KANDUNGAN CARTA ALIR Objektif Skop Terminologi / Definisi ... 04 DAS12703... · Fakulti...

download KANDUNGAN CARTA ALIR Objektif Skop Terminologi / Definisi ... 04 DAS12703... · Fakulti mengeluarkan

of 21

 • date post

  15-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of KANDUNGAN CARTA ALIR Objektif Skop Terminologi / Definisi ... 04 DAS12703... · Fakulti...

No. Rujukan Dokumen

RPP 04

No. Mukasurat

01/08

Nama Dokumen

PROSEDUR PELAKSANAAN

KULIAH

Edisi 4

No. Semakan 0

Tarikh Efektif 18/08/14

Tarikh Pindaan 12/06/14

KANDUNGAN

CARTA ALIR

1.0 Objektif

2.0 Skop

3.0 Terminologi / Definisi

4.0 Tanggungjawab

5.0 Prosedur Terperinci

6.0 Rujukan

7.0 Rekod Kualiti

No. Rujukan Dokumen

RPP 04

No. Mukasurat

02/08

Nama Dokumen

PROSEDUR PELAKSANAAN

KULIAH

Edisi 4

No. Semakan 0

Tarikh Efektif 18/08/14

Tarikh Pindaan 12/06/14

Carta Alir Pelaksanaan Kuliah

Mula

Agihan kursus

Penyediaan perancangan kuliah

Lantikan pensyarah / pengajar

kursus

Pengesahan perancangan kuliah

Penyediaan bahan pembelajaran

& pengajaran

Pelaksanaan pembelajaran &

pengajaran dan pemantauan

kehadiran pelajar

A

Keluarkan surat peringatan / amaran ketidakhadiran pelajar

sebelum melebihi 20%

No. Rujukan Dokumen

RPP 04

No. Mukasurat

03/08

Nama Dokumen

PROSEDUR PELAKSANAAN

KULIAH

Edisi 4

No. Semakan 0

Tarikh Efektif 18/08/14

Tarikh Pindaan 12/06/14

Ya

Ya

A

Fakulti menilai surat tunjuk

sebab pelajar

Laporkan kepada fakulti berserta

cadangan tindakan

Keluarkan surat penahanan

peperiksaan akhir

Selesai

Ketidakhadiran

melebihi 20% Tidak

Tahan Peperiksaan

Akhir Tidak

Pelajar ditahan menduduki

peperiksaan akhir

Fakulti mengeluarkan surat

tunjuk sebab

Keluarkan surat penerimaan

alasan ketidakhadiran

Analisa pencapaian pelajar dan

tindakan CQI

No. Rujukan Dokumen

RPP 04

No. Mukasurat

04/08

Nama Dokumen

PROSEDUR PELAKSANAAN

KULIAH

Edisi 4

No. Semakan 0

Tarikh Efektif 18/08/14

Tarikh Pindaan 12/06/14

1.0 OBJEKTIF

Prosedur ini disediakan sebagai panduan untuk melaksanakan kuliah dengan berkesan.

2.0 SKOP

2.1 Prosedur ini digunapakai oleh Fakulti / Pusat berkaitan dalam perlaksanaan kuliah.

2.2 Ia melibatkan proses penyediaan perancangan kuliah, aktiviti pembelajaran dan pengajaran, serta pemantauan kehadiran pelajar.

3.0 TERMINOLOGI / DEFINISI

3.1 P / KP - Pengarah / Ketua Pusat

3.2 TD - Timbalan Dekan

3.3 KJ - Ketua Jabatan

3.4 KPB - Ketua Panel Bidang

3.5 PK - Penyelaras Kursus

3.6 SA - Staf Akademik

3.7 PP - Penolong Pendaftar

3.8 PPT - Penolong Pegawai Tadbir

3.9 P&P - Pembelajaran dan Pengajaran

3.10 KPI - Petunjuk Prestasi Utama

3.11 CQI - Penambahbaikan Kualiti Berterusan

4.0 TANGGUNGJAWAB

4.1 Dekan / P / KP / TD / KJ bertanggungjawab untuk: - Melantik PK / SA yang mengajar. - Mengesahkan dokumen perancangan kuliah. - Mengeluarkan surat tunjuk sebab ketidakhadiran. - Membincangkan kes ketidakhadiran yang melebihi 20%.

4.2 KJ / KPB bertanggungjawab untuk: - Mengagihkan kursus pengajaran.

No. Rujukan Dokumen

RPP 04

No. Mukasurat

05/08

Nama Dokumen

PROSEDUR PELAKSANAAN

KULIAH

Edisi 4

No. Semakan 0

Tarikh Efektif 18/08/14

Tarikh Pindaan 12/06/14

4.3 PK bertanggungjawab untuk:

- Menyediakan dokumen perancangan kuliah. - Mengagihkan topik pengajaran jika perlu. - Menyerahkan draf perancangan kuliah kepada KP / TD / KJ untuk disemak dan

diperakui.

- Menyerahkan satu salinan dokumen perancangan kuliah kepada PP / PPT untuk simpanan Fakulti / Pusat.

- Menganalisis pencapaian pelajar.

4.4 SA bertanggungjawab untuk: - Menyediakan dokumen perancangan kuliah jika tiada penyelaras kursus. - Menyimpan satu salinan dokumen perancangan kuliah dalam fail P&P kursus. - Menyediakan bahan P&P. - Melaksanakan aktiviti P&P berdasarkan perancangan kuliah. - Memantau kehadiran pelajar. - Memberi peringatan kepada pelajar yang tidak hadir. - Melapor ketidakhadiran pelajar (melebihi 20%) kepada Fakulti. - Menganalisis pencapaian pelajar dan tindakan CQI.

4.5 PP / PPT bertanggungjawab untuk: - Menerima dan menyimpan satu salinan dokumen perancangan kuliah daripada SA (PK

jika berkaitan) untuk simpanan Fakulti / Pusat.

5.0 PROSEDUR TERPERINCI

Bil Tindakan Pelaksana

5.1 Mengagihkan kursus kepada SA.

KJ / KPB

5.2 Melantik SA (PK jika berkaitan) untuk mengajar kursus yang telah ditetapkan melalui surat rasmi.

Dekan / KP / TD / KJ

5.3 Menyediakan perancangan kuliah mengikut format Dokumen Perancangan Kuliah (Lampiran A).

PK / SA

5.4 Menghantar perancangan kuliah kepada Dekan / P / KP / TD / KJ untuk disahkan.

PK / SA

5.5 Membuat satu salinan dokumen perancangan kuliah.

PK / SA

5.6 Menyimpan dokumen perancangan kuliah asal di Fakulti / Pusat.

PP / PPT

5.7 Menyimpan satu salinan dokumen perancangan kuliah di dalam fail P&P kursus.

PK / SA

5.8 Menyediakan bahan P&P.

SA

No. Rujukan Dokumen

RPP 04

No. Mukasurat

06/08

Nama

Dokumen

PROSEDUR PELAKSANAAN

KULIAH

Edisi 4

No. Semakan 0

Tarikh Efektif 18/08/14

Tarikh Pindaan 12/06/14

Bil Tindakan Pelaksana

5.9 Melaksanakan aktiviti P&P. SA

5.10 Melaksana dan mempamerkan markah pentaksiran awal sebelum minggu ke-8.

SA

5.11 Merekod dan memantau kehadiran pelajar semasa kuliah.

SA

5.12 Mengeluarkan surat peringatan / amaran kepada pelajar apabila

pelajar tidak hadir kuliah sebelum melebihi 20% ketidakhadiran.

SA

5.13 Melaporkan ketidakhadiran pelajar yang melebihi 20% kepada

Fakulti untuk membuat sesuatu keputusan.

SA

5.14 Mengeluarkan surat tunjuk sebab kepada pelajar.

Dekan / KP / TD / KJ

5.15

5.16

Menilai surat tunjuk sebab pelajar.

Mengeluarkan surat keputusan tunjuk sebab kehadiran kepada

pelajar.

Dekan / KP / TD / KJ

Dekan / KP / TD / KJ

5.17 Menganalisis pencapaian kursus berdasarkan KPI dan tindakan CQI.

PK / SA

6.0 RUJUKAN

6.1 Silabus Kursus 6.2 Jadual Waktu Akademik

6.3 Peraturan Akademik Universiti

6.4 Kalendar Akademik 6.5 Jadual Tindakan (Rujuk Jadual 1)

6.6 Format Dokumen Perancangan Kuliah (Lampiran A)

No. Rujukan Dokumen

RPP 04

No. Mukasurat

07/08

Nama Dokumen

PROSEDUR PELAKSANAAN

KULIAH

Edisi 4

No. Semakan 0

Tarikh Efektif 18/08/14

Tarikh Pindaan 12/06/14

7.0 REKOD KUALITI

7.1 Surat Lantikan Mengajar Kursus

7.2 Dokumen Perancangan Kuliah

7.3 Rekod Kehadiran Pelajar

7.4 Surat Amaran Ketidakhadiran Kuliah

7.5 Laporan Pencapaian Kursus dan CQI

No. Rujukan Dokumen

RPP 04

No. Mukasurat

08/08

Nama Dokumen

PROSEDUR PELAKSANAAN

KULIAH

Edisi 4

No. Semakan 0

Tarikh Efektif 18/08/14

Tarikh Pindaan 12/06/14

Jadual 2: Jadual Tindakan

Aktiviti Tindakan Tempoh Hasil

Mengagihkan kursus

KJ / KPB Selewat-lewatnya satu bulan sebelum semester

bermula

Jadual pengagihan kursus SA

Melantik SA kursus (PK jika berkenaan)

Dekan / KP / TD / KJ

Selewat-lewatnya 1 minggu sebelum semester bermula

Surat Lantikan Mengajar Kursus

Menyediakan Dokumen

Perancangan Kuliah

SA (PK jika

berkenaan)

Selewat-lewatnya 1 minggu

sebelum semester bermula

Dokumen Perancangan

Kuliah

Mengesahkan Dokumen

Perancangan Kuliah

Dekan / KP / TD

/ KJ

Selewat-lewatnya 1 minggu

sebelum tarikh sesi kuliah bermula

Dokumen Perancangan

Kuliah yang telah disahkan

Penyediaan bahan P&P

SA Sebelum semester bermula Bahan P&P

Pelaksanaan P&P

SA Sepanjang sesi kuliah Kuliah terlaksana

Melaksanakan

pentaksiran awal dan pamer markah

SA Sebelum minggu ke-8

semester

Markah pentaksiran

awal

Pemantauan kehadiran kuliah

SA Setiap kuliah 1. Rekod kehadiran pelajar

2. Surat Peringatan / Amaran Awal

mengikut kesesuaian

Melapor ketidakhadiran

pelajar

SA Sepanjang sesi kuliah Lapor kepada fakulti

Membincangkan kes

ketidakhadiran

Dekan / KP / TD

/ KJ

Bila diperlukan Surat pemberitahuan

tidak dibenarkan

menduduki peperiksaan. Rujukan:

Peraturan Akademik

Memaklumkan keputusan kes ketidakhadiran

kepada pelajar

Dekan / KP / TD / KJ

Setiap kes Surat pemberitahuan keputusan kes

ketidakhadiran

Menganalisis pencapaian

kursus berdasarkan KPI

SA (PK jika

berkenaan)

Di hujung semester Laporan pencapai