HB penduduk luar Bandar ke Bandar...migrasi penduduk luar bandar ike bandar: satu kajian di dalam...

download HB penduduk luar Bandar ke Bandar...migrasi penduduk luar bandar ike bandar: satu kajian di dalam industri elektronik di melaka p. kmioaaat ... 9 bab 2: kajian lepas ...

of 24

 • date post

  11-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  237
 • download

  11

Embed Size (px)

Transcript of HB penduduk luar Bandar ke Bandar...migrasi penduduk luar bandar ike bandar: satu kajian di dalam...

 • HB 1952 1066 1997

 • Pwat Khidalst MsidraWAlcskm& UNIVLRS! 'rf MAi. AYSU SARAWAIC

  MIGRASI PENDUDUK LUAR BANDAR IKE BANDAR: SATU KAJIAN DI DALAM INDUSTRI ELEKTRONIK

  DI MELAKA P. KMIOAAAT MAKWNMT AKAOlMN(

  111111111 111 1000246013

  ROBIYATUN BTE MD. NOR

  Latihan Ilmiah ini dikemukakan untuk memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat pengijazahan Sarjanamuda Sains Sosial Dengan Kepujian

  (Program Perancangan dan Pengurusan Pembangunan)

  FAKULTI SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

  1997

 • PENGHARGAAN

  Diucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Encik Tan Kock Wah

  selaku penyelia Latihan Dmiah ini di atas segala tunjuk ajar dan kesabaran behau

  memberikan nasihat sehingga siap Latihan Dmiah ini Kepada Dr. Rashid Abdullah,

  Dekan Fakulti Sains Sosial, dan Ketua Program Perancangan dan Pengurusan

  Pembangunan, Dr. Dimbab dan semua pensyarah yang banyak membantu secara

  langsung dan tidak langsung.

  Ucapan terima kasih juga diberikan kepada En. Zaini Md. Nor (Pegawai

  Perindustrian dan Penggalakkan), PKNM dan semua Pengurus Bahagian Sumber

  Manusia di semua kilang elektronik Batu Berendam yang terlibat di dalam proses

  pengumpulan data dan maklumat untuk kajian ini.

  Kepada rakan-rakan seperjuangan (Gee, Ja, Nor, Julie, Kak Ju, dan semua

  pelajar perintis sesi 1993/1994) diucapkan terima kasih diatas sokongan dan bantuan

  kalian secara langsung ataupun tidak langsung.

  Serta Mak dan keluarga (Long, Ngah, Uda, Andak, Uteh dan Zaki) inilah hasil

  kita bersama. Buat Afandi Abd. Samad yang masih setia menunggu terima kasih tidak

  terhingga.

  Terima Kasih.

 • ABSTRAK

  Latban Thniah ini yang bertajuk "Migrasi Penduduk Luar Bandar ke Bandar: Satu Kajian

  Di Dalam Industri Elektronik Di Melaka" merupakan satu kajian ke atas penghijrah

  penghijrah yang berhijrah ke Negeri Melaka di dalam industri elektronik khasnya. Kajian

  ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti apakah faktor-faktor tarikan dan tolakan yang

  mempengaruhi penduduk hmr bandar untuk berhijrah ke bandar amnya dan industri

  elektronik khasnya. Selain daripada itu kajian ini juga ingin melffiat apakah peranan pihak

  pengurusan dalam menggalakkan migrasi penduduk luar bandar ke bandar. Kajian ini juga

  cuba melihat masalah-masalah yang cffiadapi oleh penghijrah selepas mereka berhijrah ke

  bandar. Borang soalselidik digunakan bagi mendapatkan maklumat lanjut berkaitan

  matlamat dan masalah yang hendak dikaji. Temuduga juga digunakan bagi mendapatkan

  maklumat tambahan berkenaan faktor-faktor penghijrahan dan peranan pihak pengurusan

  dalam menggalakkan migrasi. Bagi menganalisis data, kaedah statistik diskriptif mudah

  dan jadual telah digunakan. Hasil daripada kajian menunjukkan bahawa faktor-faktor

  tolakan adalah merupakan faktor yang paling penting menyebabkan keputusan untuk

  berhijrah dibuat. Manakala faktor tarikan yang ada di bandar amnya dan kilang elektronik

  khasnya juga merupakan salah satu sebab yang menyumbang kepada berlakunya migrasi.

  Peranan pilak pengurusan industri elektronik juga menyumbang kepada berlakunya

  migrasi luar bandar ke bandar. Bagaimanapun kajian ini mendapati bahawa tidak ramai

  penghijrah yang mengalami masalah selepas mereka berhijrah ke bandar.

  ii

 • ABSTRACT

  This research work entitled "Migrasi Penduduk Luar Bandar ke Bandar: Satu Kajian Di

  Dalam Industri Elektronik di Melaka" is a study on migrants that migrate to Malacca, with

  special focus on the electronic industries. One of the main objectives of the study is to

  identify the pull and push factors that influence migrants to migrate from the rural to the

  urban area. It also seeks to discern the role of management (in electronic firms) in

  contributing to the above trend. The study also probe into problems that confront migrants

  upon migration. Questionnaires are formulated and interviews carried out to facilitate

  achieving the above objectives. Descriptive statistical method is used to analyze the

  collected datas. The result shows that the push factors are among the most important

  factor contributing to migration. However, the pull factors and managements' role are no

  less in important in playing their part. Apart from the above, the study also discovers that

  most migrants do not have much problems settling in the urban area.

  111

 • Pasat Khidmat Maklamat Akademik [iN1VCRSITi MALAYSIA SARAWAK

  KANDUNGAN

  PENGHARGAAN ............................................................... i

  ABSTRAK ABSTRACT

  ......................................................................... -ill

  SENARAI JADUAL ........................................................... vii

  SENARAI GAMBARAJAH .............................................. vi

  BAB 1: PENGENALAN .................................................... 1

  1.0 Pendahuluan .................................................... 1

  1.1 Kenyataan Masalah .......................................... 4

  1.2 Objektif Kajian ................................................ 7

  1.3 Kepentingan Kajian ......................................... 8

  1.4 Limitasi Kajian ................................................ 8

  1.5 Definisi Konsep ............................................... 9

  BAB 2: KAJIAN LEPAS .................................................. 10

  2.0 Pengenalan .................................................... 10

  2.1 Sebab-Sebab Penghijrahan ............................. 10

  2.2 Teori 1Vligrasi ................................................. 17

  BAB 3: METODOLOGI ................................................. 20

  3.1 Lokasi .......................................................... 20

  3.2 Populasi ........................................................ 20

  3.3 Sampel .......................................................... 21

  iv

 • 3.4 Pembolehubah Bersandar ................................. 21

  3.5 Pembolehubah Tidak Bersandar ....................... 22

  3.6 Pengukuran Pembolehubah-Pembolehubah ...... 23

  3.7 Pengumpulan Data .......................................... 23

  3.7.1 Borang Soal Selidik .............................. 24

  3.7.2 Temuduga ............................................ 25

  3.7.3 Data Sekunder ..................................... 26

  3.8 Analisis Data ................................................. 26

  BAB 4: ANALISIS DATA ............................................. 27

  4.0 Pendahuluan .................................................. 27

  4.1 Latar Belakang Demografi Responden .......... 27

  4.1.1 Umur Dan Status Perkahwinan ........... 27

  4.1.2 Bangsa ............................................... 29

  4.1.3 Taraf Pendidikan ................................ 29

  4.1.4 Jawatan .............................................. 30

  4.1.5 Pendapatan ........................................ 32

  4.2 Faktor Tolakan Penghijrahan ........................ 32

  4.2.1 Masalah Sosio-Ekonomi ..................... 33

  4.2.2 Pendapatan Tidak Lumayan .................. 35

 • 4.2.3 Pekerjaan Tidak Sesuai Dengan Taraf Pendidikan ...........................................

  36

  4.2.4 Kesukaran Mendapatkan Pekerjaan ......... 37

  4.2.5 Tidak Minat Untuk Bekerja di Kampung ..............................................

  38

  4.2.6 Mendapatkan Kebebasan ........................ 40

  4.3 Faktor Tarikan .................................................. 41

  4.3.1 Tawaran Gaji Oleh Pihak Majikan .......... 41

  4.3.2 Kemudahan Yang Disediakan Oleh .i Pihak Ma, kan .................................... 42

  4.3.3 Pengaruh Daripada Ildan ......................... 46

  4.3.4 Kesimpulan .............................................. 47

  4.4 Peranan Pihak Pengurusan Dalam Mempengaruhi Migrasi ...................................... 50

  4.5 Masalah-Masalah Yang Dihadapi Oleh Penghijrah ................................................. 55

  BAB 5:

  KESL11PULAN ....................................................... 57

  BIBLIOGRAFI ................................................................... 62

  LAMPIRAN ......................................................................... 64

  vi

 • SENARAi JADUAL

  Jadual 4.1: Umur Responden Berdasarkan Kategori 28

  Jadual 4.2: Jumlah dan Peratusan Responden Mengikut Bangsa 29

  Jadual 4.3: Taburan Gaji Yang Diterima Oleh Responden Dalam Sebulan 32

  Jadual 4.4: Taburan Peratusan Alasan Responden Yang Berhenti Kerja 34

  Jadual 4.5: Tahap Kepentingan Faktor-faktor Penghijrahan 49

  vii

 • SENARAI GAMBARAJAH

  Gambarajah 2.1: Faktor Asal, Destinasi dan Halangan Dalam Migrasi 18

  Gambarajah 4.2: Peratusan Pembahagian Jawatan Responden 31

  Gambarajah 4.3: Peratusan Responden Yang Berminat Untuk Bekerja Di Sektor Elektronik Berdasarkan Kemudahan Yang Disediakan 46

 • BAB 1

  PENGENALAN

  1.0 Pendahuluan

  Malaysia mula mengorak langkah dalam membangunkan negara selepas

  mencapai kemerdekaan. Dekad 60-an merupakan satu dekad perubahan kepada sek-tor

  ekonomi di Malaysia. Aka sebelum 60-an, negara kita lebm banyak tertumpu di dalam

  sektor pertanian, tetapi apabila kerajaan menggalakkan pertumbuhan di dalam bidang

  perindustrian, maka negara kita mula member