#F ari snin B 'lib Januari, 1980 MALAYSIA - · PDF fileISLAM 1. Twin Haji Maiunoud Salim bin...

Click here to load reader

 • date post

  28-May-2019
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of #F ari snin B 'lib Januari, 1980 MALAYSIA - · PDF fileISLAM 1. Twin Haji Maiunoud Salim bin...

ailia z I#FWJ41 \ Hari IsninBil. 43 AJJJX 'lib Januari, 1980

MALAYSIA

PENYATA RASMI PARLIMENPARLIAMENTARY DEBATES

DEWAN NEGARASENATE

PARLIMEN KELIMAFifth Parliament

PENGGAL PERTAMAFirst Session

KANDUNGANNYA

JAWAPAN^JAWAPAN MULUT BAG! PERTANYAANPERTAN'AAN(Raangan 42131

RANG UNDANGUNDANG:

Rang Undan-undang Ub (Ilcu dan P uaian) (Plndaau) [R an42411

MALAYSIA

PARLIMEN KELIMA-DEWAN NEGARA

Penyata Rasmi Parlimen

PENGGAL PERTAMA

AHLI-AHLI DEWAN NEGARAYang Berhormat Tuan Yang diPertua, TUN DATO' HMI OMAR YOKE-LIN ONG, S.S.M., P.M.N.,

S.P.M.S ., S.P.D.K. (Dilantik).

Menteri Tak Berpotfolio, DATO HAJI MOHAMED BIN NASIR, S.P.M.K ., J.M.N.,J.P. (Kelantan).

Menteri Tak Berpotfolio, DATUK PENGIRAN OTHMAN BIN HMI PENGIRANRAUF, P.G.D.K., A.D.K. (Sabah).

Tuan (Timbalan) Yang di-Pertua, TAN SRI DATUK S. 0. K. UBAIDULLA, P.S.M.,D.P.M.S., J.M.N. (Dilantik).

Setiausaha Parlimen Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar, TUANLAW HIENG DING (Dilantik).

JENERAL TAN ' SRY HAJI ABDUL HAMID BIN BIDIN, P.S.M., S.P. M.K., D.I.M.P.,J.M.N., P.M.P., P.P.T., P.J.K. (Dilantik).

n.' . TURN. ABDUL RAZAK, BIN ABU SAMAH, A.M:N., .P,J.K. (Dilantik).

,,.,,, TAN SRI :DATO' HAJI ABDUL RAZAK BIN HAJI HUSAIN, P.S.M., D.S.W., J.S.M.,.S.M.P. (Dilantik).

TUAN HAJI ABDUL SHMAD BIN SAID (Dilantik) :

TURN ABDULLAII BIN SALLEH (Perlis)."

TUAN V. V. ABOO, J.S.M., A.M.N., 3.P. (Dilantik).

,,

,,

DATUK HAJI AHMAD BIN ARSHAD, D.P.M.J., A.M.N., S.M.J. J.P. (Johor).

DATO HAJI AHMAD BIN HAM ITHNIN, D.M.S.M., K.M.N., A.M.N., J.P. (Dilantik).

TUAN ALEXANDER Y. L. LEE (Dilantik).

TUAN HAJI ARIFFIN BIN HAJI SALLEH, K.M.N., S.M.K. (Dilantik).

DATUK CHONG Foo KHIN, D.S.K.D., K.M.N.; P.J.K., P.P.T., J.P, (Negeri Sembilan).

DATUK CHONG Foo KHIN, D,S.K.D., K.M.N., P.J.K., .P.P.T., J.P.(Negeri Sembilan).

DATUK CHOO CHING HWA, D.P.M.T., K.M.N., P.J.K., P.P.N., J.P. (Dilantik).

DR CHOO KOOI FOOK (Dilantik).

TURN CHUA CHING CHONG, P.J.K., J .P. (Melaka).

DATUK CHUA SONG LIM, S.P. MJ., S.S .I.J., J.M.N. P.L$,, J.P. (Johor).

,^ PUAN DASIMAH DASI t , A.Vf.N., I .?., P.Q.T. i ntik).

4207 7 JANUARI 1980

Yang Berhormat TUAN HAJI FADZIL BINS AHMAD, A.M.N. (Kedah).

4208

PUAN HAJJAH FATIMAH BINTI HAJI SALIM, A. M.N., P.I.S ., S.M.J. (Dilantik).

TUAN T. S. GABRIEL (Dilantik).

DATUK SERI HAJI .HUSSEIN..BIN. M.OHD.....NOORDIN, S .P.M.P., D .P.M.P., J.M.N.,P.J.K., J.P. (Dilantik).`

TUAN IBRAHIM BIN ABDULLAH, A.M.N., A .M.P., P.J . K., J.P. (Perak).

DATO .HAJI IBRAHIM BIN HAJI YAACOB, D.P,M.S ., J.S.M., P .J.K., J.P. (Dilantik).

TUAN ISMAIL BIN HASHIM, K.M.N., A.M. N., P.B.M . , J.P. Melaka .

TUAN ISMAIL BIN SHEIKH IBRAHIM, P.P.N. (Penis).' . ,

TUAN JOSEPH. UNTING ANAK UMANG, P.B. S. (Sarawak).

TUAN KAM WOoN WAH, J.P. (Dilantik).

TUAN KAMARUL ARIFFIN BIN MOHAMED YASSIN (Dilantik).

TUAN K. KUMARAN, K.M.N., P.M.P., P.P.T. (bilantik).TUAN HAJI KHALID BIN HAJI ABDULLAH, I.M.N., S.D..K., J.P. (Dilantik).

TUAN HAJI LATIP BIN HAJI DRIS (Dilantik).

TAN SRI LEE BOON CHIM, P.S.M., S.M.S. (Dilantik).

TAN SRI: DATUK LEE LOY SENG, P.S.M., D.P.M.P., J.P. (Perak).

TUAN M. MAHALINGAM, J.P. (Dilantik).

DATIN HAJJAH MAHIMON BINTI HAJI HARUN, S.M.P., A.M.N., J.P. (Pahang).

TUAN HAJI MAHMOUD alias MAHMOUD SALIM BIN HAJI MOHAMAD, S.M.T.,A.M.N., P.J.K. (Trengganu).

TURN MICHAEL WONG KUAN LEE (Dilantik).

TUAN HAJI MOHD. AWN BIN HAJI YAAKUB, P.M.K (Kelantan).

TUAN HAJI MOHD. AZLAN KINJAWAN alias PHILIP MI:JA (Dilantik).

.,, TAN SRI HAJI MOHD. GHAZALI BIN HAJI JAW!, P.M.N., S.P.C.M., P.N.B.S., S.P.D.K.

(Dilantik).

DATUK MOHD. TAHIR BIN ABDUL MAJID, D.P.M.S., S.M.S., K .M.N., P.J.K.(Dilantik).

DATO' HAJI MUSTAPHA BIN HAJI ABDUL JABAR, D.P.M.S., J.M.N., J.P. (Dliantik).

TUAN HAJI NORDIN BIN PESAH, K.M.N., A. M.N., P.J .K., J.P. (Negeri Sembilan).

TUAN OH SIEW AUN, J .P. (Palau Pinang).

DATO HAJI DTHMAN BIN HAJI ABDULLAH, D.P.M.J ., P.C.M. (Dilantik).

TOK PANGKU PANDAK HAMID BIN PUTEH JALI, P .J.K. (Dilantik).

DATO' PHUA CHENG LEONG, J. P. (Pahang).

PUAN RAHMAH BINTI OTHMAN, J.S.M., A.M.N., P.J.K. (Dilantik).

RAJA DATUK NONG CHIK BIN RAJA ISHAK, D.P.M.S., J.S.M., S .M.S., P.J.K.

r (Selangor):

TUAN S. L RAJAH, B. SCI., P .I.s. -(Dilaiflik).t. _ #

4 7 JANUAR I9SO 4210Yang Berhormat PUAN HAJJAH SALMAH BINTI SHEIKH HUSSAIN, A.M.N., P . K.T. (Dilantik).

TAN SRI DATUK DR C. SINNADURAI , P.S.M., P.S.D., P.N.B.S., D.P.M.P., J.M.N.,C.M.B., P.J.K. (Dilantik).

TURN S. SUBRAMANIAM (Dilantik).

DATO SULAIMAN NINAM SHAH , S.P.MJ ., S.S.I.J., J . M.N., B.S.I., P.I.S., J.P.(Dilantik).

DATUK SYED HASSAN AIDID, D.P.M.N., J . M.N., P.J.K., J.P. (Pulau Pinang).

TURN TING MINE ' HIA alias TiNG. MING HOI (Sarawak).

PUAN HAJJAH . TOM SAODAH BINTI HAJI OTHMAN, A.M.N., P.P.N..(Kedah).

DATUK DR WEE KHOON HOCK, D.P . M.K., A.K ., SB. ST. J.,. Datuk Kaya .. Pati(Dilantik).

TUAN WONG KIE NA! (Dilantik).

TUAN YAP PENG alias YAP PIANG TAU (Selangor).

TAN SRI DATUK YEH PAU TZU., P.S:M., P.G .D.K., A.M .N. (Sabah).

PUAN ZAWIAH BINTI ABDULLAH, P.J.K., P.P.N. (Trengganu).

4211 7 JANUARI 1980

DEWAN NEGARA

PEGAWAF PEGAWAI KANAN

Setiausaha Dewan Negara: Haji Ahmad Hasmuni bin Haji Hussein.

Timbalan Setiausaha : Mohd. Saileh bin Abu Bakar.

Penolong Setiausaha : Ghazali bin Haji Abdul Hamid.

BAHAGIAN PENYATA RASMI PARLIMEN

Penyunting : Yahya Manap.

Penolong Penyunting: P. B. Menon.

Penolong Penyunting : Haji Osman bin Sidik.

Pemberita pemberita

N. Ramaswamy.

Louis Yeoh Sim Ngoh.

Abdul Rahman bin Haji Abu Samah

Suhor bin Husin.

Amran bin Ahmad.

Mohd. Saleh bin Mohd. Yusof.

Margaret Chye Kim Lian.

Puan Ng Chong Kin.

Puan Kong Yooi Thong.

Juliah binti Awam.

Supiah binti Dewak.

Ismail bin Hassan.

Shamsiah binti Mohd. Yusof.

Kalsom binti Ghazali.

BENTARA MESYUARAT

4212

Mejar (B) Shariff bin Md. Saar!

4211 7 JANUARI 1980 4214

MALAYSIA

DEWAN NEGARA

min, 7hb Januari,1980

Mesyuarat dimula n pads pukul 2.30 penang

DOA

(Tuan Yang diPertua mempengerusikanMesyuarat)

JAWAPANJAWAPANMU.LUT BALI

PERTAN YAA N P E RTAN YAAN

PERJANJIAN NEGARA-NEGARAPERTUBUHAN PERSIDANGAN

ISLAM

1. Twin Haji Maiunoud Salim bin HajiMohamad minta Menteri Luar Negeri me-nyatakan sama ada Malaysia adalah salahsebuah negara yang menandatangani Per-janjian Am mengenai kerjasama ekonomi,teknik dan perdagangan yang diluluskandalam bulan Mei 1977 antara negara-negaraIslam; jika ya, nyatakan bola Malaysia di-jangka akan mengesahkannya.

Timbalan Meri . Luar Negeri (Dato'Mokhtar bin Haji Hashim): Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman Ahli Yang Ber-hormat Malaysia adalah di antara daripada26 negara-negara Pertubuhan PersidanganIslam yang telah menandatangani Perjanjianini pada bulan Mei, 1977. Setakat ini hanyaBangladesh, Senegal, Republik Arab Mesir,Niger, Pakistan dan Arab Emiriah Bersatutelah mengesahkan perjanjian mi. Malaysiamasih lagi dalam proses pengesahan per-janjian mi.

Datuk Haji Ahmad bin. Arshad: TuanYang di-Pertua, soalan tambahan. Menurutketerangan Yang Berhormat TimbalanMenteri yang berkenaan bahawa Malaysiaakan memproses perjanjian yang berkenaanini. Apakah yang menyebabkan sehinggasetakat ini proses itu belum dapat dibuat danbelum dapat ditandatangani. AdakahMalaysia bercadang bahawa tidak mahumasuk dalam perikatan perjanjian itu.

Dato' Mokhtar bin Haji Hashim: TuanYang di-Pertua, saga menyatakan tadi,masih lagi dalam proses pengesahan danbukannya akan mengesahkan.

Ada beberapa perkara yang masih dalampertimbangan kita terutama sekali perkara-perkara yang mungkin akan melibatkanimplikasi terhadap perjanjian dua hala(bilateral) dengan negara-negara anggotapertubuhan ini yang telahpun diadakan per-janjian yang mungkin sama bentuknya nantisebab itu, dalam pengkajian kita ini, kitssedang meneliti apakah perkara-perkarayang mungkin akan menimbulkan per+canggahan yang perlu dielakkan jikaiau danapabila kits mengesahkan perjanjian itukelak.

Tuan Haji Mahmoud Sakai bin HajiMohaxnad: Bolehkah Yang BerhormatTimbalan Menteri memberitahu kenapa diantara negara-negara Islam begitu sekalilembabnya untuk mengesahkan perjanjianyang begitu penting dari tahun 1977 sampaitahun 1980 tidak sampai suku negeri-negeriyang mengesahkannya manakala tiga sukulagi belum.

Dato' Mokhtar bin Haji Hashi m: TuanYang di-Pertua, bagi Malaysia selaku salahsatu daripada negara anggota, sebab ke-lewatan telahpun saya terangkan tali dansebab-sebab kenapa negara- negara yang lainyang menjadi ahli Pertubuhan PerjanjianIslam ini lewat mengesahkannya ini masing-masing mempunyai masalah sendiri yangmungkin serupa sepertimana yang berlaku diMalaysia mempunyai keadaankeadaan kitayang tersendiri juga yang membawa kepadakelewatan ini dan says tidak dapatlah me-nyatakan bagi pihak negara-negara yang lainitu apakah sebabnya kelewatan bagi pihakmereka itu tunbul.

42F5 7 J UARF 1980

PENTADBIRAN KERAJAAN

2. Tuan Ibrahim bin Abdullah minta Per-dana Menteri menyatakan sama ada beliaubercadang mengujudkan satu sistem di manapegawai-pegawai Kerajaan boleti menge-. mukakan cadangan-cadangan yang bolehmembawa kepada membaiki kecekapanpentadbiran Kerajaan serta juga