ISU-ISU ETNIK DAN KEKERABATAN DALAM ums.edu.my/fksw/images/files/BIL14-2008/lsu-isu Etnik dan......

download ISU-ISU ETNIK DAN KEKERABATAN DALAM ums.edu.my/fksw/images/files/BIL14-2008/lsu-isu Etnik dan... ISU-ISU

of 20

 • date post

  17-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  14
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ISU-ISU ETNIK DAN KEKERABATAN DALAM ums.edu.my/fksw/images/files/BIL14-2008/lsu-isu Etnik dan......

 • ISU-ISU ETNIK DAN KEKERABATAN DALAM KALANGAN MASYARAKAT BAJAU DALAM KEMPEN PILIHAN RAYA UMUM

  KE-12: KAJIAN KES PARLIMEN TUARAN DAN KOTA BELUD

  PENDAHULUAN

  A/ohamad Shaulchi bin Mohd Radzi

  Rizal Zaman; bin Jdris

  Persoalan etnik dan ikatan kekerabatan merupakan suatu isu yang dilihat begitu sensitif

  bagi kebanyakan masyarakat di dunia ini.Apatah lagijika isu-isu berkenaan melibatkan

  pennasalahan pemilihan pemimpin yang bakal mewakili suara mereka di peringkat

  sesuatu organisasi. dewan perwakilan dan sebagainya. Pada era demokrasi zaman moden ini khususnya di Malaysia. pemilihan kepimpinan di peringkat tertinggi

  disinonimkan dengan pemilihan calon pilihan raya yang bakal mewakili sesuatu

  masyarakat sebagai wakil di peringkat Dewan Undangan Negeri (DUN) dan di

  peringkat Parlimen. Calon

 • Kajian ini secara khususnya akan menyingkap isu-isu etnik dan kekerabalan dalam pemilihan calon pilihan raya umum ke-12 dalam kalangan masyarakat Bajau di Kota Belud dan Tuaran. Pemilihan Daerah Kota Belud dan Tuaran adalah disebabkan kawasan ini merupakan kawasan yang mempunyaijumlah penduduk masyarakat Bajau yang paling ramai dan dominan di negeri Sabah. Struktur sosial masyarakat Bajau di kedua-dua kawasan ini juga telah berlangsung sejak sekian lama. Struktur sosial yang sudah lama diamalkan ini dan diadun oleh pengalaman sejardh telah sebali dalam jiwa raga masyarakat Bajau di kawasan Kota Belud dan Tuaran (dan kawasan yang lain) dilihat telah mencorakkan pembentukanjati diri, pendirian, pegangan dan sikap patriotik dalam kalangan setiap ahli masyarakat ini. Oleh yang demikian, persoalan-persoalan tersebut sangat relevan dan sesuatu yang menarik untuk dikaji dengan lebih mendalam.

  Pengumuman pembubaran Parlimen Malaysia telah dilakukan olch V.A.B. Perdana Menten Malaysia, Daluk Sen Abdullah Ahmad Badawi pad a 13 Februari 2008 di Putrajaya selepas diperkenankan olch Duli Yang Maha Mulia Yang Di-Penuan Agons bagi membolehkan pilihan raya umum kc-12 diadakan. Serentak dengan itu semua DUN kecuali bagi negeri Sarawak telah dibubarkan (Utusan Malaysia, 13 Februari 2008). Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR), Tan Sri Abd. Rashid Abd. Rahman telah mengumumkan bahawa SPR telah memilih tari"-h 8 Mac 2008 sebagai hari mengundi pada pilihan raya umum kc-12. Han penamaan ealon pula ditetapkan pada 24 Februan 2008. Tempoh berkempen dalam pilihan raya itu adalah selama 14 han (Utusan Malaysia, 14 Februari 2008). Tcmpoh berkempen yang agak lama tersebut membolehkan para ealon yang mewakili parti-parti politik yang bertanding memperjelaskan isu-isu, manifesto serta misi masing-masing dengan mendalam dan terperinci.

  SKOPKAJIAN

  Penjelasan berkaitan skop kajian adalah perlu bagi mcnjadikan kajian ini tidak dipersoalkan sertajelas tujahannya. Seeara khususnya, kajian ini akan memfokuskan berkaitan isu-isu sosiopolitik yang ditimbulkan dalam pilihan raya umum ke-12 baru-baru ini. Dalam kontes yang lebih khusus, kajian ini akan meninjau isu-isu berkaitan pertalian kekeluargaan dan etnik yang muncul sarna ada dalam persoalan pemilihan calon, prestasi kerja pemimpin serta isu-isu pembangunan yang terdapat dalam kawasan-kawasan yang menjadi fokus kajian. Semua persoalan terse but akan cuba dikaitkan dengan isu utama iaitu pertalian kekeluargaan dan etnik.

  Kajian inijuga hanya memfokuskan terhadap kawasan-kawasan dominan masyarakat Bajau di kawasan pantai barat iaitu di Kala Belud dan Tuaran. Dalarn erti kata lain, kajian ini akan menjurus kepada kawasan-kawasan kerusi yang ditandingi oleh Parti UMNO (United Malay National Organization) dan calon

  144

 • lsu-isu EtmA: dan Kekerabatan

  pembangkang yang beragama Islam sahaja. Langkah ini dibuat kerana boleh dikatakan majoriti masyaralat Bajau beragama Islam yang dominannya menghuni kawasan-kawasan yang ditandingi oleh parti terse but manakala calon PBS atau parti yang lain alan mewakili kawasan yang majoritinya etnik KadazanDusun. Kajian ini alan merangkumi kawasan pilihan raya Parlimen dan DUN di kedua-dua daerab tersebut Oleh yang demikian, persoalan tunjang sejarah, struktur sosial serta aspek-aspek yang yang berkaitan masyarakat Bajau di kedua-dua kawasan ini alan bersama-sama dikaji, saling berkait antara satu aspek dengan aspek yang lain. Walau bagaimanapun, tumpuan utama skop kajian ini menjurus kepada isu-isu yang wujud dalarn pilihan raya umum ke-12.

  METODE KAJIAN

  Kajian ini menggunakan metode kualitatif yakni dengan membuat penilaian terhadap sesuatu falta yang didapati. Kaedah temu bual dan pemerhatian dari kajian lapangan bagi mendapatkan fakta merupakan kaedah terpenting dalam kajian ini. Temu bual dilalukan terhadap pemimpin atau cal on pilihan raya itu sendiri, pengikut-pengikut sesebuah parti, pengundi secara ram bang, golongan profesional, "orang lama atau tua" dalam sesebuah kampung dan seumpamanya.

  Kajian kepustakaan juga dilakukan bagi mendapatkan fakta-fakta yang diperlukan. Perpustakaan Universiti Malaysia Sabah (UMS), Yayasan Sabah, labatan Arkib, keratan akhbar dan buku-buku dari pelbagai aspek ditelaah bagi mendapatkan hasil yang berwibawa. Sumber-sumber ini mempunyai dua kategori yakni primer dan sekunder.

  KAWASAN-KAWASAN PILIHAN RAYA DI NEGERI SABAH

  Bagi pilihan raya urnurn kali ke-l2 ini, negeri Sabab telab diperuntukkan sebanyak 25 kerusi Parlimen dan 60 kerusi DUN. Jumlah ini mencatatkan jumlah kedua terbanyak selepas negeri Sarawak iaitu 30 kerusi bagi kerusi Parlimen (bagi kerusi DUN negeri Sarawak telah diadakan pada tabun 2006). Hal berkenaan adalah disebabkan oleh keluasan negeri ini yang memerlukan banyak kawasan Parlimen dan DUN. Suatu perkara yang tidak dapat diketepikanjuga ialab negeri Sabah dan Sarawak merupakan kubu kual bagi parti pemerintah Barisan Nasional (BN) yang dilihat mampu menjadi faktor penentu dan kubu kuat bagi kemenangan dalam sesuatu pilihan raya. Perkara ini terbukti sejak sekian lama dalam siri-siri pilihan raya yang telah diadakan di Malaysia.

  Dalam pilihan raya yang ke-12 baru-baru ini juga jelas menunjukkan bahawa negeri Sabah masih menjadi kubu kuat bagi BN. Perkara ini terbukti apabila

  145

 • BN telah memenangi 24 kerusi Parlimen daripada 2S kerusi yang dipertandingkan serta 59 kerusi DUN daripada 60 kerusi yang dipertandingkan. Jelaslah di sini bahawa kekuasaan atau hegemoni BN masih utuh di negeri Sabah.

  PILI HAN RAYA UMUM KE-Il DAN IMPAK TERHADAP KEPUTUSAN DI NEGERI SABAH

  Seperti yang tdah dijelaskan. keputusan pitihan raya umum ke-12 baru-baru inijuga telah mengejutkan arena politik negara Malaysia. Hal ini demikian kerana Parti pemerintah. BN yang diketuai oleh UMNO telah gagal memperoleh majoriti dua pertiga di Dewan Rakyat. Buat pertama kalinya dalam sejarah pitihan raya di Malaysia.. BN gagal memenangi majoriti tersebut. BN memenangi 140 kerusi Parlimen yakni lapan kerusi kurang untuk mendapat dua pertiga, manakala pembangkang (Pakatan Rakyat) memenangi 82 kerusi. Kejatuhan lima buah negeri iaitu Kelantan. Kcdah, Pulau Pinang. Perak dan Selangor juga telah menggugat kegemilangan BN yang sekian lama dikecapi. Malah. beberapa pihak telah berpcndapat bahawa V.A.B. Perdana Menteri Malaysia, Datuk Sen Abdullah Ahmad Radawi akan meletakjawatan demi pertanggungjawaban terhadap kekalahan tersebut. Walau bagaimanapun. beliau menafikan sekeras-kerasnya hal berkenaan. Malah, beliau mempertahankan bahawa BN mendapat mandat yang besar dari rakyal. Kekalahan yang dialami adalah petanda dari rakyat supaya BN lebih bckerja kuat untuk memenuhi tuntutan rdkyat (New Strait TImes. Utusan Malaysia, Berita Harian 14 Mac 2(08).

  146

 • /su-isu Elm! dan Kelcerabalan

  Jaduall :

  Ktputusan pilihan raya 2008

  PARLI'IDI DUN NEGERI

  B~ PDIBA~GKA~G BEBAS D~ PEMBANGKANG BEDAS

  W.P.KL 1 10 0 0 0 0

  w.P. PUTRAJAYA I 0 0 0 0 0

  WP. LABUAN 1 0 0 0 0 0

  PERLIS 3 0 0 14 I 0

  KEDAH 4 II 0 14 21 1

  PENANG 2 II 0 II 29 0

  PERAK 13 II 0 28 31 0

  SELAI'GOR S 17 0 20 36 0

  f'EGERI S 3 0 21 15 0 SEMRII.AN

  MELAKA S I 0 23 5 0

  JOHOR 25 I 0 50 6 0

  KELANTAN 2 12 0 6 39 0

  TERENGGANU 7 I 0 24 8 0

  PAHANG 12 2 0 37 4 I

  SARAWAK 30 I 0 0 0 0

  SABAH 24 I 0 59 1 0

  JVl\ILAH 140 82 0 307 196 1

  (Sumber:http://www.bharian.com.my/Current_News/BHlklikkhasIpilihanrayal index_html (03:0612008»

  147

 • Walau bagaimanapun, tsunami yang melanda BS di Semenanjung Malaysia tidak mengancam politik di Sabah. BN telah memenangi 24 kerusi Parlimen dad 2S kerusi yang dipertandingkan. Bagi kerusi DUN pula, BN Sabah telah memperoleh S9 kerusi dari 60 kerusi yang dipertandingkan. Kelihatan ketuanan BN di negeri Sabah masih relevan untuk diperkatakan. Ramai para sarjana politik memperdebatkan hal berkenaan kemenangan besar ini. Temyata, faktor-faktor yang bersifat insula,. dan local sarna ada dari aspek sejarah, survival politik, pengalaman, pembinaan jati diri dan seumpamanya yang terdapat di negen Sabah masih merupakan 'senjata' yang kuat daJam mempertahankan ketuanan tersebut. Terdapat faktor-faktor lain yang menyumbang kepada kegemilangan pencapaian tersebut. Peranan agensi kerajaan umpamanya seperti media massa, elektronik dan lain-lain telah digunakan semaksimum yang mungkin untuk menyebarkan kempen dan propaganda Parti BN_ Kempen Politio o/Deveiopment(POD) sentiasa sahaja diketengahkan. Usaha meuar- uarkan apa yang dikatakan '"politik pembangunan" 53ngat berkesan membentuk inlelektual pengundi yang secara langsung diterjemahkan melalui solidariti undian terhada