JABATAN LAUT MALAYSIA MSN 1/2017 MARINE ... Mewujudkan keseragaman kerja dan tindakan bagi mengawal...

of 28 /28
MARINE DEPARTMENT MALAYSIA NOTIS PERKAPALAN MALAYSIA MALAYSIA SHIPPING NOTICE JABATAN LAUT MALAYSIA MSN 1/2017 Ibu Pejabat Laut, Peti Surat 12, 42007 Pelabuhan Klang Tel : 03-33467777, Fax : 03-31685289, E-mail : [email protected] Webpage : http://www.marine.gov.my Notis kepada pemilik kapal, agen perkapalan, Nakhoda, pelaut, pengusaha pelabuhan dan industri maritim Notice to shipowners, ship agents, Masters, seafarers, port operators and the maritime industry BAHAGIAN A : TATACARA OPERASI STANDARD (TOS) BAGI KEMASUKAN KAPAL BUKAN KONVENSYEN YANG MENJALANKAN AKTIVITI BARTER TRADE KE JETI/PELABUHAN DI MALAYSIA BAHAGIAN B : TATACARA OPERASI STANDARD (TOS) BAGI PERMOHONAN BARU UNTUK MENJALANKAN AKTIVITI BARTER TRADE DI JETI/PELABUHAN MALAYSIA PART A : STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR NON CONVENTION VESSELS ENGAGED WITH BARTER TRADE ACTIVITY CALLING AT JETTIES/ PORTS IN MALAYSIA PART B : STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR NEW APPLICATIONS TO CARRY OUT BARTER TRADE ACTIVITY IN JETTIES/PORTS IN MALAYSIA This notice serves to inform that the Marine Department of Malaysia has issued Standard Operating Procedures (SOP) as follows: i. Part A: Standard Operating Procedures For Non Convention Vessels Engaged With Barter Trade Activity Calling at Jetties/ Ports In Malaysia. ii. Part B: Standard Operating Procedures for New Applications to Carry Out Barter Trade Activity in Jetties/Ports in Malaysia. 2. Attached herewith is the above SOP. All parties concerned are advised to take note and act accordingly 3. This SOP will be take effect on 01 APRIL 2017. Notis ini memaklumkan bahawa Jabatan Laut Malaysia telah mengeluarkan Tatacara Operasi Standard (TOS) seperti ketetapan berikut: i. Bahagian A: Tatacara Operasi Standard (TOS) Bagi Kemasukan Kapal Bukan Konvensyen Yang Menjalankan Aktiviti Barter Trade Ke Jeti/Pelabuhan Di Malaysia. ii. Bahagian B: Tatacara Operasi Standard (TOS) Bagi Permohonan Baru Untuk Menjalankan Aktiviti Barter Trade Di Jeti/Pelabuhan Malaysia. 2. Bersama-sama ini dilampirkan TOS tersebut diatas. Semua pihak yang berkenaan adalah dinasihatkan untuk mengambil maklum dan mematuhi TOS tersebut. 3 TOS ini akan berkuatkuasa pada 01 APRIL 2017. Ketua Pengarah Laut/Director General of Marine Tarikh : 29 December 2016

Embed Size (px)

Transcript of JABATAN LAUT MALAYSIA MSN 1/2017 MARINE ... Mewujudkan keseragaman kerja dan tindakan bagi mengawal...

MARINE DEPARTMENT MALAYSIA

NOTIS PERKAPALAN MALAYSIA MALAYSIA SHIPPING NOTICE

JABATAN LAUT MALAYSIA MSN 1/2017

Ibu Pejabat Laut, Peti Surat 12, 42007 Pelabuhan Klang Tel : 03-33467777, Fax : 03-31685289, E-mail : [email protected] Webpage : http://www.marine.gov.my

Notis kepada pemilik kapal, agen perkapalan, Nakhoda, pelaut, pengusaha pelabuhan dan industri maritim Notice to shipowners, ship agents, Masters, seafarers, port operators and the maritime industry

BAHAGIAN A : TATACARA OPERASI STANDARD (TOS) BAGI KEMASUKAN KAPAL BUKAN KONVENSYEN YANG MENJALANKAN AKTIVITI BARTER TRADE KE JETI/PELABUHAN DI MALAYSIA

BAHAGIAN B : TATACARA OPERASI STANDARD (TOS) BAGI PERMOHONAN BARU UNTUK MENJALANKAN AKTIVITI BARTER TRADE DI JETI/PELABUHAN MALAYSIA

PART A : STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR NON CONVENTION VESSELS ENGAGED WITH BARTER TRADE ACTIVITY CALLING AT JETTIES/ PORTS IN MALAYSIA

PART B : STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR NEW APPLICATIONS TO CARRY OUT BARTER TRADE ACTIVITY IN JETTIES/PORTS IN MALAYSIA

This notice serves to inform that the Marine Department of Malaysia has issued Standard Operating Procedures (SOP) as follows:

i. Part A: Standard Operating Procedures For Non Convention Vessels Engaged With Barter Trade Activity Calling at Jetties/ Ports In Malaysia.

ii. Part B: Standard Operating Procedures for New Applications to Carry Out Barter Trade Activity in Jetties/Ports in Malaysia.

2. Attached herewith is the above SOP. All parties concerned are advised to take note and act accordingly 3. This SOP will be take effect on 01 APRIL 2017.

Notis ini memaklumkan bahawa Jabatan Laut Malaysia telah mengeluarkan Tatacara Operasi Standard (TOS) seperti ketetapan berikut:

i. Bahagian A: Tatacara Operasi Standard (TOS) Bagi Kemasukan Kapal Bukan Konvensyen Yang Menjalankan Aktiviti Barter Trade Ke Jeti/Pelabuhan Di Malaysia.

ii. Bahagian B: Tatacara Operasi Standard (TOS) Bagi Permohonan Baru Untuk Menjalankan Aktiviti Barter Trade Di Jeti/Pelabuhan Malaysia.

2. Bersama-sama ini dilampirkan TOS tersebut diatas. Semua pihak yang berkenaan adalah dinasihatkan untuk mengambil maklum dan mematuhi TOS tersebut.

3 TOS ini akan berkuatkuasa pada 01 APRIL 2017.

Ketua Pengarah Laut/Director General of Marine

Tarikh : 29 December 2016

VERSI1/2016

BAHAGIANA:TATACARAOPERASISTANDARD(TOS)BAGIKEMASUKANKAPALBUKANKONVENSYENYANG

MENJALANKANAKTIVITIBARTERTRADEKEJETI/PELABUHANDIMALAYSIA

BAHAGIANB:TATACARAOPERASISTANDARD(TOS)BAGI

PERMOHONANBARUUNTUKMENJALANKANAKTIVITIBARTERTRADEDIJETI/PELABUHANMALAYSIA

JABATANLAUTMALAYSIAKEMENTERIANPENGANGKUTANMALAYSIA

1

VERSI1/2016

KANDUNGAN PERKARA MUKASURAT BAHAGIANA

Am 4

Objektif 4

Skop 4Definisi 5

Tatacara 5Insuran 6Kargo 6WaktuLaluan/KeluarMasukkePelabuhan 6PertukaranKrewKapal 7LaranganMembawaPenumpang 7

Lampiran1Senaraisemakpemeriksaandokumentasi 8Lampiran2Senaraisemakpemeriksaanfizikal 9Lampirn3SuratArahanJabatanLautMalaysiaNo.Ruj:(21)IPL.6105JLD30 1011Lampiran4CartaAlirBagiPemeriksaanKemasukanKapalBukanKonvensyenYang12

MenjalankanAktivitiBarterTrade Lampiran5BorangPreArrivalNotification(PAN) 1316Lampiran6BorangShipSecurityInspection(SSI) 1721Lampiran7BorangDeclarationofSecurity(DoS) 2223

2

VERSI1/2016

KANDUNGAN PERKARA MUKASURAT

BAHAGIANB

Am 24

Objektif 24

PenubuhanJawatanKuasa 2426TatacaraPermohonan 26TatacaraPelaporan 27

3

VERSI1/2016

TATACARAOPERASISTANDARDJABATANLAUTMALAYSIA

BAHAGIANA

TATACARAOPERASISTANDARD(TOS)BAGIKEMASUKANKAPALBUKANKONVENSYENYANG

MENJALANKANAKTIVITIBARTERTRADEKEJETI/PELABUHANDIMALAYSIA.1.AM

1.1 TATACARAOPERASISTANDARD(TOS)inidiwujudkansebagairujukanPihakBerkuasaPelabuhan,Maritime Transport Security Officer, Pihak Penggendali Pelabuhan, Marine Facility SecurityOfficer, Master, Pemilik dan Ejen bagi urusan kemasukan kapal bukan konvensyen yangmenjalankanaktivitibartertrade.

1.2 Penyelarasanpenggunaan takrifanKapalBukanKonvensyenkepadasemuakapalyang terlibatdenganaktivitibartertrade.

2.OBJEKTIF2.1 MenyelarasdanmenetapkanprosedursertakeperluankeperluanyangperludipatuhibagiKapal

BukanKonvensyenberkenaansebelumdibenarkanberoperasidiMalaysia2.2 MewujudkankeseragamankerjadantindakanbagimengawaloperasiKapalBukanKonvensyen

yangmenjalankanaktivitibartertradedisemuajeti/pelabuhanyangmenjalankanaktivitibartertradediMalaysia.

3.SKOP

3.1 TOSinihanyalahterpakaibagisemuajeti/pelabuhanyangmenjalankanakitivitibartertradediMalaysia.

3.2 TOS inimerangkumi penetapan Standardminimum keselamatan dan sekuriti bagi kapal di

jeti/pelabuhanyangmenjalankanaktivitibartertrade.

4

VERSI1/2016

4. DEFINISI

.1 KapalBukanKonvensyenbermaksudkapalyangtidaktergolongdibawahkonvensyenantarabangsatermasukjugatongkang,kumpit,bangka,jongkong.

.2 Sijil Pendaftaran Kapal adalah dokumen yangmenyatakan pelabuhan daftar, butiran

pemiliksertabutirankapalyangdikeluarkanolehNegaraBendera.

.3 KargoBerbahaya(DangerousGoods)section289(3)MSO1952:

(a) aquafortis,vitriol,naphtha,benzine,gunpowder,lucifermatches,nitroglycerineandpetroleum;

(b) anyexplosivewithinthemeaningofanywritten law in force in theFederationrelatingtoexplosives;

(c) anygoodswhichby reasonof theirnature,quantityormodeof stowageareliable,eithersinglyorcollectively,toendangerthelivesofpersonsonornearanyshiportoimperilanyship;and

(d) anyothergoodswhichmaybedeclaredtobedangerousgoodsbyrulesmadeor,asthecasemaybe,havingapplicationundersection293MSO1952.

5. TATACARA

5.1 SenaraidokumenyangdiperlukanBagiKapalBukanKonvensyenYangMenjalankanAktivitiBarterTradeadalahsepertiberikut:

.1SijilPendaftaranKapal(PasBesar/CoastwiseLicense/NearCoastal).

.2 KebenaranPelepasanPelabuhandaripelabuhansebelum(LastPortofcall)..3 LoadLineCertificateatausetara..4 SafeManningCertificate.5CargoShipSafetyEquipmentCertificateatausetara.6 CargoShipSafetyConstructionCertificateatausetara

.7 TonnageCertificateatausetara..8 CertificateofCompetency

5

VERSI1/2016

5.2 KeperluanPeralatanBantuanPelayaran(AidtoNavigation)DanSistemKomunikasi

.1 Kapal hendaklah dilengkapi dengan sekurangkurangnya AutomaticIdentificationSystem(AIS)TypeBdanberfungsi.

.2 KapalhendaklahdilengkapidenganRadioVHFdanberfungsi.

.3 Kapalhendaklahdilengkapidengancartanavigasi..4 KapalhendaklahdilengkapidenganGPS(diwilayahsabahsahaja).

6.0 INSURAN

.1 Setiap kapal bukan konvensyen yang menjalankan aktivti barter trade hendaklahdiinsurankan.

.2 Selarasdenganseksyen361AktaA1393sepertiberikut:

Compulsoryinsuranceorotherfinancialsecurity 361(1)AnyshipshallnotenterorleaveaportinMalaysia,oranypartofMalaysian

watersor theexclusiveeconomiczone,unless there is in force in respectof theshipacontract of insurance or other financial security satisfying the requirements of theconventioninrespectofthelimitsofliability.

7.0 LARANGANMEMBAWAKARGOBERAHAYA

.1 KapalbukankonvensyenyangmenjalankanoperasibartertradetidakdibenarkanmembawaKargoBerbahaya.

8.0 WAKTUPELAYARANLALUANKELUAR/MASUKKEPELABUHAN

.1 SemuaKapalBukanKonvensyenmenjalankanaktivtibartertradehendaklahmematuhiarahan waktu pelayaran laluan keluar/masuk ke jeti/Pelabuhan seperti mana yangdinyatakandidalamkelulusankebenaranmenjalankanoperasibartertrade.

6

VERSI1/2016

9.0 PERTUKARANKREWKAPAL .1 Tiada sebarang pertukaran krew kapal bagi kapal bukan konvensyen dibenarkan di

manamanajeti/pelabuhanyangmenjalankanoperasibartertrade.10.0 LARANGANMEMBAWAPENUMPANG

.1 Kapal bukan konvensyen yang menjalankan operasi barter trade tidak dibenarkan

membawapenumpang.11.0 PROSEDURPEMERIKSAANKAPALBUKANKONVENSYEN:

.1 PemeriksaanDokumentasi

i. Memastikan tempoh sahlaku semua sijil statutori seperti yang dinyatakan pada

perkara5.1masihsah.

ii. Senaraisemakpemeriksaandokumentasi(RujukLampiran1).

.2 PemeriksaanFizikal(Pemeriksaankeselamatandanpematuhanbot/kapal)kalipertama(1stcall)

i. Mematuhi keperluankeperluan yang dinyatakan dalam dokumentasi

keselamatankapal(SafetyEquipmentCertificate).ii. Memastikansemuaperalatankeselamatanberfungsidenganbaik.iii. Memastikan semua krewmempunyai perakuan kekompetenan yang sah dan

betulberdasarkansijilkeanggotaanselamat.iv. Memastikansemuaperalatanmelawankebakaranberfungsidenganbaik.v. Senaraisemakpemeriksaanfizikal(rujukLampiran2)

.3 PemantauanaktivitiBarterTradebagikemudahanpelabuhanyangmematuhiKod ISPSselarasdengansuratarahanJabatanLautMalaysiaNo.Ruj:(21) IPL.6105JLD30(sepertidiLampiran3):i. MembuatpindaanpadaMarineFacilitySecurityAssessmentDanMarineFacility

SecurityPlanii. MelaksanakanPreArrivalNotification(Lampiran5)iii. MelaksanakanShipSecurityInspection(SSI)(Lampiran6)iv. MelaksanakanDeclarationofSecurity(DoS)(Lampiran7)v. Meletakkanpegawaisekuritisepanjangaktivitibartertradedijalankansehingga

selesai.vi. Menyediakankawasanberpagarbagimengasingkandenganaktivitikapalkapal

laindidalamkawasankemudahanpelabuhan

7

VERSI1/2016

LAMPIRAN1

SENARAISEMAKPEMERIKSAANDOKUMENTASIBAGIKAPALBUKANKONVENSYENYANGMENJALANKANAKTIVITIBARTERTRADE

Namakapal:GRT/NRT:..NomborRasmi:..NegaraDaftar: NamaNakhoda:.. PemilikKapal:Syarikat/Ejen :. JenisKargo:.

BIL BUTIRAN

TEMPOHSAHLAKU HADNAVIGASI

1 Sijilpendaftarankapal(ShipRegistrationCertificate)

2 SijilTananKapal(ShipTonnageCertificate)

3 SijilKeanggotaanSelamat(MinimumSafeManningCertificate)

4 SijilPeralatanKeselamatan(CargoShipSafetyEquipmentCertificate)

5 SijilPembinaanKapal(CargoShipSafetyConstructionCertificate)

6 SijilKekompetenanPelaut(CertificateofCompetency)

7 SijilGarisBeban(LoadLineCertificate)

8 Automaticidentificationsystem(AIS)TypeA/B

Disemakoleh : Tandatangan :TarikhDisemak: CopRasmi:**TempohsahlakuKelulusan(maksimum6bulan):

Berdasarkansemakandokumentasibot/kapaldiatastelahLULUS/GAGALpenilaiandokumentasibagikebenaran

menjalankanaktivitibartertrade.KelulusandiatasadalahtertaklukkepadaLaporanKelulusanPemeriksaanFizikal

kalipertama(1stcall)olehJabatanLautMalaysia.

**Tempohsahlakubagisijilsijildiatasyangmanalebihawal.

8

VERSI1/2016

LAMPIRAN2

LAPORANPEMERIKSAANFIZIKALBAGIKAPALBUKANKONVENSYENYANGMENJALANKANAKTIVITIBARTERTRADEDIMALAYSIA

NAMAKAPAL(NameofShip)

NOMBORPENDAFTARAN(OfficialNumber)

PELABUHANPENDAFTARAN(PortofRegistry)

TEMPATPEMERIKSAANFIZIKAL(PlaceofPhysicalInspection)

NAMADANALAMATPEMOHON(NameandAddressofApplicant)

A. TARIKHPEMERIKSAANFIZIKAL(DateofPhysicalInspection)

B. **TARIKHTAMATTEMPOHSAHLAKU(DateofExpiry)

**SamasepertitarikhTempohsahlakupemeriksaandokumentasi

C. KelengkapansistemNagivasi:i. AutomaticIdentificationSystem(AIS)TypeA/Bdanberfungsi.ii. RadioVHFdanberfungsi.iii. GPS(diwilayahsabahsahaja).iv. cartanavigasi

ADATIADA

D. KelengkapanAlatKeselamatan

E. KelengkapanMelawanKebakaran

F. KETERANGANRINGKASPENILAIANFIZIKALPemeriksaantelahdijalankanterhadapperalatankeselamatan,peralatanmelawankebakarandanperalatannavigasi.HasilpemeriksaanmendapatikeadaanFizikalBot/KapaldiatasMemenuhi/TidakMemenuhikeperluanyangtelahditetapkan.SilaNyatakankekuranganjikaBot/Lapaltidakmemenuhikeperluan.1.2.3.4.NamaPegawaiPemeriksa: Tandatangan :CopRasmi:

9

VERSI1/2016

LAMPIRAN3SURATARAHANJABATANLAUTMALAYSIANO.RUJ:(21)IPL.6105JLD30

10

VERSI1/2016

LAMPIRAN3

LAMPIRAN4

11

VERSI1/2016

LAMPIRAN4

CARTAALIRBAGIPEMERIKSAANKEMASUKANKAPALBUKANKONVENSYENYANGMENJALANKAN

AKTIVITIBARTERTRADE

TIDAK

LENGKAP

GAGAL

PATUH

TerimalaporanKetibaan/PreArrivalNotification

TAMAT

SEMAKANDOKUMEN

Tolak permohonan danmaklumkankepadaEjen

Tolak permohonan danmaklumkankepadaEjen

PEMERIKSAANFIZIKAL

MEMBERIKEBENARANUNTUKBEROPERASI

MULA

12

VERSI1/2016

LAMPIRAN5

BORANGPREARRIVALNOTIFICATION(PAN)

13

VERSI1/2016

LAMPIRAN5

14

VERSI1/2016

LAMPIRAN5

15

VERSI1/2016

LAMPIRAN5

16

VERSI1/2016

LAMPIRAN6

BORANGSHIPSECURITYINSPECTION(SSI)

17

VERSI1/2016

LAMPIRAN6

18

VERSI1/2016

LAMPIRAN6

19

VERSI1/2016

LAMPIRAN6

20

VERSI1/2016

LAMPIRAN6

21

VERSI1/2016

LAMPIRAN7

BORANGDECLARATIONOFSECURITY(DOS)

22

VERSI1/2016

LAMPIRAN7

23

VERSI1/2016

BAHAGIANB

TATACARAOPERASISTANDARD(TOS)BAGIPERMOHONANBARUUNTUKMENJALANKANAKTIVITIBARTERTRADEDIJETI/PELABUHANDIMALAYSIA.

1. AM

.1 TATACARAOPERASISTANDARD(TOS)inidiwujudkanselarasdengankeputusanJemaahMenteridalammesyuaratnyapada28Julai1999berkaitanaktivitibartertrade.

.2 TOS ini jugamengariskanpenetapansenaraikemudahanyangperludipertimbangkandidalam

setiappermohonanbarubagimemastikanaktivitibartertradedapatdikendalikandenganlebihteraturdanmengelakkanaktivitipenyeludupan.

2. OBJEKTIF2.1 Menyelaras dan menetapkan prosedur serta keperluankeperluan yang perlu dipatuhi bagi

permohonanbaruuntukmenjalankanaktivitibartertradedijeti/pelabuhandiMalaysia2.2Mewujudkan keseragaman kerja dan tindakan bagimengawal operasi barter trade di semua

jeti/pelabuhandiMalaysia.3.PENUBUHANJAWATANKUASA

3.1 JAWATANKUASAINDUK

.1 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) merupakan Pengerusi bagiJawatankuasaIndukPerdaganganTukarBarang.

.2 Jawatankuasa ini berperanan untukmemudahkan aktiviti barter trade dari laut di antara

MalaysiadannegaranegaraASEAN.

3.2 JAWATANKUASAPENYELARAS

.1 Jawatankuasa Penyelaras adalah jawatankuasa yang dibangunkan untuk menggalak danmempromosikanaktivitibartertradedengannegaranegarajiran.

.2 Kementerian Pengangkutan Malaysia (MOT) bertindak sebagai penyelaras dan akan

menyelaras kemudahankemudahan yang diperlukan dalam pengendalian aktiviti bartertrade.

.3Kemudahanpembinaanjetidanpengurusanpelabuhanadalahperkarayangberasingandan

tidakdiletakdibawahtanggungjawabJawatankuasaini.

24

VERSI1/2016

3.3JAWATANKUASATEKNIKAL

.1 Jawatankuasa ini bertanggungjawab terhadap kemudahan aktiviti barter trade dipelabuhan/jeti.

.2 Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk mengetuai dan menyelaras perkaraperkara

operasionalizeaktivitibartertrademelaluipelabuhan/jetidengannegaranegaraAsean..3JawatankuasainimelaporkepadaJawatankuasaPenyelaras.

.4KeahlianTetapbagijawatankuasateknikaladalahsepertiberikut:

i. JabatanLautMalaysiaPengerusiii. JabatanKastamdanEksaisDiRajaMalaysiaiii. JabatanImigresenMalaysiaiv. JabatanKimiav. JabatanKesihatanvi. JabatanPertanianvii. JabatanPerkhidmatanVeterinarviii. MAQISix. PasukanGerakanMarin(PDRM)

.5 Selain daripada ahliahli tetap ini, agensiagensi berikut boleh di jemput sebagai ahlisementara, semasa sesuatu permohonan untuk mewujudkan kawasan barter trade disesebuahpelabuhan/jeti:

i. WakilKerajaanNegeriii. WakilPihakBerkuasaTempataniii. LembagaSungaiSarawak(bagipermohonandiSarawak)iv. JabatanPelabuhandanDermagaSabah(bagipermohonandiSabah)v. LembagaPelabuhan

.6 Urusetia Jawatankuasa ini ialah Jabatan Laut Malaysia dan mesyuaratmesyuarat

Jawatankuasa hendaklah diadakan apabila terdapat permohonan penempatan kakitanganagensiKerajaanuntukaktivitibartertradedipelabuhanpelabuhandanjetijeti.

.7 Permohonan di SemenanjungMalaysia hendaklah dikemukakan kepada Ibu Pejabat Laut,

PelabuhanKlang,permohonandiSarawakkepadaJabatanLautSarawakdanpermohonandiSabahkepadaJabatanLautSabah

25

VERSI1/2016

.8 SkoptugasJawatankuasateknikal

i. Menimbang permohonanpermohonan dari Kerajaan Negeri bagi menempatkankakitanganagensiKerajaandipelabuhanpelabuhandan jetijetiyangdigunakanuntukbartertrade.

ii. Memberi khidmat nasihat kepada KerajaanNegerimengenai kesesuaianmengadakanpelabuhan dan jeti yang baru bagi barter trade denganmengambil kira kemudahansedia ada serta kapasiti agensiagensi Kerajaan untuk menempatkan kakitangan dipelabuhan/jetiitu.

iii. Membantu menyeragamkan prosidurprosidur sedia ada bagi aktiviti perdaganganbartertradedipelabuhanpelabuhandanjetijetiyangdikenalpasti.

iv. Mengumpuldatastatistikyangberkaitandenganbartertrade.4. TATACARAPERMOHONAN

.1 Pemohonhendaklahmengemukakankertascadanganbagimengadakanaktivitibartertrade..2 Kertascadangantersebuthendaklahmengandungi:

i. Lokasiii. Keluasaniii. Jeniskargoiv. Kawasanberlabuhv. Prosedurpengoperasianvi. Senarai kemudahan (Kastam, Imigresen dan Kuarantin dan lainlain kemudahan seperti

pemunggahandanpenginapan)vii. Penetapan Standard Minimum Aspek Sekuriti di Jeti/Pelabuhan (Pemasangan Pagar,

PemasanganLampudanKawalanKeselamatanPintuMasuk)

.3 Setelahmenerimakertascadangan,pihak JabatanLautakanmelaksanakan lawatantapakdanmenetapkantarikhmesyuaratJawatankuasaTeknikal.

.4 HasillawatantapakakandibentangkandidalammesyuaratJawatankuasaTeknikal..5 Ulasan Jawatakuasa Teknikal akan dipanjangkan kepada Jawatankuasa Penyelaras untuk

kelulusan.

26

VERSI1/2016

27

5. TATACARALAPORAN

.1 Semua syor, cadangan dan pertimbangan Jawatankuasa hendaklah disalurkan kepadaKementerianPengangkutanuntuk:

i. Penyelarasan dengan agensiagensi Pusat bagi mendapatkan perjawatan kakitanganyangdiperlukan.

ii. Keputusanmengenaipenubuhanpusatbartertradeyangbaruurusanmengisytiharankawasanpelabuhan,danlainlain.

.2 KementerianPengangkutan telahmenerapkanbahawapembangunan infrastruktur yangbaruseperti pembinaan dermaga, jeti dan kemudahan lain bagi perdagangan barter trade inibukanlah dalam bidang kuasa Jawatankuasa ini dan perkara ini hendaklah dibangunkan olehKerajaanKerajaanNegeriyangberkenaan.

NOTIS 1.2017 SOP BARTER TRADE.pdfTOS KAPAL BUKAN KONVESYEN MENJALANKAN AKTIVITI BARTER TRADE