FADZLY FADZIL BIN ABDUL RAHIM UNIVERSITI TEKNOLOGI ...· topic for lesson the Engineering Drawing

download FADZLY FADZIL BIN ABDUL RAHIM UNIVERSITI TEKNOLOGI ...· topic for lesson the Engineering Drawing

of 27

 • date post

  07-Apr-2019
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of FADZLY FADZIL BIN ABDUL RAHIM UNIVERSITI TEKNOLOGI ...· topic for lesson the Engineering Drawing

PEMBINAAN PERISIAN MULTIMEDIA INTERAKTIF

BAGI LUKISAN KEJURUTERAAN

( ISOMETRI : KAEDAH KOTAK )

FADZLY FADZIL BIN ABDUL RAHIM

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

2004

2

PEMBINAAN PERISIAN MULTIMEDIA INTERAKSI

BAGI LUKISAN KEJURUTERAAN

( ISOMETRI : KAEDAH KOTAK )

FADZLY FADZIL BIN ABDUL RAHIM

Laporan Projek ini Dikemukakan

Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat

Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan

(Kejuruteraan Awam)

FAKULTI PENDIDIKAN

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

2004

ii

iii

DEDIKASI

Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani.

Segala pujian atas limpah dan kurnia Allah S.W.T tuhan seluruh alam.

Selawat dan salam ke atas junjungan nabi Muhammad S.A.W.

Buat ibuku,

Hasni binti Haji Mohamad

Sesungguhnya tidak dapatku luahkan dengan kata-kata hanya doamu mengiringi

kejayaan perjalanan hidup anakandamu ini. Impian ayahanda dan bonda lebih sedekad

yang lalu kini telah tertunai jua.

Buat adinda-adindaku

Norhaslira, Fariul Fadzil, Norhasliza, Norhaslina,

Abdul Rahman dan Nur Amira.

terima kasih atas segalanya.

Buat bapa dan ibu mertuaku,

Haji Md. Nawi bin Abd. Rahman Che Munah binti Awg. Kechik

Segala dorongan dan pengertian tidak termampu diungkapkan

dengan kata-kata. Hanya Allah sahaja yang maha mengetahui dan membalasnya serta

maafkanlah segala kekhilafan yang lalu.

Buat isteri tercinta Mariah Binti Md. Nawi yang tersayang,

Ketahuilah segala pengorbanan dan keperitan dalam menghadapi dugaan hidup selama

ini tetap

menjadi teladan dan kenangan kita bersama .

Semoga Allah memberi hidayah dan membuka pintu rahmatNya.

iv

PENGHARGAAN

Segala puji-pujian kehadrat Allah S.W.T. kerana dengan limpah rahmat dan

hidayahNya, penyelidikan ini dapat disempurnakan seperti yang dicita-citakan. Selawat

dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W. pesuruh Allah yang amat

dikasihi.

Setinggi-tinggi ucapan penghargaan kepada penasihat penyelidikan, PM. DR.

Widad bt Othman dan PM DR. Rio Sumarni Shariffudin yang telah banyak memberi

bimbingan, panduan serta tunjuk ajar bagi membangunkan perisian. Terima kasih yang

tidak terhingga dan hanya Allah S.W.T. yang mengetahui dan membalas jasa-jasa yang

sangat besar ini.

Sekalung ucapan terima kasih kepada para sahabat seperjuangan Roshaizat,

Mohd. Helmi, Mike dan Jabdullah yang telah sama-sama berusaha serta berkongsi idea

semasa membangunkan perisian. Tidak lupa juga kepada mereka yang terlibat dan

membantu secara langsung dalam penyelidikan ini.

Penghargaan ini juga ditujukan khas bonda yang tanpa jemu mendoakan

kejayaan saya dan tidak lupa juga buat bapa dan ibu mertua yang banyak memberi

dorongan yang tidak termampu dibalas.

Akhir sekali untuk isteriku yang tercinta Mariah binti Md. Nawi yang banyak

berkorban serta memahami perjuangan ini. Terima kasih di atas segala pengorbanan,

sokongan dan kasih sayang ikhlas tanpa batas.

v

ABSTRAK

Pembangunan kemudahan penggunaan teknologi maklumat menyebabkan

wujudnya satu kemudahan perolehan ilmu yang tiada batasannya. Penggunaan

komputer telah menjadi satu keperluan dalam kehidupan manusia. Aplikasi teknologi

ini telah membantu para pendidik serta pelajar sebagai satu alat bantuan mengajar

(ABM) dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran Berbantukan

Komputer (PBK) menjadi satu fenomena yang penting dalam meningkatkan mutu

pendidikan di negara. Penggunaan PBK akan membantu mempermudahkan proses

pengajaran dan pembelajaran setiap individu yang menggunakanya. Projek kajian ini

adalah bertujuan membina satu perisian multimedia yang interaktif dalam

menambahkan koleksi PBK di sekolah. PBK ini dibangunkan berpandukan kepada

sukatan pelajaran Lukisan Kejuruteraan dalam tajuk Isometri: Kaedah Kotak. Beberapa

jenis perisian telah digunakan antaranya seperti Micromedia Flash MX, Adobe

Photoshop dan Xara Menu Maker dalam memantapkan persembahan perisian. Ciri-ciri

interaktif telah diterapkan semasa merekabentuk perisian ini. Pengguna boleh melayari

secara rawak ke bahagian-bahagian yang dikehendaki. Untuk kemudahan pengguna,

perisian ini dipakejkan ke dalam CD-ROM. Di harap perisian ini dapat membantu serta

meningkatkan lagi kemudahan proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran

Lukisan Kejuruteraan bagi tajuk Isometri: Kaedah Kotak.

vi

ABSTRACT

The current progresses in IT facalities have developed an unlimited source of

information. Computers today have become a necessity in our daily lives. Also

computer technology can be and have been used to enrich the teaching and learning

process. Computer assisted learning (CAL) will definitely upgrade the quality of

teaching and learning in Malaysia. Furthermore CAL will simplify the teaching and

learning process. The aim of this project is to build new interactive multimedia software

in addition to the CAL collection already available in school. It is developed based on a

topic for lesson the Engineering Drawing titled Isometric: Box Method. A few soft

wares have been used in the programming such as Micromedia Flash MX, Adobe

Photoshop and Xara menu Maker to make this software more presentable. Also some

interactive characteristics have been installed in this software. Users can randomly surf

any sections in the software as required. For users convenience, this software is

packaged and available in CDROM. It is hoped that this software can help to increase

available facilities in the process of teaching and learning Engineering Drawing.

vii

KANDUNGAN

BAB PERKARA MUKA SURAT

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGAKUAN ii

DEDIKASI iii

PENGHARGAAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

KANDUNGAN vii

SENARAI RAJAH xiii

SENARAI JADUAL xv

SENARAI LAMPIRAN xvi

BAHAGIAN SATU

PENDAHULUAN

BAB 1 PENGENALAN 1

1.1 Pendahuluan. 1

1.2 Latar Belakang Masalah. 2

1.3 Pernyataan Masalah. 5

viii

1.4 Rasional Pemilihan Tajuk 6

1.5 Objektif Pembinaan Perisian 7

1.6 Kepentingan Kajian 7

1.7 Batasan Kajian 8

1.8 Definisi Terminologi 8

1.8.1 Pembelajaran 9

1.8.2 Pengajaran 9

1.8.3 Pengguna 9

1.8.4 Pelajar 9

1.8.5 Lukisan Kejuruteraan 10

BAHAGIAN DUA

SOROTAN PENULISAN

BAB II SOROTAN PENULISAN 11

2.1 Pengenalan 11

2.2 Teori Pembelajaran 11

2.3 Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) 12

2.4 Multimedia 14

2.5 Elemen-Elemen Dalam Multimedia 16

2.5.1 Teks 16

2.5.2 Grafik 17

2.5.3 Audio 18

2.5.4 Animasi 18

2.5.5 Video 19

2.5.6 Interaksi 19

2.6 Pendidikan Melalui Multimedia 20

2.7 Keberkesanan Multimedia Dalam Pendidikan 21

ix

2.8 Kelebihan Multimedia Dalam Pembelajaran 22

2.8.1 Kawalan Pembelajaran 22

2.8.2 Penglibatan Pelajar Secara Aktif 22

2.8.3 Keanjalan Dalam Pembelajaran 23

2.8.4 Alat Penyelidikan 23

2.8.5 Merangsangkan Pembelajaran 24

2.8.6 Kebolehulangan 24

BAHAGIAN TIGA

REKABENTUK KAJIAN

BAB III REKABENTUK KAJIAN 25

3.1 Pengenalan. 25

3.2 Rekabentuk Bersistematik Untuk Perisian Pengajaran

Dan Pembelajaran Berbantukan Komputer Multimedia

Interaktif 25

3.2.1 Menganalisis Pengguna 26

3.2.1.1 Analisis Terhadap Ciri-ciri Pengguna 28

3.2.1.2 Analisis Terhadap Gaya Pembelajaran

Pengguna 28

3.2.2 Penyataan Objektif 29

3.2.3 Pemilihan Kaedah, Media dan Bahan Pengajaran 29

3.2.4 Penggunaan Media dan Bahan Pengajaran 30

3.2.4.1 Teks 31

3.2.4.2 Warna 31

3.2.4.3 Grafik 31

3.2.4.4 Audio 32

3.2.4.5 Animasi 32

x

3.2.5 Keperluan Penglibatan Pengguna Dalam

Pembelajaran 32

3.2.6 Penilaian dan Pengubahsuaian 33

3.2.6.1 Penilaian Formatif 33

3.2.6.2 Pernilaian Sumatif 34

3.3 Penggunaan Perisian dan Perkakas 34

3.3.1 Alat Pengarangan (Authoring Tool) 34

3.3.2 Perkakas (Hardware) 35

3.3.3 Perisian (Software) 36

3.4 Carta Alir Rekabentuk Perisian 36

3.4.1 Menu Utama 37

3.4.2 Pengenalan 37

3.4.3 Binaan 39

3.4.4 Aplikasi 40

3.4.5 Tutorial 42

3.4.6 Bantuan 43

BAHAGIAN EMPAT

PERISIAN ISOMETRI KAEDAH KOTAK

BAB IV PERISIAN ISOMETRI KAEDAH KOTAK 45

4.1 Pengenalan 45

4.2 Pakej Perisian 45

4.3 Kaedah Penggunaan P