JABATAN BANGUNAN MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR

of 24 /24
BORANG PERMOHONAN PELAN TAMBAHAN / UBAHSUAI BANGUNAN JENIS KEDIAMAN JABATAN BANGUNAN MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR JALAN BUKIT KERAJAAN, 44000 KUALA KUBU BHARU. TEL : 03-60641331/60641432 FAX NO: 60643991 SENARAI SEMAK PERMOHONAN BARU JENIS BANGUNAN TERES “CORNER LOT” TERES “END LOT” TERES “INTERMEDIATE” RUMAH BERKEMBAR RUMAH “KLUSTER” BILANGAN TINGKAT SATU TINGKAT SATU SETENGAH TINGKAT DUA TINGKAT TIGA TINGKAT

Embed Size (px)

Transcript of JABATAN BANGUNAN MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR

JABATAN BANGUNAN MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR
JALAN BUKIT KERAJAAN, 44000 KUALA KUBU BHARU. TEL : 03-60641331/60641432 FAX NO: 60643991
SENARAI SEMAK PERMOHONAN BARU
JABATAN BANGUNAN MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR
JALAN BUKIT KERAJAAN, 44000 KUALA KUBU BHARU. TEL : 03-60641331/60641432 FAX NO: 60643991
SENARAI SEMAK DOKUMEN
1. Borang A
2. 4 Set Lukisan ( 1 linen, 3 kertas ) a) Kepala Surat Perunding b) Surat Permohonan Dan Senarai No. Lukisan Oleh Jururunding Berdaftar c) Tajuk Dan Perakuan mengikut Garis Panduan OSC 3.0
3. 2 Set Salinan Jual Beli ( S & P ) Atau CF ( Sijil Layak Menduduki ) atau Surat Hak Milik Tanah (Geran) / Power Of Attorney
4. 2 Salinan Kad Pengenalan ( I/C ) Pemilik
5. Resit dan Borang Perlantikan Kontraktor RORO (Roll On Roll Off)
6. 2 Salinan Resit Terkini Cukai Pintu / Taksiran
7. 2 Salinan Resit Cukai Tanah
8. Surat Pemberitahuan Rancangan Ubahsuai Kepada Jiran Berkaitan
9. Gambar Rumah ( Hadapan, Belakang, Kiri & Kanan ) **Dengan Jelas Menampakkan Sempadan Setback / Sempadan Tanah
10. Surat Aku Janji Daripada Pemilik Yang Akan Membayar Gantirugi Sekiranya Berlaku Kerosakan Kepada Rumah jiran
11. Surat Perakuan Belum Atau Telah Memulakan Kerja Tambahan Oleh Pemilik Yang Disahkan oleh Perunding
12. Resit Bayaran Fi Proses Pelan
13. 1 Salinan Pendaftaran Kontraktor Daripada CIDB
14. Borang Akuan Pemilik Yang Disahkan Pesuruhjaya Sumpah
15. Senarai Semak Pelan Bangunan ** Ditanda Perunding Mengikut Pelan Yang Dihantar KEGAGALAN MELENGKAPKAN KEPERLUAN SENARAI SEMAK BOLEH MENYEBABKAN
PERMOHONAN DITOLAK.
BORANG A
JABATAN BANGUNAN MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR
JALAN BUKIT KERAJAAN, 44000 KUALA KUBU BHARU. TEL : 03-60641331/60641432 FAX NO: 60643991
UNDANG – UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984
MEMPERAKUI PELAN – PELAN BANGUNAN/STRUKTUR
(untuk diendos atas pelan – pelan yang hendak dikemuka bagi diluluskan)
Undang – Undang Kecil 3(1) (c) dan 16(2)
…………………………………..
BORANG JB-01
JABATAN BANGUNAN MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR
JALAN BUKIT KERAJAAN, 44000 KUALA KUBU BHARU. TEL : 03-60641331/60641432 FAX NO: 60643991
SENARAI SEMAK BAGI MENGEMUKAKAN PELAN UNTUK RUMAH (INDIVIDU)/TAMBAHAN
Nama Permohon : Tel/Faks : Nama Pemilik : Tel/Faks : Nama Projek :
Tarikh Dikemukakan :
MDHS Catatan
2. Borang JB-02 hingga Borang JB-11 di isi lengkap 1
3. Salinan Pendaftaran Kontraktor daripada CIDB 1
4. Surat Permohonan Dan Senarai No. Lukisan Oleh Jururunding Berdaftar 1
5. Salinan Surat Hakmilik Tanah Geran/Power Of Attorney/ Surat Perjanjian Jual – Beli 2
6. Salinan Resit Bayaran Cukai Taksiran/ Tanah Terkini 2
7. Surat Permohonan kelulusan 1
8. Gambar tapak terkini 1
7. Pelan Lokasi, Pelan Tapak, Pelan Bangunan 4 Nota Penting :
a) Pelan yang hendak dikemukakan hendaklah DILIPAT dalam ukuran “A4” secara berasingan dan diikat dengan kemas mengikut susunan. Pemohon yang gagal berbuat demikian, maka pihak Majlis tidak menerima dan melayani permohonan tersebut.
b) Pelan – pelan yang bertanda ** hendaklah dikemukakan seperti berikut: i) 1 (satu) salinan adalah dalam bentuk linen dan diwarnakan manakala baki dalam bentuk kertas.
c) Semua pelan – pelan ditandatangani oleh Pemilik/Pemaju/Jururunding yang Berdaftar. d) Pelan Retikulasi Air Dan Sanitari Dalam oleh M & E bagi bangunan yang melebihi 3 tkt. dikemukakan
bersama – sama pelan bangunan. e) Pelan Retikulasi Air , sila rujuk terus ke SYABAS.
Pegawai Penyemak Disahkan
BORANG JB-02
JABATAN BANGUNAN MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR
JALAN BUKIT KERAJAAN, 44000 KUALA KUBU BHARU. TEL : 03-60641331/60641432 FAX NO: 60643991
AKTA JALAN,PARIT DAN BANGUNAN 1974
UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 MEMPERAKUI PELAN-PELAN STRUKTUR/INFRASTRUKTUR
UNDANG-UNDANG KECIL 16(1) UNDANG-UNDANG KECIL KERJATANAH 1990
PENGESAHAN JURUTERA
Tarikh:………………….. Kepada Pihak Berkuasa Tempatan MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR Saya, dengan ini memperakui bahawa butir-butir dalam pelan iaitu: ………………………………………………………………………………………………………….... ………………………………………………………di atas lot………………………………………... Seksyen……………………………………Jalan………………………………………..…….....bagi tetuan …………………………………………………………………………………………………… Adalah direkabentuk menurut kehendak-kehendak:-
• Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984
• Undang-undang Kecil Kerja Tanah 1990 dan prinsip-prinsip amalan kejuruteraan dan mengaku untuk mengambil tanggungjawab sepenuhnya bagi rekabentuk dan kerja-kerja tersebut.
……………………………… Jurutera
BORANG JB-03
JABATAN BANGUNAN MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR
JALAN BUKIT KERAJAAN, 44000 KUALA KUBU BHARU. TEL : 03-60641331/60641432 FAX NO: 60643991
PERMOHONAN PROSES PELAN
Nama Pemohon : _______________________________________________________ ( Wakil Arkitek ) Nama Pemilik : _______________________________________________________ PERKARA : _______________________________________________________ Keterangan Pemohon ( Bahagian ini hendaklah diisi oleh pemohon )
1. Jenis bangunan yang dipohon
Rumah Kediaman Kedai Setor Lain-lain
2. Tingkat bangunan yang dicadangkan 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat Lain-lain
3. Keluasan Tanah 4. No. Hak-Milik Kaki Persegi / MeterPersegiEkar/ Hektar
5. Keluasan “Built – up – Area”
Kaki Perse MeterPersegi / Ekar / Hektar
6. Cadangan tapak bangunan sebelum didirikan Tanah rata Tanah berbukit Lain-lain Sila nyatakan : ______________________________________________________________
7. Kemudahan Awam yang disedia ada Jalan Masuk Parit Awam Tiang Letrik/Lampu Keadaan kemudahan awam tersebut Memuaskan Memuaskan Memuaskan
Tak Memuaskan Tak Memuaskan Tak Memuaskan
Rosak/Tak Fungsi Rosak/Tak Fungsi Rosak/Tak Fungsi Segala butiran yang diberikan hendaklah benar dan pemohon adalah bertanggungjawab atas segala keterangan tersebut.
__________________________ Tandatangan Pemohon
BORANG JB-04
JABATAN BANGUNAN MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR
JALAN BUKIT KERAJAAN, 44000 KUALA KUBU BHARU. TEL : 03-60641331/60641432 FAX NO: 60643991
Formula Pengiraan Bayaran Proses Pelan Bangunan
(Berdasarkan Jadual Pertama, Undang-undang Kecil Bangunan Seragam Selangor 1986)
NO. FAIL : 431/…………………………………………………………..
( KELUASAN LANTAI M² )
TINGKAT
JUMLAH
BAYARAN
(RM)
1 Tingkat Bawah M² ÷ 9M² x RM 14.00 140.00 RM 36.00
2 Tingkat Satu M² ÷ 9M² x RM 12.00 120.00 RM 36.00
3 Tingkat Dua M² ÷ 9M² x RM 10.00 100.00 RM 36.00
4 Tingkat Tiga M² ÷ 9M² x RM 80.00 80.00 RM 36.00
5
RM 36.00
-
-
BANGUNAN)
BORANG JB-05
JABATAN BANGUNAN
MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR JALAN BUKIT KERAJAAN, 44000 KUALA KUBU BHARU.
TEL : 03-60641331/60641432 FAX NO: 60643991
Formula Pengiraan Fi Permit
NO. FAIL : 431/…………………………………………………………..
Disediakan Oleh : Disahkan Oleh :
( KELUASAN LANTAI M² )
(RM)
1 Tingkat Bawah M² ÷ 9M² x RM 50.00 100.00
2 Tingkat Satu M² ÷ 9M² x RM 50.00 100.00
3 Tingkat Dua M² ÷ 9M² x RM 50.00 100.00
4 Tingkat Tiga M² ÷ 9M² x RM 50.00 100.00
JUMLAH FI PERMIT
FI STIKER KELULUSAN
JUMLAH KESELURUHAN BAYARAN
BORANG JB-06
NO._______PT._____________JALAN__________________________________TAMAN /
Adalah saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas.
2. Saya / kami ingin memaklumkan bahawa pihak saya akan menjalankan kerja-kerja
ubahsuai / tambahan / pindaan kepada bangunan kediaman saya seperti di alamat di atas.
Sekian harap maklum,
Penama 1 : T/Tangan jiran : _______________________
No. K/P : Nama jiran : _______________________
BORANG JB-07
Tarikh : Kepada, Yang Dipertua, Majlis Daerah Hulu Selangor, Jalan Bukit Kerajaan, Kuala Kubu Baharu. PER : CADANGAN MEMBINA TAMBAHAN / PINDAAN KEPADA RUMAH_____________
TINGKAT SEDIADA DI NO._______PT._______JALAN_______________________
Saya _____________________________________________________________________
bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan atau kecacatan yang disebabkan oleh
kerja-kerja tambahan / pindaan rumah saya.
Sekian, terima kasih.
BORANG JB-08 PERAKUAN BELUM MEMULAKAN KERJA
Ruj. Kami : ( ).dlm. MDHS. Tarikh : _______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Kepada, Yang Di Pertua, Majlis Daerah Hulu Selangor, Kuala Kubu Baharu.
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAIAN KE ATAS RUMAH TERES / RUMAH
BERKEMBAR / RUMAH SESEBUAH KEPADA _______ TINGKAT YANG SEDIADA DI NO.
_______ PT.________JALAN____________________TAMAN/BANDAR
/KAWASAN_______________________________________________________________________
UNTUK : ________________________________________________________________________
Saya/kami dengan ini mengeluarkan perakuan pemilik belum memulakan kerja-kerja tambahan / ubahsuaian di premis tersebut. 2. Pihak Majlis berhak mengeluarkan notis kompaun atau pelarasan fee 10 kali gandaan proses pelan sebanyak RM_____________________ sekiranya mendapati pembinaan telah di mulakan tanpa kelulusan daripada pihak majlis berdasarkan :- Undang-undang kecil Bangunan Seragam 1984 seksyen 17: “Bagi semua hal jika kerja telah dimulakan sebelum pelan-pelan diluluskan atau sesuatu permit diperolehi, suatu fee yang sama dengan sepuluh kali ganda daripada yang ditetapkan dalam paragraph yang releven terdahulu itu boleh dikenakan. Pembayaran fi yang dinaikkan ini tidak akan mengecualikan seseorang daripada didakwa oleh pihak berkuasa tempatan jika ia memutuskan untuk berbuat demikian “ Sekian untuk makluman. Terima Kasih. _______________________________ Tandatangan orang yang berkelayakan s.k. __________________________________
BORANG PERMOHONAN PELAN TAMBAHAN / UBAHSUAI BANGUNAN JENIS KEDIAMAN
BORANG JB-09 PERAKUAN TELAH MEMULAKAN KERJA
Tarikh : …………………………. ________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
_________________________________________________________________________
UNTUK TETUAN : _________________________________________________________
Saya dengan ini mengeluarkan perakuan yang pihak pemilik telah memulakan kerja-kerja tambahan pindaan di tapak. 2. Pihak Majlis berhak mengeluarkan notis kompaun atau dengan 10 x gandaan yuran proses pelan sebanyak RM______________ sekiranya mendapati pembinaan telah dimulakan tanpa kelulusan daripada pihak Majlis berdasarkan : Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 ( Akta 133 ) Seksyen 70 (14). “Dalam sesuatu hal di mana langkah-langkah pembicaraan tidak diambil terhadap seseorang yang telah melanggar seksyen kecil (13) dengan sebab tidak mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada pihak berkuasa tempatan orang itu hendaklah tatkala mengemukakan pelan dan penentuan kepada pihak berkuasa tempatan mengikut akta ini membayar kepada pihak berkuasa tempatan sejumlah wang yang tidak boleh kurang daripada lima kali ganda tetapi tidak lebih daripada dua puluh kali ganda bayaran yang ditetapkan mengikut sebagaimana yang ditetapkan oleh pihak berkuasa Negeri, dan jika sekiranya pelan dan penentuan dikemukakan tanpa bayaran itu, pihak berkuasa tempatan hendaklah enggan menerimanya.“ Sekian, terima kasih. Yang benar, ………………………………………………….. ( ) No. Kad Pengenalan : ………………………………… Cop Perunding :
BORANG JB-10
JABATAN BANGUNAN MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR
JALAN BUKIT KERAJAAN, 44000 KUALA KUBU BHARU. TEL : 03-60641331/60641432 FAX NO: 60643991
SURAT AKUAN
_________________________________________________________________________
sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa:-
1 Saya adalah pemunya bangunan dan/atau tuan punya berdaftar bagi tanah yang beralamat Lot
P.T___________No.___________Jalan____________________________________________
___________________________________________________________________________.
2 Saya menyatakan bahawa pelan bangunan dan/atau pelan struktur yang dikemukakan oleh
perunding yang saya lantik ini adalah untuk kelulusan pelan bangunan bagi
cadangan____________________________________________________________________
3 Saya menyatakan bahawa saya akan menggunakan bangunan dan/atau bahagian sesuatu
bangunan dan/atau tanah tersebut untuk kegunaan KEDIAMAN sahaja dan tidak bagi sesuatu
maksud yang lain daripada maksud yang baginya ia telah dibina pada asalnya tanpa mendapat
kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pihak berkuasa tempatan. [ Rujuk : Akta Jalan,
Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133) Seksyen 70 (12)]
4 Saya menyatakan bahawa saya tidak akan membina bangunan dan/atau bahagian sesuatu
bangunan MELENCONG daripada mana-mana pelan atau penentuan yang diluluskan oleh
pihak berkuasa tempatan tanpa mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pihak
berkuasa tempatan. [Rujuk : Akta Jalan Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133) Seksyen 70
(13) (b)]
5 Saya menyatakan bahawa saya tidak akan membina bangunan dan/atau bahagian sesuatu
bangunan tanpa melantik kontraktor bertauliah dan berdaftar dengan LEMBAGA
PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB). [Rujuk : LAWS OF
MALAYSIA, ACT 520 , LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA
ACT 1994 Subseksyen 25 (1) ]
BORANG PERMOHONAN PELAN TAMBAHAN / UBAHSUAI BANGUNAN JENIS KEDIAMAN
6 Saya sedar bahawa pihak Majlis bergantung kepada akuan saya ini dan saya boleh apabila
disabitkan dikenakan tindakan di bawah Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133) , Akta
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 (Akta 520) Dan saya membuat
Surat Akuan ini dengan kepercayaan bahawa Akuan ini adalah BENAR, serta menurut Kuasa
Peruntukan Akta Berkanun 1960.
_________________________________________________________________________
BORANG JB-11
1.0 Perakuan Arkitek - "Saya memperakui bahawa detail-detail
/Jurutera dalam pelan-pelan adalah menurut segala
(Setiap Pelan) kehendaki Undang-undang Kecil Bangunan
Seragam 1984dan saya setuju terima
tanggungjawab dengan sewajarnya."
Kategori bangunan, No. Rumah, Nama Jalan, Seksyen
Nama Taman, Mukim, DAERAH HULU SELANGOR
3.0 Tandatangan - Tandatangan Arkitek/Jurutera
(1 inci 1 rantai)
- Pelan Lokasi = min. (1:200)
- Pelan tapak = min. (1:1000)
b. Tapak cadangan diwarnakan merah
c. Arah Utara
- nama-nama jalan berhampiran tapak
7.0 Pelan tapak a. Arah utara dan arah kiblat
b. Bangunan bersebelahan
d. Lebar jalan
e. Garisan merah untuk sempadan lot
f. Garisan anjakan bangunan keseluruhan lot
g . Sistem saliran hingga ke "outlet"Arah aliran air longkang bangunan (baru) ke longkang
sediada
merah termasuk kebuk sampah, pagar jika berkenaan
I. Ketinggian pagar baru yang dibenarkan tidak melebihi 5`0"
j. pagar dan `entrance gate' baru
BORANG PERMOHONAN PELAN TAMBAHAN / UBAHSUAI BANGUNAN JENIS KEDIAMAN
SENARAI SEMAKAN PELAN BANGUNAN
b. No rumah
e. Menyediakan longkang,apron sekeliling bangunan
f. Arah paip-sinki /basin/long bath/floor trap ke gully/
grease trap ke lurang sekiranya terdapat alatan sanitari
baru.
dan kemasan dinding untuk dapur dan bilik air
h. Dinding hendaklah diplaster pada kedua-dua belah dinding/
pihak jiran
I. Tandas
ii) Tandas termasuk selain w/c - min 1.25m x 0.75m
iii) Bilik mandi min - 1.5m² (lebar minima 0.75m)
iv) Bilik mandi termasuk w/c - min 2m²
(lebar min 0.75m)
j. Dimensi bilik
b) Bilik 2 = 9.3m² (min)
c) Bilik 3 & = 6.5m² (min)
lain-lain
Lebar = 1.50 m
9.0 Pelan Keratan a. Ketinggian bangunan kediaman tidak kurang 2.5 m
b. Garisan cucur atap dari anjakan bangunan
c. Catitkan jenis tingkap, pintu
d. Catitkan spesifikasi dan kemasan dinding dan diplaster
kedua-dua belah dinding dan dinding di sebelah jiran
e. Jenis bumbung dan kecerunan tidak kurang 17.5 darjah (min)
f. Sediakan spesifikasi bumbung
BORANG PERMOHONAN PELAN TAMBAHAN / UBAHSUAI BANGUNAN JENIS KEDIAMAN
SENARAI SEMAKAN PELAN BANGUNAN
KEDIAMAN
(Building Set Back)
c) - Belakang min 10' (3.048 m)
Rumah Teres/Berderet
- Hadapan tingkat atas dari tiang min 14' (4.267 m)
b) - Belakang (dari dinding) min 2' (0.656 m)
c) - Tepi 'End Lot' (dari dinding) min 5' (1.524 m)
d) - Tepi 'Corner Lot' (dari dinding) min 10' (3.048 m)
11.0 Pengudaraan a) Kediaman
KILANG DAN KEDAI
(Building Set Back) (Sempadan Bersama)
a) Hadapan (dari dinding) min 40 kaki (12.192 m)
Hadapan (dari tiang porch)min 20 kaki (6.092 m)
b) Kiri dan kanan min 25kaki (7.622 m)
c) Belakang min 25 kaki (7.622 m)
Kilang Dan Kedai Teres/Berderet
b) - Tepi 'End Lot' (dari dinding) min 5' (1.524 m)
- Tepi 'Corner Lot' (dari dinding) min 20' (6.096 m)
13.0 Pengudaraan a) Kedai/Pejabat/ Kilang
- Pengudaraan semulajadi 15% drpd keluasan lantai
- Pengudaraan tetap 5% drpd keluasan lantai
14.0 Lorong Pejalan Kaki a) Lebar min7 kaki( 2.25m)
15.0 Unjuran a) Lelangit di atas pintu masuk - max 1.25m
b) Unjuran dibenarkan 1.83m (6 kaki) dan tidak
melebihi setengah bidang hadapan bangunan.
16.0 Arah Kiblat a) Pemaju /kontraktor perlu merujuk kepada Jabatan
Mufti Selangor untuk mendapatkan 'bearing' arah kiblat.
17.0 SPAH a) Sistem pengumpulan dan penggunaan semula
air hujan (SPAH)
(EE) Sistem Solar / penggunaan cermin
19.0 OKU a) Keperluan Orang Kurang Upaya (OKU)
Parking, tandas ,ram
Bangunan melebihi 5 tingkat selepas 10 tahun
Bertingkat
LAMPIRAN D
BORANG RORO
JABATAN BANGUNAN
MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR JALAN BUKIT KERAJAAN, 44000 KUALA KUBU BHARU.
TEL : 03-60641331/60641432 FAX NO: 60643991
SENARAI ‘KONTRAKTOR RORO’ BAGI PERKHIDMATAN PELUPUSAN SISA BINAAN
NO. KONTRAKTOR RORO TEL/FAX
SG HARMONI RESOURCES SDN BHD NO 2, JALAN MAWAR 2B/1,
TAMAN KOSASO, 48000 SUNGAI CHOH, SELANGOR DARUL EHSAN.
(U.P : EN R. SIVA)
TEL : 03-60201818 FAX : 03-60201818 H/P 1: 012-3181859 H/P 2: 013-6666476
2.
WATAN ANGKASA RESOURCES SDN BHD NO 41, JALAN ANGGERIK 3A,
BUKIT SENTOSA 2, 48300 RAWANG, SELANGOR DARUL EHSAN.
(U.P: EN. AHMAD ZAKI BIN HAMZAH)
TEL : 03-41435033 FAX : 03-41490532 H/P 1: 012-3560308
3.
SUNGAI BAKAU, 48000 RAWANG, SELANGOR DARUL EHSAN.
(U.P : SUHAIMI BIN SUPAHAT)
4.
MESTI KENA RATA RESOURCES NO 48, JALAN 29, SELAYANG BARU,
68100 BATU CAVES, SELANGOR DARUL EHSAN. (U.P: EN. AZMAN)
TEL : 03-61206809 FAX : 03-61206809 H/P 1: 016-9797736
5.
SEJAHTERA UNGGUL ENTERPRISE NO 17-1, RINGKAT 1(A), JALAN ADENIUM 2G/10,
SEKSYEN BB5 BUKIT BERUNTUNG, 48300 RAWANG.
(U.P: EN. KHIRRUL ANUAR BIN IBRAHIM)
TEL : 03-60281128 H/P 1: 013-3610690 EMAIL: [email protected]
Syarat-syarat
1. Bayaran proses kepada Majlis Daerah Hulu Selangor : - Pemilik Rumah / Bangunan : RM 25.00
2. Bayaran Cagaran kepada Majlis Daerah Hulu Selangor :
- Tong Kecil (10’ x 6’ x 2’) : RM 500.00 - Tong Besar (16’ x 7’ x 2’) : RM 700.00
3. Harga untuk sekali pengosongan tong (Dibayar Kepada Kontraktor Roro)
- Tong Kecil : RM 250.00 - Tong Besar : RM 350.00
4. Harga sewa tong harian (Dibayar Kepada Kontraktor Roro)
- Tong Kecil : RM 5.00 - Tong Besar : RM 7.00
Nota: Penyewaan tong harian tidak dikenakan dalam tempoh 2 minggu (14 hari), sewa harian
dikenakan selepas tempoh itu sehingga tong dikosongkan.
PROSEDUR PERLAKSANAAN
1) BORANG PERLANTIKAN KONTRAKTOR RORO, resit bayaran tong pertama bayaran proses
dan cagaran hendaklah dikemukakan kepada Majlis Daerah Hulu Selangor bersama
permohonan kelulusan pelan.Tanpa dokumen ini, permohonan kelulusan pelan akan ditolak.
2) Ketika pembinaan berjalan, tong roro mestilah sentiasa ada di tapak bina. Jabatan Bangunan,
Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam dan Jabatan Penguatkuasa akan
sentiasa membuat pemantauan. Kompaun serta-merta akan dikenakan jika tong roro tiada di
tapak bina.
i. Mengemukakan ‘BORANG PENGESAHAN SIAP KERJA’ yang dicop dan
ditandatangan oleh Kontraktor Roro.
ii. Mengemukakan ‘RESIT TAPAK PELUPUSAN SAMPAH’ dimana tapak pelupusan sisa
binaan dilupuskan mengikut tapak yang dibenarkan pihak Majlis.
iii. Gambar PERLETAKAN TONG RORO, SEBELUM TONG RORO DIANGKAT DAN
GAMBAR PEMBUANGAN DI TAPAK PELUPUSAN.
5) Sebarang pembatalan permohonan pelan atau pembinaan akan menyebabkan bayaran tong
pertama kepada Kontraktor Roro dan bayaran proses kepada pihak MDHS lupus. Hanya
cagaran sahaja akan dikembalikan.
TAMAT KERJA
PEMILIK
BANGUNAN/
PERUNDING
PermohonanKelulusanPelan
a) BORANG PERLANTIKAN KONTRAKTOR RORO yang telah ditandatangan I dan dicop oleh kontraktor.
b) Salinan resit bayaran tong pertama c) Bayaran proses kepada MDHS RM25.00 d) Bayaran cagaran kepada MDHS RM500.00
atau RM700.00 Nota 1:
secara terus kepada kontraktor RORO.
Nota 2:
mengemukakan BORANG PENGESAHAN SIAP KERJA
yang ditandatangani, dicop ,resit tapak pembuangan
sampah seta gambar.
BORANG PERMOHONAN KONTRAKTOR RORO JABATAN BANGUNAN
MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR JALAN BUKIT KERAJAAN, 44000 KUALA KUBU BHARU.
TEL : 03-60641331/60641432 FAX NO: 60643991
BORANG PERLANTIKAN KONTRAKTOR RORO
………………………………….. ……………………………………
BORANG PENGESAHAN SIAP KERJA
JABATAN BANGUNAN MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR
JALAN BUKIT KERAJAAN, 44000 KUALA KUBU BHARU. TEL : 03-60641331/60641432 FAX NO: 60643991
BORANG PENGESAHAN SIAP KERJA No. Fail : ______________________________________________________
Perunding : ______________________________________________________
Jumlah Trip : Trip Pengosongan Tong Roro.
Cop Pengesahan Penyelia Tapak Pelupusan :
Dokumen Yang Perlu Dilampirkan
1. Gambar Tong Roro Sebelum (Penempatan Tong Roro Di Tapak ), Semasa (Tong Yang
Telah Penuh), Selepas (Gambar Di Tapak Pembuangan). (Gambar Bertarikh)
2. Pengesahan Kontraktor Roro
3. Lokasi Pembuangan Dan Cop Pengesahan Masuk Tapak Pelupusan Sampah.
(Yang Ditentukan Pihak Majlis Daerah Hulu Selangor)
Syor pengembalian
KEGAGALAN DAN KEMUNGKIRAN PIHAK TUAN/PUAN UNTUK MENYEDIAKAN DOKUMEN YANG
LENGKAP AKAN MENYEBABKAN CAGARAN TUAN/PUAN DITARIK DAN KONTRAKTOR RORO
BOLEH DIKOMPAUN.
JABATAN BANGUNAN MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR
JALAN BUKIT KERAJAAN, 44000 KUALA KUBU BHARU. TEL : 03-60641331/60641432 FAX NO: 60643991
SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN TUNTUTAN WANG CAGARAN
Nama Pemohon / Pemilik :
2. Salinan Kad Pengenalan Pemohon
3. Salinan Buku Akaun Bank / Penyata Bank
4. Gambar Premis / Tapak Terkini
5. Salinan Sijil Perakuan Pematuhan Siap (CCC) / Sijil Kelayakan Menduduki (CF)
6. Borang Pengesahan Siap Kerja
7. Gambar Tong RORO Sebelum (Penempatan Tong RORO), Semasa (Penuh), Dan Selepas (Di Tapak Pembuangan)
8. Pengesahan Tapak Pelupusan Oleh Kontraktor RORO (Cop Pengesahan Penyelia)
Nota : Sila tandakan √ pada kotak berkaitan dan tandakan T.B pada kotak tidak berkaitan.
………………………… ………………………………
BORANG SENARAI SEMAK DOKUMEN
PERMOHONAN TUNTUTAN WANG CAGARAN
JABATAN BANGUNAN MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR
JALAN BUKIT KERAJAAN, 44000 KUALA KUBU BHARU. TEL : 03-60641331/60641432 FAX NO: 60643991
CAGARAN PELAN BANGUNAN No. Fail : ______________________
___________________________ (Nama Dan Alamat Pemilik)
No. Akaun : ________________________ Jenis Bank : _________________________
Kepada;
Tuan Yang DiPertua/ Setiausaha, Majlis Daerah Hulu Selangor. Saya seperti nama dan alamat di atas telah membayar Cagaran Pelan Bangunan / Cagaran Permit
Bangunan Sementara mengikut Resit Nombor _____________________________ berjumlah
RM _______________ (Ringgit Malaysia: ______________________________________________).
2. Dengan ini saya memohon Cagaran Pelan Bangunan tersebut dikembalikan . Yang benar, ……………………………. Tarikh: ……………………… (Tandatangan Pemilik)
(Untuk Kegunaan Pejabat)
(Untuk Kegunaan Pejabat)
JABATAN PERBENDAHARAAN Keputusan permohonan adalah Diluluskan / Ditolak / Ditangguhkan untuk pemulangan wang cagaran.
……………………………………… Yang DiPertua / Setiausaha Tarikh: ……………………… Majlis Daerah Hulu Selangor. Nota : Sila buat bayaran mengikut ulasan seperti di atas.
BORANG TUNTUTAN CAGARAN PELAN BANGUNAN
BORANG PERMOHONAN PELAN TAMBAHAN / UBAHSUAI BANGUNAN JENIS KEDIAMAN
JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR
JALAN BUKIT KERAJAAN, 44000 KUALA KUBU BHARU. TEL : 03-60641331/60641432 FAX NO: 60643991
CAGARAN TONG RORO No. Fail : ________________
___________________________ (Nama Dan Alamat Pemilik)
No. Akaun : ________________________ Jenis Bank : _________________________
Kepada;
Tuan Yang DiPertua/ Setiausaha, Majlis Daerah Hulu Selangor. Saya seperti nama dan alamat di atas telah membayar Cagaran Tong RORO mengikut Resit Nombor _____________________________ berjumlah RM _______________________ ( Ringgit Malaysia: ________________________________________________________________ ). 2. Dengan ini saya memohon Cagaran Pelan Bangunan tersebut dikembalikan . Yang benar, ……………………………. Tarikh: ……………………… (Tandatangan Pemilik)
(Untuk Kegunaan Pejabat)
JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM Tuan Yang Di Pertua / Setiausaha, Disyorkan Cagaran Tong Roro Dikembalikan / Tidak Dikembalikan kerana: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ ……………………………………… Tarikh: ……………………… (Pengarah JPSPPA)
(Untuk Kegunaan Pejabat)
JABATAN PERBENDAHARAAN Keputusan permohonan adalah Diluluskan / Ditolak / Ditangguhkan untuk pemulangan wang cagaran.
……………………………………… Yang DiPertua / Setiausaha Tarikh: ……………………… Majlis Daerah Hulu Selangor. Nota : Sila buat bayaran mengikut ulasan seperti di atas.
BORANG TUNTUTAN CAGARAN RORO