HIKMAH KISAH NABI MUSA DAN KHIDIR BERDASARKAN …eprints.ums.ac.id/72243/14/HALAMAN DEPAN(1).pdfi...

of 14 /14
HIKMAH KISAH NABI MUSA DAN KHIDIR BERDASARKAN SURAH AL-KAHFI AYAT 60-82 MENURUT M. QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISHBAH SKRIPSI Diajukan kepada Program Studi Ilmu al-Quran danTafsir (IQT) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.) Oleh: MUHAMMAD RASYIED AWABIEN NIM: G100150006 NIRM: 15/X/02.3.4/0115 PROGRAM STUDI ILMU AL - QURAN DAN TAFSIR FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2019

Transcript of HIKMAH KISAH NABI MUSA DAN KHIDIR BERDASARKAN …eprints.ums.ac.id/72243/14/HALAMAN DEPAN(1).pdfi...

i

HIKMAH KISAH NABI MUSA DAN KHIDIR BERDASARKAN

SURAH AL-KAHFI AYAT 60-82 MENURUT M. QURAISH SHIHAB

DALAM TAFSIR AL-MISHBAH

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ilmu al-Quran danTafsir (IQT)

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi

Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)

Oleh:

MUHAMMAD RASYIED AWABIEN

NIM: G100150006

NIRM: 15/X/02.3.4/0115

PROGRAM STUDI ILMU AL - QUR’AN DAN TAFSIR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2019

ii

NOTA DINAS PEMBIMBING

Surakarta,21 Desember 2018

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

di

Surakarta.

Assalamu’alaikum. Wr.Wb

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan, arahan, dan koreksi

terhadap penulisan skripsi yang berjudul:

“HIKMAH KISAH NABI MUSA DAN KHIDIR BERDASARKAN SURAH

AL-KAHFIAYAT 60-82 MENURUT M. QURAISH SHIHAB DALAM

TAFSIR AL-MISHBAH”

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Rasyied Awabien

NIM/NIRM : G100150006 / 15/X/02.3.4/0115

Prodi : Ilmu al-Qur‟an dan Tafsir

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk

dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam

Ilmu al-Qur‟an dan Tafsir.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Pembimbing

(Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag)

iii

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. Ahmad Yani Tromol Pos I. Pabelan Kartasura Telephone (0271) 717417,

719483Fax 715448 Surakarta 57102

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul : HIKMAH KISAH NABI MUSA DAN KHIDIR

BERDASARKAN SURAT AL-KAHFI AYAT 60-82

MENURUT M. QURAISH SHIHAB

DALAM TAFSIR AL-MISHBAH

Penyusun : Muhammad Rasyied Awabien

NIM : G100150006

NIRM :15/X/02.3.4/0115

Fakultas : Agama Islam

Program Studi : Ilmu al-Qur‟an dan Tafsir

Tanggal Ujian : Jum‟at 14 Desember 2018

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama

(S.Ag).

Surakarta, 21 Desember 2018

Dekan

Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.

Penguji I

(Dr. Syamsul Hidayat, M. Ag.)

Penguji III

(Drs. Abdullah Mahmud, M. Ag)

Penguji II

(Drs. Arief Wibowo, M. Ag)

iv

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : muhammad Rasyied Awabien

NIM/NIRM : G100150006/ 15/X/02.3.4/0115

Program Studi : Ilmu al-Qur‟an dan Tafsir (IQT)

Fakultas : Agama Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil

penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah

dirujuk sumbernya.

Surakarta, 21 Desember 2018

Saya yang menyatakan,

Muhammad Rasyied Awabien

NIM : G100150006

NIRM : 15/X/02.3.4/0115

v

MOTTO

76. Dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang Maha

mengetahui".1

1Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an danTerjemahannya, (Bandung:

SygmaExamediaArkanleema, 2009), hlm. 444.

vi

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah subhanahu wata‟ala yang telah memberikan kesehatan, rahmat,

hidayah, rezeki dan semua yang saya butuhkan. Allah subhanahu wata‟ala

sutradara terhebat

Ibunda tercinta Umi Thoharoh, ayahanda tercinta Muhammad Heri

Adiyantoro dan adik-adikku tersayang Muhammad Irsyad, Rusyda Hilmy,

Wildan Faizul Akbar, Muhammad Sulthonan Nashiro, Salma Aulia, Zahir

Ridho Ar-Rahman, terima kasih atas doa, motivasi, semangat, cinta, kasih

sayang dan pengorbanan yang telah diberikan hingga terselesaikan skripsi

ini.

Bapak dosen Dr. Syamsul Hidayat M. Ag, terima kasih atas segala

bantuan, bimbingan dan motivasi.

Para dosen Ilmu Al-Quran dan Tafsir dan Fakultas Agama Islam terima

kasih atas ilmu, bimbingan dan arahannya dalam mengerjakan skripsi ini.

Bambang Eko, Ari Mulyono, Imam Fauzan, Jahidin Jamil, Adi

Abdurrasyid, Sulthon Mishfir, Nabiel Akbar, Faiz Isra, Yusran Nur karim,

Imron imron Al-Faruq dan temen-temen akhwat Ilmu Quran dan Tafsir

serta semua teman seangkatan Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang tidak

mungkin penulis sebutkan satu persatu terima kasih dukungan dan

motivasi kalian dalam penyelesaian skripsi ini.

vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22

Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

Alif Tidak ا

dilambangkan

Tidak dilambangkan

ba‟ B Be ب

ta‟ T Te ث

sa‟ ṡ Es (dengan titik di atas) ث

Jim J Je ج

ḥa‟ ḥ Ha (dengan titik di ح

bawah)

kha‟ Kh Ka dan Ha خ

Dal D De د

Żal Ż Zet (dengan titik diatas) ذ

ra‟ R Er ر

Zai Z Zet ز

Sin S Es ش

Syin Sy Es dan Ye ظ

ṣād ṣ Es (dengan titik di ص

bawah)

ḍaḍ ḍ De (dengan titik di ض

bawah)

ṭa‟ ṭ Te (dengan titik di ط

bawah)

ẓa‟ ẓ Zet (dengan titik di ظ

viii

bawah)

ain „ Koma terbalik ke atas„ ع

Gain G Ge غ

fa‟ F Ef ف

Qāf Q Qi ق

Kāf K Ka ك

Lam L El ل

Mim M Em م

Nun N En ى

Ha‟ H Ha ه

Hamzah ´ Apostrof ء

Ya‟ Y Ye ي

2. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

Ditulis „iddah عدة

3. Ta‟ marbūṭah

a. Bila dimatikan ditulis h

Ditulis Hibah هبت

Ditulis Jizyah جسيت

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah

terserap ke dalambahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan

sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafalaslinya)

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan “h”.

‟Ditulis Karāmah al-auliyā كراهت األولياء

b. Bila ta‟ marbūtahhidupataudenganharakatfathah, kasrah,

dandhammahditulis „t

Ditulis Zakātulfitri زكاة الفطر

ix

4. VokalPendek

Kasrah Ditulis I

Fathah Ditulis A

Dammah Ditulis U

5. VokalPanjang

fatḥah + alif → contoh: جاهليت Ditulis ā → jāhiliyah

fatḥah + alif → contoh: يطعى Ditulis ā → yas‟ā

kasrah + ya‟ mati → كرين Ditulis ī → karīm

ḍammah + wāwumati→ فروض Ditulis ū → furūḍ

6. VokalRangkap

fatḥah + ya‟ mati → contoh: بينكن Ditulis ai → bainakum

fatḥah + wāwumati → contoh: قول Ditulis au → qaulun

7. HurufSandang “ال”

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan

penghubung “-ˮ, baik ketika bertemu dengan qamariyyah maupun huruf

syamsiyyah; contoh:

Ditulis al-qalamu القلن

Ditulis al-syamsu الشوص

8. HurufKapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam

transliterasi huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan

sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri

tidak ditulis dengan huruf kapital; contoh:

Ditulis Wamā Muḥammadun illa rasūl وها هحود اال رضول

x

ABSTRAK

Al-Qur‟an mengandung beragam aspek, di antaranya kisah-kisah tentang umat-

umat terdahulu.Dapat dipahami bahwa bukan hanya ayat-ayat hukum saja yang

mampu menjadi problem solving dalam setiap permasalahan. Kisah-kisah di

dalam al-Qur‟an memiliki kandungan hikmah, nilai, dan pesan dalam setiap

ayatnya, menjadi rahmat, pemberi kabar sekaligus al-Huda (petunjuk) dapat

dijadikan rujukan dalam mengatasi permasalahan umat dan kehidupan manusia

dan memiliki peran besar dalam merubah tatanan social kearah yang lebih baik.

Penelitian ini untuk mengetahui hikmah yang terkandung dibalik kisah Nabi Musa

dan Khidir menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah.Peneilitian ini

merupakan penelitian pustaka (library research), bersifat deskriptif untuk

mengungkap untaian hikmah yang terkandung pada Kisah Nabi Musa dan Nabi

Khidir dalam surah al-Kahfi ayat 60-82 dalam Tafsir Al-Mishbah M. Quraish

Shihab. Adapun Hikmah yang terkandung pada Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir

dalam surah al-Kahfi ayat 60-82 dapat dikristalisasi sebagai berikut: pertama,

untuk menggapai sesuatu membutuhkan waktu dan proses;Kedua, keutamaan

ilmu dan kemuliaan orang yang berilmu; Ketiga, tidak bersikap sombong terhadap

orang yang dibawah kita; Keempat, menjauhi perdebatan tanpa dasar sangat

disukai; Kelima, isyarat untuk tidak memperbudak orang lain; Keenam, wajibnya

seorang pelajar untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu; Ketujuh,

berakhlaq mulia terhadap seorang guru/pendidik; Kedelapan, dituntut kearifan

dan kebijaksanaan guru dalam mendidik anak; Kesembilan, sebaiknya dalam

berjanji diiringi dengan pengucapan insya Allah; Kesepuluh, mengajarkan atau

menyampaikan ilmu harus disesuaikan dengan komunikan sesuai dengan kadar

pemahamanya; Kesebelas, memuliakan tamu merupakan akhlak yang terpuji dan

dianjurkan; Keduabelas, melakukan kemudharatan yang kecil dapat dibenarkan

guna menghindari kemudharatan yang lebih besar, Ketigabelas, kita dituntut

untuk senantiasa memiliki etos kerja; Keempatbelas, seorang anak dapat

memperoleh keberkahan serta kebaikan disebabkan oleh keshalehan orang tuanya.

Kata Kunci: Al-Qur‟an, Hikmah, Tafsir Al-Mishbah.

xi

KATA PENGANTAR

د و على الحمد هلل رب العالميه ، أشهد أن ال إل إال هللا و أن دا عثدي و رسىل ، اللهم صل على محم محم

د و تعد : آل محم

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis,

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk

mendapatkan gelar Sarjana Agama (S. Ag) pada Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Fakultas Agma Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Judul yang penulis

ajukan adalah “Hikmah Kisah Nabi Musa dan Khidir Berdasarkan Surat Al-kahfi

Ayat 60-82 Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah”.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan

tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa

terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Sofyan Anif, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta,

yang telah menyediakan berbagai fasilitas demi kelancaran penulisan skripsi

ini

2. Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas

Muhammadiyah Surakarta dan selaku pembimbing yang telah banyak

meluangkan waktu dan tenaganya guna untuk membimbing, mengarahkan dan

memberi saran kepada penulis untuk menghasilkan karya terbaik yang penulis

miliki.

3. Drs. Suharjianto, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Ilmu al-Qur‟an dan

Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah

memotivasi penulis agar selalu bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Segenap dosen Program Studi Ilmu al-Qur‟an dan Tafsir dan segenap dosen

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah

mendidik dan mengajarkan ilmu kepada penulis, khususnya ilmu yang

berkaitan dengan penulisan makalah ini.

5. Seluruh jajaran T.U Fakultas agama islam yang telah mengarahkan,

memfasilitasi dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

xii

6. Segenap karyawan perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang

telah memudahkan peminjaman buku-buku rujukan skripsi penulis dan

memfasilitasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah membalas kebaikan mereka, menghapus dosa mereka, dan

memudahkan segala urusan mereka, Amin ya Rabbal „alamin.

حيم . اب الر ميع العليم وتة عليىا إوك أوت التى رتىا تقثل مىا إوك أوت الس

Surakarta, 14 Desember 2018

Penulis

Muhammad Rasyied Awabien

xiii

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN ............................................................................................ i

NOTA DINAS PEMBIMBING ............................................................................ ii

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................... iii

PERNYATAAN KEASLIAN ............................................................................... iv

MOTTO ................................................................................................................ v

PERSEMBAHAN ................................................................................................. vi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .................................................. vii

ABSTRAK ............................................................................................................ x

KATA PENGTANTAR ...................................................................................... xi

DAFTAR ISI ....................................................................................................... xiii

BAB 1 PENDAHULUAN ................................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ............................................................................ 1

B. Rumusan Masalah ..................................................................................... 3

C. Tujuan Penelitian ...................................................................................... 3

D. Manfaat penelitian ..................................................................................... 4

E. Kajian Pustaka ........................................................................................... 4

F. Metode Penelitian...................................................................................... 6

G. Sistematika Penelitian Skripsi ................................................................... 8

BAB II LANDASAN TEORI ............................................................................... 10

A. Pengertian Hikmah .................................................................................... 10

B. Pengertian Maqas}id ...............................................................................12

C. Pengertian Kisah .....................................................................................13

D. Profil Nabi Mu>sa> as dan Khidir as......................................................22

BAB III BIOGRAFI M. QURAISH SHIHAB DAN TAFSIR AL-MISBAH ....28

A. Biografi M. Quraish Shihab .....................................................................28

B. Magnum Opus: Tafsir al-Misbah .............................................................34

BAB IV PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB TERHADAP SURAT AL-

KAHFI AYAT 60-82 ..........................................................................................41

A. Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Surah Al-Kahfi Ayat 60-82 ....41

xiv

B. Mendulang Hikmah dari Kisah Nabi Mu>sa> dan Khidir: Penafsiran

M. Quraish Shihab Terhadap Surah Al-Kahfi Ayat 60-82 ......................72

C. Hikmah yang Terkandung di Balik Kisah Nabi Mu>sa> dan Nabi Khidir

Menurut Perspektif M. Quraish Shihab ..................................................80

BAB V PENUTUP ..............................................................................................86

A. Simpulan .................................................................................................86

B. Rekomendasi ...........................................................................................87

C. Penutup ....................................................................................................87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN