KAJIAN TINDAKAN

of 2 /2
KAJIAN TINDAKAN ISI KANDUNGAN/MUKA SURAT TAJUK PENGESAHAN PENYELIA/PENGAKUAN PELAJAR PENGHARGAAN ABSTRAK BAB 1 :PENDAHULUAN/LATAR BELAKANG 1.1 PENGENALAN 1.2 PERNYATAAN MASALAH 1.3 KEPENTINGAN KAJIAN 1.4 OBJEKTIF 1.5 DEFINISI OPERASIONAL BAB 2 :SOROTAN KAJIAN 2.1 PENGENALAN 2.2 KAJIAN MENGENAI FAKTOR-FAKTOR MASALAH/KAJIAN BAB 3 :METODOLOGI 3.1 PENGENALAN 3.2 SAMPEL KAJIAN/SKOP KAJIAN/BATASAN KAJIAN 3.3 INSRUMEN KAJIAN BAB 4 :HASIL KAJAIN DAN PERBINCANGAN 4.1 PENGENALAN 4.2 ANALISIS DATA BAB 5 :RUMUSAN/CADANGAN/KESIMPULAN KESIMPULAN

Embed Size (px)

Transcript of KAJIAN TINDAKAN

Page 1: KAJIAN TINDAKAN

KAJIAN TINDAKAN

ISI KANDUNGAN/MUKA SURAT

TAJUK

PENGESAHAN PENYELIA/PENGAKUAN PELAJAR

PENGHARGAAN

ABSTRAK

BAB 1 :PENDAHULUAN/LATAR BELAKANG

1.1 PENGENALAN1.2 PERNYATAAN MASALAH1.3 KEPENTINGAN KAJIAN1.4 OBJEKTIF1.5 DEFINISI OPERASIONAL

BAB 2 :SOROTAN KAJIAN2.1 PENGENALAN2.2 KAJIAN MENGENAI FAKTOR-FAKTOR MASALAH/KAJIAN

BAB 3 :METODOLOGI3.1 PENGENALAN3.2 SAMPEL KAJIAN/SKOP KAJIAN/BATASAN KAJIAN3.3 INSRUMEN KAJIAN

BAB 4 :HASIL KAJAIN DAN PERBINCANGAN4.1 PENGENALAN4.2 ANALISIS DATA

BAB 5 :RUMUSAN/CADANGAN/KESIMPULANKESIMPULAN

BIBLIOGRAFI

LAMPIRAN