HUBUNGAN TAHAP STRES DENGAN KECENDERUNGAN HENDAK BERHENTI hubungan tahap stres dengan kecenderungan

download HUBUNGAN TAHAP STRES DENGAN KECENDERUNGAN HENDAK BERHENTI hubungan tahap stres dengan kecenderungan

of 28

 • date post

  04-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of HUBUNGAN TAHAP STRES DENGAN KECENDERUNGAN HENDAK BERHENTI hubungan tahap stres dengan kecenderungan

 • HUBUNGAN TAHAP STRES DENGAN KECENDERUNGAN HENDAK

  BERHENTI KERJA DI KALANGAN GURU-GURU

  DI DAERAH KOTA SETAR, KEDAH

  LIM BEE TING

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

 • PSZ 19 : 16 (Pind. 1/97)

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

  BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

  JUDUL : HUBUNGAN TAHAP STRES DENGAN KECENDERUNCAN HENDAK BERHENTI

  KERJA Dl KALANGAN GURU-GURU Dl DAERAH KO'rA SETAR, KEDAH

  SESI PENGAJIAN : 2005 / 2006

  Saya LIM BEE TlNG

  ( I 1IJRlJF RESAR)

  mengaku membenarkan tesis (PSMISarjanaJDoktor Falsafah) ini disimpan di Perpustakaan Kolej Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan sepcrti berikut:

  I . 'l'esis adalah hak milik Universiti Teknologi Malaysia. 2. t'erpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan

  pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran di antara

  institusi penpajian tinggi. 4. ** Sila tandakan ( \i )

  (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAI lSlA RASMl 1972 )

  m I ( TERHALI (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasihadan di mana pcnyclidikan dijalankan )

  I I

  Alarnat TeVdp: 24, Jalan t>aya 30. Taman Dava, 52 100 Kepona, KL

  I'wikh: 21 April 2006

  I n . l)ij*kan oleh:

  v ALHABSHI (Nama Penyelia)

  Tarikh: 2 1 April 2006

  I

  CATATAN: * Potong yang tidak berkenaan. * * Jika tesis ini SU1,IT atau TERHAD, siIa lampirkan surat daripada pihak

  berkuasahrganisasi berkenaan dengan menyatakan sekal i sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SllL,IT atau I'ERHAlI. Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijuah Doktor Falsahh &an Sar,jana secara penyelidikan atau disertai bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Pro-jek Sarjana Muda ( PSM ).

 • "Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini

  memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan

  Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Elektrik)".

  Tandatangan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nama Penyelia : ~ ) g C I ~ a d ~ a Syed hohd Shafeq B Syed Mansor Alhabshi

  Tarikh : 2 1 April 2006

 • HUBUNGAN TAHAP STRES DENGAN KECENDERUNGAN HENDAK

  BERHENTI KERJA DI KALANGAN GURU-GURU DI DAERAH KOTA SETAR,

  NEGERI KEDAH

  LIM BEE TING

  Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

  penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan.

  (Kejuruteraan Elektrik)

  FAKULTI PENDIDIKAN

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

  APRIL, 2006

 • "Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang

  tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.".

  Tandata- --- .

  Narna Penulis : Lim Bee "Ting

  Tari kh : 21 April 2006

 • iii

  DEDIKASI

  Buat ayah dan ibu yang tersayang…

  Lim Leong Song

  Goh Mong Kee

  … terima kasih atas kasih sayang, doa, nasihat dan sokongan moral yang diberikan

  sepanjang saya menuntut ilmu di Universiti Teknologi Malaysia

  Buat adik-beradik yang dikasihi…

  Kasih sayang, doa, sokongan yang anda berikan sentiasa dalam ingatan.

 • iv

  PENGHARGAAN

  Untuk ayah, ibu, abang, kakak dan adik yang tersayang serta mereka yang

  dikasihi.

  Terlebih dahulu penulis ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyelia

  tesis PM. Syed Mohd. Shafeq Bin Syed Mohd. Mansor Alhabshi atas bimbingan, tunjuk

  ajar dan dorongan beliau dalam menyiapkan tesis saya ini.

  Ribuan terima kasih juga diucapkan kepada pihak sekolah yang terlibat iaitu

  Sekolah Menengah Kebangsaan Seberang Perak, Sekolah Menengah Kebangsaan Tun

  Sharifah Rodziah Dan Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong Di Daerah Kota Setar,

  Negeri Kedah. Kerjasama dari mereka amatlah dihargai.

  Tidak lupa juga saya merakamkan penghargaan kepada rakan-rakan saya yang

  sentiasa memberi sokongan moral serta Bantu yang sewajarnya sepanjang saya

  menyiapkan tesis ini.

  Sekian, terima kasih.

 • v

  ABSTRAK

  Kajian ini dilakukan untuk melihat tahap stress dan hubungannya dengan

  kecenderungan hendak berhenti kerja di kalangan guru-guru di tiga buah sekolah di

  Daerah Kota Setar, Kedah. Seramai 198 orang guru dipilih secara rawak untuk dijadikan

  responden bagi menjawab soal selidik yang mengandungi bahagian-bahagian untuk

  mengukur tahap stress guru, punca stress guru dan juga kecenderungan hendak berhenti

  kerja diukur dengan menggunakan instrument Propensity to Leave Index ( PLI ). Data

  diproses dengan menggunakan Statistical Packages for Social Sciences ( SPSS ). Kajian

  mendapati hubungan di antara tahap stress dengan kecenderungan hendak berhenti kerja

  adalah lemah dan ianya boleh dikatakan hampir tiada hubungan di antara tahap stres

  dengan kecenderungan hendak berhenti kerja.

 • vi

  ABSTRACT

  This research is done to find out the relationship between Stress Level and the

  Tendency to Leave Job among the teachers in three of government school in District of

  Kota Setar, Kedah. A total of 198 teachers were selected to be the respondent for this

  research. A set of questionnaire contented three parts whish is for stress level

  measurement, factors of stress measurement and also tendency to leave job measurement

  ( Propensity to Leave Index ). Data have been analyst by using Statistical Package for

  Social Sciences ( SPSS ). The overall result of this research showed the relationship

  between stress level and the tendency to leave job is weak and also can be said that there

  is no relationship between stress level and tendency to leave job.

 • vii

  KANDUNGAN

  BAB PERKARA HALAMAN

  BORANG PENGESAHAN TESIS

  PENGESAHAN PENYELIA

  JUDUL i

  PENGAKUAN DIRI ii

  DEDIKASI iii

  PENGHARGAAN iv

  ABSTRAK v

  ABSTRACT vi

  KANDUNGAN vii

  SENARAI JADUAL xi

  SENARAI SINGKATAN xvi

  SENARAI LAMPIRAN xvii

  1 PENDAHULUAN 1

  1.1 Pengenalan 1

  1.2 Latar Belakang Masalah 3

  1.3 Pernyataan Masalah 7

  1.4 Persoalan Kajian 7

  1.5 Objektif Kajian 8

  1.6 Hipotesis Kajian 10

  1.7 Model Kajian 13

  1.8 Definisi Konsep 14

 • viii

  1.8.1 Guru 14

  1.8.2 Stres 14

  1.8.3 Sekolah 15

  1.8.4 Kecenderungan Hendak Berhenti Kerja 15

  1.9 Kepentingan Kajian 15

  1.10 Skop Kajian 16

  1.11 Rumusan 17

  2 SOROTAN KAJIAN 18

  2.1 Pengenalan 18

  2.2 Konsep Stres Kerja Profesion Perguruan 19

  2.3 Teori Stres 19

  2.3.1 Tahap Stres 22

  2.4 Punca Stres 24

  2.5 Stres Dari Segi Demografi 27

  2.5.1 Jantina 27

  2.5.2 Status Perkahwinan 28

  2.5.3 Pengalaman Mengajar 28

  2.6 Kecenderungan Hendak Berhenti Kerja 29

  2.7 Rumusan 30

  3 METODOLOGI KAJIAN 31

  3.1 Pengenalan 31

  3.2 Rekabentuk Kajian 31

  3.3 Prosedur Kajian 32

  3.4 Pembolehubah Kajian 33

  3.5 Tempat Kajian 34

  3.6 Populasi Dan Sampel Kajian 34

  3.7 Instrumen Kajian 36

 • ix

  3.7.1 Bahagian A – Demografi 37

  3.7.2 Bahagian B – Alat Ukur Bahagian B – Tahap Stres 37

  3.7.2.1 Kebolehpercayaan Alat Ukur Tahap

  Stres 38

  3.7.2.2 Permakatan Indeks Tahap Stres 38

  3.7.3 Bahagian C – Punca Stres 39

  3.7.3.1 Kebolehpercayaan dan Kesahan 40

  Alat Ukur Punca Stres

  3.7.3.2 Cara Permakatan “ Indeks Punca Stres ” 41

  3.7.4 Bahagian D – Kecenderungan Hendak Ber