FAKTOR-FAKTOR KELEMAHAN YANG MEMPENGARUHI … · faktor-faktor kelemahan yang mempengaruhi...

of 31 /31
FAKTOR-FAKTOR KELEMAHAN YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN CEMERLANG PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN REKA CIPTA DI TIGA BUAH SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK DI DAERAH JOHOR BAHRU HALEEFA BINTI MAHMOOD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Embed Size (px)

Transcript of FAKTOR-FAKTOR KELEMAHAN YANG MEMPENGARUHI … · faktor-faktor kelemahan yang mempengaruhi...

 • FAKTOR-FAKTOR KELEMAHAN YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN

  CEMERLANG PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN REKA CIPTA DI TIGA

  BUAH SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK DI DAERAH JOHOR BAHRU

  HALEEFA BINTI MAHMOOD

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

 • UTPSZ 19:16 (Pind.1/97)

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

  CATATAN: * Potong yang tidak berkenaan

  ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. ♦ Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM)

  BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS���� JUDUL: FAKTOR-FAKTOR KELEMAHAN YANG MEMPENGARUHI

  PENCAPAIAN CEMERLANG PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN REKA CIPTA DI TIGA BUAH SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK DI DAERAH JOHOR BAHRU

  SESI PENGAJIAN: 2007/2008

  Saya HALEEFA BINTI MAHMOOD

  (HURUF BESAR) Mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. Tesis adalah hak milik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian

  sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi

  pengajian tinggi. 4. ** Sila tandakan ( � )

  SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malyasia seperti yang termaktub di dalam

  (AKTA RAHSIA RASMI 1972) TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh

  organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan) TIDAK TERHAD

  Disahkan oleh (TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA)

  Alamat tetap: EN. MOHAMAD ABDILLAH BIN ROYO NO 41, JALAN CAMAR 7, Nama Penyelia TAMAN PERLING, 81200, JOHOR BAHRU, JOHOR.. Tarikh:_ 25 APRIL 2008_ Tarikh: 25 APRIL 2008 _

  � �

 • ii

  “Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini

  adalah memadai dari segi skop dan kuantiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah

  Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam)”.

  Tandatangan :

  Nama Penyelia : EN. MOHAMAD ABDILLAH BIN ROYO

  Tarikh : 25 APRIL 2008

 • iii

  FAKTOR-FAKTOR KELEMAHAN YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN

  CEMERLANG PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN REKA CIPTA DI TIGA

  BUAH SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK DI DAERAH JOHOR BAHRU

  HALEEFA BINTI MAHMOOD

  Laporan Projek ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi

  Sebahagian Daripada Syarat Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda

  Teknologi Serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam)

  Fakulti Pendidikan

  Universiti Teknologi Malaysia

  MEI 2008

 • iv

  “Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan

  yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.”

  Tandatangan :

  Nama Penulis : HALEEFA BINTI MAHMOOD

  Tarikh : 25 April 2008

 • v

  DEDIKASI

  Allah S.W.T

  di atas kebesaranNya yang menganugerahkan minda dan kekuatan

  kepada diri ini untuk menjalankan kewajipan kepadaNya

  Ditujukan Khas Buat

  En. Mohamad Abdillah Bin Royo

  pensyarah pembimbing yang sentiasa membantu

  Bonda Tercinta

  Puan Maznah Binti Ahmad

  yang sentiasa memberi sokongan

  untuk ku meneruskan perjuangan ini

  Kekanda dan Adinda-Adinda Tersayang

  Habeebah, Mazleenda, Zaimuri, Mansor, Mohd Aleef dan Maisara

  yang sentiasa memberi keyakinan serta dorongan

  agar menjadi insan cemerlang

  teman-teman yang disayangi, rakan- rakan seperjuangan dan dirimu yang bertakhta

  dihati yang sentiasa memberi sokongan

  �����������������������������������������������������������

  � �����������������������������������������������

 • vi

  PENGHARGAAN Alhamdulillah syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia,

  taufik dan HidayahNya, maka saya dapat menyiapkan kajian ini. Selawat dan salam

  untuk junjungan Rasulullah S.A.W serta para sahabat baginda.

  Dalam usaha menyiapkan Projek Sarjana Muda ini, saya ingin merakamkan

  ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan sekalung budi yang tidak terhingga kepada

  En. Mohamad Abdillah yang sentiasa memberi bimbingan, sokongan dan dorongan.

  Keikhlasan serta dedikasi beliau amat saya kagumi. Tidak lupa juga jutaan terima

  kasih kepada pensyarah pembimbing saya untuk Projek Sarjana Muda 1, En. Mohsin

  Bin Uzir yang turut telah banyak memberi tunjuk ajar sepanjang Projek Sarjana

  Muda 1 saya. Buat seluruh cendekiawan Universiti Teknologi Malaysia, terima kasih

  diucapkan atas ilmu yang dicurahkan kepada saya. Jasa kalian akan dikenang

  sepanjang masa.

  Rakaman terima kasih juga kepada rakan-rakan seperjuangan dan individu

  yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam membantu menyiapkan

  penyelidikan ini. Semoga Allah SWT membalas jasa baik yang telah disumbangkan.

  Wassalam.

  Haleefa Binti Mahmood.

 • vii

  ABSTRAK

  Kajian ini mengkaji faktor-faktor kelemahan yang mempengaruhi pencapaian

  cemerlang pelajar dalam mata pelajaran Reka Cipta di tiga buah sekolah menengah

  akademik di daerah Johor Bahru. Faktor-faktor yang dikaji ialah faktor minat pelajar,

  sikap pelajar, guru dan kemudahan mata pelajaran Reka Cipta di sekolah. Jumlah

  responden yang terlibat ialah seramai 57 orang pelajar tingkatan lima di Sekolah

  Menengah Kebangsaan Tun Syed Nasir, Maktab Sultan Abu Bakar dan Sekolah

  Menengah Kebangsaan Tanjung Adang. Borang soal selidik telah digunakan sebagai

  instrumen kajian. Nilai kebolehpercayaan instrumen ialah � = 0.86 dan menunjukkan

  kebolehpercayaan soalan yang tinggi. Analisis data dibuat menggunakan perisian

  Statistical Package for Social Sciences (SPSS) untuk mendapatkan kekerapan,

  peratusan dan min. Hasil kajian menunjukkan faktor-faktor minat pelajar (min =

  2.69), sikap pelajar (min = 2.84), guru (min = 2.92) dan kemudahan mata pelajaran

  Reka Cipta di sekolah (min = 2.74) berada pada tahap sederhana. Beberapa cadangan

  bagi mengatasi faktor-faktor kelemahan yang dikenalpasti dalam kajian ini turut

  dikemukakan di akhir kajian.

 • viii

  ABSTRACT

  This research examines the weakness factors that influenced students

  excellent achievement in Invention subjects at three academic schools in Johor

  Bahru. Four factors investigated were students interest, students attitudes, teachers

  and Invention subject amenity at school. There were 57 respondents of form five

  students from SMK Tun Syed Nasir, Maktab Sultan Abu Bakar and SMK Tanjung

  Adang. Questionnaires were used as research instrument. The instrument reliability

  is � = 0.86 and possessed high trustworthiness questions. The data were analyzed

  using Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) software to obtain mean,

  frequency and percentage. The findings showed that the factors of students interest

  (mean = 2.69), students attitudes (mean = 2.84), teachers (mean = 2.92) and

  Invention subject amenity at school (mean = 2.74) are at moderate level. By the end

  of this research, several suggestions to overcome the weakness factors identified in

  this research were also given.

 • ix

  KANDUNGAN

  BAB PERKARA HALAMAN

  PENGESAHAN STATUS TESIS i

  PENGESAHAN PENYELIA ii

  JUDUL iii

  PENGAKUAN iv

  DEDIKASI v

  PENGHARGAAN vi

  ABSTRAK vii

  ABSTRACT viii

  SENARAI JADUAL xiii

  SENARAI RAJAH xiv

  SENARAI SINGKATAN xv

  SENARAI LAMPIRAN xvi

  1 PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan 1

  1.2 Latar belakang 3

  1.3 Pernyataan Masalah 6

  1.4 Objektif Kajian 6

  1.5 Persoalan kajian 7

  1.6 Skop Kajian 8

  1.7 Batasan Kajian 8

  1.8 Kepentingan Kajian 9

  1.9 Definisi Operasi 10

  1.9.1 Faktor 10

 • x

  1.9.2 Kelemahan 10

  1.9.3 Pencapaian Cemerlang 11

  1.9.4 Mata Pelajaran Reka Cipta 11

  1.9.5 Faktor Minat 12

  1.9.6 Faktor Sikap 12

  1.9.7 Faktor Guru 13

  1.9.8 Faktor Kemudahan Sekolah 13

  1.10 Kesimpulan 13

  2 SOROTAN PENULISAN

  2.1 Pengenalan 15

  2.2 Pencapaian Akademik dan Kecemerlangan Pelajar 16

  2.3 Mata Pelajaran Reka Cipta 18

  2.4 Faktor Minat 21

  2.5 Faktor Sikap 23

  2.6 Faktor Guru 26

  2.7 Faktor Kemudahan Sekolah 29

  2.8 Kesimpulan 31

  3 METODOLOGI

  3.1 Pengenalan 32

  3.2 Reka bentuk Kajian 32

  3.3 Tempat Penyelidikan 33

  3.4 Populasi dan Sampel Kajian 33

  3.5 Instrumen Kajian 34

  3.5.1 Bahagian A 35

  3.5.2 Bahagian B 35

  3.6 Prosedur Kajian 36

  3.7 Jangka Masa Kajian 37

  3.8 Kajian Rintis 38

  3.9 Kesahan Dan Kebolehpercayaan 39

  3.10 Kajian Sebenar 40

 • xi

  3.11 Analisis Data 40

  3.12 Kesimpulan 41

  4 ANALISIS DATA

  4.1 Pengenalan 42

  4.2 Analisis Bahagian A: Latar Belakang Responden 42

  4.2.1 Jantina 43

  4.2.2 Bangsa 43

  4.2.3 Sekolah 44

  4.3 Analisis Data Bahagian B 44

  4.3.1 Analisis Data Persoalan Kajian 1 :

  Apakah Minat Pelajar Mempengaruhi

  Pencapaian Cemerlang Pelajar Dalam

  Mata Pelajaran Reka Cipta 47

  4.3.2 Analisis Data Persoalan Kajian 2 :

  Apakah Sikap Pelajar Mempengaruhi

  Pencapaian Cemerlang Pelajar Dalam

  Mata Pelajaran Reka Cipta 49

  4.3.3 Analisis Data Persoalan Kajian 3 :

  Apakah Faktor Guru Mempengaruhi

  Pencapaian Cemerlang Pelajar Dalam

  Mata Pelajaran Reka Cipta 51

  4.3.4 Analisis Data Persoalan Kajian 4 :

  Apakah Kemudahan Mata Pelajaran

  Reka Cipta di Sekolah Mempengaruhi

  Pencapaian Cemerlang Pelajar Dalam

  Mata Pelajaran Reka Cipta 53

  4.4 Rumusan Keseluruhan Analisis Data 54

  4.5 Kesimpulan 56

 • xii

  5 PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN

  5.1 Pengenalan 57

  5.2 Perbincangan Hasil Analisis Dapatan 57

  5.2.1 Bahagian A – Latar Belakang Pelajar 58

  5.2.2 Bahagian B – Perbincangan Melalui

  Persoalan Kajian 58

  5.2.2.1 Faktor Minat Pelajar Dalam

  Mempengaruhi Pencapaian Cemerlang

  Pelajar Dalam Mata Pelajaran Reka Cipta 58

  5.2.2.2 Faktor Sikap Pelajar Dalam

  Mempengaruhi Pencapaian Cemerlang

  Pelajar Dalam Mata Pelajaran Reka Cipta 60

  5.2.2.3 Faktor Guru Dalam Mempengaruhi

  Pencapaian Cemerlang Pelajar Dalam

  Mata Pelajaran Reka Cipta 61

  5.2.2.4 Faktor Kemudahan Mata Pelajaran Reka

  Cipta Dalam Mempengaruhi Pencapaian

  Cemerlang Pelajar Dalam Mata

  Pelajaran Reka Cipta 63

  5.3 Rumusan Kajian 65

  5.4 Cadangan Kajian 66

  5.3.1 Guru 66

  5.3.2 Pelajar 67

  5.3.3 Sekolah 67

  5.5 Cadangan Kajian Lanjutan 68

  5.6 Kesimpulan 69

  RUJUKAN 70 - 74

  Lampiran A – G 75 - 88

 • xiii

  SENARAI JADUAL

  NO. JADUAL TAJUK HALAMAN

  1.1 Peratus Gred A1 dan A2 bagi mata pelajaran Reka Cipta dalam

  Peperiksaan SPM tahun 2005 dan 2006 bagi 3 buah sekolah

  di daerah Johor Bahru 4

  2.1 Tajuk-Tajuk Utama Sukatan Pelajaran Reka Cipta

  Sekolah Menengah 20

  2.2 Sikap Positif dan Negatif 25

  3.1 Bilangan Populasi dan Sampel Kajian Mengikut Sekolah 33

  3.2 Taburan Soalan Mengikut Setiap Persoalan Kajian 35

  3.3 Taburan Skor Mengikut Skala Empat Mata 35

  3.4 Nilai Alpha Cronbach 39

  3.5 Jadual Skala Empat Mata kepada Dua Mata 40

  4.1 Taburan Responden Mengikut Jantina 43

  4.2 Taburan Responden Mengikut Bangsa 43

  4.3 Taburan Responden Mengikut Sekolah 44

  4.4 Analisis Dapatan Persoalan Kajian 1 46

  4.5 Analisis Dapatan Persoalan Kajian 2 48

  4.6 Analisis Dapatan Persoalan Kajian 3 50

  4.7 Analisis Dapatan Persoalan Kajian 4 52

  4.8 Taburan Peratusan Responden Secara Keseluruhan

  Persoalan Kajian 54

 • xiv

  SENARAI RAJAH

  NO. RAJAH TAJUK HALAMAN

  3.1 Julat Nilai Mata Min Terhadap Tahap Kelemahan 40

  4.1 Histogram Purata Min bagi persoalan kajian 55

 • xv

  SENARAI SINGKATAN

  CAD - Computer Aided Design

  KPM - Kementerian Pelajaran Malaysia

  % - Peratus

  SS - Sangat Setuju

  S - Setuju

  TS - Tidak Setuju

  STS - Sangat Tidak Setuju

  SMK - Sekolah Menengah Kebangsaan

  SPSS - Statistical Package For Social Science

  SPM - Sijil Pelajaran Malaysia

 • xvi

  SENARAI LAMPIRAN

  LAMPIRAN TAJUK HALAMAN

  A Soal Selidik 75

  B Surat Pengesahan Menjalankan Projek Sarjana

  Muda (PSM) 79

  C Surat Kelulusan Menjalankan Kajian (EPRD) 80

  D Surat Kebenaran Menjalankan Kajian

  (Jabatan Pelajaran Johor) 81

  E Pengesahan Kandungan Soal Selidik 82

  F Analisis Pencapaian Mata Pelajaran Reka Cipta

  SPM 2005 dan 2006 Sekolah-Sekolah Daerah

  Johor Bahru (Jabatan Pelajaran Johor) 84

  G Pekali Alpha Cronbach 87

 • BAB 1

  PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan

  Reka Cipta ialah penghasilan sesuatu produk atau barang baru atau

  pengubahsuaian sesuatu produk yang sedia ada untuk memenuhi kehendak pengguna

  masa kini dan akan datang. Projek yang dihasilkan adalah dari idea tersendiri yang

  diubahsuai daripada idea orang lain (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2002).

  Daripada pengertian ini, perkataan penghasilan dan pengubahsuaian sesuatu produk

  merupakan teras kepada pengertian reka cipta. Seseorang itu mereka cipta ialah

  untuk menghasilkan atau mengubahsuai sesuatu barang atau produk yang baru.

  Reka Cipta telah bermula pada abad ke-17 ketika Revolusi Industri di

  England dan bermula pada abad ke-18 di Eropah. Ianya bermula dalam bidang

  pembuatan produk. Dengan berasaskan sains, daya reka cipta teknologi semakin

  kuat seterusnya mencetuskan pengeluaran secara besar-besaran barang-barang

  keperluan manusia. Pengeluaran barang-barang keperluan ini telah meningkatkan

  kualiti kehidupan manusia disamping mendorong berlakunya pertumbuhan ekonomi

  yang pesat. Sejak dari itu, lahir ramai pereka cipta yang terkenal dalam pelbagai

  bidang seperti komunikasi, pengangkutan, perubatan dan sebagainya. Antara pereka

  cipta yang terkenal ialah Thomas Edison, Alexander Graham Bell dan Henry Ford.

  Reka Cipta adalah berdasarkan gabungan tiga dimensi atau konsep iaitu

  minda, kemahiran dan sikap atau nilai. Dalam proses reka cipta, penjanaan dan

  pencetusan idea bermula dengan minda. Idea yang abstrak ini diterjemahkan dalam

 • 2

  bentuk lakaran. Kemahiran diperlukan bagi merealisasikan lakaran ini ke dalam

  bentuk model atau prototaip yang konkrit. Nilai dan sikap seseorang pereka cipta

  juga penting dalam memantap dan memberi nilai tambah kepada produk yang direka

  cipta (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2002).

  Mata pelajaran Reka Cipta merupakan salah satu mata pelajaran elektif di

  sekolah menengah atas yang berlandaskan teknologi dan menekankan daya kreativiti

  murid. Reka Cipta digubal dengan hasrat membentuk minda yang kreatif, inovatif

  dan inventif sebagai persediaan tenaga pekerja yang bermaklumat dan

  berketerampilan dalam menempuhi perkembangan dan cabaran dunia teknologi di

  alaf baru (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2002).

  Cabaran yang dipikul oleh sistem pendidikan adalah untuk melahirkan ramai

  cendikiawan yang progresif dan saintifik. Ini penting ke arah membangunkan

  program penyelidikan untuk menghasilkan teknologi baru dan tidak hanya sebagai

  pengguna. Sejajar dengan reformasi pendidikan, mata pelajaran Reka Cipta yang

  mula diperkenalkan di seluruh sekolah di Malaysia merupakan salah satu

  perancangan jangka panjang ke arah mencapai matlamat melahirkan generasi rakyat

  Malaysia yang kreatif, inventif dan inovatif (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2002).

  Pendidikan berkualiti untuk semua merupakan agenda utama Kementerian

  Pelajaran Malaysia (KPM). Sepanjang tempoh Rancangan Malaysia ke-9, KPM

  berhasrat untuk mengembangkan sepenuhnya potensi institusi pendidikan sehingga

  membolehkan guru dan pelajar mengangkat nama dan sistem pendidikan negara di

  mata dunia. KPM berhasrat untuk membangunkan sistem pendidikan bertaraf dunia

  dengan tujuan melahirkan modal insan yang berupaya untuk bersaing dalam era yang

  sangat mencabar. Selaras dengan itu, bagi mata pelajaran Reka Cipta, KPM telah

  merancang untuk menaik taraf bengkel dan peralatan mata pelajaran Reka Cipta ke

  150 buah sekolah akademik di seluruh Malaysia (Kementerian Pelajaran Malaysia,

  2006).

  Bagi mencapai status sebagai sebuah negara pembuat baru di rantau ini yang

  mampu mengeksport hasil pembuatan negara ke pasaran antarabangsa, negara kita

 • 3

  Malaysia memerlukan lebih ramai lagi pakar mereka cipta atau pereka yang terdidik

  daripada golongan muda. Mata pelajaran Reka Cipta ini akan memberi pendedahan

  dan peluang untuk menyediakan diri para pelajar bagi menyahut cabaran Wawasan

  2020 serta menunjukkan betapa pentingnya mata pelajaran Reka Cipta kerana mata

  pelajaran ini adalah cabaran untuk melahirkan masyarakat saintifik dan progresif,

  masyarakat mempunyai daya perubahan yang tinggi dan berpandangan ke depan

  yang bukan sahaja menjadi penggunaan teknologi tetapi juga menyumbangkan

  kepada tamadun saintifik dan teknologi masa hadapan.

  1.2 Latar Belakang Masalah

  Mata pelajaran Reka Cipta menengah atas telah mula diperkenalkan di

  sekolah-sekolah percubaan mulai tahun 1994 sebagai satu mata pelajaran elektif di

  bawah kumpulan II vokasional dan teknologi. Terdapat sebanyak 122 buah sekolah

  di seluruh Malaysia yang menawarkan subjek ini dan seramai 3563 orang yang

  mengambil subjek ini pada tahun 1998. Namun begitu pada tahun berikutnya iaitu

  pada tahun 1999 bilangan sekolah telah meningkat kepada 172 buah sekolah dengan

  3903 orang pelajar telah mengambil mata pelajaran ini (Kementerian Pelajaran

  Malaysia, 2001).

  Pada tahun 2005, terdapat 40 buah sekolah yang telah menawarkan subjek

  Reka Cipta dan seramai 1111 orang pelajar telah mengambil mata pelajaran ini di

  seluruh Negeri Johor. Di kawasan Johor Bahru, terdapat enam buah sekolah yang

  menawarkan mata pelajaran Reka Cipta pada tahun 2005 dan 2006. Seramai 140

  orang pelajar telah mengambil mata pelajaran ini pada tahun 2005 dan jumlah ini

  semakin meningkat pada tahun 2006 iaitu seramai 152 orang pelajar ( Jabatan

  Pelajaran Negeri Johor, 2007).

  Merujuk kepada analisis keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang

  dikeluarkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri Johor, mata pelajaran Reka Cipta di tiga

  buah sekolah menengah akademik di daerah Johor Bahru untuk dua tahun berturut-

  turut iaitu pada tahun 2005 dan 2006, didapati peratus kelulusan adalah pada tahap

 • 4

  yang tinggi dan baik. Pada tahun 2005, seramai 70 orang calon (100 %) telah lulus.

  Keputusan ini dapat dikekalkan pada tahun berikutnya di mana seramai 60 orang

  calon (100 %) juga telah lulus.

  Walaubagaimanapun, dari segi mutu atau kualiti pencapaian pelajar yang

  mendapat keputusan gred yang cemerlang iaitu gred A1 dan A2 adalah kurang

  memberansangkan dan semakin merundum. Jadual 1.1 di bawah menunjukkan

  analisis keputusan SPM tahun 2005 dan 2006 bagi mata pelajaran Reka Cipta di tiga

  buah sekolah menengah akademik di daerah Johor Bahru. Tiga buah sekolah ini

  merupakan sekolah-sekolah yang didapati mencatatkan peratusan pelajar yang

  memperoleh gred cemerlang pada tahap yang rendah bagi mata pelajaran Reka Cipta

  berbanding sekolah-sekolah lain di daerah Johor Bahru.

  Jadual 1.1: Peratus Gred A1 dan A2 (cemerlang) bagi mata pelajaran Reka Cipta

  dalam peperiksaan SPM tahun 2005 dan 2006 bagi tiga buah sekolah di daerah Johor Bahru.

  Bil. Nama Sekolah Bil.

  Calon

  2005

  (%)

  Bil.

  Calon

  2006

  (%)

  1 SMK Tun Syed Nasir Ismail,

  Majidi

  19 47.37 15 0

  2. Maktab Sultan Abu Bakar 13 38.46 16 37.50

  3. SMK Tanjung Adang 38 26.32 29 37.93

  Sumber : Jabatan Pelajaran Negeri Johor (2007)

  Berdasarkan jadual 1.1 tersebut, pada tahun 2005, daripada 70 bilangan

  calon, hanya 24 calon atau 34.29 % sahaja yang mendapat gred A1 dan A2.

  Manakala pada tahun 2006 pula hanya 17 calon atau 28.33 % daripada 60 calon yang

  memperolehi gred A1 dan A2. Ini menunjukkan peratusan pelajar yang mendapat

  gred cemerlang adalah pada tahap yang rendah dan kurang memberansangkan.

  Terdapat beberapa faktor dalaman dan luaran yang boleh mempengaruhi

  pencapaian seseorang pelajar bagi memperoleh gred yang cemerlang. Sikap dan

  minat seseorang pelajar terhadap sesuatu mata pelajaran di antara faktor yang

 • 5

  memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Secara

  langsung ia dapat membina keazaman yang kuat untuk terus mencapai kejayaan yang

  cemerlang dalam bidang yang dilakukan. Kajian yang dijalankan oleh Nor Azah

  (2005) mendapati bahawa pelajar yang mempunyai minat yang tinggi dan sikap yang

  positif terhadap mata pelajaran matematik akan mendorong pelajar tesebut mendapat

  keputusan yang cemerlang dalam mata pelajaran tersebut.

  Menurut Azizah dan Sharifah (1998) pula, kejayaan proses pengajaran dan

  pembelajaran mata pelajaran Reka Cipta bergantung kepada beberapa faktor,

  antaranya ialah kemudahan bilik dan bengkel atau makmal. Oleh itu kemudahan

  yang disediakan oleh sekolah boleh memberi kesan kepada pencapaian seseorang

  pelajar. Masalah akan timbul sekiranya peralatan di bengkel Reka Cipta tidak

  mencukupi atau rosak.

  Dalam penyelidikan Siti Fatimah (2002) mengenai faktor-faktor yang

  mempengaruhi pencapaian pelajar di negeri Kelantan, faktor yang mempengaruhi

  pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Reka Cipta adalah faktor minat, pengajaran

  guru dan persekitaran. Selain itu, satu kajian telah dijalankan oleh Sazali (2007)

  dalam mengenalpasti faktor-faktor kekangan yang mempengaruhi pencapaian pelajar

  tingkatan empat bagi mata pelajaran Lukisan Kejuruteraan di lima buah sekolah

  menengah akademik di Johor Bahru. Kajian ini mengkategorikan faktor-faktor

  tersebut kepada faktor minat, sikap pelajar, pengajaran guru dan faktor dorongan ibu

  bapa. Hasil kajian beliau mendapati item-item ini merupakan faktor utama yang

  dapat mempengaruhi pencapaian pelajar.

  Mengikut dapatan kajian� Mohd Nor Hamin (2002) beberapa faktor

  kelemahan dalam pencapaian pelajar telah berjaya dikesan seperti minat pelajar, ciri

  kreatif murid, peranan pihak pengurusan sekolah dan peranan ibubapa. Sementara

  itu, walaupun pengajaran guru baik, sikap guru juga didapati berperanan kepada

  kelemahan pencapaian reka cipta pelajar. Beliau turut mencadangkan agar kajian

  lanjutan mengenai penyelidikan yang sama diadakan di sekolah-sekolah di seluruh

  Malaysia.

 • 6

  Oleh yang demikian, kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti faktor-faktor

  kelemahan yang mempengaruhi pencapaian cemerlang pelajar dalam mata pelajaran

  Reka Cipta. Faktor-faktor yang dikaji ialah faktor sikap pelajar, minat pelajar, faktor

  guru dan kemudahan sekolah bagi mata pelajaran Reka Cipta. Ini adalah penting

  agar ianya dapat memberi gambaran yang lebih jelas mengapa pelajar gagal

  mencapai pencapaian cemerlang dalam mata pelajaran ini dan seterusnya memberi

  garis panduan dan manfaat kepada semua pihak terutamanya para pelajar yang

  mengambil mata pelajaran Reka Cipta, guru-guru, ibu bapa dan pihak pentadbiran

  sekolah.

  1.3 Pernyataan Masalah

  Berdasarkan kepada maklumat literasi tersebut, dapat disimpulkan bahawa

  kelemahan pencapaian cemerlang seseorang pelajar dalam mata pelajaran Reka Cipta

  boleh dipengaruhi oleh beberapa faktor dalaman dan luaran. Dalam kajian ini,

  penyelidik telah menjalankan kajian mengenai faktor-faktor kelemahan yang

  mempengaruhi pencapaian cemerlang pelajar dalam mata pelajaran Reka Cipta di

  tiga buah sekolah menengah akademik di daerah Johor Bahru. Faktor-faktor yang

  dikaji penyelidik ialah faktor minat pelajar, faktor sikap pelajar, faktor guru dan

  faktor kemudahan mata pelajaran Reka Cipta di sekolah dalam mempengaruhi

  pencapaian cemerlang pelajar bagi mata pelajaran Reka Cipta di sekolah-sekolah

  tersebut.

  1.4 Objektif Kajian

  Kajian ini bertujuan mengenalpasti faktor-faktor kelemahan yang dapat

  mempengaruhi pencapaian cemerlang pelajar dalam mata pelajaran Reka Cipta.

  Justeru itu, kajian ini menjurus secara spesifik untuk menjawab persoalan kajian

  berikut :

 • 7

  1. Mengenalpasti sama ada faktor minat pelajar mempengaruhi pencapaian

  cemerlang pelajar dalam mata pelajaran Reka Cipta di tiga buah sekolah

  menengah akademik di daerah Johor Bahru.

  2. Mengenalpasti sama ada faktor sikap pelajar mempengaruhi pencapaian

  cemerlang pelajar dalam mata pelajaran Reka Cipta di tiga buah sekolah

  menengah akademik di daerah Johor Bahru.

  3. Mengenalpasti sama ada faktor guru mempengaruhi pencapaian

  cemerlang pelajar dalam mata pelajaran Reka Cipta di tiga buah sekolah

  menengah akademik di daerah Johor Bahru.

  4. Mengenalpasti sama ada faktor kemudahan mata pelajaran Reka Cipta di

  sekolah mempengaruhi pencapaian cemerlang pelajar dalam mata

  pelajaran Reka Cipta di tiga buah sekolah menengah akademik di daerah

  Johor Bahru.

  1.5 Persoalan Kajian

  Dalam kajian ini penyelidik mengemukakan beberapa persoalan bagi

  menentukan objektif kajian tercapai, iaitu:

  1. Apakah faktor minat pelajar mempengaruhi pencapaian cemerlang pelajar

  dalam mata pelajaran Reka Cipta di tiga buah sekolah menengah

  akademik di daerah Johor Bahru?

  2. Apakah faktor sikap pelajar mempengaruhi pencapaian cemerlang pelajar

  dalam mata pelajaran Reka Cipta di tiga buah sekolah menengah

  akademik di daerah Johor Bahru?

  3. Apakah faktor guru mempengaruhi pencapaian cemerlang pelajar dalam

  mata pelajaran Reka Cipta di tiga buah sekolah menengah akademik di

  daerah Johor Bahru?

 • 8

  4. Apakah faktor kemudahan mata pelajaran Reka Cipta di sekolah

  mempengaruhi pencapaian cemerlang pelajar dalam mata pelajaran Reka

  Cipta di tiga buah sekolah menengah akademik di daerah Johor Bahru?

  1.6 Skop Kajian

  Kelemahan pencapaian cemerlang seseorang pelajar dalam mata pelajaran

  Reka Cipta boleh dipengaruhi oleh beberapa faktor dalaman dan luaran. Di

  antaranya minat dan sikap pelajar, kaedah pengajaran guru, persekitaran dan ibu

  bapa. Menurut Sazali (2007), menyatakan bahawa minat, sikap, pengajaran guru dan

  faktor dorongan ibu bapa merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi

  pencapaian cemerlang seseorang pelajar. Manakala Azizah dan Sharifah (1998) pula

  menyatakan bahawa kejayaan proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran

  Reka Cipta bergantung kepada beberapa faktor, antaranya ialah kemudahan bilik dan

  bengkel atau makmal.

  Walaubagaimanapun, kajian ini hanya diskopkan kepada empat faktor iaitu

  faktor minat pelajar, sikap pelajar, faktor guru dan kemudahan mata pelajaran Reka

  Cipta di sekolah dalam mempengaruhi pencapaian cemerlang pelajar bagi mata

  pelajaran Reka Cipta.

  1.7 Batasan Kajian Dalam kajian yang dijalankan ini, penyelidik membataskan kajian ke atas

  pelajar-pelajar tingkatan lima yang mengambil mata pelajaran Reka Cipta di tiga

  buah sekolah menengah akademik yang didapati mencatatkan peratusan pelajar yang

  memperoleh gred cemerlang pada tahap rendah bagi mata pelajaran Reka Cipta

  berbanding sekolah-sekolah lain di daerah Johor Bahru iaitu Sek. Men. Keb Tun

  Syed Nasir Ismail, Maktab Sultan Abu Bakar dan Sek. Men. Keb Tanjung Adang.

 • 9

  1.8 Kepentingan Kajian

  Kelemahan yang mempengaruhi pencapaian cemerlang pelajar dalam mata

  pelajaran Reka Cipta akan diperolehi melalui dapatan kajian ini. Faktor-faktor yang

  telah dikenalpasti bolehlah dijadikan sebagai rujukan oleh para pelajar yang

  mengambil mata pelajaran Reka Cipta, guru-guru dan pihak sekolah bagi

  mempertingkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam mata pelajaran Reka Cipta

  ini.

  Rumusan dan cadangan yang dikemukakan diharapkan dapat membantu serta

  memberi manfaat yang berguna kepada semua pihak terutamanya khususnya:

  i. Para pelajar yang mengikuti mata pelajaran Reka Cipta untuk

  mengenalpasti faktor-faktor kelemahan yang boleh mempengaruhi

  pencapaian mereka dalam mata pelajaran ini.

  ii. Guru-guru yang mengajar mata pelajaran Reka cipta untuk

  memperbaiki kaedah pengajaran dan pembelajaran.

  iii. Pentadbiran sekolah untuk mengambil tindakan sewajarnya bagi

  memperbaiki dan mempertingkatkan pencapaian mata pelajaran Reka

  Cipta.

  Setelah faktor-faktor kelemahan dikenalpasti, pihak sekolah terutamanya

  pentadbir dan guru-guru Reka cipta bolehlah mengaturkan rancangan-rancangan

  sama ada jangka pendek atau jangka panjang untuk mengatasi kelemahan tersebut

  berdasarkan faktor-faktor yang telah dikenalpasti ini sekaligus mempertingkatkan

  tahap pendidikan di negara kita.

 • 10

  1.9 Definisi Operasi

  Menurut Arbak (1994), dalam Kamus Bahasa Melayu menyatakan definisi

  adalah sesuatu keterangan yang sesingkat mungkin berkenaan sesuatu perkataan dan

  istilah pula adalah perkataan yang mempunyai ciri tertentu yang khusus dalam

  bidang ilmu.

  Definisi istilah juga bertujuan untuk memberi gambaran yang lebih jelas

  secara jitu mengenai makna dan kefahaman beberapa istilah penting supaya pembaca

  tidak terkeliru dan memahami kajian dari pelbagai persepsi. Dalam sub topik

  definisi operasi ini, penyelidik mendefinisikan setiap perkataan yang kerap

  digunakan dalam kajian ini.

  1.9.1 Faktor

  Menurut “The Oxford English Dictionary (1970)” faktor merupakan suatu

  elemen yang terdapat dalam komposisi tertentu yang membuahkan hasil atau agen.

  Manakala Kamus Dewan (2000) pula mendefinisikan sebagai unsur atau sebab yang

  menyumbang kepada sesuatu hasil. Dalam kajian ini, faktor yang dimaksudkan ialah

  sebagai penyebab atau agen kelemahan yang mempengaruhi pencapaian cemerlang

  pelajar dalam mata pelajaran Reka Cipta di tiga buah sekolah menengah akademik di

  daerah Johor Bahru.

  1.9.2 Kelemahan

  Menurut Kamus Dewan (2000), kelemahan ialah keadaan atau sesuatu hal

  yang lemah. “The Oxford English Dictionary (1970)” mendefinisikan kelemahan

  sebagai pencapaian yang rendah kualitinya. Dalam konteks kajian ini, kelemahan

  yang dimaksudkan oleh penyelidik adalah ketidakupayaan pelajar untuk mendapat

 • 11

  gred A1 dan A2 dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia bagi mata pelajaran

  Reka Cipta.

  1.9.3 Pencapaian Cemerlang

  Pencapaian bermaksud sesuatu yang dicapai atau telah berjaya dilaksanakan

  dengan usaha dan ketekunan atau perbuatan untuk mencapai sesuatu (Kamus Dewan,

  1993).

  Mengikut tafsiran Kamus Dewan (1993), cemerlang ialah berkenaan dengan

  keelokan, keindahan dan kegemilangan atau dengan kata lain mendapat kepujian

  pada kedudukan yang paling tinggi atau teratas.

  Dalam konteks kajian ini, pencapaian cemerlang yang dimaksudkan ialah

  kejayaan oleh pelajar pada peringkat teringgi iaitu gred A1 dan A2 dalam

  Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) bagi mata pelajaran Reka Cipta.

  1.9.4 Mata Pelajaran Reka Cipta

  Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (2000) menterjemahkan Reka Cipta

  sebagai barang yang pertama kali dicipta atau ciptaan baru. Manakala Pusat

  Perkembangan Kurikulum (2002) mentakrifkan Reka Cipta adalah penghasilan

  sesuatu produk atau barangan baru atau pengubahsuaian dalam bidang teknologi

  untuk memenuhi keperluan pengguna masa kini dan akan datang. Projek yang

  dihasilkan adalah idea tersendiri atau diubah suai dan berpotensi untuk dipasarkan.

  Menurut Pusat Perkembangan Kurikulum (2002), Reka Cipta merupakan satu

  mata pelajaran baru dalam KBSM yang bertujuan melahirkan generasi rakyat

  Malaysia yang kreatif, inventif dan inovatif agar mereka dapat menyumbang ke arah

  merealisasikan Wawasan 2020.

 • 12

  Reka Cipta yang dimaksudkan oleh penyelidik di dalam kajian ini adalah

  projek atau ciptaan konkrit yang diusahakan oleh setiap pelajar dalam mata pelajaran

  Reka Cipta.

  1.9.5 Faktor Minat

  Kamus Dewan (1993) mentakrifkan minat adalah sebagai keinginan

  (kesukaan, kecenderungan) kepada sesuatu.

  Daya penggerak yang mendorong kita supaya memberi perhatian kepada

  sesuatu benda atau kegiatan atau ia boleh merupakan pengalaman yang berpengaruh

  yang dirancang oleh kegiatan itu sendiri. Dalam perkataan lain, minat boleh jadi

  punca kepada sesuatu kegiatan dan hasil dari penyertaan dalam kegiatan itu ( Crow

  dan Crow, 1988 ).

  Dalam kajian ini, faktor minat yang dimaksudkan adalah penyebab

  kelemahan yang mempengaruhi pencapaian cemerlang pelajar dalam mata pelajaran

  Reka Cipta di tiga buah sekolah menengah akademik di daerah Johor Bahru.

  1.9.6 Faktor Sikap

  Sikap ialah kecenderungan atau perasaan untuk bertindak secara percakapan

  atau tindak balas bagi memenuhi kepuasan dan nilai seseorang, iaitu sama ada suka

  atau tidak terhadap sesuatu objek ( Abd Fatah, 1995 ).

  Faktor sikap yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah faktor tingkah laku

  seseorang pelajar dalam mempengaruhi pencapaian cemerlang mata pelajaran Reka

  Cipta di tiga buah sekolah menengah akademik di daerah Johor Bahru.

 • 13

  1.9.7 Faktor Guru

  Menurut Kamus Dewan Edisi Ke-3, guru di takrif sebagai orang yang

  mengajar, pendidik, pengajar, pengasuh dan sebagainya.

  Secara keseluruhan, maksud penyelidik dalam pengajaran guru ialah cara,

  gaya atau teknik yang ada pada guru seperti personaliti dan teknik mengajar yang

  boleh mempengaruhi pencapaian cemerlang pelajar dalam mata pelajaran Reka Cipta

  di tiga buah sekolah menengah akademik di daerah Johor Bahru.

  1.9.8 Faktor Kemudahan Sekolah

  Kemudahan menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (1993) bermaksud

  perihal mudah, kesenangan untuk sesuatu individu atau kelompok.

  Dalam kajian ini, faktor kemudahan sekolah yang dimaksudkan penyelidik

  ialah suasana bengkel Reka cipta, kemudahan peralatan dan pencahayaan yang boleh

  mempengaruhi pencapaian cemerlang pelajar dalam mata pelajaran Reka Cipta di

  tiga buah sekolah menengah akademik di daerah Johor Bahru.

  1.10 Kesimpulan

  Secara keseluruhannya, penyelidik telah menunjukkan latar belakang masalah

  dengan berdasarkan topik yang hendak dikaji. Berdasarkan latar belakang masalah

  tersebut, penyelidik menyatakan masalah yang dikaji iaitu apakah faktor-faktor

  kelemahan yang mempengaruhi pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Reka Cipta

  di tiga buah sekolah menengah akademik di daerah Johor Bahru.

 • 14

  Bab 1 ini telah menjelaskan latar belakang masalah, pernyataan masalah,

  objektif kajian, kepentingan dan definasi istilah. Dalam Bab 2 pula, penyelidik akan

  membincangkan berkenaan sorotan penulisan yang menghuraikan secara terperinci

  tentang kajian. Bab 2 ini menyatakan pendapat para penyelidik lepas tentang tajuk

  kajian ini selain pernyataan, fakta dan teori mereka.