Faraaidh kuliah 1

download Faraaidh kuliah 1

of 29

 • date post

  28-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  624
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Faraaidh kuliah 1

 • 1. Faraaidh PendahuluanIslam Mengambil Berat Mengenai Dengan Ilmu Pusaka.Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu majah dan darul Qutni di bawah ini:- (Riwayat Abu Daud).

2. Takrif Faraaidh/Mawarith Dari sudut bahasa Arab: Faraaidh jama fariidhahdengan makna taqdiir. Dari sudut Syara : Kadar yang tentukan oleh Syarabagi setiap waris ( ( Dari sudut bahasa; Mawaarith jama miiraath ( ( dengan dua makna; 1- Kekal al baqaadan 2- perpidahan sesuatu dari satu kaum kepadakaum lain. Dari segi syara : Hak seseorang insan terhadapsesuatu setelah kematian tuan punyanya dengan sebabdan syarat tertentu. 3. Ilmu Faraaidh/Mawaarith Ilmu yang membawa kepada penentuan kadaryang akan diperolehi oleh waris terhadap hartapusaka yang ditinggalkan 4. SUMBER UNDANG-UNDANG PUSAKA ISLAMDAN HUKUM MEMPELAJARINYAal-Quran, al-Sunnah, Ijmak sahabat dan ijtihad. ayat mujmal:Orang-orang lelaki ada bahagian pusaka daripeninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang-orangperempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalanibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak dariharta yang ditinggalkan itu; iaitu bahagian yang telahdiwajibkan (dan ditentukan oleh Allah) (al-Quran, al-Nisa4:7). 5. Samb:Ayat mufassalAllah perintahkan kamu mengenai (pembahagian hartapusaka untuk) anak-anak kamu, iaitu bahagian seoranganak lelaki menyamai bahagian dua anak perempuan.Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, makabahagian mereka ialah 2/3 dari harta pusaka yangditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan Ituseorang sahaja, maka bahagiannya ialah 1/2 (separuh) hartaitu. Dan bagi ibu bapa (si mati) tiap-tiap seorang darikeduanya 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, jikasi mati itu mempunyai anak. Tetapi jika si mati tidakmempunyai anak, sedangkan yang mewarisinya hanyalahkedua ibu bapanya, 6. Sambunganmaka bahagian ibunya ialah 1/3. Kalau pula si mati itumempunyai beberapa orang saudara (adik beradik),maka bahagian ibunya ialah 1/6. (Pembahagian itu)ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telahdiwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarhutang.Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu, kamutidak mengetahui siapa yang di antaranya lebih dekatserta banyak manfaatnya kepada kamu, (Pembahagianharta pusaka dan penentuan bahagian masing-masingseperti diterangkan ialah) ketetapan dari Allah,sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagiMaha Bijaksana (al-Quran, al-Nisa 4: 11). 7. (al-Nisa 4: 12).Dan bagi kamu (suami) 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak.Tetapi jika mereka mempunyai anak maka kamu mendapat1/4 dari harta yang mereka tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayar hutangnya. Dan bagi kamu (isteri- isteri) pula 1/4 dari hartayang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak.Tetapi jika kamu mempunyai anak maka bahagian mereka(isteri-isteri kamu) ialah 1/8 dari harta kamu tinggalkan,sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan, dan sesudah dibayar hutang kamu. Dan jika si mati yang dia ahli warisi itu, lelaki atau perempuan, yang tidak meninggalkan anak atau bapa, dan meninggalkan seorang saudara lelaki(seibu) atau saudara perempuan (seibu), maka bagi tiap-tiap seorang dari keduanya ialah 1/6. Kalau pula mereka(saudara- saudara yang seibu itu) lebih dari seorang, maka mereka berkongsi pada 1/3 (dengan mendapat sama banyak lelaki dan perempuan), sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar hutangnya; wasiat- wasiat tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudarat (kepada ahli waris-ahli waris).(Tiap-tiap satu hukum itu) ialah ketetapan dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Penyabar 8. al-Nisa4:176).Mereka (orang-orang Islam umatmu) meminta fatwa kepadamu(wahai Muhammad), mengenai masalah kalalah. Katakanlah: Allahmemberi fatwa kepadamu dalam perkara kalalah itu, iaitu jikaseseorang mati yang tidak mempunyai anak dan ia mempunyaiseorang saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan itu 1/2dari harta yang ditinggalkan oleh si mati; dan ia pula(saudarasaudara lelaki itu) meahli warisi (semua harta) saudaraperempuannya, jika saudara perempuannya tidak mempunyai anak.Kalau pula saudara perempuannnya itu dua orang, maka keduanyamendapat 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dansekiranya mereka (saudarasaudaranya itu) ramai, lelaki danperempuan, maka bahagian seorang lelaki menyamai bahagian duaorang perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepada kamusupaya kamu tidak sesat. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahuiakan tiap-tiap sesuatu (al-Quran, al-Nisa 9. Dalil dari as Sunnah .).(Riwayat AbuDaud 10. Ijma Ulama Ulama Hanfiah, Malikiah dan Syafiah sepakat bahawaterdapat lima hak yang mesti ditunaikan pada hartapeninggalan si mati; 1- Hak orang lain pada ain harta tersebut seperti barangyang sudah dijual tetapi belum diterima barang dan hargabarang tersebut. Hak penjual pada barang yang dijual lebihutama dari hak yang lain. Dalam hal ini ulama Hanafimenganggap perkara ini termasuk di dalam hutang danmereka sepakat dalam empat perkara berikutnya. 2- Pengurusan Jenazah sehingga ia dikebumikan. 3- Hutang ke atasnya 4- Wasiat 5-Pusaka/tarikah 11. Sejarah Pembahagian Pusaka Pusaka Dalam Masyarakat Arab SebelumIslam Pusaka Dalam Masyarakat Yahudi Pusaka Dalam Masyarakat Roman Pusaka Dalam Islam. 12. Pusaka Dalam Masyarakat ArabSebelum IslamMasyarakat Arab Jahiliah- Ekonomi dan kekuatanketurunan melalui peperanganTiga sebab utama Pusaka;Keturunan(Hanya bagi lelaki dewasa yang (mampu menunggang kuda untuk berperang. DalamTafsir al Tabari (( Anak angkat (anak angkat mempunyai hak dan -(kedudukan sama dengan anak sendiri.Perjanjian ((- ) ( 13. Sistem Pusaka Dalam Masyarakat Yahudi Yahudi terlalu mementingkan kekuatan Ekonomimelalui pelbagai cara pertanian, perniagaan, industridan sistem riba. Yahudi sentiasa memastikan kekayaan tidakberpindah kepada orang lain selain ahli keluargaterdiri dari furuu dan usul sahaja. Anak perempuan tidak dapat pusaka jika terdapatanak lelaki, begitu juga ibu, isteri dan saudaraperempuan dihalang oleh anak lelaki, bapa ataukerabat lelaki yang terdekat. 14. Dasar Pusaka Yahudi Bila bapa meninggal, maka anak-anak lelaki sahajaakan meneriama Pusaka. Anak lelaki sulong akandapat 2/3, kecuali jika dia setuju untuk dibahagi samarata. Jika bapa mati dan meninggalkan anak lelaki danperempuan, maka anak lelaki sahaja ygmengondolnya. Cuma anak perempuan akan haknafkah dari adik beradik lelaki sehingga diaberkahwin. Jika anak lelaki atau anak perempuan mati, ibumereka tidak dapat pusaka, sebaliknya jika ibu matianak lelaki dapat, begitu juga anak perempuan jikaketiadaan anak lelaki. 15. sambungan Jika sesorang mati, tidak meninggalkan anaklelaki/perempuan, bapanya akan menerimapusaka, jika tiada maka adik beradik lelakinya,jika tiada jatuh kepada adik beradikperempuannya. Jika simati tiada zuriat dan tiada usulnya,maka kerabat dari furuu level bawah akanmenerimanya. 16. sambungan Jika si mati tidak ada usulnya, zuriatnya danjuga kerabat, maka harta itu boleh dimilikioleh siapa sahaja yang pertamamendapatkannya setelah 3 tahun tiada waris simati menuntutnya. Jika suami mati, isteri tiadk boleh menerimapusaka bila terdapat waris-waris yang lain. Jika isteri mati semua hartanya berpindahkepada suami sahaja. 17. Perkembangan Sistem Pusaka Islam Diawal Islam, undang2 Jahiliyah berkuatkuasa sehingga Hijrah berlaku perubahansementara kepada sistem tersebut. Hijrah dan persahabatan yang erat telahmembolehkan mereka menerima pusaka. Persaudaraan antara ansar dan muhajiriin telahmembolehkan mereka menerima pusaka antarasatu sama lain bagi menguatkan masyarakatIslam ketika itu(al anfal 72). 18. sambungan . Selepas itu dihapuskan sistem pusaka ( berasaskan anak angkat .) 5( Selepas itu Allah membatalkan sistem pusaka ( .melalui Hijrah dan persaudaraan ) 57( 19. sambungan Kemudiansemua sistem pusaka yang terdahulu terbatal apabila turun ayat 11 surah al Nisaa ...... ) 20. (( Makna al Tarikah Asal :dari perkataan: ) ( apa yang ditinggalkan oleh si mati dalambentuk harta atau hak : 21. Perbincangan Sejauhmana sistem pusaka sebelum Islammenepati konsep keadilan sosial kepadamasyarakat? Apakah aspek kelemahan yang terdapat dalamsistem tersebut? Apa kelebihan sistem Pusaka yang dibawaIslam? 22. Makna al Tarikah Mengikut Syaraksuatu hak yang boleh dibahagikan dan sabitkepada yang berhak setelah yang berhakdahulu itu mati, kerana ada hubungan kerabat,suami isteri atau wala atau perjanjian 23. Rukun-rukun Pusaka Pusakajuga mempunayi rukun-rukunnya bagimemastikan pusaka dapat ditentukan dengansah mengikut hukumnya iaitu:- i.Pewaris ( Si mati) ii.Waris ( ahli waris yang berhak ) iii.Yang diwaris ( harta atau sebagainya) 24. Sebab-Sebab Pusaka sebabyang menjadikan seseorang itu berhakmenerima harta pusaka iaitu:- i. Pernikahan ii. Kerabat iii.Wala al Itaaqah (pembebasan hamba) Ayat An-Nisaa:12 ini adalah sebagai dalilmenunjukkan sebab pernikahan . 25. Syarat-syarat Pusakasyarat-syarat bagaimana seharusnya pusaka itudibahagikan iaitu:- i.Pewaris mati dahulu ii.Waris hidup semasa kematian pewaris iii.Tidak ada perkara yang menegah warismenerima pusaka iaitu:- a.Perhambaan b.Membunuh c.Berlainan agama 26. Hak yang berkaitan dengan si matiSetelah seseorang itu mati, sebelum harta-hartanya dibahagikan mengikutsistem faraid atau pusaka, beberapa hak perlu ditunaikan mengikut tertibseperti berikut:- Hak ain :hak-hak yang berkaitan dengan ain harta-harta yang ditinggalkanoleh si mati. Oleh itu orang yang mula-mula sekali berhak di dalam hartapeninggalan si mati ialah orang yang mempunyai hak berkaitan dengan ainharta itu. Hak persiapan pengkebumian Hak hutang piutang Hak wasiat Harta Sepencarian: jika ada antara waris-waris yang ingin menuntut hartasepencarian bersama