FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN PELAJAR ...

of 25 /25
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN PELAJAR KE INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: KAJIAN DI KUIN NUR JAM’ATUR RAHMAH BINTI MOHAMED NAWAWI SARJANA SAINS (PENGURUSAN) UNIVERSITI UTARA MALAYSIA JUN 2015

Embed Size (px)

Transcript of FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN PELAJAR ...

 • FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN

  PELAJAR KE INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: KAJIAN DI

  KUIN

  NUR JAMATUR RAHMAH BINTI MOHAMED NAWAWI

  SARJANA SAINS (PENGURUSAN)

  UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

  JUN 2015

 • FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN PELAJAR

  KE INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: KAJIAN DI KUIN

  OLEH:

  NUR JAMATUR RAHMAH BINTI MOHAMED NAWAWI

  KertasProjekIniDiserahkanKepada

  Othman Yeop Abdullah Graduate School of Business

  Universiti Utara Malaysia

  BagiMemenuhiPengijazahan

 • i

  KEBENARAN MERUJUK

  Kertas projek ini disediakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

  pengijazahan program sarjana daripada Universiti Utara Malaysia (UUM), saya

  membenarkan pihak perpustakaan universiti ini mempamerkannya sebagai bahan

  rujukan. Saya juga bersetuju sebarang bentuk salinan sama ada secara keseluruhan

  atau sebahagian kertas projek ini dengan tujuan akademik adalah dibenarkan dengan

  persetujuan penyelia projek atau Dekan Falkulti Pengurusan Perniagaan. Sebarang

  bentuk salinan dan cetakan bagi tujuan-tujuan komersil dan membuat keuntungan

  adalah dilarang sama sekali tanpa kebenaran bertulis dari penyelidik. Perlu

  diingatkan, bahawa sebarang bentuk penghargaan hendaklah diberikan kepada penulis

  dan Universiti Utara Malaysia (UUM) di atas sebarang kegunaan yang mungkin

  dihasilkan dari bahan kertas projek ini.

  Permohonan bagi mendapatkan kebenaran untuk menyalin atau kegunaan lain dari

  bahan kertas projek ini, keseluruhan atau sebahagian perlulah dipohon melalui:

  Dekan Sekolah Perniagaan Pascasiswazah Othman Yeop Abdullah

  Universiti Utara Malaysia

  06010 UUM Sintok

  Kedah Darul Aman

 • ii

  ABSTRAK

  Pendidikan tinggi di Malaysia mengalami perubahan bagi memenuhi aspirasi

  pembangunan negara dan pasaran antarabangsa. Kajian ini dilakukan bertujuan untuk

  mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pelajar ke IPT. Justeru

  itu, objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti hubungan di antara sumber

  maklumat dan pengaruh, kewangan, reputasi dengan pemilihan pelajar ke IPT dan

  mengkaji hubungan di antara infrastruktur dengan pemilihan pelajar ke IPT. Data

  telah dikumpul melalui soal selidik dan dianalisa dengan menggunakan Pakej Statistik

  Sains Sosial (SPSS). Seramai 196 pelajar di KUIN memberikan maklum balas

  menerusi borang kaji selidik. Hasil dari kajian telah menunjukkan hubungan positif di

  antara faktor-faktor pemilihan pelajar ke IPT. Kajian ini dapat membantu memberi

  manfaat dan sumbangan dari segi maklumat dan data kepada banyak pihak untuk

  mengenalpasti faktor pemilihan pelajar ke IPT.

  Kata-kata Kunci: pemilihan IPT, maklumat dan pengaruh, kewangan, reputasi dan

  infrastuktur.

 • iii

  ABSTRACT

  Higher education system in Malaysia has been transformed coherent with the

  country's development and international market. This study was conducted to identify

  the factors that influence the selection of students to the university. The objective of

  this study was to determine the relationship between sources of information and

  influence, financial, reputation with the selection of students to university and study

  the relationship between infrastructure and the choice of students to IPT. Data were

  collected through questionnaires and analyzed using the Statistical Package for Social

  Sciences (SPSS). A total of 196 students in KUIN provide feedback through survey

  forms. Result from this research will be the source of information and beneficial to

  everyone to identify the factors of influencing the selection of students to IPT.

  Keywords: IPT selection, information and influence, finance, reputation and

  infrastructure.

 • iv

  PENGHARGAAN

  Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan izinnya dapat saya menyiapkan kajian ini

  dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan merakamkan penghargaan yang

  tidak terhingga kepada penyelia iaitu Dr Ooi Yeng Keat yang telah berkorban masa

  memberi bimbingan, tunjuk ajar dan nasihat tanpa mengira masa dalam penulisan

  kajian ini dapat disiapkan.

  Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih buat kedua ibu ayah dan keluarga

  tercinta kerana banyak memberi sokongan. Tidak lupa kepada sahabat baik saya Farid

  Muhammad dan Mohd Firdaus Zakaria yang sentiasa memberi tunjuk ajar dan

  galakan yang diberi secara berterusan sangat dihargai dalam menyiapkan kertas

  projek ini.

  Ucapan berterima kasih kepada pelajar-pelajar Kolej Universiti Insaniah yang

  mengambil masa untuk menjawab soal selidik kajian ini. Akhir sekali, ucapan terima

  kasih kepada rakan-rakan yang membantu secara tidak langsung dalam menjalankan

  kajian.

  Sekali lagi, terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak di atas segala

  bantuan dan nasihat yang diberikan. Jasa kalian semua amatlah saya hargai.

  Sekian, terima kasih.

 • v

  SENARAI KANDUNGAN

  HALAMAN

  KEBENARAN MERUJUK ... i

  ABSTRAK .. ii

  ABSTRACT iii

  PENGHARGAAN .. iv

  SENARAI KANDUNGAN v

  SENARAI KEPENDEKAN .. viii

  SENARAI GAMBAR RAJAH .. ix

  SENARAI JADUAL ..

  x

  BAB SATU: PENGENALAN

  1.1 Latar Belakang Kajian . 1

  1.2 Pernyataan Masalah . 6

  1.3 Persoalan Kajian .. 9

  1.4 Objektif Kajian . 9

  1.5 Kepentingan Kajian .. 10

  1.6 Skop Kajian .. 11

  1.7 Definisi Istilah .

  1.7.1 Sumber Maklumat dan Pengaruh.

  1.7.2 Kewangan

  1.7.3 Reputasi..

  1.7.4 Infrastruktur

  1.7.5 Pemilihan Pelajar

  11

  11

  12

  12

  12

  12

  1.8 Pengorganisasian Laporan ..

  13

  BAB DUA: TINJAUAN LITERATUR

  2.1 Pengenalan 14

  2.2 Pendahuluan ..

  2.3 Teori Set Kabur

  14

  16

 • vi

  2.4 Pemilihan Pelajar.. 17

  2.5 Sumber Maklumat dan Pengaruh . 19

  2.6 Kewangan . 22

  2.7 Reputasi 24

  2.8 Infrastruktur .

  2.9 Kesimpulan...

  27

  30

  BAB TIGA: METODOLOGI PENYELIDIKAN

  3.1 Pendahuluan .

  3.1.1 Pembolehubah Kajian .

  31

  31

  3.2 Rangka Kerja Kajian ....... 31

  3.3 Hipotesis . 32

  3.4 Reka Bentuk Kajian . 32

  3.5 Pengumpulan Data ...

  3.5.1 Populasi Data ..

  33

  33

  3.6 Persampelan .

  3.6.1 Teknik Persampelan

  33

  34

  3.7 Instrumen Kajian ..

  3.7.1 Ukuran Pembolehubah

  36

  39

  3.8 Statistik kajian dan Analisis .

  3.8.1 Analisis Deskriptif ..

  3.8.2 Analisis Korelasi .

  3.8.3 Analisis Regresi Linear Berganda ...

  40

  40

  41

  42

  3.9 Kajian Rintis ...

  3.10 Kesimpulan... ..

  42

  44

  BAB EMPAT: HASIL KAJIAN

  4.1 Pendahuluan . 45

  4.2 Analisis Umum Pengumpulan Data . 45

  4.3 Analisa Demografi Responden

  4.3.1 Jantina .

  4.3.2 Umur ...

  4.3.3 Taraf Pendidikan

  45

  46

  46

  46

 • vii

  4.4 Kebolehpercayaan Kajian .. 48

  4.5 Kajian Korelasi .. 49

  4.6 Analisis Regresi Linear 50

  4.7 Hasil Analisis Regresi Linear.. 53

  4.8 Kesimpulan .

  54

  BAB LIMA: PERBINCANGAN, CADANGAN DAN

  KESIMPULAN

  5.1 Pendahuluan 55

  5.2 Perbincangan Hasil Kajian . 55

  5.2.1 Sumber maklumat dan pengaruh bagi pemilihan

  pelajar ke IPT

  56

  5.2.2 Kewangan bagi pemilihan pelajar ke IPT 57

  5.2.3 Reputasi bagi pemilihan pelajar ke IPT 58

  5.2.4 Infrastruktur bagi pemilihan pelajar ke IPT 59

  5.3 Limitasi Kajian dan Cadangan ...

  5.3.1 Promosi dan Publisiti .

  5.3.2 Program Pengajian .

  5.4 Kesimpulan .

  60

  60

  62

  63

  RUJUKAN 64

  LAMPIRAN 1

  LAMPIRAN 2

  LAMPIRAN 3

  LAMPIRAN 4

  LAMPIRAN 5

  LAMPIRAN 6

  LAMPIRAN 7.

  75

  80

  81

  82

  84

  85

  87

 • viii

  SENARAI KEPENDEKAN

  IPT - INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI

  IPTA - INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM

  IPTS - INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI SWASTA

  MQA - MALAYSIAN QUALIFICATIONS AGENCY

  KUIN - KOLEJ UNIVERSITI INSANIAH

  SPM - SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

  STPM - SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA

  STAM - SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA

 • ix

  SENARAI GAMBAR RAJAH

  HALAMAN

  Rajah 3.1 Rangka Kerja Kajian 31

 • x

  SENARAI JADUAL

  HALAMAN

  Jadual 3.2 Sampel Populasi 34

  Jadual 3.3 Item Pembolehubah Bersandar dan Tidak Bersandar 37

  Jadual 3.4 Ukuran Pembolehubah 40

  Jadual 3.5 Cronbachs Alpha 43

  Jadual 3.6 Keputusa Ujian Kebolehpercayaan 44

  Jadual 4.1 Taburan Responden Berdasarkan Demografi 47

  Jadual 4.2 Ringkasan Analisis Kebolehpercayaan 48

  Jadual 4.3 Korelasi Pearson 49

  Jadual 4.4 Analisis Regresi Linear 52

  Jadual 4.5 Hasil Ujian Hipotesis 53

 • 1

  BAB 1

  PENGENALAN

  1.1 Latar Belakang Kajian

  Negara maju adalah sebuah negara yang mempunyai masyarakat yang berpendidikan

  (Idrus dan Zaharuddin, 2001). Pendidikan menjana insan berkualiti bermaksud

  melahirkan generasi modal insan yang berpengetahuan daripada pelbagai aspek iaitu

  dari segi akhlak, pemikiran dan perilakunya. Insan yang berkualiti merupakan insan

  yang mempunyai pegangan agama yang kukuh serta mempunyai keyakinan diri yang

  kental dalam menghadapi cabaran (Ahmad, 2008).

  Matlamat pendidikan Malaysia adalah untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang

  berilmu dan berpengetahuan bagi mencapai kejayaan dalam kehidupan serta memberi

  sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Jelaslah

  ini menunjukkan bahawa pendidikan penting dalam pembentukan masyarakat yang

  berjaya (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2012).

  Dengan adanya pendidikan ia mampu mengubah taraf kehidupan seseorang. Ilmu

  yang diperolehi sama ada secara langsung atau tidak langsung mampu merubah

  kehidupan seseorang menjadi lebih baik. Oleh itu, peranan pendidikan amatlah

  penting di mana ianya mempunyai impak yang besar di dalam kehidupan untuk

  membina sebuah kehidupan yang berkualiti (Ross dan Wu, 1996).

 • The contents of

  the thesis is for

  internal user

  only

 • 64

  RUJUKAN

  Abeless, T. P. (2001). Rethinking the university. The Journal of Future Studies,

  Strategic Thinking and Policy, 3(6). 563-568.

  Abu, B. (2010). Faktor-faktor Yang Mendorong Guru Pelatih Fakulti Pendidikan

  Memilih Bidang Perguruan. Artikel Pendidiakn, 2(4). 1-9.

  Ahmad, A. (2008). Kepentingan Pendidikan Dalam Penbentukan Kualiti Hidup

  Sejahtera. Pusat Pengajian Sains Kesihatan, Universiti Sains Malaysia,

  Kubang Kerian, Kelantan.

  Alessandri, S. W., Yang, S., & Kinsey, D. F. (2006). An Integrative Approach to

  University Visual Identity and Reputation. Corporate Reputation Review,

  9(4). 258-270.

  Ann, T. B., & Siang, L. C. (2010). Analisis Persepsi Tentang Malaysia Sebagai

  Destinasi Pengajian Di Kalangan Pelajar China. Journal of Education and

  Information Technologies, 5 (2). 56-66.

  Ariffin, A. A. (2011). Faktor-Faktor Yang Menentukan Pemilihan Pelajar Mengikuti

  Kursus Di Kolej Komuniti Di Sekitar Negeri Johor Asrol (Master's Thesis,

  Universiti Teknologi Malaysia, Johor, Malaysia).

  Awang, A. H., Ramli, Z., & Ibrahim, I. (2012). Faktor Tarikan Pelajar Siswazah

  Antarabangsa Ke Universiti Penyelidikan Di Malaysia. Malaysia Journal of

  Society and Space, 8(6). 32-41.

  Azhar, A., K, M., & Suzieliana, A. (2003). Kriteria-Kriteria Pemilihan Perkhidmatan

  Lembaga Tabung Haji Oleh Pelanggan. Retrieved From

  http://repo.uum.edu.my/2294/1/Kriteria_Pemilihan_Lembaga_Tabung_Haji_1

  .pdf

  http://repo.uum.edu.my/2294/1/Kriteria_Pemilihan_Lembaga_Tabung_Haji_1.pdfhttp://repo.uum.edu.my/2294/1/Kriteria_Pemilihan_Lembaga_Tabung_Haji_1.pdf

 • 65

  Bakar, N. A., Saberi, M. H., Faisol, N., Derus, M. M., Ali, S., & Dahlan, F. M.

  (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Kursus Profesional Di

  Universiti Awam Di Malaysia: Tinjauan Awal, 315-323.

  Beine, M. (2011). The Determinants of International Mobility of Students, Epee,

  University Of Evry and Cepii. Journal of Development Economics, 95(3). 30 -

  42.

  Berita Harian (2015). Penghasilan Bakat Cemerlang Di IPT. Oleh Irwan Shafrizan

  Ismail, Selanjutnya di: http://www.bharian.com.my/node/44098.

  Berita Harian (2007). Kuasai Bahasa Inggeris melalui Sains dan Matematik. Oleh

  Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin.

  Beswick, R. L. (1989). A Study Of Factors Associated With Student Choice In The

  University Selection Process (Unpublished Doctoral Dissertation). University

  Of Lethbridge, Alberta.

  Bhatti, W. A., Hee, H. C., & Sundram, V. P. K. (2012). A Guide For Beginners: Data

  Analysis Using Spss And Amos. Kuala Lumpur: Persoan Malaysia Sdn. Bhd.

  Briggs, S. (2006). An Exploratory Study of The Factors Influencing Undergraduate

  Student Choice: The Case Of Higher Education In Scotland, Studies In Higher

  Education, 31 (6),.705-722.

  Buntat, Y. (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Kerjaya Perguruan

  Di Kalangan Pelajar Tahun Dua Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan,

  International Conference on Innovation and Technology for Sustainable Built

  Environment, 1-8.

  Carayannis, E., Evans, D., & Hanson, M. (2003). A Cross Culture Learning Strategy

  For Enterepreneurial Education: Outline Of Key Concepts And Lessons

  Learned From A Comparative Study Of Entrepreneurship Student In France

  And Us. Journal Of Technovation, 23(9). 757-771.

  http://www.bharian.com.my/node/44098

 • 66

  Chapman, D. W. (2010). A Model of Student Collage Choice, Journal of higher

  Education, 52(5). 490-505.

  Chiclana, F.F. Herrere & Viedma, E.H. (1998). Integrating Three Representation

  Model in Fuzzy Multi-purpose Decision Making Based on Fuzzy Preferene

  Relations.Fuzzy Sets and Systems 97. 33-48.

  Chih, C., & Roberts, E. L. (2003). Energy Substrates For Neurons During Neural

  Activity: A Critical Review Of The Astrocyte-Neuron Lactate Shuttle

  Hypothesis. Journal Of Cerebral Blood Flow And Metabolism, 23. 12631281

  Coakes, S. J. (2013). Spss: Analysis Without Anguish: Version 20 For Windows. John

  Wiley & Sons Australia Lt Std.

  Comm, C. L., & Labay, D. G. (1996). Repositioning Colleges Using Changing

  Student Quality Perceptions: An Exploratory Analysis. Journal Of Marketing

  For Higher Education, 7(4), 21-35. Retrieved From

  Http://Dx.Doi.Org/10.1300/J050v07n04_02

  Crossman, A. (2010). Rational Choice Theory: An Overview Retrived. Retrieved

  From Http://Sociology.About.Com/Od/Sociological-Theory/A/Rational-

  Choicee-Theory.Htm

  Edwards, P. N., Jackson, S. J., Bowker, G. C., & Knobel, C. (2007). Understanding

  Infrastructure: Dynamics, Tensions and Design; National Science Foundation.

  Office of Cyber infrastructure: Arlington, VA, USA, 22(3), 575-607.

  Falindah, S., Razak, A., & Rohaizat, B. (2010). International StudentS Choice

  Behavior for Higher Education at Malaysian Private Universities.

  International Journal of Marketing Studies, 2(2). 202-211.

  http://dx.doi.org/10.1300/J050v07n04_02http://sociology.about.com/Od/Sociological-Theory/A/Rational-Choicee-Theory.Htmhttp://sociology.about.com/Od/Sociological-Theory/A/Rational-Choicee-Theory.Htm

 • 67

  Fernandez, J. L. (2010). An Exploratory Study of Factors Influencing The Decision

  Of Students To Study At University Sains Malaysia. Journal Kajian Malaysia,

  28(2). 107-136.

  Grant, A. M., & Parker, S. K. (2009). 7 Redesigning Work Design Theories: The Rise

  of Relational and Proactive Perspectives. The Academy Of Management

  Annals, 65-107.

  Green, S. B., Salkind, N., & Akey, T. (1997). Sing Spss For Windows: Analyzing And

  Understanding Data. Prentice Hall.

  Hair, A., Ramli, Z., & Ibrahim, I. (2012). Faktor tarikan pelajar siswazah

  antarabangsa ke universiti penyelidikan di Malaysia. Geografia-Malaysian

  Journal of Society and Space, 8(6). 32-41.

  Hannukainen, K. (2008). Why Do Chinese Students Choose To Study In The Helsinki

  Region Retrieved From Http://Www.Helsinki.Fi/News/Archive/8-2008/19-12-

  12-42 (Accessed January 2009).

  Harun, M. K. (2009). International Student Mobility & The Uitm Study Abroad

  programme. Prosiding Seminar on employability enhancing graduate

  employability: Issues, concerns & the way forward, 21 22.

  Hoyer, W. D., & Macinnis, D. J. (2000). Consumer Behaviour, Second Edition,

  Houghton Mifflin: Boston.

  Huston, S. J. (2010). Measuring Financial Literacy. Article first published online: 1

  Jun 2010. 4 (2). 296316

  Iberahim, H. (2014). Pengaruh Faktor Persekitaran Terhadap Kecemerlangan

  Akademik Pelajar Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Dan Pembuatan Serta

  Pelajar Fakulti Kejuruteraan Elektrik Di UTHM (Master's thesis, Universiti

  Tun Hussein Onn, Malaysia). Retrieved from

  http://eprints.uthm.edu.my/5348/1/Hasmah_Binti_Iberahim.pdf

  http://www.helsinki.fi/News/Archive/8-2008/19-12-12-42http://www.helsinki.fi/News/Archive/8-2008/19-12-12-42http://eprints.uthm.edu.my/5348/1/Hasmah_Binti_Iberahim.pdf

 • 68

  Idrus, & Zaharuddin, A. (2001). Kecemerlangan Menerusi Kreativiti: Transformasi &

  Cabaran UTM. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. Retrived From

  http://www.penerbit.utm.my/cgi-bin/katalog/buku.cg.

  Indrajit, & Djokopranoto. (2006). Managemen Perguruan Tinggi Modern.

  Yogyakarta: Andi Offset.

  Ismail, N. (2009). Mediating Effect of Information Satisfaction on College Choice.

  Paper Presented In Oxford Business & Economics Conference Program. UK.

  Jackson, G. A. (1982). Public Efficiency and Private Choice In Higher Education.

  Education Evaluation and Policy Analysis, 4(2). 237-247.

  Joseph, M., & Joseph, B. (1998). Identifying Need of Potential Students In Tertiary

  Education For Strategy Development. Quality Assurance In Education, 6(2).

  90-96.

  Jusoh, N. (2006). Kajian Mengenai Faktor-Faktor Pemilihan Pelajar Matrikulasi Ke

  Universiti Tempatan (Ipta) Dan Kursus Pendidikan (Master's Thesis,

  Universiti Teknologi Malaysia, Johor, Malaysia).

  Kamus Dewan Edisi Keempat. Pusat Rujukan Persuratan Melayu @ Dbp. Retrieved

  From Http://Prpm.Dbp.Gov.My/Search.Aspx?K=Reputasi

  Keling, S. B. (2006). Institutional Factors Attracting Students to Malaysian

  Institutions of Higher Learning. International Journal of Business and Social

  Science, 2(1). 46-64.

  Kementerian Pendidikan Malaysia. (2015). Portal Rasmi Kementerian Pendidikan

  Malaysia (KPM). Retrieved from http://www.moe.gov.my/v/ipta

  http://www.penerbit.utm.my/cgi-bin/katalog/buku.cghttp://prpm.dbp.gov.my/Search.Aspx?K=Reputasihttp://www.moe.gov.my/v/ipta

 • 69

  Kementerian Pelajaran Malaysia. (2012). Plan Strategik Interim-Kementerian

  Pelajaran Malaysia 2011-2020 (1st Ed.). Terbitan: Cetakan Pertama 2012,

  Kementerian Pelajaran Malaysia, 2012.

  Kementerian Pengajian Tinggi. (2007). Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara:

  Peletakan Asas Melangkaui 2020, National Higher Education: Laying the

  Foundation Beyond 2020. Putrajaya, Malaysia: Kementerian Pengajian Tinggi

  Malaysia.

  Kerajaan Tanggung 90 Peratus Kos Pelajar Di Ipta, Ptptn Hanya Untuk Kos Sara

  Hidup - Berita Semasa Mstar. (2012, May 28). Retrieved From

  Http://Www.Mstar.Com.My/Berita/Berita-Semasa/2012/05/28/Kerajaan-

  Tanggung-90-Peratus-Kos-Pelajar-Di-Ipta-Ptptn-Hanya-Untuk-Kos-Sara-

  Hidup

  Kim, D. J., Agrawal, M., Jayaraman, B., & Rao, H. R. (2003). A Comparison Of B2b

  E-Service Solutions. International Journal of Communications, 46(12). 317-

  324.

  Kitsawad, K. (2013). An Investigation Of Factors Affecting High School Students

  Choice Of University In Thailand (Doctoral Dissertation, University Of

  Wollongong). Retrieved From Http://Ro.Uow.Edu.Au/Theses/3779

  Konting, M. M. (2000). Kaedah Penyelidikan Pendidikan Dewan Bahasa Dan

  Pustaka, Siri Pendidikan.

  Lau, N. C. (2006). Characterization of The Pirna Complex From Rat Testes. Science,

  313(5785). 363-367.

  Marginson, S., & Rhoades, G. (2002). Beyond National States, Markets, and Systems

  of Higher Education: A Glonacal Agency Heuristic. Higher Education, (43).

  281-309.

  http://www.mstar.com.my/Berita/Berita-Semasa/2012/05/28/Kerajaan-Tanggung-90-Peratus-Kos-Pelajar-Di-Ipta-Ptptn-Hanya-Untuk-Kos-Sara-Hiduphttp://www.mstar.com.my/Berita/Berita-Semasa/2012/05/28/Kerajaan-Tanggung-90-Peratus-Kos-Pelajar-Di-Ipta-Ptptn-Hanya-Untuk-Kos-Sara-Hiduphttp://www.mstar.com.my/Berita/Berita-Semasa/2012/05/28/Kerajaan-Tanggung-90-Peratus-Kos-Pelajar-Di-Ipta-Ptptn-Hanya-Untuk-Kos-Sara-Hiduphttp://ro.uow.edu.au/Theses/3779

 • 70

  Matzdorf, F., Smith, L., & Agahi, H. (2003). The Impact of Facilities on Student

  Choice of University. International Journal of Facilities, 21(10). 212-222.

  Meshi, D., Drew, M. R., Saxe, M., Ansorge, M. S., David, D., Santarelli, L, Hen, R.

  (2006). Hippocampal Neurogenesis Is Not Required For Behavioral Effects Of

  Environmental Enrichment. Nature Neuroscience, 9(6). 406-417.

  Minhat, N. (2010). Kepuasan Pelajar Terhadap Kemudahan Yang Disediakan Di

  Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Journal Pendidikan. 1-13.

  Mohamad, N., & Tap, A. O. (2002). Keutamaan pemilihan bidang dan tempat

  pengajian: Pendekatan konjoin kabur. Jurnal Teknologi Maklumat dan Sains

  Kuantitatif, 4(1). 11-24.

  Mok, K. H. (2011). The Quest for Regional Hub Of Education: Growing

  Heterarchies, Organizational Hybridization, And New Governance In

  Singapore And Malaysia. Journal of Education Policy, 1(26). 61-81.

  Najib, M. (2002). Perkembangan Dan Pemilihan Kerjaya Remaja. Selangor, Federal

  Publications.

  Nordin, K. (2012). Kerajaan Tanggung 90 Peratus Kos Pelajar Di Ipta, Ptptn Hanya

  Untuk Kos Sara Hidup - Berita Semasa Mstar. Retrieved From

  Http://Www.Mstar.Com.My/Berita/Berita-Semasa/2012/05/28/Kerajaan-

  Tanggung-90-Peratus-Kos-Pelajar-Di-Ipta-Ptptn-Hanya-Untuk-Kos-Sara-

  Hidup/

  Nurulhuda, R., Chai, S. F., & Fazli. I. (2009). Kajian kepuasan pelanggan terhadap

  perkhidmatan perpustakaan universiti awam di Malaysia. Tesis Universiti

  Kebangsaan Malaysia.

  Othman, N., & Junizah, I. (2014). Pengaruh Pemilihan Pengajian Ke Kolej Komuniti

  Dan Cadangan Promosi Selangor. Artikel Pendidikan.

  http://www.mstar.com.my/Berita/Berita-Semasa/2012/05/28/Kerajaan-Tanggung-90-Peratus-Kos-Pelajar-Di-Ipta-Ptptn-Hanya-Untuk-Kos-Sara-Hidup/http://www.mstar.com.my/Berita/Berita-Semasa/2012/05/28/Kerajaan-Tanggung-90-Peratus-Kos-Pelajar-Di-Ipta-Ptptn-Hanya-Untuk-Kos-Sara-Hidup/http://www.mstar.com.my/Berita/Berita-Semasa/2012/05/28/Kerajaan-Tanggung-90-Peratus-Kos-Pelajar-Di-Ipta-Ptptn-Hanya-Untuk-Kos-Sara-Hidup/

 • 71

  Othman, F. 2006. Hubungan status sosioekonomi keluarga dengan pencapaian pelajar

  bumiputera dan bukan bumiputera dalam mata pelajaran matematik di dua

  buah sekolah daerah Johor Bahru. Projek Sarjana Muda, Universiti Teknologi

  Malaysia, Skudai, Malaysia.

  Piaw, C. Y. (2004). Kaedah Penyelidikan. Buku (1). Mc Graw Hill Education.

  Piaw, C. Y. (2008). Asas Statistik Penyelidikan. Kaedah Dan Statistik Penyelidikan,

  Analisis Data Skala Ordinal Dan Skala Nominal Buku (3). Mc Graw Hill

  Education.

  Portal Rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia (Kpm). (N.D.). Retrieved From

  Http://Www.Moe.Gov.My/V/Ipta

  Pradiptia, A. P. (2010). Reputasi Program Studi Pendidikan Dokter Di Fakultas

  Kedokteran Universitas Gadjah Mada Menurut Mahasiswa Asal Malaysia

  (Unpublished Master's Thesis). Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Indonesia.

  Prajarto, N. (2008). Efektivitas Publisitas: Menilai Reputasi Institusi. Jurnal Ilmu

  Komunikasi, 6(2).78-84.

  Price, I., Matzdorf, F., Smith, L., & Agahi, H. (2003). The Impact Of Facilities On

  Student Choise Of University, Journal Facilities, 21(10). 212-222.

  Private Colleges. (N.D.). Retrieved From

  Http://Www.Etawau.Com/Edu/Indexcollegeprivate.Htm

  Rahayu, S., Tan, H., Samsinar, & Md, S. (2000). Marketing Analysis Of Higher

  Education Service Sector In Malaysia: Consumer Perspective, Pertanika

  Journal Of Social Sciences And Humanities, 8(1), 1-6.

  Ross, C., & Wu, C. L. (1996). Education, Age, and The Cumulative Advantage In

  Health. Journal of Health and Social Behavior, 37(1). 104-120.

  http://www.moe.gov.my/V/Iptahttp://www.etawau.com/Edu/Indexcollegeprivate.Htm

 • 72

  Saad, N. (2007). Meritokrasi: Faktor Sosio Ekonomi Dan Peluang Pendidikan Tinggi.

  In: The 5th ASEAN Symposium on Educational Management and Leadership

  (ASEMAL 5), 18-19 August 2007, Legend Hotel, Kuala Lumpur.

  Sailin, R. (2006). Persepsi Pelajar Terhadap Peranan Publisiti Dan Promosi

  Pendidikan Dalam Mempengaruhi Kemasukan Ke Ipts Bumiputera

  (Unpublished Master's Thesis). Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor.

  Sailin, R., Othman, N., Hamid, N. A., Khalid, N., Awang, A. H., & Nor, M. F. (2014).

  Faktor Pendorong Kemasukan Pelajar Baharu Ke Kolej Universiti Islam

  Antarabangsa Selangor (Kuis), 17-18.

  Samsudin, J. (2004). Students Choices of University from Consumer Behavior

  Perspectives: Case Study of Uum Undergraduate Students (Unpublished

  Master's Thesis). Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah.

  Saputra, H. Y. (2014). Pengaruh Biaya Pendidikan, Latar Belakang Sosial Ekonomi,

  Dan Reputasi Progdi Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Memilih Progdisi

  Akuntansi Di Upn Veteran Jawa Timur. Universitas Pembangunan Nasional

  Veteran, Jawa Timur, Indonesia.

  Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). Research Methods for Business: A Skill-Building

  Approach, 6th Edition (6th Ed.).

  Sekaran, U. (2000). Research Methods For Business: A Skills Building Approach

  (3rd Ed.). Carbonadale: John Wiley & Sons, Inc.

  Sekaran, U. (2003). Research Methods For Business: A Skills Building Approach

  (4th Ed.). New York: John Wiley & Sons, Inc.

  Sekaran, U., & Bougie, R. (2010). Research Methods For Business A Skill Building

  Approach (15th Ed.).

 • 73

  Semenik, J. S. (2002). Promotion & Integrated Marketing Communication.

  Shahri, A. A. (2004). Faktor Pengaruh Pemasaran Di Ipts Malaysia: Satu

  Pandangan.Kuala Lumpur: Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan, Jabatan

  Pendidikan Swasta, Kementerian Pendidikan Malaysia.

  Shammot, M.M. (2011). Factors affecting the Jordanian students selection decision

  among private universities. Journal of Business Studies Quarterly, 2(3). 57-63.

  Sidek, M.N. (2008). Pengujian dan Penilaian dalam Kaunseling; Teori dan Aplikasi.

  Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

  Soutar, G. N., & Turner, J. P. (2002). Student's Preferences For University: A

  Conjoint Analysis. The International Journal of Educational Management,

  vol. 16. 1-17.

  Syahidah, N. (2012). Menangani Kenaikan Kos Sara Hidup. Pegawai Penyelidik

  Pusat Kajian Ekonomi Dan Kemasyarakatan. Institut Kefahaman Islam

  Malaysia (IKIM). Sumber dari: Utusan Malaysia.

  Tin, P. B., Rahmah, I., Noorasiah, S., & Othman, N. (2012). Globalization and The

  Factors Influencing Households? Demand For Higher Education In Malaysia.

  International Journal of Education And Information Technologies, 6(3). 269-

  271.

  Veloutsou, C., Lewis, J. W., & Paton, R. A. (2004). University Selection: Information

  Requirements and Importance. International Journal of Educational

  Management, 3(18). 160-171.

  Verbik, L., & Lasanowski, V. (2007). International Students Mobility: Patterns And

  Trends. World Education News and Reviews, World Education Services. The

  Observatory on borderless higher education Woburn House, 20(24). 1-48.

 • 74

  Yahya, A., & Ismail, N. (2011). Faktor-Faktor Pemilihan Kursus Dan Masalah-

  Masalah Pembelajaran Dalam Mempengaruhi Pencapaian Akademik Pelajar

  Tingkatan 4 Aliran Teknikal Di Tiga Buah Sekolah Menengah Teknik Di

  Negeri Sembilan, 2. Journal of Technical, Vocational & Engineering

  Education, 1(2). 93-106.

  Yusoff, M. Y., Jaafar, J., & Mahmood, A. K. (2011). The Visual Wiki For The First

  Step Of Kms In Community College. National Postgraduate Conference

  (NPC), 1-6

  Yusof, S. M. (2010). Sistem Kewangan Islam Dan Konvensional: Satu Perbandingan

  Kritis. Selanjut di http://E-

  muamalat.gov.my/sites/default/files/kertas_persidangan/2010/10/sistem_kewa

  ngan_islam_dan_konvensional_satu_perbandingan_kritis.pdf

  Yusof, M.M & Jemain, A.A.(2004). Pendekatan Kabur Untuk Mengenal Pasti Kriteria

  mempengaruhi Pelajar Memilih Institusi pengajian Tinggi Awam (Ipta).

  Jurnal Teknologi, Universiti Teknologi Malaysia. 40(35). 59 -71.

  http://www.academia.edu/3012036/Pendekatan_Kabur_untuk_Mengenal_Past

  i_Kriteria_Mempengaruhi_Pelajar_Memilih_Institusi_Pengajian_Tinggi_Aw

  am_IPTA_

  Yuzainee, M. Y., Fadhilah, A. R., & Faridah, B. (2011). Faktor Yang Mempengaruhi

  Pelajar Dalam Memilih Universiti: Kajian Kes. Prosiding Ist International

  Symposium On Condusive Learning Environment For Smart School.

  Zamri, A., & Razak, N. (2013). Assessing Factors Influencing Students Choice of

  Malaysian Public University: A Rasch Model Analysis, 3(1). 19-24.

  Zazali, M., Rozelina, Maisura, & Nabihah, A. (2005). Ipts: Aksesibiliti Kepada

  Peranan Ipta. Seminar Pendidikan 2005, Falkulti Pendidikan, UTM.

  Zikmund, Fagerlin, A., Fisher, B. J., & Ubel, P. A. (2010). A Demonstration Of Less

  Can Be More In Risk Graphics. Med Decis Making, 30(6). 661-671.

  http://e-muamalat.gov.my/sites/default/files/kertas_persidangan/2010/10/sistem_kewangan_islam_dan_konvensional_satu_perbandingan_kritis.pdfhttp://e-muamalat.gov.my/sites/default/files/kertas_persidangan/2010/10/sistem_kewangan_islam_dan_konvensional_satu_perbandingan_kritis.pdfhttp://e-muamalat.gov.my/sites/default/files/kertas_persidangan/2010/10/sistem_kewangan_islam_dan_konvensional_satu_perbandingan_kritis.pdfhttp://www.academia.edu/3012036/Pendekatan_Kabur_untuk_Mengenal_Pasti_Kriteria_Mempengaruhi_Pelajar_Memilih_Institusi_Pengajian_Tinggi_Awam_IPTA_http://www.academia.edu/3012036/Pendekatan_Kabur_untuk_Mengenal_Pasti_Kriteria_Mempengaruhi_Pelajar_Memilih_Institusi_Pengajian_Tinggi_Awam_IPTA_http://www.academia.edu/3012036/Pendekatan_Kabur_untuk_Mengenal_Pasti_Kriteria_Mempengaruhi_Pelajar_Memilih_Institusi_Pengajian_Tinggi_Awam_IPTA_http://www.academia.edu/3012036/Pendekatan_Kabur_untuk_Mengenal_Pasti_Kriteria_Mempengaruhi_Pelajar_Memilih_Institusi_Pengajian_Tinggi_Awam_IPTA_