Garis Panduan Format Penulisan Rasmi .Cetakan Pertama 2017 ... bahan yang disediakan dalam bahasa

download Garis Panduan Format Penulisan Rasmi .Cetakan Pertama 2017 ... bahan yang disediakan dalam bahasa

of 54

 • date post

  02-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Garis Panduan Format Penulisan Rasmi .Cetakan Pertama 2017 ... bahan yang disediakan dalam bahasa

Ga

ris P

and

uan

Form

at P

enu

lisa

n Ra

smi

iii

Setinta Kata

Teks Ucapan

Ucapan alu-aluan

Ucapan Perasmian

Format Penulisan

Rencana

Berita

Surat Rasmi

Panggilan Hormat

Penggunaan Tanda Baca

Sistem Penomboran

Penulisan Kata Majmuk

Ejaan Kosa Kata

Penggunaan Tanda Sempang (-)

Masalah Umum Penulisan Kosa Kata

Rujukan

Sidang Redaksi

iii

1

3

4

7

8

11

15

23

27

30

36

40

43

46

47

ISI KANDUNGAN

Ga

ris P

and

uan

Form

at P

enu

lisa

n Ra

smi

iv

Cetakan Pertama 2017

Hak Cipta TerpeliharaTidak dibenarkan mengeluar ulang mana-

mana bahagian artikel, ilustrasi dan

kandungan buku manual ini dalam apa jua

samada secara elektronik, fotokopi, mekanik,

rakaman atau cara lain sebelum mendapat

izin bertulis daripada Pengurusan UiTM.

Sebarang pertanyaan berkaitan isi kandungan

buku panduan ini hendaklah dirujuk terus

kepada Bahagian Canseleri dan Komunikasi

Korporat Aras 2, Canseleri Tuanku Syed

Sirajuddin Universiti Teknologi MARA 40450

Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.

Ga

ris P

and

uan

Form

at P

enu

lisa

n Ra

smi

v

Setinta KataAssalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, buku Garis Panduan Format Penulisan Rasmi telah dapat

dihasilkan dengan jayanya. Syabas saya ucapkan kepada Bahagian Canseleri dan Komunikasi

Korporat atas usaha menerbitkan buku garis panduan ini.

Buku ini diterbitkan sebagai panduan atau rujukan kepada semua Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang

ingin menghasilkan penulisan khususnya dalam penulisan rasmi. Saya berharap dengan adanya

Garis Panduan Format Penulisan ini, segala hal yang berkaitan dengan protokol penulisan rasmi

dapatdilaksanakandenganlebihefisien,mengikutstandarddanspesifikasiyangtelahditetapkan.

Saya juga berharap dengan adanya Garis Panduan ini ianya dapat membantu warga UiTM

menghasilkan dan menerbitkan penulisan yang lebih komprehensif dan informatif serta dapat

dijadikan sebagai rujukan kepada para pelajar mahupun staf dalam proses penulisan.

Sekali lagi saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada jawatankuasa yang terlibat atas

kejayaan menerbitkan buku Garis Panduan Format Penulisan Rasmi ini.

Sekian, terima kasih

Prof. Emeritus Dato Dr Hassan SaidNaib Canselor

Universiti Teknologi MARA (UiTM)

Ga

ris P

and

uan

Form

at P

enu

lisa

n Ra

smi

vi www.uitm.edu.my

TeksUcapan

Ga

ris P

and

uan

Form

at P

enu

lisa

n Ra

smi

1www.uitm.edu.my

Teks UcapanUcapan merupakan sejenis teks yang berformat. Namun demikian, setakat ini tiada satu format

yang khusus dan seragam bagi penulisan teks ucapan. Oleh itu, format yang dimaksudkan itu

dapatlah dirujuk kepada struktur teks itu sahaja yang terdiri daripada tiga bahagian, iaitu bahagian

pendahuluan, bahagian isi dan bahagian penutup.

Secara umum, format teks ucapan bagi satu taraf hadirin adalah sama dengan teks ucapan dua

taraf hadirin, melainkan pada aspek protokol dan salutasi bagi hadirin terdapat sedikit perbezaan,

iaitu dengan melihat kehadiran tetamu dalam majlis tersebut.

UCAPAN SATU TARAF HADIRIN

Ucapan satu taraf hadirin dihadiri oleh pemimpin, menteri, orang kenamaan/ pegawai tinggi

kerajaan atau swasta, pegawai kanan dalam organisasi, ketua-ketua jabatan, orang-orang bergelar

dan hadirin.

Pendahuluan Dimulakandengankata-kataaluankepadahadirinmengikutprotokolatautingkat

kedudukan.

DiikutidenganpembukakatasyukurkepadaAllah.

Rasapenghargaandanterimakasih

Isi Dimulakandengankata-katapenghadapan-Kata-katasepertihadirinsekalian,saudara

sekalian dan sebagainya bertujuan untuk menarik perhatian audien.

Menyentuhhal-halberkaitandenganmajlissepertiobjektif,tema,aktivitiyangdijalankan

dan kepentingan majlis.

Menyentuhisu-isusemasayangberkaitandenganmajlis.

Semasaberucap,perucapjugabolehmenyelitkanpantun,kiasan,peribahasaatau

simpulan bahasa untuk mencantikkan lagi daya tarikan ucapan tersebut supaya kelihatan

lebih menarik.

Ga

ris P

and

uan

Form

at P

enu

lisa

n Ra

smi

2

Penutup Dimulakandengankata-katayangdapatmembayangkanataumenandakanucapan

akan diakhiri. Misalnya: Akhir sekali Akhir kata, Sebelum saya mengakhiri ucapan

Penutupturutmerupakansegmenuntukmenyatakanpenghargaan,pujian,hasratdan

salam kepada orang yang diraikan juga audien.

Penutupjugabolehdiakhiridenganpantununtukmewujudkankesanyanglebihmenarik.

Lafazperasmian(sekiranyaucapanadalahuntukmajlisperasmian)

Wasalam

UCAPAN DUA TARAF HADIRINDihadiri oleh tetamu yang terdiri daripada dua peringkat. Peringkat pertama terdiri daripada Raja

yang memerintah/raja muda/Tengku mahkota serta Raja Perempuan/Tengku Ampuan dan Raja

Puan Muda. Manakala, peringkat kedua pula dibarisi oleh pemimpin-pemimpin kerajaan, menteri,

orang-orang kenamaan, pegawai-pegawai tinggi kerajaan/swasta dan sebagainya.

Pendahuluan DimulakandenganucapanmenjunjungkasihkebawahDuliYangMahaMuliaTuankudan

puji-pujian kerana sudi berangkat ke majlis.

Memohonkeizinanuntukmeneruskanucapankepadaparahadirin.

Ucapanalu-aluankepadatetamukehormatdanhadirin.

DiikutidenganpembukakatasyukurkepadaAllah.

Rasapenghargaandanterimakasih.

Isi Dimulakandengankata-katapenghadapan-Kata-katasepertihadirinsekalian,saudara

sekalian dan sebagainya bertujuan untuk menarik perhatian audien.

Menyentuhhal-halberkaitandenganmajlissepertiobjektif,tema,aktivitiyangdijalankan

dan kepentingan majlis.

Menyentuhisu-isusemasayangberkaitandenganmajlis

Penutup Ucapanpenghargaankepadasemuapihakyangterlibatdalammenjayakanmajlis.

Hasratdansalamkepadahadirin.

Ucapanmenjunjungkasih.

Wasalam

Ga

ris P

and

uan

Form

at P

enu

lisa

n Ra

smi

3

Ucapan Alu-aluanPENGENALAN

Teks ucapan alu-aluan ialah teks ucapan yang disampaikan oleh tuan rumah dalam sesuatu

majlis. Teks ucapan ini selalunya ditulis dengan ringkas tetapi ada juga yang panjang

bergantung pada kehendak pihak penganjur majlis.

Bahagian Canseleri dan Komunikasi Korporat (BCKK) dipertanggungjawab menyemak dan

menyunting teks ucapan perasmian dan teks ucapan alu-aluan Naib Canselor.

Deraf teks ucapan perlu dimajukan kepada BCKK dalam tempoh 10 hari bekerja sebelum

sesuatu majlis/program diadakan.

Majlis atau program di peringkat:

Bahagian

Fakulti

Cawangan

Universiti (Istiadat Konvokesyen)

Tumpuan teks ucapan alu-aluan:

Ucapan penghargaan

Ucapan terima kasih (Teks ucapan ini mengandungi ucapan alu-aluan selamat datang dan

ucapan terima kasih kepada tamu kehormat dan para jemputan)

Pengharapan terhadap majlis (Dalam teks ucapan alu-aluan juga akan disampaikan

harapan pihak penganjur, objektif majlis dan penghargaan kepada orang yang membantu

melaksanakan majlis)

Kadang kala dalam teks ucapan alu-aluan juga turut dimasukkan laporan kejayaan sesuatu

organisasi atau institusi.

Ga

ris P

and

uan

Form

at P

enu

lisa

n Ra

smi

4

Teks ucapan alu-aluan:

Tidak melebihi lima (5) muka surat

Jenis fon: Times New Roman, bersaiz: 18 atau Arial, Saiz: 16

Ruang antara baris 1.5

Penyedia teks perlu melampirkan:

Nama dan Jawatan atau kedudukan dif-dif jemputan (untuk disebut dalam salutasi)

Bagi tujuan penyelarasan, hanya British English digunakan untuk teks dalam bahasa Inggeris

gunakan.

Ucapan PerasmianPENGENALAN

Teks ucapan perasmian ialah teks ucapan yang disampaikan oleh tetamu kehormat bagi

sesuatu majlis.

Teks ucapan perasmian selalunya lebih panjang daripada teks ucapan alu-aluan.

Bahagian Canseleri dan Komunikasi Korporat (BCKK) dipertanggungjawab untuk menyemak

dan menyunting teks ucapan perasmian dan teks ucapan alu-aluan Naib Canselor.

Deraf teks ucapan perlu dimajukan kepada BCKK dalam tempoh 10 hari bekerja sebelum

sesuatu majlis/program diadakan.

Majlis atau program di peringkat:

Bahagian

Fakulti

Cawangan

Universiti (Istiadat Konvokesyen)

Ga

ris P

and

uan

Form

at P

enu

lisa

n Ra

smi

5

Kandungan teks ucapan perasmian:

Teks ucapan perasmian mengandungi ucapan terima kasih kepada tuan rumah yang

mengundang, maklumat yang berkaitan dengan majlis, perkembangan institusi yang

mengundang dan harapan tetamu.

Isi kandungan perlu lebih menyeluruh, berses