Fungsi ptv dalam pelaksanaan

of 109 /109
FUNGSI PTV DALAM PELAKSANAAN KHSR DI SEKOLAH RENDAH. THILAGAVATHI A/P RAJENNDRAN 1 PISMP / RBT 1

Embed Size (px)

Transcript of Fungsi ptv dalam pelaksanaan

  • 1. THILAGAVATHI A/P RAJENNDRAN 1 PISMP / RBT 1

2. Berdasarkan kamus dewan bahasa, edisikeempat fungsi bermaksud tugas, jawatan ataukerja ( bahagian tubuh dll ), tugas, peranan. Pendidikan Teknik Dan Vokasional memainkanperanannya dalam pembangunan Negara yangindustri. Melalui penubuhan awal PTV dinegara ini, didapati bahawa fungsi utama PTVpada awalnya ialah untuk mempersiapkanindividu dengan kemahiran tangan (hands-on)berbanding dengan kemahiran-kemahiran lain. PTV juga aliran pendidikan yang menerapkannilai-nilai murni dalam setiap individu. 3. Pendidikan Teknik Dan Vokasional jugamemainkan peranan penting dalam pelaksanaanKHSR sekolah rendah. Berdasarkan Kamus Dewan Bahasa, Pelaksanaanbermaksud Perihal, pembuatan atau prosesmelaksanakan (menjalankan, mengusahakan)atau rancangan (tugas dsb). Berdasarkan Mok Soon Sang, 2007 dalam bukuPengurusan Kurikulum, perkataan kurikulumberasal daripada perkataan Latin curriculumyang bermaksud ruang tempat dimanapembelajaran berlaku. Dari perkatan latin iaitucurrere membawa maksud laluan, jejak, siriatau episod. Dari definisi tersebut, kurikulumadalah peluang bagi memperoleh dan menambahilmu pengetahuan dan secara tidak langsungmemperkembangkan potensi diri. 4. Berdasarkankementerian pelajaran Malaysia dalam buku sukatan pelajaran sekolah rendah, kemahiran hidup bermaksud satu mata pelajaran dalam kurikulum baru sekolah rendah yang bercorak amali dan diajar pada tahap II. 5. Peranan danfungsi PTVdalam konteks individu, sosial dan ekonomiSorotan laporanAplikasi literasi,kajian mengenai3M dan ICTPTV dan menilaidalam RBT keberkesannyaCiri-ciri kuantitiKreativiti dalam dalampengajaran danpengajaran dan pembelajaran pembelajaran RBT 6. KonteksindividuKonteks sosialKonteksekonomi 7. Membangunkan personaliti dan tingkahlaku sertamembentuk nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kemanusiaan, dankemahiran berfikir secara harmoni; Menyediakan pembelajaran individu sepanjang hayatmelalui pembangunan alat-alat berfikir yang diperlukan,sikap, kemahiran keusahawanan dan teknikal; Membangunkan kapasiti membuat keputusan dankemahiran kerja berpasukan serta kepimpinan di tempatkerja dan komuniti; dan Membolehkan individu menangani kemajuan yang pantasdalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi.Manakala peranan dan fungsi pendidikan teknik danvokasional dalam konteks sosial dan ekonomi: 8. Penyumbang pencapaian matlamat masyarakat dalamperkembangan ekonomi,budaya, sosial danpendemokrasian; Pemacu kefahaman dan keupayaan bertindak dalamaspek teknologi dan saintifik; Membolehkan masyarakat menyumbang kepada pengekalan pembangunan alam sekitar melalui pekerjaandan bidang lain dalam kehidupan mereka; Sebagai sebahagian sistem pembelajaran sepanjanghayat yang boleh disesuaikan dengan keperluannegara tertentu dan perkembangan teknologi yangmeluas; dan Memudahkan artikulasi secara mendatar danmenegak dalam sistem pendidikan dan antara sekolahke dunia pekerjaan. 9. Memberipeluang kepada seseorang individu yang lemah dalam akademik. Melatihpelajar untuk memperoleh kemahiran yang luas dalam bidang yang khusus. Membentuk kemahiran individu. Memupuksikap dan tabiat kerja yang baik dan murni supaya menjadi seorang pekerja yang produktif dan bertanggung jawab. 10. Melahirkanpekerja mahir dan separa mahir yang berkualiti untuk memenuhi tenaga kerja dalam bidang industri Negara. Menanam semangat keusahawanan dalam diri seseorang individu. Melatihindividu untuk memiliki kemahiran interpersonal. Melahirkan individu yang mampu berdikari. 11. Menyediakan infrastruktur dan bekalan tenagamanusia yang mahir berasaskan sains dan teknikal. Membolehkan manusia memahami perubahan-perubahan teknologi di mana sains dan teknologiadalah ciri utama Memperluaskan pilihan kepada pelajar untukmendapatkan pendidikan; Memberi peluang kepada individu untukmelanjutkan pengajian dalam pendidikan yangsama; ataupun bidang lain pendidikan am; Berhubung kait dengan keadaan sebenarpekerjaan dan kehidupan bekerja; 12. Menyediakan individu untuk kehidupan bekerja yangmemuaskan; Menyedarkan individu tentang potensi dirinya; boleh membuatkeputusan, melanjutkan pelajaran, mengambil bahagian dalammasyarakat dan kepimpinan. Menyediakan individu dengan asas-asas pekerjaan danlatihan yang berkesan; Menyumbang kepada kesamaan peluang di kalangan sistempendidikan Mewujudkan wadah bagi satu sistem pendidikan sepanjanghayat 13. Membentuk modal insan yang mahir, harmonis, cekap,berketrampilan,beretika, berilmu dan beriman, berkebolehan,berfikiran terbuka, kreatif dan inovatif, bijak mencari danmenggunakan maklumat yang dipeloleh, serta memiliki ciri-ciri seorang keusahawanan. Memberi latihan awal bagi tiap-tiap indivu supaya merekaberpeluang memilih kerjaya masing-masing. Mengadakan latihan untuk mengemaskinikan kemahiranpekerja-pekerja yang ingin meneruskan kerjaya dalam bidangmasing-masing. Mewujudkan peluang latihan semula bagi pekerja-pekerja yangingin menukar kerja mereka atas sebab-sebab perbadi danpekerjaan lapuk. 14. Memberi peluang yang sama dengan individu normaluntuk pelajar berkeperluan khas supaya merekatidak tersisih. Memberikan kemahiran-kemahiran yang sesuaidengan kemajuan Negara yang kini makinmembangun kepada pelajar berkeperluan khas untukmendapatkan peluang pekerjaan yang diingini. Berfungsi dalam pembangunan tenaga manusiaminda kelas pertama di Malaysia. Memperkembangan skill culture atau budayakemahiran dan tanggapan kerja manual. Jadi,dengan merangsang penggunaan tangan dan mindadalam praktikal dan teori, PTV dapat menyediakansumber manusia dan menghasilkan pelajar mindakelas pertama. 15. Berdasarkan Kamus Dewan Bahasa sosial pula bermaksud segala yang berkaitan dengan masyarakat, perihal masyarakat, kemasyarakatan atau berkaitan dengan persahabatan, pergaulan dan aktiviti masa lapang atau suka bergaul dan bermesra atau berkenaan hal-hal kemasyarakatan. Sosial pula dibahagikan kepada dua bahagian; kestabila sosial dan nilai masyarakat. PTV menjalankan fungsi yang berbeza mengikut dua bahagian tersebut. 16. Kestabilan Nilaisosial masyarakatKONTEKS SOSIAL 17. PTV memberi peluang kepada masyarakat untukmalibatkan diri dalam bidang-bidang tertentu sepertikeusahawanan, pembuatan, pertanian dan lain-lain. PTV membantu masyarakat untuk menghasilkan kualitikerja yang baik. PTV menyumbang kepadapencapaian matlamat masyarakat dari segiperkembangan ekonomi,budaya, sosial danpendemokrasian; Membantu mengurangkan peningkatan bilanganpengangguran di kalangan lepasan sekolah; Menyumbang kepada pembangunan masyarakat modenyang kompleks.Membantu memenuhi keperluan ekonomi masyarakat dapat mewujudkan satu kumpulan pekerja yang terlatih, produktif dan mahir 18. PTV menimbulkan kepercayaan dan normahidup. Mempertingkatkan kualiti hidup manusia dalamkelompok masyarakat dengan membantu merekasupaya menjadi lebih produktif, berdikari, bolehmenyumbang dan dapat menjadi rakyat yangdapat memenuhi kehendak-kehendak diri (self-fulfilling citizens). Memupuk sikap dan tabiat kerja yang baik danmurni supaya menjadi seorang pekerja yangproduktif dan bertanggung jawab. memenuhi aspirasi dan harapan masyarakat,bangsa dan negara kearah melahirkan generasiinsan yang produktif dan bersatu padu. 19. BerdasarkanKamus Dewan Bahasa Ilmu berkenaan pengeluaran, pengagihan, penggunaan barang-barang dan perkhidmatan atau system pengendalian sumber kekayaan (kewangan, perindustrian, perdagangan, dll) sesebuah Negara atau keadaan kekayaan atau kebendaan. PTV memainkan perana penting dalam pembangunan ekonomi Negara. Antara fungsi PTV dri konteks ekonomi adalah; 20. PTV memberi dan meningkatkan peluangpekerjaan. PTV memainkan peranan penting dalampenjanaan ekonomi. PTV membantu Negara kita untukmempelbagaikan ekonominya. Melalui PTV ekonomi Negara terpelihara danmantap. PTV membantu Negara kita dalam uasahamencapat taraf Negara maju selaras denganmatlamat wawasan 2020. 21. Menyediakan tenaga manusia yang mempunyaikemahiran dan pengetahuan asas bagi memenuhikeperluan sektor industri dan perdagangan; PTV berperanan untuk memperkenalkan konsepdunia pekerjaan kepada pelajar-pelajar. Iamemberi pendedahan yang secukupnya kepadaalam pekerjaan. Ia merapatkan jurang antarakurikulum dengan alam pekerjaan dan merupakansalah satu pemangkin kepada peningkatanekonomi negara. Membantu dalam pembangunan kemahiran yangspesifik kepada bidang pekerjaan tertentu. 22. Menurut kajian Siti Nor Atiqah Abdul Padzil,Rohana Hamzah Dan Amirmudin Udin pendidikanteknik danvokasional berfungsi dalampembangunan tenaga manusia minda kelaspertama di Malaysia. Kajian ini mengatakanbahawa pendidikan vokasional menyediakanlatihan-latihanuntuk perkerjaantertentu.Sementara itu, PTV banyak membantu dalampembangunan kemahiran yang spesifik kepadabidang pekerjaan tertentu. Pendidikan vokasionaljuga memainkan peranan penting dalamperkembangan skill culture atau budayakemahiran dan tanggapan kerja manual. Jadi,dengan merangsang penggunaan tangan danminda dalam praktikal dan teori, PTV dapatmenyediakan sumber manusia dan menghasilkanpelajar minda kelas pertama. 23. Menurut kajian Lokman Mihd Tahir Dan NurulMustafa, pendidikan teknik dan vokasional PTVmemberi peluang yang sama dengan individunormal untuk pelajar berkeperluan khas supayamereka tidak tersisih. PTV memberikan kemahiran-kemahiran yang sesuai dengan kemajuan Negarayang kini makin membangun untuk mendapatkanpeluang pekerjaan yang dingini. Sementara itu,PTV menyediakan silibus khas untuk pelajarberkeperluan khas untuk memudahkan prosespengajaran dan pembelajaran mereka supayamereka mendapat pencapaian dan keupayaanakademik yang sama dengan pelajar normal. 24. Kedua-dua kajian yang dijalankan menberikesan yang baik terhadap PTV. Bukan sahajamelibatkan pelajar yang normal, pendidikanPTV juga melibatkan pelajar yang berkeperluankhas dan memberi kemahiran yang samadengan pelajar normal.Kajian dan penilaianyang dijalankan memainkan peranan pentingdalam perancangan, pembuat dasar danpentadbir berkaitan PTV. 25. Mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi adalahberasaskan kepada kemahiran teknologi dan kreativiti. Berdasarkan Kamus Dewan Bahasa, kreativiti bermaksudKemampuan (kebolehan) mencipta, daya kreatif,kekreatifan. Berdasarkan Kamus Dewan Bahasa, reka bentukbermaksud Susunan bahan yang dirancang untukmenghasilkan sesuatu produk atau impak dan teknologipula bermaksud aktiviti atau kajian yang menggunakanpengetahuan sains untuk tujuan praktis dalam industri,pertanian, perubatan, perniagaan, dll atau kaedah prosesmenangani sesuatu masalah teknikal. Kreativiti dalampengajaran dan pembelajaran RBT merangkumi enamelemen. Antaranya ialah; 26. Penyelesaian masalahdan reka bentuk Pemikirankreatif Pemikiran kritis Pemikiran aras tinggi Pembelajaran scaffold Aktiviti refleksi 27. Penyelesaian masalah merupakan aktiviti-aktivitiyang melibatkan masalah berbentuk perkataan,masalah bukan mekanis, teka-teki, kuiz ataupunpenggunaan pelbagai kemahiram dalam situasi yangsebenar. Berdasarkan Lester (1970) dalam RosnanainiSulaiman, Maimun Aziz dan Mok Soon Sang, 2011,kemahiran berfikir, masalah bermaksud Sesuatusituasi apabila seseorang individu atau kumpulan inidikehendaki melaksanakan kerja penyelesaiannya.Mereka hendaklah menentukan strategi dan kaedahpenyelesaian masalah terlebih dahulu sebelummelaksanakan kerja penyelesaiannya. Strategipenyelesaian masalah itu harus melibatkanpelaksanaan suatu set aktiviti yang bolehmemberikan penyelesaiannya. 28. Mengandungi unsur-unsur yang terdapat dalam alam sekitar. Penyelesaiannya memerlukan perancangan strategi dan pemilihankaedah yang sesuai. Perancangan strategi dan pemilihan kaedah yang sesuai bergantungkepada pengalaman, pengetahuan dan kemahiran murid yang sediaada serta kefahaman masalah yang berkenaan. Kebolehan penyelesaian masalah adalah berkaitan peringkatperkembangan kognitif yang sesuai, sekurang-kurangnya sampai keperingkat aplikasi. Cara penyelesaian masalah tidak boleh dihafaz seperti menyelesaikansoalan mekanis. Setiap soalan bermasalah memerlukan pelaksanaansatu set aktiviti yang sistematik. Proses penyelesaian masalah memerlukan aplikasi kemahiran,konsep atau prinsip yang telah dikuasai terlebih dahulu. 29. Terdapat beberapa kaedah untuk menyelesaikan masalah yang berlaku dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Antaranya ialah; Kaedahpenyelesaian masalah sendiri Kaedah inkuiri Kaedah dapatan Sumbangsaran Teknik TOC 30. Untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran reka bentuk dan teknologi melalui penyelesaian masalah dengan berkesan, guru harus memahami dan mematuhi beberapa prinsip yang berkaitan. Soalan harus diberikan sebaik sahaja murid memperolehi ilmupengetahuan atau menguasai kemahiran yang berkaitan. Soalan bermasalah harus dibina daripada isi yang bolehmenggalakkan harus dijalankan oleh murid sendiri. Guru bolehmember sedikit bimbingan sahaja bagi murid-murid yang berfikirlambat secara individu. Soalan bermasalah harus dibina berdasarkan kepada kebolehan danpengetahuan lepas murid serta sesuai dengan pengalaman mereka. Sebelum proses penyelesaian masalah dimulakan, guru harusmembimbing murid memahami dan mengenal pasti masalah itu. Berbincang dengan murid berbagai cara yang membolehkan merekamenyelesaikan masalah. Elakkan member tunjuk ajar cara guru tentang cara menyelesaikanmasalah. Segala proses pemikiran car penyelesaian harus dijalankanoleh murid sendiri. Guru boleh member sedikit bimbingan sahaja bagimurid-murid yang berfikir lambat dengan secara individu. 31. Menurut John Dewey, pembelajaranpenyelesaian masalah melibatkan limaperingkat seperti di rajat dibawah: MencariMengenalpastiMembuat Menguji Mnilai danmaklumatmasalahhipotesis hipotesis membuatrumusan 32. Untuk memberi pengalaman kepada pelajar-pelajarmenggunakan kemahiran yang dikuasai untuk menyelesaikanmasalah yang berkaitan. Untuk mengalakkan murid-murid berfikir secara analitis, logik,rasional dan objektif dalam proses penyelesaian masalah. Untuk memberi peluang kepada murid-murid menggunakanpengalaman, ilmu pengetahuan dan kemahiran yang merekabaru perolehi. Untuk memperkukuhkan kemahiran, konsep, prinsip dan teoriyang baru dipelajari. Untuk memberi kesedaran kepada murid-murid tentangkepentingan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dipelajari. Untuk mempertingkatkan daya pemikiran dan penaakulanmurid-murid dalam proses penyelesaian masalah. 33. Reka bentuk ialah suatu aturan susunanperancangan bahan dalam kontekspenghasilan semua produk. 34. Sesuatu reka bentuk yang baik ialah suatuproduk yang dapat: Berfungsi dengan baik dan cekap. Sangat ekonomikal dalam lingkungan kekangan yang dikenakan. 35. o Kekangan adalah merupakan suatu aturanyang terpaksa dipatuhi. Diantara kekanganutama dalam reka bentuk adalah: Kos Keboleharapan (reliability). Keselamatan. Prestasi. Kehendak akta kilang dan jentera. Pertimbangan sosiologi. Pencemaran Penggunaan tenaga. 36. Rekabentuk dan teknologi menyediakan pelajar-pelajar yang berpengetahuan dan mahir dalam aktiviti mereka bentuk dengan menggunakan proses-proses yang betul. 37. Keperluan kepadareka bentuk PenakrifanmasalahReka bentukkonsepReka bentuk terperinciPembuatanKeperluan kepadareka bentuk 38. FAKTOR MEREKABENTUK Murid didedahkan kepada pengenalan kreativiti serta melakukan kajian reka bentuk dan fungsi terhadap sesuatu produk. Tumpuan ditekankan ialah kesesuaian reka bentuk dengan diri sendiri. Pelajar-pelajar akan didedahkan kepada faktor- faktor mereka bentuk. Faktor manusia Faktor fungsi Faktor estetik Faktor kekuatan 39. Pemikiran kreatif telah diberi tempat yang tinggidalam kehidupan manusia. Berdasarkan Kamus Dewan Bahasa, kreatifbermaksud mempunyai kebolehan untukmencipta, menghasilkan dan seterusnyamengembangkan sesuatu idea yang baru dan asli. Dalam buku Rosnanaini Sulaiman, Maimun Azizdan Mok Soon Sang, 2011, kemahiran berfikirmengatakan bahawa kreatif juga merupakankeupayaan seseorang untuk mencipta sesuatuyang baru dan pada masa yang sama mampumengolah idea. 40. menjanadan menghasilkan idea, mencipta sesuatu yang baru, asli, luar biasa,pelbagai, dan bernilai sama ada bersifatmaujud, abstrak, idea atau gagasan. menerokai dan mencari makna , pemahamandan penyelesaian masalah secara inovatif. 41. Ciri-ciri pemikiran kreatifPemikiran kreatif melahirkan pelajar reka bentuk dan teknologi yangmempunyai ciri-ciri kreatif dengan menggunakan ciri-cirinya keberanianPemikiran kreatif mengandungi ciri keberanian untuk menjanakan idea yangpelbagai dan baru tanpa dikongkong oleh idea lama. Oleh itu, pelajar rekabentuk dan teknologi yang kreatif perlu berfikiran terbuka, sanggup menerimarisiko dan kritik orang lain. Imaginasi Pemikiran kreatif mengandungi ciri imaginasi yang mencapah serta kemahiransistesis untuk mencantum idea-idea yang sedia ada agar menkadi idea atauhasilan yang baru. Perkembangan ideaPemikiran kreatif mengandungi cirri perkembangan idea yang dapatmenyediakan pelbagai alternatif yang baru. Reka ciptaPemikiran kreatif mengandungi ciri reka bentuk yang berasaskan kemahiransistesis untuk menghasilkan idea yang baru. 42. UNSUR-UNSUR KREATIVITIFisher (1990) dalam bukukemahiran berfikiroleh Rosnanaini Sulaiman, Maimun Aziz danMok Soon Sang, 2011, telah mengaitkanpemikiran kreatif dengan 4 aspek; Idea atau produk yang dijana Proses merekacipta atau menjana Manusia yang merekacipta Persekitaran yang kreatif 43. Pemikirankreatif ini dapat membantu seseorang pelajar untuk bertindak kreatif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran reka bentuk dan teknologi . Dalam mempertimbangkan kepentingan kreativiti, semua murid mempunyai hak yang sama untuk menjadi kreatif dan mempunyai capaian penuh terhadap peluang dalam bidang-bidang kreatif kurikulum. 44. Berdasarkan kamus dewan bahasa (2005), edisi keempat, kritisbermaksud tidak dengan begitu sahaja menerima ataumempersetujui sesuatu atau menimbangkan baik buruk sesuatuperkara terlebih dahulu.Mayfield (1997) dalam Rosnanaini Sulaiman, Maimun Aziz danMok Soon Sang, 2011, kemahiran berfikir menganggap pemikirankrisis melibatkan pemerhatian secara sedar, membuat analisis,taakulan dan menganalisis berasaskan bukti-bukti. John Arul (1997 ) dalam Som HJ.Nor Dan Mohd Dahalan MohdRamli, 1998, Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif (KBKK)pula mengatakan bahawa Pemikiran kritis sebagai sati aktivitimental yang berkaitan dengan menilai maklumat berdasarkan ciri-ciri dan criteria tertentu. Pemikiran kritis dan kreatif seringbertindak antara satu sama lain terutama dalam menyelesaikanmasalah. Berdasarkan Som dan Mohamad Dahalan (1998) dalam SomHJ.Nor Dan Mohd Dahalan Mohd Ramli, 1998, Kemahiran BerfikirSecara Kritis Dan Kreatif (KBKK), kritis bermaksud kecekapan dankeupayaan seseorang menggunakan minda untuk menilaikemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea, menilitikebernasan, keesahan dan mengenalpasti kelemahan sesuatuhujah dan membuat pertimbangan yang sewajarnya denganmenggunakan alasan atau bukti yang munasabah. 45. PRINSIP-PRINSIP PEMIKIRAN KRITISMengikut Chiras (1992) dalam Som HJ.Nor Dan Mohd DahalanMohd Ramli, 1998, Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif(KBKK) terdapat 11 prinsip pemikiran kritis yang dapatmembantu pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran RBT.Antaranya ialah; Mengumpul maklumat dengan lengkap. Memahami dan mendefinisikan kesemua masalah yang dihadapi. Mengemukakan kaedah-kaedah untuk memperolehi fakta. Mengemukakan soalan mengenai kesimpulan. Meneroka andaian dan bias yang tersembunyi. Mempersoalkan sumber fakta. Tidak mengharapkan kesemua jawapan. Mengkaji sesuatu secara keseluruhan. Mengkaji secara berganda sebab dan kesan. Mengawasi sebab seseorang berhenti berfikir. Memahami bias diri sendiri. 46. CONTOH-CONTOH KEMAHIRANBERFIKIR SECARA KRITIS: membanding dan membeza: membuat kategori, meneliti bahagian-bahagian kecil dankeseluruhan. menerangkan sebab. membuat urutan. menentukan sumber yang dipercayai, membuat ramalan, mengusul periksa andaian, 47. Aktiviti yang boleh dilakukan denganmenggunakan pemikiran kritis dalam aktivitipembelajaran dan pengajaran; Menilai pendekatan murid dalam reka bentuk danpembuatan; Menggunakan produk yang dihasilkan oleh muridbagi melihat kelemahandalam reka bentuk danproses pembuatan; Melihat alternatif-alternatif yang ada; dan Menyediakan mereka bagi tugasan membuatkeputusan pada masa akan datang. 48. Berdasarkan Onosko dan Newmann (1994) dalamRosnanaini Sulaiman, Maimun Aziz dan Mok SoonSang, 2011 pemikiran Aras Tinggi (higher-orderthinking) didefinisikan sebagai penggunaanminda secara meluas untuk menghadapi cabaran-cabaran baru. Zevin (1995) dalam Som HJ.Nor Dan MohdDahalan Mohd Ramli, 1998, Kemahiran BerfikirSecara Kritis Dan Kreatif (KBKK) mengatakanbahawa pemikiran Aras Tinggi merupakanperluasan maklumat yang sedia ada dalam mindauntuk menghasilkan sesuatu yang baru atau asli.Masalah-masalah yang mempunyai pelbagaikemungkinan penyelesaian merupakan nadikepada Pemikiran Aras Tinggi 49. PENGETAHUANAras ini menguji kebolehan pelajar mengingat kembali maklumat yang diterima atau dipelajari.PEMAHAMANAras ini menguji kebolehan pelajar memahami, menukar dan menjelaskan fakta, konsep, hukum, teori, prinsip dan hukum yang telah dipelajari.APLIKASIAras ini menguji kebolehan pelajar menggunakan maklumat, iaitu, fakta, konsep, hokum, teori, prinsip, kemahiran pengetahuan dan hukum di dalam situasi yang relevan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan. 50. ANALISISAras ini menguji kebolehan pelajar membanding danmenghuraikan faktor-faktor kesamaan, perbezaan danperhubungan diantara satu sama lain.SINTESIS Aras ini menguji kebolehan pelajar mengabungkan maklumatdikumpul dan membina struktur baru yang berbeza daripadakeadaan yang asal.PENILAIANAras ini menguji kebolehan pelajar membuktikan, menilaikan,mengesahankan, mengkritikan, merumuskan atau memberpendapat sesuatu pernyataan, ciptaan, karya, prinsip dan teori.Aras ini merupakan aras pemikiran tinggi. 51. JENIS PEMIKIRAN TINGGI YANG PENTING: Menjanamembolehkan pelajar menjanakan alternatif,dan kombinasi idea Menjelaskan ideamembolehkan pelajar menjelaskan idea danmenganalisis alasan Menilai kemusabahan ideamembolehkan pelajar menilai maklumat asas,menilai inferensi (kegunaan bukti), dan menilaiinferensi ( deduksi) 52. Strategi yang boleh digunakan dalampenggunaan KBAT Soalan terbuka Teknik Penyoalan Perbincangan Metakognisi Pengurusan Grafik Kaedah Penyelesaian masalah 53. Kesimpulannya, penggunaan strategi danteknik yang pelbagai mampu melahirkanpelajar berfikiran aras tinggi. Penglibatanpelajar secara langsung di dalam bilik darjahsecara tidak langsung akan melahirkanpelajar yang bersifat kritis dan kreatif.Penggunaan dan pemilihan metadologi P&Preka bentuk dan teknologi yang sesuai bolehmenimbulkan minat serta membangkitkanmotivasi pelajar sekaligus dapatmeningkatkan kefahaman dan kemahiranmereka dalam reka bentuk dan teknologi. 54. Berdasarkan kamus dewan bahasa (2005), edisikeempat, refleksi bermaksud bayangan ataugambaran (dalam cermin, fikiran, dll). Hanipah, 2002 dalam buku kemahiran berfikir olehRosnanaini Sulaiman, Maimun Aziz dan Mok SoonSang, 2011, mengatakan bahawa refleksi adalahproses merenung kembali, menganalisis masalah,mencari bukti dan alasan, cadangan dan tindakanuntuk memperbaiki diri. Berdasarkan buku pedagogi, Strategi dan TeknikMengajar Dengan Berkesan oleh Shababuddin Hasyimdan rakan-rakannya, refleksi bermaksud inkuiri yangsistematik pada amalan pengajaran sendiri bagimembaiki amalan pengajaran serta memperdalamkefahaman mengenai sesuatu perkara. 55. PROSES AMALAN REFLEKSISCHON Schon (1983) dalam buku pedagogi, Strategi danTeknik Mengajar Dengan Berkesan olehShababuddin Hasyim dan rakan-rakannya,berpendapat refleksi sebagai suatu usaha yangbertumpu kepada knowing in action bagimenganalisis masalah-masalah debgabmenggunakan kemahiran interaktif dan interpretif. Proses ini mendedahkan pelajar kepada cara-cara menganalisis dan proses membuat refleksi 56. FramePlan Mencetus Membentuk(menimbulkan rasasemula kerangkaingin tahu Membentuk(membentuk Merancangmengenaikerangka kefahaman baru) tindakan barumasalah)(membentukkefahaman latar) TriggerReframe 57. Memberi maklum balas/mengecam Merangka semulaMengesan dilema/masalahpersamaan-persamaandilema/masalahantara situasi Menilai kesan sama ada Memeriksa penyelesaian Menjalankan ujian ke atasdiingini/tidakyang akan dilaksanakan dilema 58. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalamP&P reka bentuk dan teknologi yang telahdijalankan. Mengambil tindakan susulan untukmempertingkatkan mutu P&P reka bentuk danteknologi dan seterusnya boleh dijadikan sebagaiasas kepada penulisan jurnal. Menilai pendekatan murid dalam reka bentuk danpembuatan; Menggunakan produk yang dihasilkan oleh muridbagi melihat kelemahan dalam reka bentuk danproses pembuatan; Melihat alternatif-alternatif yang ada; dan Menyediakan mereka bagi tugasan membuatkeputusan pada masa akan datang. 59. Pembelajaran scaffold ialah merupakan teknikpemudah caraan.Berdasarkan buku pengurusan kurikulum oleh MokSoon San (2008), Scarffolding bermakna membinasesuatu sistem struktur untuk memanjat dengantujuan membuat sesuatu kerja di tempat yang tinggi.Dibawah kenteks pendidikan, ia merupakan sistemstruktur(bantuan) yang menyokong pelajarmenjalankan aktiviti atau tugasan. Mengikut Vygotsky dalam buku pengurusan kurikulumoleh Mok Soon San (2008), proses scarffoldingbergerak dari komunikasi sosial luaran kepada prosesmetakognisi dalam seorang pelajar, mengembangkanpenaakulannya supaya mmikir dan memilih strategiyang berkesan untuk menyelesaikan masalah. 60. Pembelajaran scaffold amat diperlukan dalampembelajaran reka bentuk dan teknologi. Dalammempertimbangkan kepentingan kreativiti,semua murid mempunyai hak yang sama untukmenjadi kreatif dan mempunyai capaian penuhterhadap peluang dalam bidang-bidang kreatifkurikulum. Namun, murid-murid tidak bertindakbalas dengan cara yang sama terhadap kreativiti. Peluang untuk murid berkembang kreatif dalambilik darjah bergantung kepada pembelajaranScaffold maksimum oleh guru-guru, rakan sebayadan keluarga. 61. Menggunakan satu siri soalan untuk membimbing murid menemuiTekniksesuatu kesimpulan.penyoalan Pilih contoh yang sesuai supaya mewakili keseluruhanPercontohan aktiviti/tugasan agar murid dapat menyemburnakan aktiviti. Bantuan sosial diberi dengan membahagikan aktiviti/tugasan kepadabeberapa langkah kecil mengikut kefahaman murid sehingga merekascaffolding mencapai kejayaan. Guru menyampaikan arahan-arahan dengan jelas.Pengarahan Guru membekalkan kerangka mental yang dapat membawaPenstrukturan kognitifkefahaman terhadap pelajaran 62. Perkembangan danproses pembinaankemahiranPengetahuan dankefahaman Dalam RBTSikap dan kualiti peribadiNilai-nilai dalam RBTPembinaan kemahirankolaboratif dalamkumpulan 63. Penyertaan dan penghayatan secara aktif dalam satuproses yang berdaya cipta kreatif dan inovatif perludilakukan untuk melaksanakan perkembangan danproses pembinaan kemahiran murid dalampengajaran dan pembelajaran reka bentuk danteknologi. Dengan menggunakan pemikiran kreatif bolehmenjana, mengubahsuai atau memperbaiki idea-idea baru daripada sesuatu bahan atau produk yangtelah sedia ada. Murid juga akan memperolehi pengalaman dalammembuat keputusan dan juga bersikaptanggungjawab terhadap idea-idea yang digunakan. Kesimpulannya, ciri ini dapat membentuk seorangmurid yang berfikiran kreatif dan inovatif dalampembelajaran reka bentuk dan teknologi 64. Kepentingan kefahaman konsep dalampembelajaran reka bentuk dan teknologiserta pengetahuan terhadap pengajaran danpembelajaran reka bentuk dan teknologiperlu diberi penekanan. Kaedah pengajaran yang berkesanmemainkan peranan yang penting dalammelakukan pengetahuan dan kefahamandalam reka bentuk dan teknologi. 65. Penekanan diberikan juga kepada kepentinganpengkaedahan pembelajaran dan bagaimana ianyadapat membantu pelajar dalam memahami sesuatukonsep dengan jelas agar ianya dapatdiaplikasikannya dalam kehidupan seharian mereka. Menurut Huraian Sukatan Pelajaran KHSR, rekabentuk dan teknologi diajar secara susunan yangmerangkumi dua bidang iaitu teori dan amali. Dalambidang ini terdapat beberapa aspek sokongan lainyang terdiri daripada penyelesaian masalah,penakulan serta pemikiran kreatif dan kritis dan nilai-nilai sejagat. Secara tidak langsung aspek-aspek inimemberi kesan kepada pemahaman prosespengajaran dan pembelajaran reka bentuk danteknologi dalam kalangan pelajar. 66. Kaedah pemahaman konsep dalam pengajaranreka bentuk dan teknologi pada masa kini telahmemberi keutamaan kepada pembentukankonsep reka bentuk dan teknologi yang dikaitkandengan pengalaman pelajar di dalam bilik darjahmaupun di luar bilik darjah. Para pendidik jugasedia maklum bahawa pengetahuan merupakansesuatu yang tidak boleh dipindahkan dariseseorang kepada seseorang yang lain sebaliknyaia hanya boleh dibina oleh pelajar itu sendirimelalui proses berinteraksi dengan persekitaranpembelajaran. (Dalam kajian mengenaiKepentingan kefahaman konsep dalammatematik oleh Azizi hj. Yahaya dan Elanggovana/l m. Savarimuthu) 67. Menurut Ausubel et. al. (1978) dalam Research On Teaching And Teacher Education, proses pengajaran dan pembelajaran tidak lagi dilihat dari perspektif orang dewasa iaitu pendidik sahaja tetapi adalah dari perspektif pelajar. Dengan cara ini, para pendidik akan dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan serta kefahaman terhadap strategi pengajaran dan pembelajaran reka bentuk dan teknologi 68. Berdasarkan Wagner (1969) dalam The study ofattitude change: an introduction sikapmendefinisikan sebagai mengandungi komponenafektif, kognitif (Katz, 1993) dan tingkahlaku(Oppenheim, 1966) yang berhubung kait denganpenilaian, pengetahuan dan kecenderungan untukbertindak terhadap sesuatu objek sikap itu. Kamus Dewan (2007) mentakrifkan sikap ialahperbuatan atau tindakan yang berdasarkan kepadasesuatu pendapat, fikiran dan pandangan. MenurutTeori Sikap Fishbein (1963) dalam An InvestigationOf The Relation Between Beliefs About An Object AndThe Attitude Toward That Object sikap adalah suatubentuk perubahan kelakuan positif atau negatif. 69. Sikap dan kualiti peribadi merupakan pembawaanseseorang yang dipengaruhi oleh pemikiran, perasaandan haluan tingkah kalunya. Sikap seseorang berkembang menerusi pendidikan. Dalam pengajaran dan pembelajaran RBT, sikapbiasanya ditegaskan ialah sikap positif terhadappendidikan, cinta kepada pembelajaran, nilaihormat-menghormati, berkelakuan baik, pergaulanbaik, belajar dengan tekun dan sebagainya. Berdasarkan sukatan pelajaran sekolah rendah,Kemahiran Hidup, sikap positif serta budaya kerjayang relevan sentiasa merentasi aktiviti yangdikendalikan sepanjang pengajaran dan pembelajaranRBT. sikap positif dan kualiti peribadi seperti berusahamencapai kecemerlangan, berfikiran terbuka,bersedia menimbangkan pelbagai faktor dan berhati-hati menggunakan sumber dapat dipupuk supayamenjadi kebiasaan dalam pengendalian dan urusanhidup murid. 70. Nilai merupakan darjat kehargaan atau kualiti yangberguna dalam sesuatu. Nilai yang dipegang oleh seseorang adalah diperolehimelalui pembelajaran dan pengalaman, dan bukandilahirkan secara semulajadi. Taksiran nilai seseorang terhadap sesuatu biasanya dapatdiperlihatkan daripada pernyatan dan tingkah laku orangitu. Unsur-unsur nilai dalam pendidikan adalah merangkumikejayaan, persaingan, penyelesaian masalah, kejujuran,ketekunan, kerjasama, muhibah, taat setia dan lain-lain. Misalnya, nilai dalam reka bentuk dan teknologi ialahmemupuk keinginan dan kebolehan murid mengenalseberapa banyak tentang reka bentuknya, supaya ia dapatmenghargai ciptaan baru dan dengan itu menginovasikandan memperbaikinya untuk menjamin kesejahteraanhidup. 71. Nilai juga terbahagi kepada tiga aspek; kognitif,afektif dan tingkah laku. Aspek kognitif ialah nilai terhadap sesuatuperkara yang dimiliki oleh seseorang. Aspek afektif pula melibatkan nilai yangberkaitan dengan perasaan dan penghargaanterhadap sesuatu objek atau kejadian. Aspek tingkah laku melibatkan kecenderungandan dedikasi melakukan sesuatu yangmencerminkan sebahagian daripada nilai. Ketiga-tiga apek ini adalah saling berkaitan yangmengawal tingkah laku dan pandanganseseorang. 72. Kreatif Produktif Keusahawanan Cekap Professional Serba boleh membaiki peralatan rumah Cekap mengaplikasikan sains dan teknologi Berusaha Kebolehan mengubahsiau Inovatif mereka cipta Ingin maju dan memikirkan mutu Berani bersaing Berani meneroka Yakin diri Jimat cermat 73. Pembangunan diri Rasional Logis Analitis Peka mengikuti perkembangan ilmu Berdikari Rajin Tekun Sabar KerjasamaPemikiran moden Fikiran positif Tidak pesimis Progresif Agresif Bertanggungjawab Beretika dalam pekerjaan Bijak merancang dan mengurus 74. Nilai-nilaidalam pendidikan reka bentuk danteknologi dapat membina keyakinan,kefahaman, penghayatan dan pengamalan nilaimurni dalam kalangan pelajar. Suasana pembelajaran nilai dalam RBT pulabercorak terbuka, mempunyai aktiviti-aktivitikreativiti dan inisiatif dan mengalakkan murid-murid berinteraksi. Kesimpulannya, pengajaran reka bentuk danteknologi tidak hanya memberi tumpuan kepadakandungan ilmu pngetahuan dan kemahiran-kemahiran, tetapi juga memberi tumpuankepada perkembangan rohani, nilai dan sikapyang baik. 75. Istilah kolaboratif adalah falsafah mengenaiinteraksi dan gaya hidup personal. Kaedahkolaboratif mencadangkan apabila kitaberhadapan dengan orang lain di dalamkumpulan, kita perlu menghormati merekasebagai individu selain menghargai sunbanganmereka kepada kumpulan tersebut. kaedah ini juga adalah kesediaan setiap ahlimembina persefahaman antara satu sama laindan bukannya mewujudkan persaingan. Oleh itu,kaedah ini diterapkan di dalam pengajaran danpembelajaran RBT di mana setiap ahli ingatkanapa saja kejayaan atau kegagalan kelas tersebutbergantung kepada sumbangan ahli kelas itusendiri. 76. Pembelajarankolaboratif telah diperkenalkan dengan pelbagai cara dalam pelbagai aspek yang berbeza dalam pendidikan. Menurut Whipple ( Dipetik daripada Kimber, 1994) menyatakan bahawa pembelajaran kolaboratif adalah corak pedagogi yang menekankan usaha bersama di kalangan pelajar-pelajar, fakulti dan pentadbir. Ia menekankan konsep inquiry sebagai asas proses pembelajaran. 77. Dalam model pembelajaran kolaboratif yang dikemukakan oleh Ried (1989) dalam Penilaian Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Kolaboratif Dalam Pengajaran Pendidikan terdapat lima (5) fasa untuk membentuk instruksi bagi pembelajaran kolaboratif, iaitu penglibatan, eksplorasi, transformasi, persembahan dan refleksi. 78. Reka bentuk dan teknologi dapat membantu pelajardalam melakukan sesuatu dengan berjaya sebagai satukumpulan. Kemahiran kolaboratif dapat menyelesaikan masalahyang sering berlaku dalam pengajaran dan pembelajaranreka bentuk dan teknologi dengan mudah dan cepat. Pelajar dapat menjana idea-idea yang baru dan efektifmelalui idea-idea yang dikongsi semasa kolaboratif. Jadikemahiran kolaboratif dapat dibina dalam kalanganpelajar semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran rekabentuk dan teknologi melalui kerja kumpulan. Pembinaan pembelajaran reka bentuk dan teknologiberkumpulan ini penting untuk menambahkan kemahiranpembelajaran pelajar dari segi pemahaman konsep rekabentuk dan teknologi. Kekuatan pembelajaran kolaboratif adalah memberipeluang kepada pelajar untuk berbincang, bertukar fikirandan menghasilkan idea baru. 79. Kamusdewan (2002) mentakrifkan literasi sebagai kebolehan menulis dan membaca, celik huruf. Kerja-kerja literasi yang berfokus kepada perkataan, ayat yang berasaskan tema reka bentuk dan teknologi dapat menyediakan murid kepada pembelajaran istilah dan perkataan secara spesifik. Konsep dan pelaksanaan literasi di sekolah lebih ditumpukan pada penguasaan dan kemahiran berilmu yang dusalurkan melalui penyataan kurikulum kognitif dan afektif 80. Guru-guru di sekolah boleh memperkenalkancara murid-murid boleh berinteraksi danberkomunikasi dengan bergembira melaluipendidikan literasi. Gerakan sedaran terhadap pengalaman danpenhayatan literasi harus disegerakan supayakanak-kanak dapat memenuhi cita rasahidupnya melalui pengalaman literasi yangmereka lalui. Dengan ini, pertumbuhan danpercambahan ilmu berkembang selari denganperkembangan mentol,emosi dan sosial. 81. Guru boleh menginovasikan cara mengajar didalam bilik darjah. Bukan sahaja mengajarberdasarkan teori, guru juga boleh menyediakansedikit permainan yang melibatkan perkataan. Selain itu, guru turut boleh menyediakan flashcard berdasarkan topik-topik reka bentuk danteknologi. Akhisekali boleh juga mengadaka permainanseperti silangkata, puzzle, mencari bendayang tersembunyi melalui gambar yang tertentudan sebagainya. Hal ini dapat meneroka, memperkenal ataumengukuhkan pengetahuan dan kefahamanberkaitan kerja reka bentuk dan teknologi sediaada atau bagi merancang untuk masa depan. 82. 3M merangkumi membaca, menulis dan mengira.Berdasarkan kamus dewan (2002), membacamerupakan memerhatikan isi sesuatu yang tertulisatau tercetak dengan teliti dan memahami maknakandungannya; menulis bermaksud memcatatkankata-kata denga huruf dan memakai alat tulis;manakala mengira adalah menghitungkan danmempertimbangkan. Pendidikan 3M harus ditekankanuntuk meningkatkan tahap pelajar dalam penguasaanRBT. Berdasarkan pandangan Dekan FakultiPendidikan, Universiti Malaya, Prof Dr Saedah Siraj,perlu melaksanakan kaedah pengajaran danpembelajaran yang berbeza bagi mengatasi masalahpenguasaan kemahiran asas membaca, menulis danmengira (3M) di kalangan murid sekolah. 83. Kaedah pengajaran dan pembelajaran rekabentuk dan teknologi yang berbeza dapatmeningkatkan penguasaan 3M di kalangan murid. Antaranya mengadakan kelas pemulihan, kelaskhas untuk kanak-kanak istimewa, latihan guruberpendidikan khas, perluasan kempen membacadan penempatan kaunselor di setiap sekolah. Keperluan murid yang mempunyai masalahpembelajaran dikenalpasti dan pihak sekolahmemastikan mereka menguasai kemahiran 3M inimelalui pengajaran pemulihan pada Tahap I(Tahun 1-3) ini. 84. Langkah penyaringan dan pengesanan awal murid yangbelum menguasai 3M penting perlu diadakan bagimengenal pasti pelaksanaan program pemulihanbersesuaian dengan mereka. Selanjutnya, pemerhatian juga dilaksanakan untukmendapati murid lemah 3M dikelompokkan dalam limakategori, iaitu anak Orang Asli, kanak-kanak istimewa ataupendidikan khas, murid menghadapi masalah psikologi,kanak-kanak terbiar dan mereka yang sememangnyaberketurunan tidak boleh membaca atau dungu. Pencarian kaedah pengajaran dan pembelajaran mengikutkelompok perlu ditekankan oleh Kementerian Pelajarankerana jika dilaksanakan secara tunggal, ia tidak bolehdiguna atau diaplikasikan kepada semua murid yang gagalmenguasai 3M. Setiap kelompok murid terbabit diberikan kaedahpengajaran dan pembelajaran (P&P) berbeza bagimemastikan kelemahan pembelajaran mereka dapat diatasisecara berperingkat. 85. Penggunaanalat muzik dalam proses P&P disifatkan antara kaedah sesuai untuk meningkatkan penguasaan kemahiran asas itu kerana alat muzik adalah perantara sesuai diguna pakai oleh guru bagi menarik tumpuan kelompok murid masyarakat minoriti itu terhadap pengajaran guru. 86. ICT merujuk kepada teknologi (hardware, software,telecomunication dan networks). Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaranRBT bermaksud menggunakan ICT secara berfikrah,terancang dan bersesuaian untuk meningkatkankecekapan proses dan keberkesanan pengajaran danpembelajaran. Penggunaan perisian khusus dalam RBT melaluiaplikasi CD-ROM juga dapat membantu meningkatkanpengajaran guru dan menarik minat pelajar terhadapreka bentuk dan teknologi.Kaedah mengajar RBT dengan menggunakanperalatan ICT seperti menggunakan projektor LCD,komputer dan persembahan PowerPoint amatberkesan. 87. Penggunaan multimedia mempunyai potensidalam program tutorial di mana ia memberisokongan kepada pelajar mempelajari matapelajaran reka bentuk dan teknologi melaluipenggunaan audio. Selain itu, penggunaan animasi dan video dalamkomputer dapat menunjukkan demonstrasidalam konsep yang kompleks. Guru-guru juga boleh menggunakan kaedahpengajaran dan penilaian pengurusan dalamkomputer ( computer-managed assessent andinstruction khasnya dalam persediaan programpengajaran individu, ujian skor dan mengawaltahap pencapaian pelajar dalam reka bentukdan teknologi. 88. CD-ROM (Read Only Memory) atau ingatan bacasahaja cakera padat merupakan salah satu mediayang dapat digunakan untuk membantu prosespengajaran dan pembelajaran reka bentuk danteknologi. Penggunaan CD-ROM sama pentingnyadengan penggunaan buku rujukan. Melalui E-pembelajaran pelajar RBT dapatmengakses bahan serta mempelajarinyamengikut keperluan sendiri dari segi masa teknikjuga dalam keadaan tidak formal. Inimembolehkan guru dan pelajar untuk mengaksesbanyak bahan yang terdapat pada pelbagai.