FAEDAH-FAEDAH PRODUK SALINAN DISAHKAN BENAR Files...DISAHKAN BENAR Salinan dokumen disahkan benar...

21
FAEDAH-FAEDAH PRODUK SALINAN DISAHKAN BENAR Salinan dokumen disahkan benar secara digital Salinan dokumen disahkan benar secara manual Permohonan boleh dibuat secara atas talian 24/7 Permohonan melalui kaunter dan terikat pada waktu pejabat sahaja Penjanaan secara terus (automatik) Proses memerlukan masa yang panjang Mempunyai audit log Tiada audit log untuk mengesan permohonan

Transcript of FAEDAH-FAEDAH PRODUK SALINAN DISAHKAN BENAR Files...DISAHKAN BENAR Salinan dokumen disahkan benar...

FAEDAH-FAEDAH PRODUK SALINAN

DISAHKAN BENAR

Salinan dokumen disahkan benarsecara digital

Salinan dokumen disahkan benarsecara manual

Permohonan boleh dibuat secaraatas talian 24/7

Permohonan melalui kaunter dan terikat pada waktu pejabat sahaja

Penjanaan secara terus (automatik) Proses memerlukan masa yang panjang

Mempunyai audit log Tiada audit log untuk mengesanpermohonan

FAEDAH-FAEDAH PRODUK SALINAN

DISAHKAN BENAR

Salinan dokumen disahkan benarsecara digital

Salinan dokumen disahkan benarsecara manual

Kekunci tandatangan peribadi yang dilindungi oleh pemilik kekunci (SSM) dan prosedur dilaksanakan oleh CA yang diberi kuasa iaitu POS DigicertSdn Bhd

Tandatangan secara manual olehpegawai tertentu yang diberi kuasa

Dokumen adalah sahih dan dibekalkan dari sumber yang sah

Dokumen boleh dipalsukan denganmemalsukan tandatangan pegawaipengesah

Sebarang pindaan kepada dokumenakan dapat dikesan kerana ciri-ciri‘crypthographic’

Sebarang pindaan kepada dokumensukar dikesan

S A L I N A N D O K U M E N D I S A H K A N B E N A R S E C A R A D I G I T A L

33

Proses pengesahan secara digital oleh PosDigicert Sdn Bhd (457608-K), syarikat yangdiberi kuasa sebagai Certification Authority diMalaysia di bawah S8, Akta Tandatangan Digital1997 dan Peraturan Tandatangan Digital 1998.

Produk ini boleh diperolehi secara online melaluiportal Mydata SSM di Capaianhttps://www.mydata-ssm.com.my

Contoh: Salinan Sijil Perakuan disahkan benarsecara digital

34

Contoh: Salinan imej dokumen disahkan benarsecara digital

35

Cara semakan

3 cara semakan untuk menentukankesahihan dokumen:

Salinan sijil digital

Salinan dokumen bercetak

Verify melalui laman web

Langkah-langkah pengesahansalinan sijil digital

Buka salinan dokumendigital menggunakanAdobe Reader versi 10 dan ke atas

Muat turun sijil digital (one time only) melaluiportal https://www.digicert.com.my/downloadpage/root-certificate. Dan ikuti panduan

Sahkan dokumen digital melalui maklumat yang ditunjukan dalam Adobe Reader

Langkah-langkah pengesahan salinan cetak

Muat turun Aplikasi ‘digicert secured QR reader” ke telefon

pintar

Imbas QR code padasalinan dokumen

cetak menggunakanapplikasi tersebut

Bandingkanmaklumat yang terpapar pada

applikasi tersebutdengan salinancetak

TERIMA KASIH

41

MAKLUMA T TAMBAHA N

42

Saluran Ejen Pembaharuan Perniagaan

Saluran EzBiz Online, Kiosk, On.The.Go

Produk Dokumen Disahkan benar Secara

Digital

43

Pembaharuanpendaftaranperniagaan

Pembayarankompaun

Pembaharuanpendaftaranperniagaan

Pembayarankompaun

Penjualanmaklumatperniagaan

bermulaOgos2016

bermulaJulai2011

400 cawangan

148cawangan

S A L U R A N E J E N P E M B A H A R U A N

P E R N I A G A A N

44

S A L U R A N

P E M B A H A R U A N

P E R N I A G A A N - E z B i z

EzBiz OnlineSERVICES OFFERED

Registration of business1

Renewal of business registration

• Compound payment

• Business Info

45

Register as user

at

ezbiz.ssm.com.my

Verify as user at

any SSM offices

Enjoy registering

and renewing

businesses

Follow these 3 easy steps

2

3 Business changes

• Business Info

4 Termination of Business (Coming Soon!)

• Business Info

5 Compound payment (Coming Soon!)

EzBiz OnlinePembaharuan pendaftaran perniagaan

(Borang A1) melalui portal EzBiz Online

bermula pada 15 Januari 2016.

Pendaftaran perniagaan baru (Borang A)

melalui portal EzBiz Online dilancarkan pada

1 Ogos 2016.

Pendaftaran Perniagaan

• Pendaftaran perniagaan biasa

• Inkubator bagi usahawan online di Sarawak

1

Pembaharuan Perniagaan

• Bayaran kompaun

• Maklumat perniagaan

2

3 Perubahan Maklumat Perniagaan

• Maklumat perniagaan

4 Penamatan Perniagaan (Akan Datang!)

• Maklumat Perniagaan

5 Bayaran Kompaun (Akan Datang

47

1• User must have an email address, MyKad & Internet excess

2• Go to the website: www.ssm.com.my and click on EZBIZ icon

3• Register as EZBIZ user (Click Sign Up)

4

• Follow instruction on e-mail from [email protected] & go to the nearest SSM Office to validate & activate as EZBIZ

5• Follow the instruction as shown on the screen according to EZBIZ

service required

6• Notification payment and application result via e-mail

7• Check on status at ‘HOME’ at ‘EZBIZ’

STEPS TO USE THE EZBIZ ONLINE SERVICES

EzBiz OnlineManfaat Penggunaan EzBiz Online

Pendaftaran boleh di lakukan di mana-mana dan pada bila-bila

masa.

Proses pendaftaran serta kelulusan lebih mudah dan pantas.

Menggurangkan kesesakan di kaunter perkhidmatan.

Penjimatan masa, guna tenaga dan alatulis.

Berbanding dengan e-Lodgement, integriti maklumat lebih

terjamin.

Selaras dengan perkembangan teknologi masa kini.

EZBIZ Kiosk

49

Renewal of business registrationIncluding branches

1

Payment of compound 2

Purchase of business profile 3

Current locations• SSM KL Sentral

• SSM UTC Pudu Sentral

• SSM KPDNKK Putrajaya

• SSM Penang

• SSM Johor Bahru

• SSM Selangor

4

Future services• EzBiz Online user registration

• Company profile

• Cashless Payment

5

SERVICES OFFERED

EZBIZ On.The.Go

50

All business registration related transactions• Registration of a business, changes

• Renewal, EzBiz User registration

• Adding branches, termination

• Advisory on LLP, CBID, other SSM Products

1

SERVICES OFFERED

TERIMA KASIH

51