Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendekatan Kurikulum

download Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendekatan Kurikulum

of 17

Transcript of Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendekatan Kurikulum

 • 8/14/2019 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendekatan Kurikulum

  1/17

  Faktor YangFaktor YangMempengaruhiMempengaruhiPendekatanPendekatanKurikulumKurikulum

  Faktor YangFaktor YangMempengaruhiMempengaruhiPendekatanPendekatanKurikulumKurikulum

  Disediakan oleh

  Ahmad Zainal Abd Aziz

 • 8/14/2019 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendekatan Kurikulum

  2/17

  1. Faktor Politik1. Faktor Politik

  Pembentukan kurikulum dibangunberdasarkan ideologi dan politik

  sesebuah negara. Sesuatu ideologidan politik dalam sesebuah negaraadalah berbeza di antara satu samalain dan dasar yang telah dibentuk

  oleh sesebuah negara danberdasarkan ideologi yang dipegang.

 • 8/14/2019 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendekatan Kurikulum

  3/17

  Samb

  Francis P. Hunkin (1987) dalambukunya "Curriculum Planningmenyatakan " :

  "Curriculum Development is also apolitical process. It requires dealingwith people and their various powerbases and their views of what makesfor good education"

 • 8/14/2019 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendekatan Kurikulum

  4/17

  Wiles Bondi (1989) dalam bukunya`Curriculum Development : A Guide toPractice turut menjelaskan :-Perkembangan kurikulum dipengaruhioleh proses politik, kerana setiap kalipucuk pimpinan sesebuah negara itubertukar, maka setiap kali itulah

  kurikulum pendidikan akan dikajisemula.

  Samb

 • 8/14/2019 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendekatan Kurikulum

  5/17

  Kurikulum pendidikan menjadi saluranpenting bagi setiap badanpemerintahan menguatkan pengaruh

  mereka. Pemerintah bertanggungjawabmenetapkan Dasar Pendidikan Negarasejajar dengan hasrat pemerintah.

  Samb

 • 8/14/2019 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendekatan Kurikulum

  6/17

  Di Malaysia misalnya, ketika Britishberkuasa di negara ini, dasar pelajaranantaranya hanya bertujuan menjadikananak-anak Melayu petani dan nelayan yang

  lebih baik daripada ibubapa mereka. PihakBritish tidak langsung menitikberatkanperpaduan rakyat berbilang kaum padamasa itu. Ianya sesuai dengan polisi mereka

  mentadbir Tanah Melayu pada masa itudengan dasar Devide and Role.

  Samb

 • 8/14/2019 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendekatan Kurikulum

  7/17

  Apabila negara mencapaikemerdekaan, Dasar PelajaranKebangsaan turut berkembang danberubah. Dasar PelajaranKebangsaaan yang termaktub dalamAkta Pelajaran 1961 menitikberatkanaspek-aspek yang berkaitan dengan

  perpaduan negara dan penghasilantenaga kerja.

  Samb

 • 8/14/2019 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendekatan Kurikulum

  8/17

  2. Faktor Perpaduan Kaum2. Faktor Perpaduan Kaum

  Walaupun negara Malaysia yangmempunyai rakyat yang berbilang

  kaum serta agama, corak kurikulum yang disajikan masih dapatmencerminkan jati diri masyarakat

  dan intregasi kaum masih dapatdipelihara dengan sebaik-baiknya.

 • 8/14/2019 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendekatan Kurikulum

  9/17

  Kurikulum yang dibina akanmerapatkan lagi jurang perbezaan diantara kaum-kaum dan merapatkan

  perpaduan kaum yang majmuk Denganmenjadikan bahasa Melayu sebagaibahasa perantaraan untuk semuakaum bagi menikmati kurikulum

  tersebut.

  Samb

 • 8/14/2019 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendekatan Kurikulum

  10/17

  3. Faktor Sosio Budaya3. Faktor Sosio Budaya

  Kurikulum juga terbentukberdasarkan kepentingan-kepentingantertentu dari kumpulan-kumpulantertentu. Kurikulum tersebutdibentuk berdasarkan tuntutanbudaya nenek moyang mereka selain

  daripada faktor kepentinganmasyarakat.

 • 8/14/2019 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendekatan Kurikulum

  11/17

  Contohnya semua masyarakat perlumempelajari bahasa Inggeris di dalam

  matapelajaran sains & matematiksekiranya ianya menjadi kepentingannegara ke arah pembangunan ekonomi

  sosio budaya.

  Samb

 • 8/14/2019 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendekatan Kurikulum

  12/17

  4. Kehendak Masyarakat4. Kehendak Masyarakat

  Kurikulum digubal dan dilaksanakanmengikut kehendak dan desakan

  masyarakat. Masyarakat jugamenentukan samada Kurikulum itusesuai atau pun tidak dengan

  kehendak mereka.

 • 8/14/2019 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendekatan Kurikulum

  13/17

  Hilda Taba ( 1962 :24) menyatakan:" It is not an easy task to establishwhat demands society makes on

  education and what contributioneducation can or should make toculture, especially in a complexsociety in which vast and rapidchanges are occuring."

  Samb

 • 8/14/2019 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendekatan Kurikulum

  14/17

  5.5. Faktor Pembangunan NegaraFaktor Pembangunan NegaraDan Perkembangan DuniaDan Perkembangan Dunia

  Negara yang ingin maju dan membanguntidak seharusnya mempunyai kurikulumyang statik. Oleh itu ia harus diubahsuaimengikut peredaran masa dan kemajuansains dan teknologi. Menurut Hida Taba(1962) :

  "Technology has changed and is changing

  not only the face of the earth and theinstitutions of our society, but man itself "

 • 8/14/2019 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendekatan Kurikulum

  15/17

  6.6. Faktor Perancang Dan PelaksanaFaktor Perancang Dan PelaksanaKurikulumKurikulum

  Perubahan yang begitu pesat dalammasyarakat dan dunia membuat kurikulumhari ini perlu disesuaikan mengikut

  peredaran masa. Sehubungan dengan ituperancang kurikulum bertanggungjawabmenyemak semula dari masa ke semasa.Pengguguran, perubahan atau pertambahan

  terhadap kurikulum harus dilakukanmengikut peredaran masa, kehendakmasyarakat dan kemajuan negara.

 • 8/14/2019 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendekatan Kurikulum

  16/17

  7. Faktor Perkembangan Ilmu7. Faktor Perkembangan IlmuDan KepentingannyaDan Kepentingannya

  Masa yang berlalu turut membawaperubahan kepada masyarakat yangseterusnya menuntut merekamenerima pendidikan yang lebihsempurna selaras dengan keperluankemajuan yang kian pesat. Ilmu yang

  bersifat dinamik menyebabkan iasentiasa berkembang.

 • 8/14/2019 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendekatan Kurikulum

  17/17

  Penemuan baru dalam pelbagai bidangseperti perubatan, teknologi dansebagainya menjadikan bidang ituterus berkembang. Perkembangan ini

  penting dalam pembentukan kurikulumsupaya ia dapat dikemaskini dari masake semasa agar ilmu-ilmu baru inidapat disalurkan kepada murid-muridbagi mengimbangi keperluan zaman.

  Samb