GFMAS - GL

download GFMAS - GL

of 47

Embed Size (px)

Transcript of GFMAS - GL

  • 1. TAKLIMAT PRA-PENEMPATAN 2014 GFMAS MODUL GL Khamis, 15 Mei 2014

2. PENGENALAN A. LATAR BELAKANG SEKTOR KERAJAAN - DASAR PERAKAUNAN JANM - FUNGSI DAN OPERASI PERAKAUNAN B. SISTEM GFMAS - OBJEKTIF KEPERLUAN INISIATIF UTAMA GFMAS KEPERLUAN FUNGSI 3. DASAR-DASAR KEWANGAN & PERAKAUNAN KERAJAAN Perlembagaan Persekutuan/ Negeri Akta Acara Kewangan 1957 (dipinda 1972) Akta-akta yang berkaitan (e.g. Akta Kumpulan Pembangunan 1966; Akta Wang Tak Dituntut 1965) Arahan Perbendaharaan Surat Pekeliling Akauntan Negara samada disebut secara tersurat atau tersirat. 4. LANSKAP AM GFMAS HOHO 3636 AO/SADAO/SAD DATA TRANSMISSION - ALEDATA TRANSMISSION - ALE 5. Budget Approved PENGURUSAN KEWANGAN & AKAUNTABILITI AWAMPENGURUSAN KEWANGAN & AKAUNTABILITI AWAM Financial And Public AccountabilityFinancial And Public Accountability Public Account Committe Audit Report Answers to Audit Report Expenditure / Revenue Accounting Offices Responsibility Center Sub-Warrant Warrant Ministeries / Departments Treasury Accountant General s Dept Auditor General s Dept BudgetGeneral Warrant Financial Statement Audited Financial Statement Audit Report Call Circular Daily Data Transmission Budget Parliament Budget KUMPULAN WANG YANG DISATUKAN Semua hasil dan lain-lain penerimaan dari apa juga puncanya hendaklah di-masukkan ke dalam satu kumpulanwang yang dikenali Kumpulanwang Disatukan (consolidated fund) samada bagi Persekutuan atau Negeri (Perkara 97-PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN). Konsep bahawa tiada wang, kecuali perbelanjaan Tanggungan tertentu, boleh dikeluarkan dari Kumpulanwang Disatukan melainkan diperuntukan atau dibenarkan dengan cara lain oleh Parlimen ( Perkara 104 Perlembagaan Persekutuan) 6. Peranan Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) 7. PENGENALAN JANM PERANAN JABATAN AKAUNTAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) Fungsi JANM Sistem Operasi Perakaunan JANM Sediada Sistem Perakaunan di peringkat PTJ (e-SPKB) Sistem Perakaunan di Pejabat Perakauanan (GFMAS) Sistem Perakaunan di JAN (Ibu Pejabat) (GFMAS) 8. 25 rangkaian Pejabat Perakaunan dan 11 Jabatan Mengakaun Sendiri di seluruh Malaysia. Fungsi utama memproses bayaran dan menerima hasil bagi Kerajaan Persekutuan, menyediakan AKAUN AWAM dan maklumat perakaunan dan kewangan, menguruskan Wang Tak DiTuntut dan Kumpulanwang Amanah Pencen dan memberi perkhidmatan perakaunan dan kewangan kepada semua agensi-agensi sektor awam Persekutuan. Sistem-sistem aplikasi yang beroperasi di kerangka utama (mainframe) dan komputer mikro sejak 1987 adalah Branch Accounting System (BAS),Payroll System (PAY), Central Integrated System (CIS), Investment and Loans System (ILS) dan Subsidiary Ledger Accounting System (SLAS). Bermula tahun 2007, sistem GFMAS telah digunakan secara sepenuhnya. Komputer mikro digunakan untuk Sistem Wang Tak Dituntut, Sistem Pengurusan Sekuriti dan Sistem Perakaunan Mikro. Fungsi Jabatan Akauntan Negara Malaysia 9. SISTEM OPERASI PERAKAUNAN KERAJAAN PERSEKUTUAN JABATAN/PTJJABATAN/PTJ PEJ.PERAKAUNANPEJ.PERAKAUNAN IBU PEJABATIBU PEJABAT JANMJANM LAPORANLAPORAN BASBAS GAJIGAJI CEK/ RESIT CEK/ RESIT LAPORAN GAJI LAPORAN GAJI BANK AGENSI E-SPKBE-SPKB DOKUMEN KEWANGAN DOKUMEN KEWANGAN VOTVOT ILSILS DRSDRS CASCAS SLKKSLKK SLASSLAS DCS LAPORANLAPORANLAPORANLAPORAN PERBENDAHARANPERBENDAHARAN PINDAHANPINDAHAN DATADATA ON-LINEON-LINE C I S JABJAB PERANGKAANPERANGKAAN JMSJMS PENYESUAIANPENYESUAIAN E-SPKB DOKUMEN GAJI (SG 20) AGENSI KERAJAAN GFMAS HR/PAY GFMAS GlOMIS GLOANS GLaMOS DATA MART DGFMAS / CGFMAS / PAY/BUL K 10. SISTEM GFMAS (JANM) 11. Meningkatkan kualiti perkhidmatan JANM melalui penggunaan prasarana teknologi maklumat terkini Menyediakan satu aplikasi standard yang dapat memantau operasi perakaunan kerajaan Menangani masalah dan kekurangan yang terdapat pada sistem perakaunan kerajaan sedia ada Objektif GFMASObjektif GFMAS Membantu JANM dalam memberikan perkhidmatan tambah nilai kepada kerajaan dan agensi-agensinya dalam perkara-perkara berkaitan operasi perakaunan dan kewangan GFMAS 12. Menggantikan sistem semasa yang telah beroperasi hampir 18 tahun Memantapkan keperluan integrasi keseluruhan sistem perakaunan dan berupaya berintegrasi dengan aplikasi kerajaan eletronik Penyediaan proses atas talian - On-line Mewujudkan Data Repository yang lebih mantap bagi penyediaan laporan pengurusan yang lebih strategik memandangkan sistem legacy semasa tidak dapat memenuhi keperluan di atas. Meningkatkan kualiti perkhidmatan JANM melalui penggunaan prasarana teknologi maklumat terkini Menyediakan satu aplikasi standad yang dapat memantau operasi perakaunan kerajaan KEPERLUAN GFMAS? GFMAS 13. C. INISIATIF UTAMA SISTEMGFMAS Single Point Of Data Entry Integrasi Keseluruhan SistemPerakaunan dan prosesan secara on-line Integrasi Aplikasi Kerajaan ElektronikDan Lain- lain Agensi Prosesan asas tunai DAN berupaya menjana laporan perakaunan asas akruan Data Mart UntukLaporan Pengurusan dan kepeluan EIS 14. Penerangan Modul-modul SAP dalam GFMASPenerangan Modul-modul SAP dalam GFMAS MODUL PENERANGAN RINGKAS MODUL Financial & Controlling (FICO) Accounts Payable (AP) Merekod dan mengurus pembayaran kepada pembekal produk, bahan dan perkhidmatan serta kakitangan kerajaan Accounts Receivable (AR) Merekod dan mengurus penerimaan wang bagi pihak kerajaan Malaysia General Ledger (GL) Mengurus dan menyelenggara akaun lejar Cash Management (CM) Memantau aliran penerimaan dan pengeluaran tunai serta penyediaan penyesuaian akaun Funds Management (FM) Mengurus pemprosesan waran peruntukan bagi kawalan perbelanjaan Controlling (CO) Mengurus kawalan perbelanjaan dan pendapatan di peringkat kementerian, jabatan dan pusat tanggungjawab Assets Management (AM) Merekod dan mengurus aset kerajaan Activity Based Costing (ABC) Menyediakan maklumat perbelanjaan kerajaan yang terperinci keatas pelaksanaan sesuatu aktiviti/projek Treasury Management Mengurus pelaburan kerajaan bagi jangka panjang dan pendek 15. Penerangan Modul-modul SAP dalam GFMASPenerangan Modul-modul SAP dalam GFMAS MODUL PENERANGAN RINGKAS MODUL Human Resource (HRPY) Personnel Admin Mengurus maklumat penting kakitangan kerajaan yang berkaitan dengan pembayaran gaji Payroll Mengurus pemprosesan gaji kakitangan kerajaan persekutuan Customised Advance Loan Monitoring System (G-ALMoS) Mengurus pendaftaran, pembayaran dan pengutipan pinjaman dan pendahuluan bagi kakitangan kerajaan persekutuan Securities Management Integrated System (G-SMIS) Mengurus dan memproses aplikasi, penjualan dan pengedaran saham Unclaimed Money Integrated System (G-UMIS) Mengurus dan memproses tuntutan dan pembayaran Wang Tak Dituntut Government Loans Management Information System (GLOMIS) Mengurus pendaftaran, pengeluaran, pembayaran dan pengutipan pinjaman-pinjaman kerajaan termasuk pinjaman dalam negeri, luar negara, kerajaan persekutuan dan memorandum akaun Logistics (LO) Materials Management (Purchasing) Merekod komitmen dalam urusan perolehan 16. SKOPmodul LEJAR AM (GL) PENGESAHAN DATA-DATA PERAKAUNAN KLASIFIKASI DAN PENGKODAN PENGWUJUDAN DATA INDUK KAWALAN PERUNTUKAN KAWALAN MENERUSI WARAN PERUNTUKAN SUB-WARAN ASAS REKOD URUSNIAGA PERAKAUNAN BAUCER JURNAL AKTIVITI HARIAN/BULANAN/TAHUNAN/AKB PELAPORAN 17. 05/19/14 SEKSYEN PEMBANGUNAN, BPTM, JANM 17 KLASIFIKASI DAN PENGKODAN Apa dia kod-kod (termasuk carta akaun) yang mempunyai struktur tertentu digunakan bagi menawan, merekod, meringkas dan melapor aktiviti-aktiviti perakaunan; dalam kontek di sini adalah Perakaunan Kerajaan Persekutuan (Malaysia) Tujuan kod ini membolehkan pihak pengurusan mengenalpasti pihak yang diberi kuasa untuk belanja (VOT), jabatan /bahagian yang bertanggungjawab mengawal dan melakukan perbelanjaan (PTJ), untuk apa ia dibelanja-kan(tujuan) (PROGRAM), dan jenis-jenis perbelanjaan tersebut (OBJEK). 18. U R U S N I A G A P E R A K A U N A N KUASA Perlembagaan TANGGUNG- JAWAB OBJEKTIF JENIS ( Belanja) PERUNTUKAN (VOT) B05 JABATAN / AGENSI -231 PROGRAM - 010100 OBJEK - 20000 PERUNTUKAN SUB-WARAN B05 DIPERTANGGUNG- KAN PUSAT TANGGUNG- JAWAB 010200 PUSAT KOS SUB/ AKTIVITI AKTIVITI - 010101 OBJEK SEBAGAI - 21000 OBJEK LANJUT VOT JAB. PTJ/PK PROG/AKT. OBJEK B 05 231 102001 010101 28102 PARLIMEN KUASA BELANJA KEMENTERIAN PEGAWAI PENGAWAL PARLIMEN BAJET PERBENDAHAAN JENIS BELANJA BUKU BELANJAWAN SUB-WARAN (KAWALAN) BAUCAR BAYARAN Menyemak profail kawalan Peruntukan diperingkat PTJ dan Program/akt. bagi tujuan pembayaran 19. 05/19/14 SEKSYEN PEMBANGUNAN, BPTM, JANM 19 STRUKTUR ORGANISASI (PERAKAUNAN) KERAJAAN PERSEKUTUAAN KEMENTERIAN JABATAN JABATAN PTJ PTJ PTJ PTJ P KOS P KOS P KOS P KOS P KOS P KOS P KOS P KOS 1313 PEGAWAI PENGAWAL (PTJ/PK) 20. C D EA B TUNAI PELABURAN + + + CARTA AKAUN AKAUN KERAJAAN PERSEKUTUAN 100000- 229999 230000- 399999 600000- 699999 700000- 799999 800000- 899999 AKAUN HASIL AKAUN PINJAMAN AKAUN AMANAH CARTA AKAUN BARU 010000- 099999 BELANJA/HASIL (KOD OBJEK) ASET KUMPULAN WANG 21. STRUKTUR PENGKODAN AMAUNOBJEKPTJ 999999 JAB 999 HASIL AMANAH PEMBANGUNAN TANGGUNGAN BEKALAN MAKSUD (VOT P/S) AMAUNAMANAH 999999 PTJ 999999 JAB 999 AMAUNOBJEKPROJEK/ (SETIA)/ CP 99999 999 PTJ 999999 JAB 999 AMAUNPROGRAM/ AKTIVITI 999999 PTJ 999999 JAB 999 MAKSUD (VOT T) AMAUNPTJ 999999 JAB 999 MAKSUD (VOT B) OBJEK (SODO) OBJEK (SODO) OBJEK (SODO) OBJEK (SODO) PROGRAM/ AKTIVITI 999999 22. SENARAI DATA INDUK (MASTER DATA) GFMAS YANG DIWUJUDKAN BIL MODUL KOD T. CODE Responsibl e T. CODE CATATAN DCS GFMAS 1 GL Pej Perakaunan Business Area SPRO BPTM Transport Carta Akaun : Kod SODO Amanah Chart Of Account : Kod Objek Teperinci GL Bank Tunai dan Pelaburan Aset Liabiliti Pinjaman Amanah FS00 BPOPA BD18 Commitment Item perlu diwujud di modul FM. Kod Amanah bersubsidiari perlu dikemaskini di Jadual G-Almos (ZUFI004) Kod Jenis Dokumen Document Type SPRO BPTM Transport Configuration akan dibuat oleh BPTM manakala Pej perakaunan hanya mewujudkan nombor dokumen. 23. BIL MODUL KOD MEWUJUD DAN MENYELENGGARA