseling perlu focus kepada mambantu klien untuk berubah. Kebanyakan tugas-tugas bimbingan di peringkat awal berlaku di sekolah dan pusat kerjaya di mana seorang yang lebih dewasa dan matang..Definisi Mathewson yang telah digunakan oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia menegaskan peranan penyesuaian. mengikut Mathewson, bimbingan ialah proses professional yang sistematik bagi menolong individu melalui prosuder pendidikan, dan membuat interpretasi untuk memahami ciri-ciri dan potensinya sendiri dengan lebih baik lagi, serta untuk menghubungkan dirinya dengan lebih baik lagi dengan keperluan, dan peluang sosial mengikut nilai-nilai sosial dan moral.Disamping itu, fokus bimbingan haruslah individu, bukannya masalah yang dihadapi oleh individu itu semata-mata. maka dengan itu, James telah menyatakan bahawa fokus bimbingan ialah individu tersebut, bukan masalahnya. Tujuan bimbingan ialah untuk meningkatkan perkembangan individu tersebut untuk arahan kendiri. Yang diimplikasikan oleh James di dalam pengertian bimbingannya ialah memberikan peluang-peluang kesedaran kendiri dan arahan kendiri.Pengertian bimbingan yang boleh dikatakan komprehensif telah diberikan oleh Jones. Mengikutnya, bimbingan melibatkan pertolongan peribadi yang diberikan oleh seseorang, iaitu yang telah disediakan untuk menolong seseorang itu membuat keputusan ke arah yang dituju, apa yang hendak dibuatnya, atau bagaimana ia dapat mencapai tujuannya itu dengan cara yang paling baik; ia menolongnya menyelesaikan masalah yang timbul di dalam hidupnya.Mengikut Belkin, bimbingan mewakili pola perkhidmatan yang meliputu orientasi, inventori individu, maklumat pendidikan dan pekerjaan, kaunseling, penempatan, dan perkhidmatan susulan.Daripada pengertian ini, kita dapati bahawa bimbingan itu meliputi kaunseling. Malahan bimbingan meliputi semua aktiviti dan penggunaan berbagai-bagai sumber, seperti penasihatan, kaunseling, pemberian bahan maklumat, ujian, lawatan, ujian bakat, filem dan perbincangan di bilik darjah yang akan menolong murid membuat pilihan berhubung dengan perancangan dan objektif pendidikan.Seterusnya jika kita analisis pengertian bimbingan yang telah diberikan oleh penulis-penulis dan pakar-pakar bimbingan yang lain yang telah kita bincangkan, kita mendapati bahawa pengertian-pengertian mereka yang berbeza-beza itu membawa tujuan-tujuan yang berbeza dan yang serba merangkumi pelbagai aspek.

Definisi KaunselingPersepsi orang ramai mengaitkan kaunseling dengan penyelesaian masalah. Kebiasaannya orang akan bertemu kaunselor jika ada masalah, atau pun berpenyakit mental. Tetapi andaian ini adalah salah. Ini kerana tidak semestinya orang yang bertemu dengan seseorang kaunselor itu mempunyai masalah. Orang yang tidak ada masalah pun boleh berjumpa dengan kaunselor untuk membincangkan apa-apa perkara seperti khidmat kerjaya, mendapatkan nasihat mencari jodoh, hubungan dalam keluarga atau sebagainya.Kaunseling dilihat sebagai mempunyai satu hubungan kemanusiaan yang sangatramah, saling memahami dan akrab. Kaunseling juga menumpukan kepada faktor keindividualan. Keindividualan yang bersifat saling berhubungan.(personaliti and the surrounding culture).Pada asasnya kaunseling berasal dari perkataan Inggeris iaitu counseling yang bermaksud menolong. Namun begitu terdapat pelbagai takrifan lain berkenaan dengan maksud kaunseling ini antaranya ialah Blocher (1974) merumuskan bahawa kaunseling ialah satu proses menolong individu mengenali diri sendiri dan cara berinteraksi dengan keadaan persekitarannya. Pada masa sama individu ini dapat memperkembangkan potensi diri untuk masa depannya. Kaunseling menurut takrifan Shertzer dan Stone (1968), membawa maksud proses interaksi seseorang individu dalam memahami diri sendiri serta keadaan sekelilingnya. Proses ini melibatkan penetapan matlamat dan nilai hidup yang dibentuk dan dijelaskan sehingga dapat mecapai keputusan yang wajar untuk masa depannya. Kaunseling juga ialah satu keadaan dimana proses untuk membantu individu yang bermasalah, Krumboltz dan Thoreson (1976). Selain itu, ia juga merujuk kepada bagaimana membantu seseorang individu untuk menyelesaikan masalah personal, perasaan dan cara untuk membuat keputusan. Seterusnya kaunseling juga merupakan satu proses pertemuan secara interaktif iaitu bersemuka antara kaunselor dan klien sehingga berlaku perubahan pada diri klien tersebut, Patterson dan Eisenberg (1983). Oleh itu, maksud kaunseling dapat disimpulkan sebagai suatu proses bantuan secara profesional untuk bimbingan klien memahami dirinya dan suasana sekelilingnya. Bimbingan ini dilakukan sehingga kelihatan perubahan yang positif kepada klien tersebut.

2.1MATLAMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah bertujuan membantu murid-murid agar lebih prihatin tentang keperluan dan potensi diri serta membina kemahiran menyelesaikan konflik diri. Kaunseling di sekolah harus dijalankan serentak sengan aktiviti penggayaan dan pengukuhan sesuai dengan Dasar Pelaksanaan Kaunseling Sekolah yang telah diperkenalkan di Malaysia. Oleh itu, proses membantu ini melibatkan usaha kolektif antara kaunselor, guru, rakan sebaya, ibu bapa dan murid itu sendiri. Bimbingan dan Kaunseling Sekolah lengkap dengan teori, prinsip dan kemahiran kaunseling boleh membantu guru memainkan peranan sebagai kaunselor untuk membantu murid-murid. Modul latihan yang dimuatkan dalam buku ini dapat dijadikan panduan kepada pihak yang bertanggunjawab agar dapat membantu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan minda serta shasiah murid-murid kea rah kematangan yang positif. Matlamat kaunseling yang juga melibatkan langkah pencegahan dapat dilaksa