ffi,t - lnl. Bersarna*sama ini dikepilkan sesalinan aturcara program, aturcara, kertae perlaksanaan

ffi,t - lnl. Bersarna*sama ini dikepilkan sesalinan aturcara program, aturcara, kertae perlaksanaan
ffi,t - lnl. Bersarna*sama ini dikepilkan sesalinan aturcara program, aturcara, kertae perlaksanaan
ffi,t - lnl. Bersarna*sama ini dikepilkan sesalinan aturcara program, aturcara, kertae perlaksanaan
ffi,t - lnl. Bersarna*sama ini dikepilkan sesalinan aturcara program, aturcara, kertae perlaksanaan
ffi,t - lnl. Bersarna*sama ini dikepilkan sesalinan aturcara program, aturcara, kertae perlaksanaan
download ffi,t - lnl. Bersarna*sama ini dikepilkan sesalinan aturcara program, aturcara, kertae perlaksanaan

of 5

 • date post

  08-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ffi,t - lnl. Bersarna*sama ini dikepilkan sesalinan aturcara program, aturcara, kertae perlaksanaan

 • 11-JUN-2015 THU 15:02 JABATAN KEBUDAYAAN FAX N0, 605 241701i

  t JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA PERAK ( KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYMN MALAYSIA ) JALAN CALDWELL. OFF JALAN RAJA DIHItIR, 30350 tPoH,

  P, 0?/01

  f o,t' r :,

  r-' , -).-'i tr.'. L'UU lat^T N ItEUD Y^AN 6. KESENTAN Ni(';Ahl Un Jrg Jrr J!'qA dr$

  PERAK DARUL RIDZUAN. Tel. Am : 05-253 7001 Faks :05-241 7017 Laman Web : www.jkkn.gov.mY

  SENARAI SEPERTI DI 'EDARAN"

  Tuan,

  JEMPUTAN UNTUK MENYERTAI PROGRAM MERAKYATKAN SENI DAN BUDAYA (PMS) JANGKAUAN SENI BUDAYA : beuaxel JANGKAMASA PENDEK (JuN - DISEMBER 2015) 01. BENGKEL PEMBUATAN REBANA PERAK 02. BENGKEL TARIAN.TARIAN PERAK

  Dengan hormat dan takzimnya, Baya diarah untuk menarik perhatian kepada perkara yang tersebut di atas,

  Ruj Kami Tarikh

  sepertlmana makluman berikut :

  Tarikh : 13 - 14 Jun 20,l5 (Sabtu & Ahad) 01 Ogos 2015 (Sabtu) 15 Ogos 2015 (Sabtu 05 $sptember 2015 (Sabtu) 19 SePtember 2015 ($abtu) 03 Oktober 2015 (Sabtu) {7 Oktoher 2015 ($abtu) 07 November 2Ol5 ($abtu) 2{ November 2015 (Sabtu) 05 Dlsember 2015 (Sabtu) 19 Dlsember 20{5 (Sabtu)

  : JKKN.PK.600-1/4 ( 26 ) : 09 Jun 2015 I 22SYaaban 1436H

  Z. Sukaoita dimaklumkan, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Perak ber.r*" Majlis KeUudayaan Negeri Perak akan melaksanaksn Program Merakyatkan Seni Budaya Jangtauan Seni Budaya "Bengkel Pembuatan Rebana Perak dan Ee"gt"f tarlan-fa-rian Perak. Kedua-dlua bengkel ini akan berlangsung bermula Jun * Diseirner ZOl S yang mana ianya akan dijalankan pada Sabtu minggu pertama dan ketiga

  setiap bulan (ketuail pada kelas pertama minggu ini akan dijalankan pada Sabtu & Ahad)

  PE JA BA T PEI{DIDIKII{ DIERTH l(lf,lTA SEIATAt{

  u.P: fu' ftJ. ,P/t*toR/ 1. Sila amoi! f irlr;;s",, 2. Sila Eer1,ir,6..r,g 3. Siia Hacir 4. Sila W&kili PeO 5, a) Siia Makririaka6

  b) Urtuk t16l,u.1ran 6. Sila Edarkan 7. Sila Masur Fail

  8. Catatrn

  d tr tr u tr il il tr

  ffi,t

  Sertrarakkan 'Sani Audagt oangsa

  dt

 • 11-JUN-2015 THU i5:03 JABATAN I(EBUDAYAAN FAX N0, 605 2411011 P, 03/01

  Tempat ; Komplekr Jabatan Kebudayaan darr Kesenian Negara, Perak, Jalan Caldwell Off Jalan Rafa DlHlllr' 30350 lpoh, Perak

  Masa : 8.00 pagl * 5.00 petang Penyefiaan : PERCUMA

  3, Sehubungan dengan itu, jabatan ini dengan penuh sukacita dan dlpohon jasabaik dan pertlmbangan pihak Tuan/Puan agar dapat menghebah dan memaklumkan kepada warga kerJa dan orang penreorangan di bawah pongurusan dan tadhiran Tuan/Puan sekiranya ada yang bermlnat untuk turut serta dalam bengket.bengkel lnl. Bersarna*sama ini dikepilkan sesalinan aturcara program, aturcara, kertae perlaksanaan dan borang penyortaan, Mohon borang penyertaan ini dikembalikan kepada jahatan ini selewatnya pada 12 Jun 2015 (Jumaat) melalui faks dan e-mail (zura[lGijkkn.gov.mv). Sebarang pertanyaan atau kemusykilan bolehlah menghuhungi Encik Zurairi Bin Hanip di talian (012-3329177) atau Encik Mohd Rafi Bin Jafranee (013- 2802884).

  $egala perhalian dan kerjasama pihak tuan/puan amatlah dihargai dan didahului denga ucapan ribuan terima kasih.

  Sekien.

  .,BUDI BAHASA BUDAYA KITA"

  .,SEMARAKKAN SENI DAN BUOAYA'' ,.BERKH]DMAT UNTUK NEGARA''

  menurut perintah, $

  N f,iAT HUSIEN ) Pengarah, 'ah,

  Kehudayaan dan Kesenian Negara, Perak

  Salinan Kepada : YB Dato' NoleeAshilinBinti Dato' Mohammed Radzi, Pengerusi Jawatankuaga Pelancongan, Kesenlan dan Kebudayaan Negeri Perak (untuk makluman Yang Berhormat Dato')

  @

  Saya

 • 11-JUN-2015 THU 15:03 JABATAN KEBUDAYAAN FAX N0, 605 2417017 P. 04/01

  Bon 19 PE]{T',ERTAAI

  PilS IAilOMUAil BUDAYA

  "BETGIGL PETBUATATI RBIT{A PENfl('

  Slls kaflballltrn bonnS Psn t*ren ltspade: Uru*tlr, Ptl$lrn6t*ren Budap rBen6lcl Pcmbueian Rsbana Perak

  lsbtten l(0ludaFrn drn l(tlenl0n tl6[!re Porat lclan Crldwolt Oill lrlan Rrle Dlhlllr' 30330lPoh, Fanl t{orcl :0e233700r llo Fakr r 0t'24r7001

  Scbenng pcrtriyson dio krtilrryfi llan, bolchleh nonfiuhstd atdd Bln HatlP :010'8ll[7024 Ran Bhjelrena ;01i1'2802EE4

  Maklutnen:

  a. Pe$efta pedu mengikuti keseluruhry }"t*:l ini sebanyak 12 knlt 2015 sepcrti tffiildr dan misa yang tclah dibetikan'

  bagi tempoh J"" - Disember

  PROGRAM

  05 Disembet 2015

  n Negate' Pctak

  ;atan CatOwell Off]alan naia DiHilir,30350Ipoh, Petak

  8.m pasi - 5'00 Petorg

 • 11-JUN-2015 THU 15:03 JABATAN KEBUDAYAAN FAX N0, 605 2417017 P, 06/01

  02.

  KERTAS KONSEP PERUTKSANAAN PROGRAM MEMKYATKAN $ENI DAN BUDAYA (PMS)

  NEGERI PERAK 2OIS

  PMS JANGKAUAN SENI BUDAYA BENGKEL PEMBUATAN REBANA PERAK &

  BENGKEI TARIAN.TARIAN PERAK

  PENGENATAN Merupakan cadangan untuk menJalankan dan mengembangkan lagi pembuatan peralatan alat muzik tradislonal Rebana Perak dan Tarian-tarlan Perak sebagai satu usaha memulihara dan memelihara seni warisan tradisional. Program ini juga bertujuan untuk memberi garis panduan dan penjelasan kepada masyarakat dari segi Kurlkuluim pembelaJaran Pembuatan Rebana Perak dan Tarlan-Tarian Negert Perak.

  OBTEKTIF PROGRAM 2.1 Bertuiuan membangunkan Seni Pembuatan Alat Muzik Tradisional Rebana

  Perak dan Seni Tarian Negeri Perak di negeri Perak agar tidak pupus di samping memupuk masyarakat yang berkualiti dan cemerlang melalui nllai dan displin yang dipelajari di dalam bengkel ini.

  ?.2. Sebagai wadah mengenengahkan Seni Pembuatan Alat Muzik Tradisional Rebana Perak dan Seni Tari Negeri Perak yang sebenar agar ianya kekal dan asli untuk dipenontonkan kepada masyarakat kelak.

  2.3. Meningkatkan kualiti kesenlan berasaskan seni mueik dan seni tari itu sendiri supaya menimbulkan keseronokan di dalam proses pembelajaran, penghayatan dan pengamalannya melalui bengkel.

  2.4. Melahirkan lebih ramai pembuat Rebana Perak dan penggiat tarian-tarian Perak agar nilai estetik dalam seni pembuatan dan gerak tarlnya tidak hilang dan ia sentiasa berkembang.

  2.5, Menjadlkan ianya sebagai salah satu punca pendapatan dl samplng ianya dapat meniana, membangun dan mengukuhkan ekonomi selari dengan kehendak Dasar Industri Kreatif Negara (DIKN)

  01.

  ,ABAtAN KIaut)AYAA! L KtttNtAN Nt(l^ttA '.,r\, -,r,, r J,) JL'rr+'*it/.

 • I t_JUN_2018 THU 1E I 03

  04,

  o?.

  3.

  JABATAN KEBUDAYAAN FAX N0, 605 2417017 P, ffi/41

  KONSEP PERLAKSANAAN Konsep perlaksanaan untuk Bengkel Pembuatan Rebana Perak dan Bengkel Tarlan Tarlan Perak akan dijalankan secara bengkel secara berkala selarna *ir* bulan. Bengkel akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Ahad minggu pertama dan minggu ketiga. Bagi pembelajaran Pembuatan Rebana Perak, peserta ikan diajar aaripida asas pemilihan kayu, memotong kayu, melarik, menegangkan kulit sehingfalah siapnya sebuah rebana perak. Begltu juga dengan Bengkel Tarian-Tarian pirak, peserta akan dlaiar gerak asas sehinggalah kepada gerak keseluruhan sesebuah tarian tersebut Antara tarian negeri Perak adalah Dabus, Gambus Padang Changkat, Belotah, zapin Hutan Melintang, Hadrah, Bubu, Lenggok, Cempaka sari dan;ogeieak Kaduk.

  PENGLIBATAN DAN IruMPULAN SASARAN 4,1 fabatan dan Agensi Kerajaan/Swasta 5.L Badan-badan Bukan Keraiaan (BBK) Seni Budaya 5.2 Belia dan remaJa, pelajar sekolah dan pelajar IpTA/lpTS TARIKH PERIJTKSANAAN 13 - t4 Jun 2015 (Sabtu & AhadJ 0t Ogos 2015 (Sabtu) 15 Ogos 2015 (Sabtu 0S September 2015 (Sabtu) 1.9 September ?015 [Sabtu) 03 Oktober 2015 (Sabtu) 17 Oktober 2015 (Sabtu) 07 Novernber 20L5 [Sabtu) 21 November 2015 (Sabtu) 05 Disember 2015 (SabtuJ 19 Disember 2015 (Sabtu)

  MA$A / TEMPAT 8.00 pagi - 5.00 petang / Kompleks fabatan Kebudayaan dan Kesenlan Negara, perak

  ATURCARA PROGRAM

  05.

  MASA PERI(ARA

  7.00 pagi Persiapan awal

  8.00 pagi Pendaftaran peserta, Minum Pagi

  9.00 pag- 1,00 ptg BengkelBermula

  1.00 ptg - 2.30 ptg Makan Tengah Hari 2.30 ptg - 5.00 ptg Sarnbungan Bengkel

  Bersurai

  SHAHORI BIN MOHAMAD ES "rnolong PPD l(okurikulum Akademik

  ieleoat Pendidikan Daerah Kirita Selataii