FAKTOR-FAKTOR KELEMAHAN PELAJAR DALAM · PDF filematematik. 1.4 Objektif Kajian Objektif...

of 23 /23
FAKTOR-FAKTOR KELEMAHAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIK DI PERINGKAT SEKOLAH RENDAH HABIBAH BINTI SUID UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Embed Size (px)

Transcript of FAKTOR-FAKTOR KELEMAHAN PELAJAR DALAM · PDF filematematik. 1.4 Objektif Kajian Objektif...

 • FAKTOR-FAKTOR KELEMAHAN PELAJAR

  DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIK

  DI PERINGKAT SEKOLAH RENDAH

  HABIBAH BINTI SUID

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

 • FAKTOR-FAKTOR KELEMAHAN PELAJAR

  DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIK

  DI PERINGKAT SEKOLAH RENDAH

  HABIBAH BINTI SUID

  Laporan Projek Ini Dikemukakan Sebagai

  Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat Penganugerahan

  Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Kimia)

  Fakulti pendidikan

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

  OKTOBER 2004

 • " Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan

  saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan

  penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Kimia)

 • ii

  Saya akui karya ini adalah kerja saya sendiri kecuali nukilan

  dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya

  jelaskan sumbernya.

 • iii

  DEDIKASI

  Khas buat emak dan abah yang di kasihi

  Siti Esah bt Din,

  Suid bin Ahmad,

  Pengorbanan dan doamu sumber kejayaanku dalam mengharungi kehidupan.

  Buat adindaku

  Nurul huda,Nurul Syuhada, Mohd Zul Fahmi dan Mohd Hanif Amirul..

  Jadikanlah kejayaanku ini sebagai satu hadiah

  Untuk memajukan diri di alam persekolahan

  Semoga kejayaan menanti kalian dan pastikan kalian memilikinya

  Teristimewa buatmu Noorhafizan

  Terima kasih atas sokongan dan semangat yang kau berikan.

 • iv

  PENGHARGAAN

  Terlebih dahulu saya memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah S.W.T kerana

  dengan limpah kurniaNya dapat saya menyempurnakan laporan Projek Sarjana Muda ini

  dengan jayanya. Saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada

  Profesor Dr. Sulaiman bin Yamin yang membimbing dan membantu saya dalam

  menjalankan penyelidikan ini.

  Tidak lupa juga jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Guru besar yang terlibat

  kerana telah memberikan kebenaran untuk saya menjalankan penyelidikan di sekolah-

  sekolah mereka. Kepada guru-guru dan pelajar-pelajar yang telah memberi kerjasama ,

  jutaan terima kasih diucapkan.

  Akhir sekali, terima kasih juga ditujukan kepada semua pihak yang terlibat sama

  ada secara langsung atau tidak langsung membantu menjayakan penyelidikan ini.

 • v

  ABSTRAK

  Kajian ini memberi tumpuan kepada mengenalpasti hubungkait antara empat

  faktor kelemahan pelajar dalam mata pelajaran matematik di peringkat sekolah rendah.

  Seramai 190 orang sampel telah dipilih secara rawak yang terdiri daripada pelajar-pelajar

  tahun enam di Sekolah Kebangsaan Kedawang, Sekolah Kebangsaan Bayas dan Sekolah

  Kebangsaan Nyior Chabang di daerah Pulau Langkawi. Instumen yang digunakan dalam

  kajian ini merupakan set soal selidik yang mengemukakan item-item berkaitan dengan

  faktor- faktor dalaman iaitu motivasi diri serta kesedaran pelajar terhadap kepentingan

  mempelajari mata pelajaran matematik. Seterusnya dikemukakan juga item-item yang

  berkaitan faktor luaran yang dianggap mempengaruhi pencapaian matematik pelajar, iaitu

  faktor sikap ibu bapa/penjaga dan pendekatan guru. Dapatan kajian menunjukkan bahawa

  empat faktor tersebut merupakan faktor- faktor kelemahan pelajar dalam mata pelajaran

  matematik.

 • vi

  ABSTRACT

  The purpose of this research was to study the relationship among the four factors

  that caused students weakness in mathematics at primary level. A sample of 190

  standard six students of Sekolah Kebangsaan Kedawang, Sekolah Kebangsaan Bayas

  and Sekolah Kebangsaan Nyior Chabang in the District of Langkawi Island were selected

  randomly. The instrument used in this study was a set of questionnaires based on the

  items related with the internal factors such as the students self-motivation and awareness

  of the importance of mathematics. The external factors that influence the students

  achievement are the parents attitude and the teachers approach. The finding show that

  the four factors were the factors identified which caused the students weakness in

  mathematics.

 • vii

  KANDUNGAN

  BAB PERKARA MUKA SURAT

  HALAMAN JUDUL i

  PENGAKUAN ii

  DEDIKASI iii

  PENGHARGAAN iv

  ABSTRAK v

  ABSTRACT vi

  KANDUNGAN vii

  SENARAI JADUAL xii

  SENARAI SINGKATAN xiii

  SENARAI LAMPIRAN xiv

  BAB I PENDAHULUAN 1

  1.0 Pengenalan 1

  1.1 Latar Belakang Masalah 3

  1.2 Pernyataan Masalah 5

  1.3 Objektif Kajian 5

  1.4 Persoalan Kajian 6

  1.5 Skop Kajian 6

 • viii

  1.6 Batasan Kajian 7

  1.7 Kepentingan Kajian 7

  1.8 Definisi Istilah 8

  1.8.1 Sikap 8

  1.8.2 Minat Pelajar 9

  1.8.3 Penguasaan Matematik Asas 10

  1.8.4 Motivasi Pelajar 10

  BAB II SOROTAN KAJIAN 10

  2.0 Pengenalan 10

  2.1 Sikap Dan Minat Pelajar 11

  2.2 Motivasi Pelajar 13

  2.2.1 Motivasi I ntrinsik 13

  2.2.2 Motivasi Ekstrinsik 14

  2.3 Persepsi Pelajar Terhadap Mata Pelajaran

  Matematik 17

  2.4 Sikap Ibu Bapa/Penjaga 18

  2.5 Persepsi Pelajar Terhadap Guru 20

  2.6 Kaedah Pengajaran Guru 22

  BAB III METODOLOGI KAJIAN 25

  3.0 Pengenalan 25

  3.1 Reka Bentuk Kajian 25

  3.2 Sampel Kajian 26

 • ix

  3.3 Instrumen Kajian 26

  3.4 Kajian rintis 27

  3.5 Prosedur Kajian 27

  3.6 Kaedah Pengumpulan Data 28

  3.7 Analisis Data 28

  BAB IV ANALISIS DATA 30

  4.0 Pengenalan 30

  4.1 Analisis Maklumat Soal Selidik

  (Bahagian A) 31

  4.1.1 Taburan Bilangan dan Peratusan

  Responden Mengikut Jantina. 32

  4.1.2 Taburan Bilangan dan Peratusan

  Responden Mengikut Pencapaian

  Matematik. 33

  4.1.3 Taburan Bilangan dan Peratusan

  Responden Mengikut Pekerjaan

  Bapa/Penjaga. 34

  4.2 Analisis Maklumat Soal Selidik (Bahagian B) 35

  4.2.1 Tahap Kesedaran Pelajar Tentang

  Kepentingan Mata Pelajaran

  Matematik 36

  4.2.2 Faktor Sikap Ibu Bapa/Penjaga

  Terhadap Mata Pelajaran Matematik 38

  4.2.3 Faktor Sikap dan Motivasi Diri Pelajar

  Terhadap Mata Pelajaran Matematik 42

 • x

  4.2.4 Faktor Guru yang Mengajar Mata

  Pelajaran Matematik 44

  BAB V RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN

  CADANGAN 47

  5.0 Pengenalan 47

  5.1 Ringkasan Kajian 48

  5.2 Rumusan kajian 50

  5.3 Perbincangan Bahagian A 51

  5.4 Perbincangan Bahagian B : Mengenai

  Aspek-aspek Kajian 52

  5.4.1 Kesedaran Pelajar Tentang

  Kepentingan Mata Pelajaran

  Mate matik 53

  5.4.2 Faktor Sikap Ibu bapa 54

  5.4.3 Faktor Sikap dan Motivasi Diri

  Pelajar 57

  5.4.4 Faktor Guru yang Mengajar

  Mata Pelajaran Matematik 59

  5.5 Cada ngan kajian 60

  5.5.1 Pelajar 60

  5.5.2 Ibu Bapa 61

  5.5.3 Guru 63

  5.6 Cadangan untuk Kajian Lanjutan 64

 • xi

  RUJUKAN 65 LAMPIRAN 67

  LAMPIRAN A-C 68-77

 • xii

  SENARAI JADUAL

  NO. JADUAL TAJUK MUKA SURAT

  4.1.1 Taburan Bilangan dan Peratusan Responden

  Mengikut Jantina 32

  4.1.2 Taburan Bilangan dan Peratusan responden

  Mengikut Pencapaian Matematik 33

  4.1.3 Taburan Bilangan dan Peratusan Responden

  Mengikut Pekerjaan Bapa/Penjaga. 34

  4.2.1 Tahap Kesedaran Pelajar Tentang Kepentingan

  Mata pelajaran Matematik 36

  4.2.2 Faktor Sikap Ibu Bapa/Pelajar Terhadap

  Mata Pelajaran Matematik. 38

  4.2.3 Faktor Sikap dan Motivasi Pelajar Terhadap

  Mata Pelajaran Matematik 42

  4.2.4 Faktor Guru yang Menga jar Mata Pelajaran Matematik 44

 • xiii

  SENARAI SINGKATAN

  JERI - Jasmani, Emosi,Rohani,Intelek

  KBSR - Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

  KBSM - Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

  KPM - Kementerian Pend idikan Malaysia

 • xiv

  SENARAI LAMPIRAN

  LAMPIRAN A - Set soal selidik

  LAMPIRAN B - Surat kebenaran menjalankan kajian daripada

  Kementerian Pendidikan Malaysia

  LAMPIRAN C - Surat permohonan menjalankan kajian di sekolah-

  sekolah kepada Pejabat Pendidikan Daerah

  Langkawi

 • BAB 1

  PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan

  Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah

  Menengah (KBSM) dilaksanakan untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang

  seimbang dalam segenap bidang. Untuk membimbing murid-murid menghayati

  matlamat pendidikan matematik KBSR dan KBSM, para guru harus mempunyai

  pemahaman yang mendalam tentang sifat asas matematik. Mereka mesti berkeupayaan

  membekalkan jawapan yang jelas dan tepat kepada persoalan, Apakah yang dikatakan

  matematik?. Pemerihalan yang lengkap akan membabitkan aspek metafizik (teori

  kejadian), epistemologi (teori pengetahuan), aksiologi (teori nilai), dan logik (teori

  taakulan). Dalam konteks ini, pandangan dan nilai hidup para guru akan mewarnai

  konsepsi mereka tentang sifat asas matematik