Fail Meja Guru Bertugas Mingguan

download Fail Meja Guru Bertugas Mingguan

of 30

 • date post

  02-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  274
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Fail Meja Guru Bertugas Mingguan

 • 8/10/2019 Fail Meja Guru Bertugas Mingguan

  1/30

  SMK MEDAMIT FAIL MEJAGURU BERTUGAS MINGGUAN

  PERKARA HALAMAN

  Objektif Guru Bertugas Mingguan 1

  Senarai Tugas Guru Bertugas Mingguan 1 2

  Senarai Tugas, Kuasa dan Hubungan Pegawai dengan Pegawai Lain 3 !arta Organisasi Kedudukan Pegawai "

  Pr#ses Bertugas $aktu Pagi % &

  Pr#ses Bertugas $aktu 'e(at 1) 13

  Pr#ses Bertugas $aktu Ba*ik 1 1+

  Pr#ses Bertugas $aktu Per(i-unan 1. 21

  Pr#ses Bertugas $aktu Petang 22 2"

  Pr#ses Bertugas Mebuat La-#ran 2% / 2&

  )

  KANDUNGAN

  KANDUNGAN

 • 8/10/2019 Fail Meja Guru Bertugas Mingguan

  2/30

  SMK MEDAMIT FAIL MEJAGURU BERTUGAS MINGGUAN

  GURU BERTUGAS MINGGUAN

  1. OBJEKTIF GURU BERTUGAS MINGGUAN

  101 Mebantu guru dis*i-in engawa* dis*i-in di ka*angan -e*ajar

  102 Mebantu guru dis*i-in eastikan -er(i-unan sek#*a( berja*an dengan

  *anar

  103 Mebantu guru dis*i-in engurus asa*a( dis*i-in -e*ajar

  2. SENARAI TUGAS GURU BERTUGAS MINGGUAN

  a Guru bertugas (arian (endak*a( datang sek#*a( %1) -agi dan ba*ik

  se*e-as -e*ajar asraa (abis be*ajar -etang iaitu 3)-0

  b Meastikan bi*ik/bi*ik darja( te*a( disa-u, sa-a(/sara- te*a( dibuang

  serta *a-u dan ki-as4tingka- te*a( ditutu- sete*a( taat -ersek#*a(an

  Mengawasi disi-*in -e*ajar di *uar waktu be*ajar se-erti waktu re(at,sekitar kawasan sek#*a( dan engabi* tindakan 5ang segera dan

  unasaba(6 jika -er*u

  d Mengawasi kebersi(an bi*ik/bi*ik darja(, tandas, kantin, bi*ik/bi*ik k(as

  dan kawasan sek#*a(

  e Mengawasi -e*ajar ene-ati waktu datang dan -u*ang ke sek#*a(, asa

  re(at dan asa -ertukaran guru0

  f Menentukan kese*aatan -e*ajar di sekitar kawasan sek#*a( sertaengawasi (arta benda sek#*a(

  1

 • 8/10/2019 Fail Meja Guru Bertugas Mingguan

  3/30

  SMK MEDAMIT FAIL MEJAGURU BERTUGAS MINGGUAN

  g Mebuat atatan engenai -erkara/-erkara -enting 5ang ber*aku

  se-anjang (ari4inggu -ersek#*a(an ke da*a Buku La-#ran Bertugas,antara -erkara/-erkara 5ang diatat ia*a(

  Perkara 5ang terjadi -ada inggu bertugas

  *awatan/*awatan4-e*awat

  ua-an4-enguuan/-enguuan da*a -er(i-unan

  ( Mebuat *a-#ran di da*a Buku La-#ran Bertugas 5ang disediakan dan

  ka*au -er*u *a-#rkan terus ke-ada Pengetua su-a5a tindakan segera da-at

  diabi*

  i Per(i-unan

  Meastikan seua -e*ajar berada di ta-ak -er(i-unan se*ewat/

  *ewatn5a %)a0

  Meastikan seua ki-as dan *a-u ditutu- seasa -er(i-unan

  Mengawa* disi-*in -e*ajar seasa -er(i-unan

  2

 • 8/10/2019 Fail Meja Guru Bertugas Mingguan

  4/30

  SMK MEDAMIT FAIL MEJAGURU BERTUGAS MINGGUAN

  3. SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI

  LAIN

  JAWATAN : GURU BERTUGAS MINGGUAN

  Tugas Pga!a" A#asa$

  %a$g A&a Hu'u$ga$

  Tugas &a$

  Ta$ggu$g(a!a'

  Kuasa %a$g

  D"')"

  Tugas Pga!a"*

  Pga!a" La"$ %a$g

  A&a Hu'u$ga$ S)#a

  J$"s Hu'u$ga$

  10 Pengetua

  enge*uarkanara(an0

  20 Pen#*#ng Kanan

  Ha* 7(wa* Murid eastikan

  ara(an

  dija*ankan0

  10 Bertugas sekurang/

  kurangn5a 1" init

  sebe*u -ersek#*a(an

  beru*a dan -u*ang

  sekurang/kurangn5a

  1" init sete*a(

  sek#*a( berak(ir0

  302 Meastikan bi*ik/

  bi*ik darja( te*a(

  disa-u, sa-a(/sara-

  te*a( dibuang serta

  *a-u dan

  ki-as4tingka- te*a(

  ditutu- sete*a( taat

  -ersek#*a(an

  303 Mengawasi disi-*in

  -e*ajar di *uar waktu

  be*ajar se-erti waktu

  re(at

  30 Mengawasi

  kebersi(an bi*ik/bi*ik

  darja(, tandas, kantin,

  bi*ik/bi*ik k(as dan

  kawasan sek#*a(

  30" Mengawasi -e*ajar

  ene-ati waktu

  datang dan -u*ang ke

  sek#*a(, asa re(at

  dan asa -ertukaran

  8ra(an

  Pengetua

  8ra(an

  Pengetua

  8ra(an

  Pengetua

  8ra(an

  Pengetua

  8ra(an

  Pengetua

  1010 Pentadbir sek#*a(

  1020 Pen5e*arasGuru Bertugas

  Mingguan

  1030 Guru 9is*i-in

  100 Pegawai 5angberkenaan0

  3

 • 8/10/2019 Fail Meja Guru Bertugas Mingguan

  5/30

  SMK MEDAMIT FAIL MEJAGURU BERTUGAS MINGGUAN

  guru0

  30% Menentukan

  kese*aatan -e*ajar di

  sekitar kawasan

  sek#*a( sertaengawasi (arta

  benda sek#*a(

  0+ Mebuat atatan

  engenai -erkara/

  -erkara -enting 5ang

  ber*aku se-anjang

  (ari4inggu

  30. Mebuat *a-#ran di

  da*a Buku La-#ranBertugas

  30& Per(i-unan

  Meastikan seua

  -e*ajar berada di

  ta-ak -er(i-unan

  se*ewat/*ewatn5a

  %)a0

  Meastikan seua

  ki-as dan *a-u

  ditutu- seasa

  -er(i-unan

  Mengawa* disi-*in

  -e*ajar seasa

  -er(i-unan

  8ra(an

  Pengetua

  8ra(an

  Pengetua

  8ra(an

  Pengetua

  8ra(an

  Pengetua

 • 8/10/2019 Fail Meja Guru Bertugas Mingguan

  6/30

  SMK MEDAMIT FAIL MEJAGURU BERTUGAS MINGGUAN

  +ARTA ORGANISASI KEDUDUKAN PEGAWAI

  "

 • 8/10/2019 Fail Meja Guru Bertugas Mingguan

  7/30

  SMK MEDAMIT FAIL MEJAGURU BERTUGAS MINGGUAN

  .- AKTIITI SETIAP FUNGSI UTAMA GURU BERTUGAS HARIAN

  .1 PROSES KERJA BERTUGAS WAKTU PAGI

  JAWATAN PROSES KERJA

  GURU BERTUGAS

  MINGGUAN

  Meneria ara(an dari-ada Ketua Ku-u*an

  Mu*a bertugas di -agar sek#*a( -ada %01) -agi

  Meastikan seua -e*ajar asuk ke kawasan sek#*a(

  se*e-as turun dari kereta0

  Meastikan -engawas bertugas di kawasan 5ang diteta-kansetia- -agi0

  Meastikan -e*ajar tidak ebawa barangan *arangan ke

  sek#*a(0

  Menatat naa -e*ajar 5ang datang *ewat ke sek#*a(

  %

 • 8/10/2019 Fail Meja Guru Bertugas Mingguan

  8/30

  SMK MEDAMIT FAIL MEJAGURU BERTUGAS MINGGUAN

  +ARTA ALIRAN

  Mu*a

  Meneria ara(an dari-ada KetuaKu-u*an

  Bertugas engikut waktu 5ang

  diteta-kan

  Meastikan -engawas bertugas

  Mebuat r#ndaan di *uar -intu -agar

  Menatat naa -e*ajar 5ang *ewat

  Taat

  +

 • 8/10/2019 Fail Meja Guru Bertugas Mingguan

  9/30

  SMK MEDAMIT FAIL MEJAGURU BERTUGAS MINGGUAN

  SENARAI SEMAK

  B"/ T"$&a0a$ Ta$&a0a$ +a#a#a$

  10 Meneria ara(an dari-ada Ketua Ku-u*an

  20 Mu*a bertugas di -agar sek#*a( -ada %01) -agi

  30 Meastikan seua -e*ajar asuk ke kawasansek#*a( se*e-as turun dari kereta0

  0 Meastikan -engawas bertugas di kawasan 5angditeta-kan setia- -agi

  "0 Meastikan -e*ajar tidak ebawa barangan*arangan ke sek#*a(0

  %0 Menatat naa -e*ajar 5ang datang *ewat ke sek#*a(

  .

 • 8/10/2019 Fail Meja Guru Bertugas Mingguan

  10/30

  SMK MEDAMIT FAIL MEJAGURU BERTUGAS MINGGUAN

  NORMA KERJA

  B"/ J$"s K)(a Masa %a$g

  D"a4'"/

  Ju4/a5 U$"#

  %a$gB6/5 D"(a/a$0a$

  Da/a4 S4"$ggu

  10 Meneria ara(an dari-ada Ketua

  Ku-u*an

  1 (ari

  20 Mu*a bertugas di -agar sek#*a( -ada

  %01) -agi

  : ja

  30 Meastikan seua -e*ajar asuk ke

  kawasan sek#*a( se*e-as turun darikereta0

  : ja

  0 Meastikan -engawas bertugas di

  kawasan 5ang diteta-kan setia- -agi0

  Berterusan

  "0 Meastikan -e*ajar tidak ebawa

  barangan *arangan ke sek#*a(0

  Berterusan

  %0 Menatat naa -e*ajar 5ang datang

  *ewat ke sek#*a(

  Berterusan

  &

 • 8/10/2019 Fail Meja Guru Bertugas Mingguan

  11/30

  SMK MEDAMIT FAIL MEJAGURU BERTUGAS MINGGUAN

  .2 PROSES KERJA BERTUGAS WAKTU REHAT

  JAWATAN PROSES KERJA

  GURU BERTUGAS

  MINGGUAN

  Meneria ara(an dari-ada Ketua Ku-u*an

  Bertugas di kawasan 5ang ditentukan #*e( ketua ku-u*an

  Mengawas kebersi(an di kawasan bertugas

  Mengawasi disi-*in -e*ajar se-anjang bertugas

  Meastikan -e*ajar bergerak ke da*a ke*as se*e-as *#eng

  berbun5i0

  +ARTA ALIRAN

  1)

 • 8/10/2019 Fail Meja Guru Bertugas Mingguan

  12/30

 • 8/10/2019 Fail Meja Guru Bertugas Mingguan

  13/30

  SMK MEDAMIT FAIL MEJAGURU BERTUGAS MINGGUAN

  10 Meneria ara(an dari-ada Ketua Ku-u*an

  20 Bertugas di kawasan 5ang ditentukan #*e(

  ketua ku-u*an

  30 Mengawas kebersi(an di kawasan bertugas

  0 Mengawasi disi-*in -e*ajar se-anjang bertugas

  "0 Meastikan -e*ajar bergerak ke da*a ke*as

  se*e-as *#eng berbun5i

  NORMA KERJA

  B"/ J$"s K)(a Masa %a$g Ju4/a5 U$"#

  12

 • 8/10/2019 Fail Meja Guru Bertugas Mingguan

  14/30

  SMK MEDAMIT FAIL MEJAGURU BERTUGAS MINGGUAN

  D"a4'"/ %a$g

  B6/5 D"(a/a$0a$

  Da/a4 S4"$ggu

  10 Meneria ara(an dari-ada Ketua

  Ku-u*an

  1 (ari

  20 Bertugas di kawasan 5ang ditentukan#*e( ketua ku-u*an

  : ja

  30 Mengawas kebersi(an di kawasan

  bertugas

  : ja

  0 Mengawasi disi-*in -e*ajarse-anjang bertugas

  Berterusan

  "0 Meastikan -e*ajar bergerak ke

  da*a ke*as se*e-as *#eng berbun5i0

  Berterusan

  .3 PROSES KERJA BERTUGAS WAKTU BALIK

  JAWATAN PROSES KERJA

  GURU BERTUGAS

  13

 • 8/10/2019 Fail Meja Guru Bertugas Mingguan

  15/30

  SMK MEDAMIT FAIL MEJAGURU BERTUGAS MINGGUAN

  MINGGUAN

  Meneria ara(an dari-ada Ketua Ku-u*an

  Bertugas di kawasan 5ang ditentukan #*e( ketua ku-u*an

  Mengawasi disi-*in -e*ajar se-anjang waktu ba*ik

  Meastikan bi*ik/bi*ik darja( te*a( disa-u, sa-a(/sara-

  te*a( dibuang serta *a-u dan ki-as4tingka- te*a( ditutu-

  sete*a( taat -ersek#*a(an

  +ARTA ALIRAN

  Mu*a

  1

 • 8/10/2019 Fail Meja Guru Bertugas Mingguan

  16/30

  SMK MEDAMIT