Karya Tulis Ilmiah - Fuel Cell Technology

download Karya Tulis Ilmiah - Fuel Cell Technology

of 27

Embed Size (px)

Transcript of Karya Tulis Ilmiah - Fuel Cell Technology

 • 7/21/2019 Karya Tulis Ilmiah - Fuel Cell Technology

  1/27

  FUELL CELL PROSPEK CERAH ENERGI MASA DEPAN BAGI

  MANUSIA

  KARYA TULIS ILMIAH

  Oleh :

  1. Andrian A.B.A.S INS I (14441002)

  2. Moh. Fahri Andira TMK I (14431004)

  KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BADAN PENDIDIKAN

  DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

  PERGURUAN TINGGI KEDINASAN AKADEMI MINYAK DAN GAS BUMI

  TAHUN AKADEMIK 2014/2015

  i

 • 7/21/2019 Karya Tulis Ilmiah - Fuel Cell Technology

  2/27

  KATA PENGANTAR Halaman ii

  !"i dan #$!%!r &en!li# &an"a'%an %e&ada Allah ST $an 'elah

  melim&ah%an *ahma' dan Kar!nia+N$a, #ehina &en!li# da&a' men$ele#ai%an

  Kar$a T!li# Ilmiah $an -er"!d!l F/ *OSK *AH N*I

  MASA 5AN BAI /MAT MAN/SIA6. 6 en$!#!nan Kar$a T!li# Ilmiah ini

  mer!&a%an %eia'an S'em Ino7a#i neri $an men"adi ha#il dari &eneli'ian %ar$a

  ilmiah maha#i#8a #e-aai &e#er'a lom-a S'em Ino7a#i neri ,dan #e-aai #arana

  !n'!% menem-an%an Krea'i9i'a# dan %emam&!an dalam mem-eri%an ino7a#i di

  -idan eneri .

  Kar$a T!li# Ilmiah ini da&a' di#ele#ai%an -er%a' doronan, #aran, dan -an'!an

  &emi%iran dari -er-aai &iha%. Oleh %arena i'!, dalam %e#em&a'an ini &en!li#

  men$am&ai%an 'erima %a#ih %e&ada :

  1. Ba&a% Toea# Soeen Soeiar'o Ir., M.T. #ela%! 5ire%'!r STM A%amia#.

  2. Ked!a Oran T!a $an #elal! mendoa%an #elama &ela%#anaan %eia'an

  &en$!#!nan %ar$a ilmiah.

  Kar$a T!li# Ilmiah ini 'elah di#!#!n -erda#ar%an 'eori $an &en!li# da&a'%an

  dari -er-aai #!m-er. en!li# men$adari -ah8a Kar$a T!li# Ilmiah ini ma#ih

  -an$a% %e%!ranan. /n'!% i'! &en!li# menhara&%an Kri'i% dan Saran !n'!%

  %ema"!an dima#a menda'an.

  Cep! 2" N#$e%&e' 2014

  Ke()!

  A*+',)* A-,- B.A.S.

  N# M. 14441002

  ii

 • 7/21/2019 Karya Tulis Ilmiah - Fuel Cell Technology

  3/27

  DAFTAR ISI

  Halaman iii

  KATA PENGANTAR ,,

  DAFTAR ISI ,,,

  DAFTAR GAMBAR $

  DAFTAR TABEL $,

  DAFTAR LAMPIRAN $,,

  I. PENDAHULUAN

  1.1 a'ar Bela%an 1

  1.2 Ba'a#an Ma#alah 3

  1.3 T!"!an 3

  II. KAIAN PUSTAKA

  2.1P',*,p Fe Ce 4

  2.1.1 ener'ian F!el ell 4

  2.1.2 F!el ell Sederhana 4

  2.1.3 eni#+eni# F!el ell ;

  2.1.4 A&li%a#i 5a#ar F!el ell

 • 7/21/2019 Karya Tulis Ilmiah - Fuel Cell Technology

  4/27

  I8. PENUTUP Halaman i7

  4.1 Sim&!lan 1>

  4.2 Saran 1

  am-ar = er-andinan -er-aai [email protected] cell Tran#9orma#i neri /n'!% Kel!aran neri Me%ani% 1;

 • 7/21/2019 Karya Tulis Ilmiah - Fuel Cell Technology

  6/27

 • 7/21/2019 Karya Tulis Ilmiah - Fuel Cell Technology

  7/27

  DAFTAR LAMPIRAN

  Halaman 7ii

  am&iran 1

  am&iran 2

  7ii

 • 7/21/2019 Karya Tulis Ilmiah - Fuel Cell Technology

  8/27

  I. PENDAHULUAN

  1.1 L)()' Be):)*6

  Salah #a'! 'an'anan 'er&en'in $an a%an dihada&i d!nia %ede&an, adalah

  %e-!'!han a%an eneri $an 'er!# menin%a'. neri mem&!n$ai &eranan &en'in

  !na [email protected]&'a%an %e'ahanan na#ional dalam -er-aai #!m-er a#&e% %ehid!&an.

  ada da#arn$a, %ini #!m-er eneri da&a' di-eda%an men"adi d!a [email protected]

  $ai'! #!m-er eneri %on7en#ional #e&er'i -a'!-ara, &e'role!m, a# alam, dan

  #!m-er eneri 'er-ar!%an #e&er'i eneri ma'ahari, fuel cell, thermo-electric

  generator, &em-an%i' li#'ri% 'enaa anin dan #e-aain$a.

  Ber#amaan denan &[email protected] #!m-er eneri 'er-ar!%an !n'!% "an%a

  &an"an, di&erl!%an "!a #!m-er eneri $an ramah #[email protected] lin%!nan. Salah #a'!

  %andida' $an #ana' men"an"i%an #e-aai #ol!#i #!m-er eneri !n'!% ma#a de&an

  d!nia adalah fuel cell. Fuel cell adalah &eran%a' ele%'ro+%imia $an #[email protected]

  lan#!n men!-ah eneri %imia men"adi eneri li#'ri%. 5a#ar #'r!%'!r 9i#i% fuel

  cell'erdiri dari la&i#an ele%'roli' dia&i' oleh anoda dan %a'oda di #i#i lain.

  Fuel cellmemili%i &o'en#i !n'!% menan'i me#in &em-a%aran in'ernal di

  %endaraan dan men$edia%an eneri $an @!%!& -e#ar &ada &eni#ian -ahan -a%ar

  %endaraan #er'a mer!&a%an a&li%a#i eneri portable $an hema', -er#ih, rela'i9

  9le%#i-el dan ramah lin%!nan. Fuel Cell ini #endiri men!na%an Hidroen

  #e-aai -ahan -a%! $an a%an di&ro#e#.

  Ada -an$a% &ilihan &o'en#ial #!m-er men'ah dari #!m-er 'er-ar!%an

  !n'!% mena#il%an hidroen. Se-aai #e-!ah 'e%noloi $an #[email protected] &o'en#i da&a'

  diman9aa'%an #[email protected] l!a# !n'!% -er-aai a&li%a#i 'erma#!% di -idan 'ran#&or'a#i

  dan didi#'ri-!#i%an %e a&li%a#i &em-an%i'an, #er'a #!m-er eneri 'er&!#a',

  a&li%a#i fuel cell 'er#e-!' a%an men"adi ind!#'ri denan &ro#&e% @erah $an

  -er%em-an di #el!r!h d!nia di era $an a%an da'an.

  1

 • 7/21/2019 Karya Tulis Ilmiah - Fuel Cell Technology

  9/27

  ada "an%a &ende%, &rod!%#i hidroen $an 'erdi#'ri-!#i melal!i re9orm

  a# alam a'a! denan ele%'roli#i# a%an men"adi &ende%a'an $an &alin

  mem!n%in%an !n'!% mem&er%enal%an 'e%noloi hidroen dan a8al !n'!%

  mem-an!n #e-!ah in9ra#'r!%'!r hidroen. Sedan%an &ada "an%a &an"an,

  9a#ili'a# &rod!%#i hidroen #%ala -e#ar $an 'er#en'rali#a#i -er-a#i# &ada &rod!%#i

  hidroen melal!i a#i9i%a#i -a'!-ara dan melal!i a#i9i%a#i -ioma##a a%an

  mem-eri%an %e!n'!nan e%onomi $an -e#ar di ma#a $an a%an da'an #er'a

  mem-eri%an e9e% $an &o#i'i9 -ai #e%'or e%onomi na#ional.

  Berda#ar%an da'a dari Buku Outlook Energi Indonesia2014 (OEI 2014)

  diam-ar%an 'en'an &erma#alahan eneri #aa' ini #er'a &ro$e%#i %e-!'!han dan&a#o%an eneri !n'!% %!r!n 8a%'! 2012+203=. 5i#am&ai%an -ah8a %e'er-a'a#an

  #!m-er da$a eneri men$e-a-%an &ada 'ah!n 2033 'o'al &rod!%#i eneri dalam

  neeri (9o#il dan BT) #!dah 'ida% mam&! lai memen!hi %on#!m#i dome#'i%

  #ehina Indone#ia a%an men"adi neara ne' im&or'ir eneri.

  Ke'eran'!nan im&or eneri $an 'ini da&a' mem-aha$a%an %e'ahanan

  eneri na#ional, %arenan$a !&a$a+!&a$a #e&er'i di7er#i9i%a#i ener$ m!'la%

  di&erl!%an. /n'!% i'! &eneli'ian dan &enem-anan ini dihara&%an mam&!

  mem-eri%an in9orma#i 'er-ar! 'en'anfuel celldan 'e%noloi hidroen $an le-ih

  e9e%'i9 e9i#ien denan ino7a#i ino7a#i -ar! !n'!% [email protected]&'a%an #!a'! &enem!an

  -ar!.

  Se-aai #alah #a'! #!m-er eneri -ar! 'er-ar!%an, fuel cell diana&

  #e-aai #ol!#i eneri $an memili%i &o'en#i men"an"i%an. 5enan #i9a'n$a $an

  #[email protected] lan#!n mam&! men!-ah eneri %imia men"adi eneri li#'ri%, fuel cell

  -er&o'en#i menan'i me#in &em-a%aran in'ernal &ada %endaraan #e%ali!#

  men$edia%an eneri &ada &eni#ian -ahan -a%ar %endaraan 'er#e-!'.

  Meliha' -e#arn$a &o'en#i dan &el!anFuel Celldima#a de&an Indone#ia,

  ma%a di-!a'lah eneli'ian ini demi mem-eri%an man9aa' !n'!% ma#a $an a%an

  da'an.

  2

 • 7/21/2019 Karya Tulis Ilmiah - Fuel Cell Technology

  10/27

  1.2 B)())* M)))

  1. eman9aa'anFuel Cell#e-aai eneri -ar! 'er-ar!%an.

  2. MF #e-aaiFuel Cell$an 'e&a' !na dalam &enem-anan ino7a#i

  %e de&an.

  3. Hidroen dan /rin &o'en#i #!m-er eneri $an har!# di%em-anan le-ih

  lan"!'.

  4. enem-ananFuel Celldan ha#il olahann$a men"adi m!l'i eneri.

  1.; T

 • 7/21/2019 Karya Tulis Ilmiah - Fuel Cell Technology

  11/27

  II. KAIAN PUSTAKA

  2.1 P',*,p Fe Ce

  2.1.1 ener'ian F!el ell

  Fuel Cellmer!&a%an ala' $an -e%er"a -erda#ar%an &rin#i& %er"a

  ele%'ro%imia men!na%an hidroen #e-aai -ahan -a%ar -a%! !'ama !n'!%

  menha#il%an ele%'ron, &ro'on, &ana# dan air. Te%noloiFuel Celldida#ar%an

  &ada &rin#i& rea%#i &em-a%aran #ederhana $ai'!:

  2H2 02+C 2H2O

  5i dalam rea%#i 'er#e-!', Hidroen di#!&lai %e %!'!- anoda ('erminal

  nea'i9) dariFuel Celldan O%#ien di#!&lai %e %!'!- Ka'oda ('erminal &o#i'i9)

  melal!i rea%#i %imia, hidroren di&[email protected] men"adi ele%'ron dan &ro'on. Se'ia&

  -aian 'er#e-!' mele8a'i "al!r $an -er-eda men!"! %a'oda. Se&er'i da&a' %i'a

  liha' di am-ar (1) -eri%!', ele%'ron dialir%an melal!i "al!r 'er'en'! #ehina

  'er"adilah aliran ele%'ron $an %i'a #e-!' ar!# li#'ri% !n'!% men#!&lai -e-an $an

  %i'a -!'!h%an. Sedan%an &ro'on menalir mela!iElectrolytedan a%hirn$a

  %ed!an$a di#a'!%an %em-ali di %!'!- %a'oda dan -erea%#i denan o%#ien $an

  -era#al dari !dara %em!dian menha#il%an &rod!% $an 'ida% -er-aha$a $ai'! air.

  Hidroen da&a' di#!&lai dari -er-aai -ahan ma'erial. Hidroen #endiri

  da&a' dida&a'%an dari -ahan -a%ar hidro%ar-on #e&er'i a# Alam a'a! methanol

  -ah%an dari %and!nan !rin man!#ia. Fuel Cell#endiri -erar'i mem&rod!%#i

  li#'ri% denan mela!i rea%#i %imia, #ehina emi#i $an diha#il%an adalah emi#i

  $an -er#ih (ramah lin%!nan).

  2.1.2 F!el ell Sederhana

  Se&er'i $an di"ela#%an #e-el!mn$a,Fuel Cell-e%er"a -erda#ar%an rea%#i

  %imia an'ara -ahan -a%ar denan o%#idan $an di&[email protected]! di dalam ele%'roli'. ada

  anoda, %a'ali# meno%#ida#i -ahan -a%ar $an -ia#an$a hidroen dan men!-ah

  4

 • 7/21/2019 Karya Tulis Ilmiah - Fuel Cell Technology

  12/27

  -ahan -a%ar men"adi ion &o#i'i9 dan ele%'ron nea'i9. Ion dile8a'%an melal!i

  ele%'roli' men!"! %a'oda dan -era-!n %em-ali denan ele%'ron dan #[email protected]

  -er#amaan -erea%#i denan o%#ien $an %em!dian menha#il%an air (H2O) a'a!

  %ar-on dio%#ida (O2). le%'ron -e-a# dile8a'%an mele8a'i %a-el #ehina

  menha#il%an ar!# li#'ri%. le%'roli' #endiri mer!&a%an -ahan ma'eri $an di-!a'

  dan dide#ain aar ion -i#a dile8a'%an nam!n ele%'ron 'ida% -i#a mele8a'in$a.

  /n'!% menhi'!n eneri $an diha#il%an olehFuel Cell#endiri, r!m!#

  $an di&a%ai adalah r!m!# &ada !m!mn$a $ai'! neri #ama denan -eda

  &o'en#ial di%ali%an ar!# di%ali%an denan 8a%'! (DE.I.') . O!'&!' dari rea%#i

  'er#e-!' #e-enarn$a 'ida% han$a menha#il%an li#'ri% dan air, nam!n "!a

  menha#il%an &ana#.Fuel Cellmeman memili%i 'in%a' e9i#ien#i $an 'ini

  [email protected]&ai >3. Nam!n &ada %en$a'aann$a, e9i#ien#i $an diha#il%an ma#ih

  di&enar!hi oleh 9a%'or 9a%'or lain mi#aln$a 'e%anan !dara &ada 'a-!n hidroen,

  %on#en'ra#i a#, voltage loss dan lain #e-aain$a.

  - 1. Indi7id!alFuel Cell

  =

  http://teknikfisika.files.wordpress.com/2010/11/individual-fuel-cell.png
 • 7/21/2019 Karya Tulis Ilmiah - Fuel Cell Technology

  13/27

  -.2 O&era#i da#ar F!el ell

  2.1.3 eni#+eni# F!el ell

  1. A:),*e =e e 3AFC7

  Sel -ahan -a%ar al%ali &er'ama %ali di!na%an &ada &e#a8a' l!ar an%a#a emini+

  A&ollo !n'!% menha#il%an air min!m dan #!&lai li#'ri%.

  Sel -ahan -ahan al%ali #[email protected] !m!m men!na%an o'a##i!m Hidro%#ida (#[email protected]

  %imia8i, KOH) didalam air #e-aai ele%'roli'n$a #er'a memili%i #!h! o&era#i 1;0G F.

  5a$a $an diha#il%an oleh #el -ahan -a%ar al%ali -er%i#ar an'ara 300 8a'' #am&ai =

  K.

  2. D,'e( %e()*# =e e 3DMFC7

  Sel -ahan -a%ar [email protected]' me'hanol me!na%an me'hanol !n'!% menan'i%an

  h$droen. 99i#ien#i $an dimili%i #e%i'ar 40 dan Tem&era'!r o&era#i dari #el -ahan

  -a%ar [email protected]' me'hanol memili%i @a%!&an $an #ama denan #el -ahan -a%ar M

  $ai'! #e%i'ar =0 #am&ai 100 (122 #am&ai 212F). e99i#ien#i $an le-ih 'ini

  dida&a' &ada 'em&era'!re $an le-ih 'ini. Sel -ahan -a%ar me'hanol #edan

  di%em-an%an !n'!% &erala'an &or'a-el, ind!#'ri 'ran#&or'a#i, #er'a mili'er

  ;

  http://teknikfisika.files.wordpress.com/2010/11/fuel-cell-basic.png
 • 7/21/2019 Karya Tulis Ilmiah - Fuel Cell Technology

  14/27

  ;. M#(e* )'*)(e =e e 3MCFC7

  Sel -ahan -a%ar Mol'en @ar-ona'e men!na%an #ol!#i @air dari li'hi!m, #odi!m,

  dan a'a! &o'a##i!m %ar-ona' $an [email protected]&!r didalam #e-!ah ma'ri. Si#'em denan

  o!'&!' [email protected]&ai 2 Meaa'' (M) 'elah di-an!n, dan de#ainn$a da&a' [email protected]&ai

  100 M. Ka'ali#i# [email protected]%el [email protected]'rode dari mol'en @ar-ona'e 'ida% 'erlal! mahal

  di-andin%an &en!naan #el -ahan -a%ar lainn$a, 'e'a&i denan 'em&era'!r %er"a

  'ini men"adi ma#alah ma'erial #er'a !n#!r #a9e'$ &ada &en!naan MF.

  -. 3 MF

  4. P#p#', ),+ =e e 3PAFC7

  Sel -ahan -a%ar &ho#&[email protected] [email protected] men!na%an &ho#&[email protected] [email protected] #e-aai ele%'roli#i#

  !n'!% menha#il%an eneri li#'ri%. 99i#ien#i -er%i#ar an'ara 40 #am&ai >0 &er#en dan

  'em&era'!r o&era#i #e%i'ar 1=0 #am&ai 200 (Se%i'ar 300 #am&ai 400 F). &o'en#i #el

  -ahan -a%ar &ho#&[email protected] [email protected] [email protected]&ai 200 K8, dan @on'oh !ni' &em-an%i' 11 M8

  'elah di!"i @o-a.

  5. P'#(#* e)*6e %e%&')*e =e e 3PEM7

  Sel -ahan -a%ar M memili%i #e-!ah la&i#an mem-ran #olid &olimer #e-aai

  ele%'roli'n$a. Sel -ahan -a%ar M adalah #el -ahan -a%ar $an &alin -an$a%

  di%em-an%an &en!naan$a !n'!% 'ran#&or'a#i. M -e%er"a &ada da$a 1 % &er

  li'er 7ol!me'ri% dan menha#il%an 'enaa li#'ri% &ada 'em&era'!r o&era#i %er"a

  di-a8ah 100 (212 F). Sel -ahan -a%ar M -erea%#i denan @e&a' dalam

  ?

  http://4.bp.blogspot.com/_3p87TMlk8Yk/TO-e577Q7cI/AAAAAAAAAEw/CRbrooau1m4/s1600/mcfc.JPG
 • 7/21/2019 Karya Tulis Ilmiah - Fuel Cell Technology

  15/27

  &er!-ahan %e-!'!han eneri li#'ri% (mam&! men$!&lai -e-an mendada%) dan 'ida%

  m!dah [email protected] dan 'ida% mena%i-a'%an %oro#i.

  M mer!&a%an %andida' !n'!% &en!naan rinan, -an!nan, #er'a a&li%a#i $an

  le-ih %[email protected] lai dian'aran$a &enan'i -a'erai. Sel -ahan -a%ar M men!na%an

  -ahan -a%! &end!%!n $an 'ida% mahal di-andin%an denan $an lain $ai'!

  mem-ran &la#'i%.

  >. Re6e*e')(,$e =e e 3RFC7

  *eenera'i7e Fuel Cell# memi#ah%an air !n'!% menha#il%an Hidroen dan

  o%#ien denan -an'!an eneri $an diha#il%an #el #!r$a. Hidroen dan o%#ien

  di&[email protected] &ada reenera#i #el -ahan -a%ar, menha#il%an eneri li#'ri%, &ana# dan air.

  Air $an diha#il%an %em!dian di#ir%!la#i%an !lan &ada ele%'roli#i# dari #el -ahan

  -a%ar regenerativedan &ro#e# -er!lan %em-ali (ro#e# close loopa'a! 'er'!'!&)

  ?. S#,+ #,+e =e e 3SOFC7

  Sel -ahan -a%ar Solid oideFuel Cell# men!na%an -ahan $an %era#, @[email protected]

  @o!m&o!nd a'a! loam (#e&er'i %al#i!m a'a! [email protected]!m) o%#ien (O2) #e-aai

  ele%'roli'

  5a$a o!'&!' dari Solid oideFuel Cell# [email protected]&ai 100 %

  -. 4 5iaram dari SOF

  >

  http://4.bp.blogspot.com/_3p87TMlk8Yk/TO-fI-uqZbI/AAAAAAAAAE0/EN_d20F3zt4/s1600/sofc.JPG
 • 7/21/2019 Karya Tulis Ilmiah - Fuel Cell Technology

  16/27

  -. = er-andinan -er-aai [email protected] cell

  2.1.4 A&li%a#i 5a#ar F!el ell

  A&li%a#i o&era#i dariFuel Cell-er7aria#i 'eran'!n dari 'i&eFuel Cell

  a&a $an di&a%ai. KarenaFuel Cellmam&! mem&rod!%#i 'enaa li#'ri% dari 1

  hina 10M,Fuel Cellda&a' di&a%ai !n'!% %e&erl!an a&a #a"a $an

  mem-!'!h%an 'enaa li#'ri%. 5alam #%ala %[email protected] Cellda&a' di&a%ai !n'!%

  @ell&hone#, &er#onal @om&!'er, dan -er-aai ala' li#'ri%. 5alam #%ala 1% #am&ai

  100%,Fuel Cellda&a' di&a%ai !n'!% men"alan%an 'ran#&or'a#i #e&er'i %endaraan

  -ai% dome#'i% ma!&!n mili'er. Tran#&or'a#i &!-li% &!n -i#a men!na%an

  'e%noloiFuel Cella&a-ila %i'a ma! menem-an%ann$a le-ih lan"!'. 5an dalam

  #%ala 1M+10MFuel Cellda&a' di!na%an !n'!% li#'ri% !n'!% %e&erl!an

  !m!m $an didi#'ri-!#i%an %e&ada ma#$ara%a', 'en'!n$a ar!#n$a har!# di%on7er#i

  men"adi A (!lternatif Current) dah!l!.

  /n'!% #aa' ini &eneli'ian dariFuel Cell#!dah -er%em-an !n'!% -er-aai

  "eni# ala' 'ran#&or'a#i. eneli'i Boein dan &ar'ner ind!#'ri dari #el!r!h ero&a

  #edan mene%#&erimen'al%an &ener-anan denan men!na%anFuel Cell&ada

  9e-r!ari 200>.Fuel Cell "emonstrator !irplane, &anilan dari &ro$e% ini,

 • 7/21/2019 Karya Tulis Ilmiah - Fuel Cell Technology

  17/27

  men!na%an#roton E$change %embrane E%' fuel cell(lithium-ion battery

  denan #i#'em hybrid. Tida% han$a i'! #a"a,Fuel Cell"!a #!dah di!na%an !n'!%

  &erah!, mo-il, -ah%an #am&ai %a&al #elam.

  Tida% han$a 'ran#&or'a#i #a"a,Fuel Cell"!a #!dah di%em-an%an !n'!%

  Smar' &hone, no'e-oo% @om&!'er#, or'a-le @harin [email protected]%#, -a#e load &o8er

  &lan', !nin'er!&'ed o8er S!&&l$ (/S), [email protected]$ &o8er #$#'em# mi#aln$a

  !n'!% r!mah #a%i', la-ora'!riom, &!#a' da'a dan 'ele%om!ni%a#i dan %a&al

  an%a'an la!'. Nam!n %ali ini %ami inin menem-an%anFuel Cell$an

  men!na%an -ahan -a%! Hidroen dari ha#il ele%'roli#i# !rin !n'!% menda&a'%an

  %and!nan !n#!r hidroen dari #en$a8a Amonia dan air, a'a! &[email protected] mole%!l

  [email protected] %h!#!#n$a a# me'ana. Kami inin mende#ain #e-!ah ala' #ederhana

  $an &ra%'i# dan e%onomi# nam!n memili%i man9aa' $an @!%!& 'ini,Fuel Cell

  mer!&a%an #alah #a'! "a8a-an dari ma#alah $an #edan %i'a hada&i #e%aran

  a%i-a' %ri#i# eneri, %arenaFuel Cellmer!&a%an #!m-er eneri -ar! dan

  'er-ar!%an $an ramah lin%!nan. Kede&ann$a %ami inin men"adi%anFuel Cell

  ini men"adi ala' $an &or'a-le dan m!dah di-a8a %emana %emana, #emi#al %i'a

  da&a' mena-!n%anFuel Celldenan &rin#i& %er"a#o)erbank. /rin man!#ia

  $an di'am&!n dalam #e-!ah 8adah a%an %i'a ele%'roli#i# denan @a'! da$a

  &ema'i% da&a' men!na%an &anel #!r$a ma!&!n -a''erai, dari ha#il ele%'roli#i#

  'er#e-!' a%an %i'a &eroleh li#'ri%, air, dan eneri &ana#. i#'ri% da&a' %i'a #im&an

  men!na%anBattery *ithium dan airn$a da&a' %i'a man9aa'%an. Ba$an%an

  a&a-ila !rin man!#ia dalam lin%!& de#a a'a! %o'a %i'a 'am&!n dan di'am-ah

  denan &eman9aa'an #am&ah orani% men"adi -ioa# ma%a da&a' %i'a &redi%#i%an

  -ah8a eneri dari !rin dan #am&ah orani% #a'! de#a da&a' [email protected]!%!&i %e-!'!han

  li#'ri% de#a 'er#e-!'. Bel!m lai a&a-ila %i'a meno&'imal%an &rin#i& %er"a Fuel

  Celli'! #endiri denan memana#%an air ha#il rea%#i ele%'ro%imia &adaFuel Cell

  !n'!% di"adi%an !a& $an da&a' menera%%an '!r-in !n'!% menda&a'%an Cover

  Energy le-ih -an$a% danFuel Cellini "!a da&a' di%om-ina#i%an denan

  &em-an%i' eneri ramah lin%!nan lainn$a #e&er'i +olar Cell dan%[email protected] anin.

  Inilah ala#an mena&a 'e%noloiFuel Cellhar!# 'er!# di%em-an%an dan

  diada%an &eneli'ian le-ih lan"!' !n'!% menem!%an ino7a#i+ino7a#i -ar! !na

  meno&'imal%an da$a %er"aFuel Cell. Bah%an Kemen'erian neri dan S!m-er

  10

 • 7/21/2019 Karya Tulis Ilmiah - Fuel Cell Technology

  18/27

  5a$a Mineral 'elah [email protected]%anFuel Cell#e-aai #alah #a'! dari lima eneri

  $an a%an men"adi #oro'an !'ama &eneli'ian dan &enem-anan le-ih lan"!'

  %arena menina' &ro#&e% ma#a de&an dariFuel Cell$an mem-eri%an hara&an

  -ar! dan %ehid!&an $an le-ih #eha' -ai #el!r!h !ma' man!#ia.

  2.1.= er9orma F!el ell

  -. ; 9i#ien#i %er"afuel celldi-andin%an denan ala' lainnn$a

  Berda#ar%an am-ar dia'a# da&a' %i'a &eroleh in9orma#i -ah8aFuel Cell

  memili%i e9i#ien#i %er"a le-ih 'ini di-andina%an denan 5ie#el le%'[email protected], S'eam

  dan a# T!r-ine, #er'a a#oline $an #elama ini %i'a !na%an. er9orma dariFuel

  Cell $an 'elah di%em-an%an -ar! -ar! ini "!#'r! 'elah [email protected]&ai &ada 'in%a'

  $an mem-ana%an $a%ni >0+>3 e9i#ien#i &rod!%. 9i#ien#i $an di&eroleh

  a%an #ema%in le-ih -e#ar a&a-ila %i'a mam&! meminimal%an 'ran#i#i eneri dan

  -an$a%n$a eneri $an hilan, #er'a %i'a har!# mener'i a%an 9a%'or 9a%'or $an

  11

 • 7/21/2019 Karya Tulis Ilmiah - Fuel Cell Technology

  19/27

  da&a' men!rani 'in%a' e9i#ien#i %er"a dari ala' 'er#e-!' #e&er'i 'e%anan !dara

  l!ar, #!h! o&era#i, dan 'in%a' %elem-a&an !dara.

  2.2 PEMFC 3 P'#(#* E)*6e Me%&')* Fe Ce 7

  2.2.1 ener'ian MF

  MF a'a! di#e-!' "!a denan ro'on @hane Mem-rane (M),

  %arena ia men!na%an &ro'on #e-aai %ond!%'or mele8a'i mem-ran dari -ahan

  &olimer $an -er9!n#i #e-aai ele%'roli' dari anoda %e %a'oda. Oleh %arenan$a ia

  "!a -ia#a di#e-!' olimer [email protected]'roli' F!el ell (F) dan la'ina di!na%an

  #e-aai %a'ali#a'or &ela&i# ele%'rodan$a.

  2.2.2 rin#i& Ker"a MF

  MF -e%er"a &ada #!h! rendah (;0 >0 ) o men!na%an Hidroen

  m!rni dalam -en'!% a# #e-aai -ahan -a%ar (fuel) $an a%an dialir%an %e anoda

  denan 'e%anan $an %on#'an. Hidroen $an men$e-ar di anoda a%an di-an'!

  %a'ali#a'or, dari -ahan &la'ina, !n'!% mele&a#%an [email protected]'ron men!"! #ir%!i' e%#'ernal

  (%ond!%'or) di l!ar #i#'em dan ion &o#i'i9 hidroen (&ro'on) $an a%an dialir%an

  men!"! %a'oda. ro'on $an di&indah%an 'er#e-!' melal!i mem-ran &enhan'ar

  &ro'on $an han$a meni"in%an ion &o#i'i9 #a"a !n'!% mele8a'in$a dan men$arin

  ele%'ron. Se-a- "i%a ada [email protected]'ron $an mele8a'i mem-ran 'er#e-!' a%an 'er"adi

  %er!#a%anshort circuit. 5an hal inilah $an #erin 'er"adi &ada 'e%noloifuel cell

  'erdah!l!.

  -. ? S%ema &rin#i& %er"afuel cell

  III. HASIL DAN PEMBAHASAN

  12

 • 7/21/2019 Karya Tulis Ilmiah - Fuel Cell Technology

  20/27

  3.1 en"ela#an /m!m *an%aian.

  KT*ANAN :

  Ta-el. 1 %e'eranan no'a#i #%ema &ro'o'$&e

  Mer!&a%an "al!r a'a! aliran $an

  mem-a8a m!a'an li#'ri%.al!r &en$al!ran a# H2al!r &en$al!ran O2al!r &en$al!ran air -ai% -er!&a 9a#e

  !a& ma!&!n li,uid

  al!r &en$al!ra !rin

  S%ema [email protected] 'er#e-!' dim!lai dari %[email protected] anin a'a! #el #!r$a $an a%an

  di!na%an #e-aai @a'! da$a &ema'i%, nam!n #e&er'i $an %i'a %e'ah!i -ah8a @a'!

  da$a $an di!na%an @!%!& %[email protected] #ehina %i'a da&a' mena'!r &ro#en'a#e dari

  13

  ELEKTROLITE

  SOA*

  KT*OISIS

  S/L

  AS O2/*INTANK

  HI5*OISIS

  IN5

  T/*BIN

  AT*

  T/*BINA/

  5IST*IB/T5

  ONE*T*

  ANODEKA TODE

 • 7/21/2019 Karya Tulis Ilmiah - Fuel Cell Technology

  21/27

  &em-aian da$a $an a%an di!na%an. Semi#al %i'a a#!m#i%an -ah8a 1= dari

  da$a $an di&eroleh #el #!r$a a'a! %[email protected] anin #e-aai @a'! da$a ma%a #i#a >=

  da$a da&a' %i'a #im&an dalam a%i. Berlan"!' %e &ro#e# #elan"!'n$a adalah

  ele%'roli#i#, !rin $an 'elah di'am&!n dalam #e-!ah 'an%i &en$im&anan %i'a

  #al!r%an men!"! 8adah a'a! r!an 'er'en'! $an %i'a !na%an #e-aai !ni'

  ele%'roli#i#, dimana &ada &ro#e# ini a%an %i'a &eroleh a# H 2dan a# O2. a# H2

  $an di&eroleh #elan"!'n$a a%an di#al!r%an men!"! anoda #e-aai &en$edia -ahan

  -a%ar &em-a%aranfuel cell #edan%an a# O2a%an %i'a #al!r%an men!"! %a'oda.

  5alam 9!el @ell a%an 'er"adi rea%#i &em-a%aran $an &ada a%hirn$a menha#il%an

  air m!rni, &ana#, dan li#'ri%. ner$ li#'ri% $an di&eroleh a%an di'am&!n dalam

  a%i, #edan%an &ana# dan air a%an di&ro#e# le-ih lan"!' !na menin%a'%an

  e9i#ien#i %er"a dari 9uel cell. ana# $an diha#il%an dari rea%#i &em-a%aran

  [email protected]&ai %i#aran >0+100 dera"a' [email protected]!# @!%!& !n'!% mendidih%an air men"adi

  !a&. Air $an 'elah men!a& ini nan'in$a a%an %i'a #al!r%an men!"! "al!r 'er'en'!

  dimana &ada "al!r 'er#e-!' da&a' %i'a &a#an '!r-in, #ehina %e'i%a !a& air

  mele8a'i '!r-in a%an -er&!'ar dan da&a' menera%%an enera'or #ehina %i'a

  mem&eroleh ener$ li#'ri% 'am-ahan.

  /a& $an 'adin$a 'elah mele8a'i '!r-in a%an %i'a 'am&!n &ada #e-!ah

  8adah hina !a& 'er#e-!' 'er%onden#a#i dan %em-ali -er8!"!d @air. Air $an

  'er%!m&!l ini da&a' %i'a hidroli#i# %em-ali !n'!% menha#il%an a# H2dan a# O2

  $an nan'in$a a%an %i'a #al!r%an %em-ali men!"!fuel cell!n'!% mem-en'!%

  #e-!ah #i%l!# %er"a $an 'ida% 'er&!'!# #ehina a%an %i'a &eroleh e9i#ien#i %er"a

  $an #e-e#ar -e#arn$a.

  ner$ li#'ri% $an diha#il%an darifuel cell-er!&a ar!# #earah dan di'am&!n

  dalam &en$im&anan -er!&a a%i. neri li#'ri% $an 'er%!m&!l ini da&a' %i'a%on7er#i%an men"adi ar!# li#'ri% -ola% -ali% #ehina da&a' %i'a di#'ri-!#i%an

  !n'!% di!na%an dalam %e-!'!han #ehari hari. 5alam #%ala -e#ar eneri $an

  diha#il%an MF @!%!& !n'!% men"adi &em-an%i' li#'ri% $an melin%!&i

  #e-!ah &er%o'aan.

  3.2 Ke!n'!nan F!el ell.

  1. T,+): Me*6e)':)* E%,, Be'&))@) 3Zero Emission7

  14

 • 7/21/2019 Karya Tulis Ilmiah - Fuel Cell Technology

  22/27

  Se&er'i $an %i'a %e'ah!i -ah8a #e-!ah #i#'em fuel cell han$a a%an

  menel!ar%an !a& air a&a-ila mema%ai hidroen m!rni. Te'a&i %e'i%a mema%ai

  hidroen ha#il dari reforminghidro%ar-on9o#il (mi#al: -a'! -ara, a# alam) ma%a

  har!# dila%!%an !"i emi#i !n'!% menen'!%an a&a%ah #i#'em 'er#e-!' ma#ih da&a'

  di%a'eori%an ero emission. Men!r!' #'andar $an di%el!ar%an nited

  /echnologies Corporation(/T) &ada 'ah!n 2002, ma%a #e-!ah #i#'em fuel cell

  da&a' di%a'eori%an ero emission %e'i%a menel!ar%an emi#i &[email protected] !dara

  $an #ana' rendah, denan %ri'eria #--: NO D 1 &&m, SO2 D 1 &&m, O2 D

  2 &&m.

  Ta-el 2. mi#i [email protected] /dara dari eni#+eni# Fuel Cell(Bl!e#'ein, 2002)

  Bila di-andin%an denan &erala'an $an lain ma%a 9!el @ell memili%i 'in%a'

  emi#i $an "a!h le-ih rela'i9 rendah.

  2. E=,,e*, T,*66, 3High efficiency7

  Karena fuel cell 'ida% men!na%an &ro#e# &em-a%aran dalam %on7er#i

  eneri, ma%a e9i#ien#in$a "a!h le-ih 'ini. Ha#iln$a, e9i#ien#i %on7er#i eneri

  &ada fuel cell melal!i rea%#i ele%'ro%imia le-ih 'ini di-andin%an e9i#ien#i

  %on7er#i eneri &ada me#in %alor (%on7en#ional) $an melal!i rea%#i &em-a%aran.

  ;. Cep)( Me*6,:(, Pe'&))* Pe%&e&)*)* 3Rapid load following7

  Fuel cellmem&erliha'%an %ara%'eri#'i% $an -ai% dalam meni%!'i &er!-ahan

  -e-an. Si#'em Fuel cell $an men!na%an hidroen m!rni dan di!na%an &ada

  #e-aian -e#ar &erala'an me%ani% (mi#al: mo'or li#'ri%) memili%i %emam&!an

  !n'!% mere#&on &er!-ahan &em-e-anan denan @e&a'.

  4. Te%pe')(' Ope'),#*) Re*+)

  1=

 • 7/21/2019 Karya Tulis Ilmiah - Fuel Cell Technology

  23/27

  Si#'em fuel cell #ana' -ai% dia&li%a#i%an &ada ind!#'ri o'omo'i9 $an

  -ero&era#i &ada 'em&era'!r rendah. Ke!n'!nann$a adalah fuel cell han$a

  memerl!%an #edi%i' 8a%'! &emana#an ()armup time ) %arena #!h! o&'im!m

  o&era#i -er%i#ar an'ara ;0+>0o !n'!% MF mi#aln$a, #ehina re#i%o

  o&era#ional &ada 'em&era'!r 'ini -er%!ran, dan e9i#ien#i 'ermodinami% dari

  rea%#i ele%'ro%imia le-ih -ai%.

  5. Re+:, T')*=#'%), E*e'6,

  Ke'i%afuel celldi!na%an !n'!% menha#il%an eneri li#'ri% ma%a 9!el @ell

  han$a mem-!'!h%an #edi%i' 'ran#9orma#i eneri, $ai'! dari eneri %imia men"adi

  eneri li#'ri%. Bandin%an denan me#in %alor $an har!# men!-ah eneri %imia

  men"adi eneri &ana# %em!dian men"adi eneri me%ani% $an a%an mem!'ar

  enera'or !n'!% menha#il%an eneri li#'ri%. Fuel cell $an dia&li%a#i%an !n'!%

  menera%%an mo'or li#'ri% memili%i "!mlah 'ran#9orma#i eneri $an #ama

  denan me#in %alor, 'e'a&i 'ran#9orma#i eneri &ada fuel cellmemili%i e9i#ien#i

  $an le-ih 'ini.

  am-ar >. Tran#9orma#i neri /n'!% Kel!aran neri Me%ani%

  3.3 Ker!ian F!el ell.

  1. Pe*@,%p)*)* H,+'#6e*

  1;

 • 7/21/2019 Karya Tulis Ilmiah - Fuel Cell Technology

  24/27

  Hidroen #ana' #!li' !n'!% di&rod!%#i dan di#im&an 'er!'ama dalam -en'!%

  hidroen m!rni , #elama ini "aran #e%ali %i'a 'em!%an !n#!r hidroen $an

  -erdiri #endiri melain%an -eri%a'an denan #en$a8a lain. Saa' ini &ro#e# &rod!%#i

  hidroen ma#ih mahal dan mem-!'!h%an in&!' eneri $an -e#ar (ar'in$a:

  e9i#ien#i &rod!%#i hidroen ma#ih rendah). /n'!% mena'a#i %e#!li'an ini, -an$a%

  neara men!na%an 'e%noloi reforminghidro%ar-on9o#il !n'!% mem&eroleh

  hidroen. Te'a&i @ara ini han$a di!na%an dalam ma#a 'ran#i#i !n'!% men!"!

  &rod!%#i hidroen dari air $an le-ih e9i#ien, 'er!'ama dihara&%an dari

  &enolahan lim-ah #e&er'i !rin.

  2. Se*,(,= p)+) K#*()%,*), )(9),*6

  Fuel cellmem-!'!h%an hidroen m!rni, -e-a# dari %on'amina#i Ja'+a#in.

  a'+a#in $an meli&!'i #!l9!r, @am&!ran #en$a8a %ar-on, da&a' menona%'i9%an

  %a'ali#a'or dalam fuel cell dan #[email protected] e9e%'i9 a%an [email protected]!r%ann$a %arena

  #e&er'i $an 'elah di"ela#%an dia8al -ah8a 9!el @ell -e%er"a -erda#ar%an &rin#i&

  ele%'ro%imia dimana #e'ia& Ja' %imia $an mema#!%i rea%#i a%an #ana'

  -er&enar!h -e#ar dalam rea%#i 'er#e-!'. Hal ini -er-eda denan me#in %alor

  &em-a%aran dalam (internal combustion engine), $an mana ma#!%n$a Ja'+a#in

  'er#e-!' 'ida% menhalani %on7er#i eneri melal!i &ro#e# &em-a%aran.

  ;. H)'6) K)(),)(#' P)(,*% M))

  Fuel cell$an dia&li%a#i%an memerl!%an %a'ali#a'or $an -er!&a la'in!m

  !n'!% mem-an'! rea%#i &em-an%i'an li#'ri%. la'in!m adalah loam $an "aran

  di'em!i dan haran$a mahal. 5an &ada #aa' ini, di&er%ira%an 'e%noloifuel cell

  -er%a&a#i'a# =0 % memerl!%an 100 ram &la'in!m #e-aai %a'ali#a'or.. /n'!%

  i'!lah di&erl!%an &eneli'ian !n'!% menem!%an "eni# %a'ali#a'or al'erna'i9 $an

  memili%i %emam&!an miri& %a'ali#a'or dari &la'in!m #ehina da&a' mene%an

  -ia$a &enadaan a8al darifuel cell.

  3.4 Hara&an dari ro'o'$&e.

  Berda#ar #'!di li'era'!r $an 'elah %ami la%!%an dan #edi%i' ino7a#i $an %ami -eri%an,

  -e#ar hara&an %ami aar &ro'o'$&e $an #edan %ami %er"a%an da&a' #eera 'er8!"!d !n'!%

  1?

 • 7/21/2019 Karya Tulis Ilmiah - Fuel Cell Technology

  25/27

  menda&a'%an da'a da'a $an le-ih a%!ra' dari ha#il e%#&erimen $an a%an %ami !"i nan'in$a.

  A&a-ila &ro'o'$&e %ami -erha#il ma%a %i'a da&a' menolah -er-aai [email protected] lim-ah m!lai

  dari !rin, %o'oran a'a! #am&ah $an diolah men"adi -ioa# a'a! me'hanol !n'!% nan'in$a

  di"adi%an #!&lai -ahan -a%ar, #er'a air $an dihidroli#i# !n'!% menda&a'%an #!m-er a#hidroen hina &ada a%hirn$a %ami da&a' mem&er%!a' &eneli'ian %ami dan

  mena&li%a#i%ann$a &ada %ehid!&an #ehari hari. ada a%hirn$a a%an 'er-!%'i -ah8a Fuel

  Celladalah #e-!ah #e-!ah "a8a-an dari &erma#lahan %ri#i# eneri $an %i'a hada&i #e%aran.

  Fuel Cellmer!&a%an &ro#&e% @erah -ai %ehid!&an #el!r!h !ma' man!#ia.

  I8. PENUTUP

  4.1 Sim&!lan

  Meliha' &ro#&e%fuel cell$an @erah &erl! adan$a &eneli'ian dan

  &enem-anan le-ih lan"!' !na menin%a'%an %iner"a dan e9i#ien#i darifuel cell

  !'aman$a 'i&e MF !n'!% %em!dian di"adi%an #e-aai #alah #a'! #!m-er

  &em-an%i' eneri -ar! 'er-ar!%an. Kini 'elah -an$a% li'era'!r $an 'er#edia #er'a

  -er-aai in9orma#i $an da&a' %i'a olah le-ih lan"!' !n'!% menali ide ide -ar!.

  Seandain$a %i'a mam&! meno&'imal%an dari &o'en#i $an dimili%i olehfuel cell

  ma%a -!%an 'ida% m!n%in hal 'er#e-!' -i#a men"adi -a'! [email protected]'an -an#a %i'a'[email protected]'a !n'!% men"adi #alah #a'! Neara ma"! di d!nia. 5i#i#i lain #e&er'i $an

  'elah %i'a !la# -ah8a -ahan -a%ar !'ama rea%#ifuel celladlah a# H2#edan%an

  a# hidroen 'er#e-!' -an$a% %i'a "!m&ai -eri%a'an denan #en$a8a a'a! !n#!r

  lain, #ehina da&a' di#im&!l%an -ah8a me#%i&!n dari -er-aai "eni# ma'erial

  $an menand!n !n#!r hidroen a&a-ila %i'a mam&! [email protected] !n#!r 'er#e-!'

  ma%a a%an da&a' %i'a !na%an #e-aai -ahan -a%arFuel cell, 'ida% men!'!&

  %em!n%inan -ah8a #!m-er a# hidroen 'er#e-!' "!a da&a' %i'a &eroleh dari

  ele%'roli#i# !rin $an #elama ini -an$a% %i'a ana& #e-aai lim-ah $an 'ida%

  -er!na #er'a 'ida% memili%i nilai "!al nam!n di&rod!%#i dalam "!mlah $an -e#ar

  #e'ia& harinn$a oleh #el!r!h man!#ia di d!nia (!rin "!a meand!n &o'en#i

  eneri). Sen$a8a hydrocarbon, methanol, dan #en$a8a lain dari olahan lim-ah

  "!a da&a' %i'a !na%an #e-aai #!m-er a# hidroen melal!i &ro#e# 'er'en'!.

  4.2 Saran

  1>

 • 7/21/2019 Karya Tulis Ilmiah - Fuel Cell Technology

  26/27

  1. erl! diada%an &eneli'ian dan &enem-anan 9!el @ell le-ih lan"!' !na

  mem&eroleh da'a $an le-ih -an$a% aar da&a' di!na%an #e-aai

  #!m-er re9eren#i in9orma#i $an le-ih %!a' dan a%!ra'.

  2. S'!di le-ih lan"!' 'en'an @ara &en$im&anan dan &enolahan a#

  hidroen &erl! le-ih [email protected] dila%#ana%an.

  3. /rin $an di!na%an adalah !rin m!rni $an 'ida% menand!n l!%o#a,

  %arena l!%o#a da&a' menham-a' -ah%an menhen'i%an rea%#i

  ele%'ro%imia $an 'er"adi dalamfuel cell.

  4. S!m-er lain $an di!na%an !n'!% mem&eroleh a# hidroen !#aha%an

  aar 'ida% menand!n -an$a% !n#!r $an da&a' menham-a' a'a!

  [email protected]!ni dari #i#'em %er"afuel cell, %arena hal 'er#e-!' da&a'

  mena%i-a'%an %er!#a%an hina emi#i $an di%el!ar%an 'ida% lai air

  m!rni melain%an 'er%on'amina#i #en$a8a $an menand!n [email protected]!n a'a!

  #en$a8a -er-aha$a -ai lin%!nan.

  DAFTAR PUSTAKA

  1

 • 7/21/2019 Karya Tulis Ilmiah - Fuel Cell Technology

  27/27

  1. B)6#(:@ !8)+,%,' S.3200"7.Fe e P'#&e% )*+ S#(,#*.Ne

  e'[email protected]#* ,[email protected] S#*! INC.

  2. H,'e*#=e'! .H.31""7.H)*+#: F#'( e+,(,#*.M#'6)*(#*Fe+e')

  E*e'[email protected] Te*##[email protected] Ce*(e'.

  ;. O)@*e! [email protected])* P.! e( ).32007.Fe Ce F*+)%e*().Ne e'[email protected]#*

  ,[email protected] S#*! INC.

  4. S(e,*&e'6e'! R.! e'*e' Le*e'(.320107.I**#$)(,#* ,* Fe Ce

  Te*##6,e.C)%&',+6eR#@) S#,e(@ #= Ce%,('@.

  5. e,**%)*! O,$e'.! e( ).320117.Fe Ce )*+ [email protected]+'#6e* Te*##6,e ,*

  E'#pe.L#*+#*Ne E*e'[email protected] #'+9IG.